Prezentacja PWC - Status prac nad projektem zmian MSSF dot

Report
www.pwc.com
Status prac nad
projektem zmian MSSF
dot. leasingu
Radziejowice
24 października 2012 r.
Projekt standardu – leasing
Jeden model ujęcia leasingu w bilansie leasingobiorcy
Istotne zmiany w rachunkowości
leasingobiorców:
1. Wg obecnego MSR 17
Dwa modele
Model „Right of use” / „Prawo do użytkowania”
•
Każda umowa leasingowa o okresie dłuższym
niż 12 miesięcy będzie miała swoje
odzwierciedlenie w bilansie leasingobiorcy
(usunięcie dotychczasowego podziału na
leasing operacyjny i finansowy);
•
Ujęcie w bilansie na datę rozpoczęcia
leasingu, tj. dzień w którym leasingodawca
udostępnia składnik aktywów do użytkowania
dla leasingobiorcy
Leasing
operacyjny
Leasing
finansowy
2. Wg Projektu Standardu
Jeden model bilansowy dla
wszystkich umów
Prawo do
użytkowania
PwC
2
Projekt standardu – leasing
Jeden model ujęcia leasingu dla leasingobiorcy
Bilans
Aktywo z tytułu prawa do używania
przedmiotu
• Wycena początkowa w wartości bieżącej
(zdyskontowanej) płatności leasingowych
• Kapitalizacja kosztów zawarcia umowy
leasingu
Zobowiązanie do zapłaty opłat
leasingowych
• Wycena początkowa w wartości bieżącej
(zdyskontowanej) płatności leasingowych
• Stopa procentowa umowy leasingu
• Można użyć krańcowej stopy procentowej
leasingobiorcy
Komplikacje w oszacowaniu aktywa i zobowiązania
•
Szacowanie okresu leasingu
• Szacowanie przepływów pieniężnych (płatności warunkowe, w tym oparte na stawce lub
indeksie)
PwC
3
Projekt standardu – leasing
Dwa podejścia do ujęcia kosztów leasingu u leasingobiorcy
Rachunek zysków i strat
Umowy, w których leasingobiorca nabywa lub wykorzystuje więcej niż
nieznaczną część aktywa będącego przedmiotem leasingu
Amortyzacja prawa do używania
przedmiotu
• Amortyzacja aktywa zgodnie ze sposobem
użytkowania (MSR 38)
• Aktywo wchodzi w zakres MSR 36
(utrata wartości)
Koszt odsetek ustalony według
zamortyzowanego kosztu
• Wycena zobowiązania metodą
zamortyzowanego kosztu
• Koszt odsetek w rachunku zysków i strat
Umowy w których leasingobiorca nabywa lub wykorzystuje jedynie
nieznaczną część aktywa będącego przedmiotem leasingu,
w tym umowy dotyczące nieruchomości (grunty i budynki)
• Liniowe rozpoznawanie kosztu leasingu w rachunku zysków i strat, zbliżone do ujmowania
kosztów w umowach leasingu operacyjnego
• Koszt umów leasingu dotyczących nieruchomości (grunty, budynki lub ich części) powinien
być rozpoznawany metodą liniową, poza sytuacjami gdy okresem leasingu jest objęta
większość okresu ekonomicznej użyteczności lub wartość bieżąca płatności leasingowych jest
praktycznie równa wartości godziwej nieruchomości
PwC
4
Projekt standardu – leasing
Dwa podejścia do ujęcia leasingu u leasingodawcy
Kryteria podziału jak dla leasingobiorcy
„Receivable and residual”
Bilans
• Częściowe usunięcie leasingowanego
aktywa z bilansu
• Pozostawienie „residual asset”
• Rozpoznanie należności (prawa do
uzyskiwania płatności leasingowych)
w wartości bieżącej przyszłych płatności
Rachunek zysków i strat
• Możliwe rozpoznanie przychodu
w związku z usunięciem aktywa
(różnica pomiędzy wartością należności
a wartością usuwanego aktywa)
• Przychód odsetkowy (wycena należności
metodą zamortyzowanego kosztu)
• Test na utratę wartości prawa do
uzyskiwania płatności leasingowych oraz
„residual asset”
Podejście „leasingu operacyjnego”
• Pozostawienie leasingowanego aktywa w bilansie
• Liniowe ujmowanie przychodu przez okres leasingu
• Stosowane w przypadku, gdy leasingobiorca przejmuje jedynie nieznaczną część aktywa,
w tym dla umów leasingu nieruchomości
PwC
5
Dziękujemy za uwagę!
Niniejsza publikacja została opracowana w celach informacyjnych i zawiera jedynie ogólne wskazówki odnośnie przedmiotu publikacji. Jej zadaniem nie było udzielenie
specjalistycznej porady. Nie powinni Państwo działać na podstawie informacji zawartych w publikacji bez uzyskania odnośnej specjalistycznej porady. Nie udziela się żadnego
oświadczenia ani gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej) co do dokładności lub kompletności informacji zawartych w publikacji i – w zakresie dozwolonym prawem –
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. nie bierze na siebie żadnych zobowiązań i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i obowiązku zachowania staranności w związku z
konsekwencjami działań lub zaniechań Państwa lub dowolnej innej osoby na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji oraz wszelkich decyzji podejmowanych na jej
podstawie.
© 2012 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa „PricewaterhouseCoopers” oraz „PwC” odnosi się do sieci firm członkowskich PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL). Każda z firm stanowi oddzielny i niezależny podmiot prawny i żadna nie jest przedstawicielem PwCIL ani żadnej innej firmy członkowskiej. PwCIL
nie świadczy żadnych usług na rzecz klientów. PwCIL nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych swoich firm
członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania ich zawodowego osądu ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób. Żadna firma członkowska nie
przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych innych firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania
zawodowego osądu jakiejkolwiek innej firmy członkowskiej ani PwCIL, ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób.

similar documents