Przykładowe zadanie z matematyki

Report
Projekt z matematyki
MAGIA SYMETRII
Autor: mgr Beata Gorzelańczyk
Projekt z matematyki
Spis treści:






Wprowadzenie
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Źródła, zasoby
Wprowadzenie
Z pewnością wiecie, co oznacza słowo symetria. Już od
najdawniejszych czasów piękno figur geometrycznych przykuwało
uwagę nie tylko matematyków, ale i artystów, malarzy, rzeźbiarzy
i rzemieślników. A czy znane są Wam takie obiekty jak pentagram,
tarcza
króla
Dawida,
czy
gwiazda
szeryfa?
Czy wiecie jak powstaje płatek śnieżynki Nilsa Fabiana Kocha?
Rozejrzyjcie się wokoło i spróbujcie zgłębić magiczny świat symetrii.
Zadanie
Waszym zadaniem będzie:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej, która będzie zawierała:
definicję i przykłady figur osiowosymetrycznych i środkowosymetrycznych,
w tym wielokątów gwiaździstych, fazy powstawania symetrii i odpowiedź na pytanie,
gdzie w życiu codziennym można spotkać przejawy symetrii, a także przygotowanie
kilka przykładowych zadań związanych z symetrią figur.

Zaprojektowanie i wykonanie kilku modeli figur symetrycznych metodą origami
i wycinanek.
Potrzebne dane zbierać można przy użyciu Internetu, dostępnej literatury
oraz wycieczki w plener z aparatem fotograficznym lub kamerą.
Proces
Zadaniem zespołu będzie wykonanie prezentacji w Power Point
(od 20 do 30 slajdów) oraz zaprojektowanie i wykonanie
z papieru od 10 do 20 modeli figur osiowo lub środkowo
symetrycznych. Wszyscy powinni ze sobą współpracować, przy czym
każda osoba może pełnić kilka funkcji w zespole. Rolą lidera jest
koordynowanie pracą zespołu. Każdy zespół będzie oceniany według
ściśle ustalonych kryteriów.
Proces
Wybierzcie spośród siebie:








Lidera - który będzie kierować pracą grupy;
Grafika - który stworzy prezentację multimedialną;
Prezentera - który na forum szkoły przedstawi Waszą pracę;
Matematyków - którzy zajmą się przygotowaniem i wykonaniem
odpowiednich zadań matematycznych;
Fotografów - którzy zajmą się wykonaniem zdjęć obiektów
symetrycznych;
Badaczy - którzy zajmą się poszukiwaniem symetrii w życiu
codziennym;
Architektów - którzy zajmą się problemem powstawania symetrii
w sztuce i technice.
Artystów – którzy zaprojektują i wykonają z papieru figury
symetryczne metodą origami i wycinanek.
Proces





Razem wszyscy przypomnicie sobie, co to są figury symetryczne
i jakie mają własności.
Grupa badaczy wyszuka po pięć przykładów obiektów symetrycznych
w takich dziedzinach jak przyroda, architektura i sztuka. A może uda się znaleźć
przejawy symetrii gdzieś jeszcze?
Grupa architektów przygotuje dwie lub trzy fazy powstawania symetrii
w sztuce i technice oraz w każdym przypadku poda jeden lub dwa przykłady.
Grupa fotografów rozejrzy się po okolicy i wykona od 5 do 10 zdjęć obiektów z
widoczną symetrią.
Grupa matematyków przygotuje odpowiedź na pytanie co to jest „gwiazda
szeryfa”, jak ją można wykreślić i policzyć jej obwód lub pole oraz przedstawi
sposób powstawania krzywej Nilsa Fabiana Kocha zwanej „płatkiem śnieżynki”.
Może również dodatkowo przygotować dwa zadania związane z figurami
symetrycznymi.
Proces




Grupa artystów zaprojektuje i wykona z papieru figury symetryczne metodą
origami i wycinanek (od 5 do 10 każdą metodą).
Wspólnie podejmijcie decyzję, co umieścić w prezentacji.
Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, które znajdują się
poniżej lub znaleźć inne źródła informacji.
Przy tworzeniu opracowania dbajcie zarówno o poprawność matematyczną
jak i ortograficzną, stylistyczną oraz estetyczną.
POWODZENIA!!!
Ewaluacja
Wykonanie zadania będzie oceniane indywidualnie i grupowo według następujących kryteriów:
Poziom wykonania zadań
Za co będziecie oceniani
Niski - 1 punkt
Dobry - 2 punkty
Bardzo dobry - 3 punkty
Wysoki - 4 punkty
Wyszukiwanie informacji
Zgromadzono niektóre wymagane
informacje.
Zgromadzono większość
wymaganych informacji.
Selekcja informacji
Duża pobieżność w opracowaniu
materiałów.
Dużo informacji, brak selekcji. Informacje wyselekcjonowane.
Wybrano najistotniejsze,
ciekawe informacje.
Opracowanie materiału
zgodnie z procesem
Opracowany materiał zawiera
nieliczne błędy merytoryczne.
Zakres informacji poszerzono
o ciekawe i istotne zagadnienia.
Wykonanie modeli figur
symetrycznych
Wykonano niekompletny zestaw.
Opracowany materiał jest
poprawny merytorycznie, nie
jest jednak kompletny.
Wykonano właściwą ilość
z każdego rodzaju. Prace pod
względem estetycznym nie są
zadowalające.
Prezentacja efektów pracy
Prezentacja mało atrakcyjna,
nieprzystająca do treści, trudna
w odbiorze.
Prezentacja mało oryginalna, Prezentacja czytelna, ciekawa,
niedostatecznie uporządkowa- właściwa ilość slajdów.
na.
Współpraca
w grupie
Zgromadzono wszystkie potrzebne
informacje.
Opracowany materiał jest poprawny,
zawiera wszystkie istotne informacje
opisane w zadaniu.
Wykonano właściwą ilość
z każdego rodzaju. Prace wykonane
są estetycznie. Prace nie są zbyt
oryginalne.
Zakres informacji poszerzono
o ciekawe i istotne zagadnienia.
Wykonano kompletny zestaw
estetycznych i oryginalnych
modeli z każdego rodzaju.
Prezentacja oryginalna,
wykraczająca poza wymagane
kryteria, wzbudzająca
zainteresowanie widzów.
Zespół ma problemy
Przekaz mało przejrzysty,
z przedstawieniem efektów swojej ograniczenie się do czytania
pracy.
slajdów.
Płynna i poprawna językowo
wypowiedź.
Płynna i poprawna językowo
wypowiedź, pewność siebie
prowadzących, swobodny
kontakt z publicznością.
Brak współpracy.
Dobra organizacja pracy,
współdziałanie, większość zadań
realizowana wspólnie.
Doskonała współpraca,
konstruktywna pomoc, dzielenie
się nowymi pomysłami.
Większość pracy wykonana
indywidualnie.
Ewaluacja
Ocena
Liczba punktów
Celujący (6)
28 - 27
Bardzo dobry (5)
26 - 24
Dobry (4)
23 - 19
Dostateczny (3)
18 - 13
Dopuszczający (2)
12 - 8
Konkluzja
Mam nadzieję, że wykonanie powyższego zadania pozwoli Wam
spojrzeć inaczej na matematykę. Będziecie mieli okazję przyjrzeć się
uważnie otaczającemu światu, a zdobyte informacje, rysunki, wycinanki
i zdjęcia pozwolą uwiecznić wasze wysiłki w poszukiwaniu związku
matematyki ze sztuką, architekturą, techniką i przyrodą.
Pracując nad tym projektem z pewnością przekonacie się, jak
ogromnym źródłem informacji jest Internet, z czego warto korzystać również
przy zdobywaniu wiedzy matematycznej, a to, czego nauczycie się zgłębiając
magiczny
świat
symetrii,
będzie
dla
Was
przygodą
z matematyką i zachęci Was do większego zainteresowania tym
przedmiotem.
Źródła, zasoby
Strony internetowe:
www.interklasa.pl
www.matematyka.wroc.pl
www.matematyk.edu.pl
www.oeiizk.edu.pl
www.wikipedia.org
www.wiw.pl
www.wiz.pl/main.php?go=1&op=2&id=32
www.scholaris.pl
www.gify.org
Bibliografia:
Jeleński S.: Śladami Pitagorasa. WSiP, Warszawa 1974
Kowal S.: Przez rozrywkę do wiedzy. WNT, Warszawa 1973

similar documents