******* 1

Report
ทฤษฎีและหลักการบริหารชั้นเรียน
สุ ธาสิ นี ศรีวชิ ัย
คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ทฤษฎีและหลักการบริหารชั้นเรียน
คาจากัดความ
Kuachak และ Eggen = การบริหารการจัดชั้นเรียน
ประกอบด้ วย ความคิด การวางแผน และการปฏิบัติท้งั หลาย
ทั้งปวงของครู ที่สร้ างสรรค์ สภาพแวดล้ อมอย่ างเป็ นระบบ
ระเบียบ และส่ งเสริมการเรียนรู้
Moore = การบริ หารจัดการชั้ นเรี ยน เป็ น
กระบวนการของการจัดระบบระเบียบ และนากิจการของ
ห้ องเรียนให้ เกิดการเรียนรู้
รู ปแบบในภาพรวม
1. Assertive discipline model (AD)
2. Noncoercive discipline model (ND)
3. Behavior modification model (BM)
4. Teacher effectiveness training model (TET)
5. Positive classroom discipline (PCD)
6. Cooperative discipline model (CD)
7. Positive discipline in the classroom model (PDC)
8. Discipline with dignity model (DWD)
แนวความคิดเกีย่ วกับการบริหารการจัดการชั้นเรียน
1. การบริหารการจัดการชั้นเรียนและการเรียนการสอน
เป็ นสิ่ งที่มีความสั มพันธ์ ซึ่งกันและกัน
2. เป็ นไปไม่ ได้ ที่จะแยกการบริ หารการจัดการชั้ นเรี ยน
กับหน้ าที่การจัดการเรียนการสอน
3. การบริ หารชั้ นเรี ยนเป็ นความท้ าทายของการเป็ นครู
มืออาชีพ
การเตรี ย มตั ว เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การชั้ นเรี ย นอย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ
1. ครู ต้องสร้ างข้ อกาหนดที่ชัดเจนและมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติได้
2. ครู พั ฒ นาระบบในการยึ ด เหนี่ ย วนั ก เรี ยนให้
รับผิดชอบการเรียนได้
3. ครู ต้องมีทักษะการวางแผน
4. ครู ต้องมีทักษะการแก้ ปัญหา
5. ครู ต้องยอมรับอิทธิพลระหว่ างบุคคล
6. ครู สามารถกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังได้
ความสั มพันธ์ ระหว่ างการจัดการชั้นเรียนและการเรี ยนการ
สอน
1. ความประสานสอดคล้ อง
2. สร้ างพลังในการขับเคลือ่ นการเรียนรู้
วินัยเชิงบวกในห้ องเรียน
วิธีพบปะในชั้นเรียนจะทาให้ นักเรียนได้ รับประโยชน์
1. การพัฒนาการรับรู้
2. การพัฒนาทักษะสาคัญๆ
วินัยเชิงบวกเกิดได้ ด้วยการสอนเชิงบวก
1. การสอนจะต้ อ งเอาใจใส่ ด้ ว ยการสั ง เกตครู ที่ มี
แนวคิดเชิงบวก
2. พฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงในห้ องเรี ยนเป็ นสิ่ งที่
เรียนรู้ ได้ เกือบทั้งหมด
3. การเรียนรู้ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
4. พฤติกรรมที่เปลีย่ นแปลงเป็ นผลทีเ่ กิดตามมา
5. พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมย่ อ มได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
บริบทของห้ องเรียน
บรรยายกาศในชั้นเรียน
Moore ให้ แนวทางในการสร้ างแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ใน
ห้ องเรียน
1. ครู คาดหวังสิ่ งทีด่ ที สี่ ุ ดจากนักเรียน
2. เป็ นรู ปแบบพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
3. มีส่วนร่ วมในความคาดหวังซึ่งกันและกัน
4. สร้ างบรรยากาศเชิงบวก
5. ทุกกิจกรรมต้ องให้ นักเรียนมีส่วนร่ วม

similar documents