Prezentacja powerpoint

Report
Żurawie przeładunkowe
Żurawie zaliczane są do dźwignic, określanych jako
maszyny o pracy przerywanej, przeznaczone do
podnoszenia i przemieszczania ładunków w
przestrzeni za pomocą haków lub innego urządzenia
chwytającego.
Żurawie







Żurawie przeładunkowe są maszynami o napędzie
hydraulicznym.
Składają się z :
Kolumny obracającej się w podstawie
Wysięgnika osadzonego na szczycie kolumny
Instalowane zazwyczaj na pojeździe ( także
przyczepie)
Przeznaczone do załadunku i wyładunku tego
pojazdu
Ponadto mogą być zbudowane na stałym
fundamencie.
Podstawowe zespoły żurawia
Parametry techniczne:











Udźwig Q w [ kg, ton]
Wysięg R w [m]
Moment udźwigu M=QxR [tm]
Zasięg Rys.
Moment obrotowy [kNm]
Prędkość obrotu w stopniach na sekundę
Kąt obrotu stopnia
Prędkość podnoszenia
Maksymalne dopuszczalne pochylenie terenu
Prędkość wysuwu członów teleskopowych [m/s]
Wysokość, szerokość, masa własna żurawia
Podział żurawi
W zależności od nośności, czyli znamionowego
momentu podnoszenia, można podzielić na:
-lekkie o momencie udźwigu do 50 kNm
-średnie o momencie udźwigu od 50 kNm do160200kNm
-ciężkie o momencie udzwigu przekraczającym
200kNm

Ze względu na cechy konstrukcyjne oraz
zastosowanie można wyodrębnić:




Żurawie ogólnego przeznaczenia
Żurawie przejezdne wzdłuż platformy pojazdu
Żurawie do przeładunku drewna,oraz
Żurawie przemysłowe w tym stacjonarne
Żurawie przeładunkowe ogólnego
przeznaczenia
W zależności od rodzaju i masy własnej ładunków
transportowanych przez pojazd żurawie
przeładunkowe wyposażone są w wysięgniki:
 proste jednoramienne o konstrukcji teleskopowej
 Przegubowe, złożone z dwóch ramion:
a) ramienia głównego
b) ramienia teleskopowego
 Przegubowe, złożone z trzech ramion, z których
najczęściej dwa mają konstrukcję teleskopową.
Konstrukcje nośne i mechanizmy
Podstawa żurawia i stabilizatory
Składa się z trzech elementów
a) wysuwanego wspornika
b) pionowej podpory zamocowanej na końcu
wspornika
c)stopy oporowej
 Mechanizm obrotu i kolumna obrotu
 Wysięgniki przegubowe żurawi przeładunkowych
 Wciągarki linowe

Napędy i sterowanie hydrauliczne

W układach hydraulicznych przekazywanie energii
i jej rozdział do poszczególnych elementów, oraz
sterowanie tą energią odbywa się za
pośrednictwem cieczy pod ciśnieniem.
W zależności od sposobu przenoszenia
energii napędy hydrauliczne dzielą się na:


Napędy hydrostatyczne:
wykorzystujące do przenoszenia energię
potencjalną ciśnienia cieczy (o dużych ciśnieniach
i niewielkich prędkościach przepływu)
Napędy hydrokinetyczne:
wykorzystujące do przenoszenia energię
kinetyczną cieczy (o małym ciśnieniu i dużych
prędkościach)
Elementy układu hydraulicznego mogą być
połączone w układ o obiegu:


Otwartym
Zamkniętym
UKŁAD HYDRAULICZNY SKŁADA SIĘ Z:
a) Pompy hydrauliczne
-pompy zębate -o ruchu obrotowym elementu
obrotowego
-pompy tłokowe osiowe – o ruchu posuwistozwrotnym elementu roboczego
b)siłowniki hydrauliczne (cylindry)
-jednostronnego działania
-dwustronnego działania
c) urządzenia sterujące i regulacyjne układów
hydraulicznych.
 Podział ze względu na cechy funkcjonalne:
-zawory sterujące kierunkiem przepływu cieczy
 Należą tu rozdzielacze sterujące, zawory
odcinające.
-zawory regulujące ciśnieniem
 Do tej grupy zalicza się przede wszystkim zawory
ograniczające ciśnienie, tj. zawory przelewowe i
bezpieczeństwa, oraz regulatory ciśnienia tzn.
zawory redukcyjne, różnicowe i proporcjonalne.
- Zawory sterujące natężeniem przepływu
 W skład tych urządzeń:
* zawory dławiące
*zawory upustowe (regulatory przepływu)
*synchronizatory przepływu
- zawory pozostałe, jak np.. przełączniki ciśnienia
a) przewody
b) zbiorniki i filtry
Zasadnicze typy urządzeń sterujących i
regulacyjnych sterowanych w układach
hydraulicznych żurawi przeładunkowych








Rozdzielacze sterujące
Zawory zwrotne i zawory dławiące
Zawory odcinające
Zawory ograniczające ciśnienie (bezpieczeństwa,
przelewowe)
Zawory redukcyjne
Zawory różnicowe
Synchronizatory prędkości przepływu
Zawory wpustowe
Urządzenia sterownicze
Przy sterowaniu żurawiami przeładunkowymi
stosowane są dwa systemy dźwigni sterujących
- w układzie pionowym
- w układzie poziomym
 Sterowanie żurawi przeładunkowych może
odbywać się:
-z poziomu roboczego
-z podwyższonego stanowiska sterowania
-za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego
sterowania zdalnego
 z kabiny

Urządzenia zabezpieczające
Ogranicznik i wskaźnik udźwigu
Zadaniem ogranicznika i wskaźnika udźwigu jest
zabezpieczenie żurawia przed:
a) przeciążeniem konstrukcji
b) utratą stateczności i możliwością wywrócenia
pojazdu wraz z zamontowanym żurawiem
c) niebezpiecznymi ruchami

- ogranicznik
ruchów roboczych
- ogranicznik prędkości ruchu
- akustyczne urządzenie ostrzegawcze
- urządzenie zatrzymujące STOP
- wskaźnik wysokości pojazdu z zabudowanym
żurawiem
-wskaźnik wypoziomowania
Skuteczność żurawi przeładunkowych



Załadunek i wyładunek może odbywać się tylko
podczas postoju pojazdu.
Pojazd wraz z zamontowanym żurawiem
podczas prac przeładunkowych musi być stateczny
czyli powinien zachowywać równowagę trwałą we
wszystkich pozycjach roboczych obciążonego i
nieobciążonego żurawia.
W celu zachowania stateczności, w każdej
pozycji wysięgnika obciążonego udźwigiem przy
odpowiednim wysięgu, moment stabilizujący
powinien być większy od momentu
wywracającego
Na skuteczność żurawia przeładunkowego
montowanego na pojeździe mają wpływ
następujące czynniki:



Budowa i masa własna pojazdu i nośność
platformy ładunkowej
Konstrukcja podwozia pojazdu, a w szczególności
sposób zawieszenia kół
Miejsce zainstalowania żurawia na pojeździe
Przeciążenie żurawia występuje gdy
nastąpi:


Przekroczenie dopuszczalnego udźwigu dla
danego wysięgu
Zwiększenie wysięgu obciążonego żurawia poza
wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
Urządzenia chwytające, zawiesia


Podstawowym urządzeniem chwytającym ładunek
w żurawiach ogólnego przeznaczenia jest hak
zamocowany do głowicy wysięgnika
przegubowego.
Zawiesiami nazywamy osprzęt pomocniczy żurawi
hakowych służących do zawieszania lub
podtrzymywania ładunku.
Podział zawiesi


Zawiesia ogólnego przeznaczenia, których
głównymi elementami są cięgna linowe, taśmowe
lub łańcuchowe.
Zawiesia specjalnego przeznaczenia, których
podstawowymi elementami są uchwyty, zaczepy,
oraz trawersy służące do zawieszania lub
podtrzymywania ładunku.
Dopuszczalne obciążenie robocze- DOR: jest
to maksymalna masa ładunku w tonach
zawieszona lub podtrzymywana przez
zawiesie podczas pracy.
DOR
kąt rozwarcia cięgien zawiesia α
100%
α = 0°
90%
0 ≤ α ≤ 45°
70%
45° ≤ α ≤90°
50%
90° ≤ α ≤ 120°
Urządzenia przeładunkowe




Chwytak do drewna
chwytaki czerpakowe
Kleszcze z zaciskiem hydraulicznym
Chwytaki polipowe (złom).

similar documents