Rodzaje rynków i podmiotów gospodarczych

Report
RODZAJE RYNKÓW I PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH
RYNEK :
( ZNACZENIE POJĘCIA)
- główny plac miejski
 - miejsce handlu, targowisko

- miejsce , gdzie dokonuje się transakcji
kupna i sprzedaży oraz warunków im towarzyszących

- producenta
 - konsumenta
 - dóbr i usług (nabywcy sklepy, hurtownie)


- zasobów, czyli środków służących do produkcji dóbr
lub świadczenia usług
2. KRYTERIA PODZIAŁU RYNKU
STRUKTURY RYNKOWE
monopol
 oligopol
 konkurencja monopolistyczna
 konkurencja doskonała

FUNKCJE RYNKU:
- stymulacja rozwoju gospodarczego
- rozbudzanie innowacyjności
- informacja o ofertach
- motywacja do pracy
- weryfikacja decyzji klienta
- równoważenie popytu i podaży
- alokacja ( przeznaczenie, rezerwacja )
ZASOBY – CHARAKTERYSTYKA - PRZYKŁAD
ZASOBY – CHARAKTERYSTYKA - PRZYKŁAD
ZASOBY – CHARAKTERYSTYKA - PRZYKŁAD
ZASOBY – CHARAKTERYSTYKA - PRZYKŁAD
PODMIOTY GOSPODARKI
Gospodarstwa domowe – rodziny zaspokające
potrzeby swoich członków, właściciele gruntów,
mieszkań i maszyn…
 Przedsiębiorstwa –działają w celu wytworzenia
dóbr i usług
 Państwo – sprawuje kontrolę nad
przedsiębiorstwami i gospodarstwami
domowymi.

PRACA DOMOWA
gr A
 W oparciu o kryterium zasięgu terytorialnego,
podaj po dwa przykłady dóbr do każdego
rodzaju
 Gr B
W oparciu o kryterium przedmiot obrotu,
podaj po dwa przykłady dóbr do każdego
rodzaju.

similar documents