Istota benchmarkingu

Report
2010
Benchmarking klastrów
w Polsce - 2010
Metodyka benchmarkingu klastrów
w Polsce
- uwagi ogólne Dr Aleksandra Nowakowska
Zespół Konsultantów PARP
Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania
Warszawa, 14 października 2010
Warszawa, 14 października 2010
Istota benchmarkingu
 Benchmarking – zyskujące na znaczeniu narzędzie
doskonalenia działania nie tylko podmiotów gospodarczych:
- instytucji otoczenia biznesu (inkubatory, parki
technologiczne);
- instytucji sektora publicznego (kierunki kształcenia,
szkoły wyższe);
- złożonych struktur gospodarczych (regionalne systemy
innowacji, klastry);
- polityk sektorowych (polityka wspierania sektora MSP,
polityka innowacyjna);
Warszawa, 14 października 2010
Istota benchmarkingu

Benchmarking - proces mierzenia i porównywania własnych
produktów, procesów względem najlepszych – liderów;

Benchmarking - proces ciągłego uczenia się i doskonalenia swojego
działania poprzez wykorzystanie rozwiązań stosowanych przez
najlepszych w danej dziedzinie;

Benchmarking - systematyczne porównywanie w celu poszukiwania
dobrych praktyk i rozwiązań zastosowanych
w praktyce;

Benchmarking – identyfikowanie działań i procesów sprawdzonych
w praktyce, prowadzących do poprawy funkcjonowania podmiotu;
Warszawa, 14 października 2010
Cele benchmarkingu klastrów w Polsce
•
dostarczenie klastrom użytecznego narzędzia doskonalenia
własnego działania, zdobywania wiedzy i uczenia się;
•
pokazanie najlepszych rozwiązań i praktyk stosowanych
w polskich klastrach;
•
wskazanie rekomendacji dla podmiotów kształtujących
politykę wspierania klastrów (polityka władz rządowych,
polityka władz samorządowych);
Warszawa, 14 października 2010
Cele benchmarkingu klastrów w Polsce
•
wskazanie rekomendacji dla podmiotów wspomagających
i współpracujących z klastrami (np. jednostki naukowobadawcze, ośrodki wspierania innowacyjności i
przedsiębiorczości);
•
pogłębienie wiedzy o stanie rozwoju klastrów w Polsce
oraz procesach w nich zachodzących;
•
promocja idei klastrów w Polsce.
Warszawa, 14 października 2010
Podstawowe obszary benchmarkingu klastrów
I. Zasoby klastra
II. Procesy w klastrze
III. Wyniki klastra
IV. Potencjał wzrostu klastra
V. Strategia klastra
Warszawa, 14 października 2010
Podobszary benchmarkingu klastrów
Obszary benchmarkingu
I. Zasoby klastra
II. Procesy w klastrze
III. Wyniki klastra
V. Potencjał wzrostu
IV. Strategia klastra
Podobszary benchmarkingu
I.1. Zasoby ludzkie
I.2. Zasoby finansowe
I.3. Zasoby infrastrukturalne (rzeczowe)
II.1. Aktywność rynkowa
II.2. Marketing i PR
II.3. Komunikacja w klastrze
II.4. Kreowanie wiedzy i innowacji
III.1. Rozwój zasobów ludzkich
III.2. Poprawa pozycji konkurencyjnej klastra
III.3. Poprawa innowacyjności klastra
III.4. Internacjonalizacja klastra
IV.1. Uwarunkowania regionalne
IV.2. Polityka władz publicznych na rzecz rozwoju klastra
IV.3. Otoczenie instytucjonalne
IV.4. Przywództwo w klastrze
V.1. Korzyści skali
V.2. Tworzenie sieci wiedzy i innowacji
V.3. Oddziaływanie na środowisko przedsiębiorczości
Warszawa, 14 października 2010
Podstawowe metody badań i źródła informacji:
1. Wywiady kwestionariuszowe (standaryzowane);
2. Badania oparte na dokumentach (analiza informacji ze
stron internetowych, materiałów promocyjnych, różnych
analiz i opracowań, itp.);
3. Obserwacja bezpośrednia.
Warszawa, 14 października 2010
Dobór respondentów
• W każdym klastrze przeprowadzone zostały
każdorazowo dwa wywiady kwestionariuszowe,
przez dwóch niezależnych ankieterów-ekspertów.
• Wywiad kwestionariuszowy był adresowany do
dwóch podmiotów:
•
•
Koordynatora klastra;
Lidera w klastrze.
Warszawa, 14 października 2010
Kierunki doskonalenia metodyki benchmarkingu
klastrów w Polsce
• Uproszczenie metodyki benchmarkingu (redukcja
liczby wskaźników, koncentracja analizy na
rdzeniu klastra);
• Stworzenie jednolitej bazy danych o klastrach
wykorzystywanej nie tylko dla potrzeb benchmarkingu;
• Platforma benchmarking’owa;
Warszawa, 14 października 2010
Dziękujemy za uwagę
Aleksandra Nowakowska
[email protected]

similar documents