Politologie | 97.2 KB

Report
Politologie
POLITOLOGIE JAKO VĚDA
POLITIKA
MOC
Politologie jako věda
 Politologie odvozeno od “polis” (městský stát, starost




o věci veřejné), logos (věda)
Nejde o vědu v pravém slova smyslu, nemá obecné
zákonitosti, jednotící principy – názorová pluralita,
používá slova víceméně, pravděpodobně
Nemá jednotnou metodu
Hlavním předmětem je POLITIKA
Politologie zkoumá: politiku, fungování státu,
institucí, politické systémy, politické strany,
ideologie, politické chování, vztah politiky a
ekonomiky
Jednotlivé disciplíny politologie
 Obecná politologie – historie, politologické školy,





předmět politologie, vztah k ostatním vědám,
metodologie
Politická teorie a pol. filosofie – vývoj pol. myšlení,
teorie demokracie, spravedlnosti….
Politické instituce – stát, ústava, volební systém,
parlament, dělba moci…
Srovnávací politologie
Politická sociologie – studuje chování voličů
Politická ekonomie
Metody politologie
 Pozitivní a normativní politologie
 - pozitivní se zabývá popisem politické (sociální reality) –
jak probíhají volby…
 - normativní – vychází z filosofie, stanovuje normy a
hodnoty, např. společnost by měla být založena na ideji
rovnosti
 METODY – popis, srovnávání –výstupy nemají
objektivní platnost
 Výzkum – výzkumná otázka, vysvětlení, definice
použitých pojmů, hypotéza
- Volba konkrétní metody – průzkum, rozhovor, analýza
dokumetů, statistické metody,
Vztah k ostatním vědám, Vývoj politologie
 Viz kopie : filosofie, státověda, sociologie, historie,






ekonomie, právní věda, psychologie
Filosofické kořeny – politické názory už u sofistů, ale
hlavně Platón, Aristoteles
Otec uvažování o politice – N. Machiavelli
Smluvní teorie – T. Hobbes, J. Lock, J.J. Rousseau,
Ch. Montesquieu
K. Marx, J.S. Mill
Sociologické kořeny – A. Comte, H. Spencer
Založení politologie v USA a ve Frncii 19. st
POLITIKA
 umění řídit stát
 umění možného, umění kompromisu
 boj s mocí a o moc
 správa věcí veřejných
 oblast společenské (veřejné) činnosti
 služba občanů
Desatero správného politika
 Viz kopie
 Kopie politická participace
 - jak byste se vy sami byli ochotni podílet na správě
věcí veřejných
Politika, politický program, politický konflikt
 1) politika jako program, koncepce jednání, jednání





jednotlivců nebo skupin, vlády (policy)
2) politika jako oblast, kde se tyto programy
střetávají (politics)
Politický program
Politika jako oblast střetů – různé programy
1) nejprve konflikt – vzájemné napadání pol.
koncepcí
2) kompromis – usmiřování a hledání společné řeči
POLITICKÝ SYSTÉM, MOC, AUTORITA
 Politický systém – je součástí celkového sociálního
systému
 zahrnuje všechny aktivity související s vykonáváním
politiky: volby, volební kampaň, politické strany a
hnutí, státní orgány.
R. Dahl: “Politický systém je trvalý model lidských
vztahů, které zahrnují do značné míry moc, vládu
nebo autoritu.”
MOC
 M. Marshal: “Moc proniká vším ve světě, který nás
obklopuje.”
 M. Weber: “Moc je možnost člověka nebo skupiny lidí
realizovat svou vůli i proti vůli těch jichž se to týká.”
 Voltair: “Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce.”
 Z. Bauman: “Možnost subjektu závazně rozhodnout o
činnosti objektu.”
 Druhy moci – politická, ekonomická, právní, sociální,
morální
Legalita a legitimita MOCI
Legalita (zákonnost) moci:
- Subjekt získal moc zákonným způsobem, podle určitých
pravidel a uplatňuje ji
- Sama o sobě není zárukou demokratického uplatňování
(komunistický režim byl legální, byla ústava, zákony)
Legitimita (oprávnění):
- Oprávnění vládnout, rozhodovat – dobrovolné
respektování jejich rozhodnutí
- Čím větší účast ve volbách, tím větší legitimita
- Legitimní moc se nazývá AUTORITA (tradiční,
racionální, charismatickou)

similar documents