prezentacja m. rzepnikowskiej ze spotkania

Report
Nowe przepisy unijne
Dyrektywa z roku 2014 w sprawie
ustawowych badań rocznych
sprawozdań finansowych
i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych
Maria Rzepnikowska
Członek
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
1
Zakres i terminy
Zakres
• Nowelizuje Dyrektywę w sprawie ustawowych badań
sprawozdań finansowych z roku 2006,
• Dotyczy
wszystkich
badań
rocznych
sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
na terenie Unii Europejskiej.
Wejście w życie – spodziewany termin wejścia w życie to
połowa czerwca 2014 r.
Aby mogła wejść w życie wymaga dostosowania do systemów
prawnych poszczególnych państw.
Od daty wejścia Dyrektywy w życie, Kraje Członkowskie będą
miały dwa lata na jej przyjęcie i publikację.
2
Najważniejsze postanowienia
• Definicja Jednostki Zainteresowania Publicznego (JZP)
• Niezależność i obiektywizm
• Wewnętrzna organizacja jednostki prowadzącej badanie i
prac związanych z badaniem
• Przyjęcie Międzynarodowych Standardów Badania
Sprawozdań Finansowych
• Raporty z badania
• Zapewnianie jakości i sankcje
• Organizacja nadzoru publicznego i przekazywanie zadań
organizacjom zawodowym
• Funkcjonowanie komitetów audytu jednostek
zainteresowania publicznego (JZP)
3
Definicja Jednostki Zainteresowania
Publicznego (JZP)
[Artykuł 2]
Definicja taka sama jak w Dyrektywie 2013/34/UE w sprawie
rachunkowości (i podobna do definicji z Dyrektywy w sprawie ustawowych
badań sprawozdań finansowych z 2006 r.):
• spółki, których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym,
• instytucje kredytowe,
• przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe,
• pozostałe podmioty wyznaczone przez kraje członkowskie jako JZP
(istotne znaczenie dla interesu publicznego z uwagi na rodzaj
prowadzonej działalności, wielkość lub liczbę zatrudnionych).
4
Organizacja nadzoru publicznego
i przekazywanie zadań organizacjom
zawodowym [Artykuł 32]
 Do Właściwych Władz należy ostateczna odpowiedzialność za nadzór
nad:
• zatwierdzaniem i rejestracją biegłych rewidentów
• przyjmowaniem odpowiednich standardów
• kształceniem ustawicznym, zapewnianiem jakości oraz systemami
dochodzeń i systemami dyscyplinarnymi
 Właściwe Władze składają się z osób niewykonujących zawodu,
jednak mogą być wspomagane przez osoby wykonujące zawód przy
konkretnych zadaniach niewymagających podejmowania decyzji
 Państwo Członkowskie może samo przekazać swe zadania innym
władzom lub organom
• Przekazywanie zadań musi odbywać się na określonych warunkach
• Należy unikać konfliktu interesów
• Właściwe Władze muszą być w stanie odzyskać swe kompetencje w
5
razie konieczności
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozdań finansowych jednostek
zainteresowania publicznego z 2014 r.
6
Zakres i terminy
Zakres - badanie sprawozdań finansowych jednostek
zainteresowania publicznego (JZP), w tym:
• instytucji kredytowych,
• spółek notowanych na giełdzie,
• zakładów ubezpieczeniowych,
• pozostałych podmiotów wyznaczonych przez Kraje
Członkowskie jako JZP.
Wejście w życie – spodziewany termin wejścia w życie to połowa
czerwca 2014 r.
• Większość przepisów Rozporządzenia wchodzi w życie
z dwuletnim opóźnieniem
• Firmy podlegają bezpośrednio obowiązkowej rotacji, jednak
z zachowaniem mechanizmu przejściowego
7
Przekazywanie zadań organizacjom
zawodowym [Artykuł 24]
Przekazywanie zadań organizacjom zawodowym zgodnie
z Dyrektywą w sprawie ustawowych badań sprawozdań
finansowych z roku 2014.
Nie można przekazać do JZP:
– systemów zapewnienia jakości
– dochodzeń
– sankcji i środków związanych z kontrolami
zapewniania jakości lub dochodzeniami
8
Kontrola jakości [Artykuł 26]
• System zapewnienia jakości musi być niezależny
• Częstotliwość
– Do ustalenia w drodze analizy w oparciu o ryzyko
– Co najmniej raz na trzy lata
• Minimalny zakres kontroli
– Wewnętrzny system kontroli jakości audytora i jego
skuteczność
– Odpowiednie testy zgodności i przegląd dokumentacji
z badania
– Zawartość najnowszego raportu dotyczącego
transparentności
9
Współpraca pomiędzy kompetentnymi
władzami [Artykuł 29 i 30]
Założenie Komitetu Europejskich Władz Nadzorujących
Badanie Sprawozdań Finansowych (CEAOB)
Złożonego z:
– Jednego członka z każdego Kraju Członkowskiego
dysponującego jednym prawem głosem
(Przewodniczący wybierany jest spośród
Przedstawicieli Krajów Członkowskich),
– Jednego członka wybranego przez Europejski Urząd
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) bez
prawa głosu,
– Komisji Europejskiej jako obserwatora.
10
Główne zadania CEAOB
• Wymiana informacji, wiedzy fachowej i najlepszych
praktyk w zakresie wdrażania przepisów
• Techniczna ocena systemów nadzoru publicznego
działających w państwach trzecich
• Techniczna analiza międzynarodowych standardów
badania
• Doskonalenie mechanizmów współpracy w zakresie
nadzoru
• Sporządzenie niewiążących wytycznych lub opinii
rozszerzających jednolite zastosowanie
11
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
[email protected]
[email protected]
www.kibr.org.pl
12

similar documents