استانداردهای ایمنی بیمار 3 - خدمات بالینی ایمن ومبتنی برشواهد

Report
‫گلشن اصغري‬
‫كارشناس كنترل عفونت م‪.‬آ‪.‬د‪.‬سينا‬
‫حيطه اصلي‬
‫حیطه فرعی‬
‫حيطه‪: C‬‬
‫استانداردهاي‬
‫خدمات ايمن باليني‬
‫مبتني بر شواهد‬
‫‪ C.1‬بيمارستان داراي مدیریت ارشد‬
‫اثربخش می باشد و ايمني بيمار را لحاظ‬
‫می نماید ‪.‬‬
‫استاندارد حياتي‬
‫استاندارد محوري‬
‫‪ c1.1.1‬بيمارستان بمنظور اع الم ‪.c1.2.1‬در صورت اقتضاء بيمارستان از‬
‫راهنماهاي خدمات باليني از جمله‬
‫اضطراري نتايج حیاتی‬
‫راهنماهاي باليني سازمان جهاني بهداشت‬
‫آزمايشات‪ ،‬كانالهاي ارتباطي‬
‫تبعيت مي نمايد‪.‬‬
‫خود را آزاد نگه میدارد ‪.‬‬
‫‪ .c1.1.2‬بيمارستان داراي‬
‫سيستم هاي تضمین کننده ‪،‬‬
‫بمنظورا طلع رساني واعلم‬
‫نتايج معوقه تست هاي‬
‫پاراكلينيكي به بيماران بعد از‬
‫ترخيص مي باشد ‪.‬‬
‫‪ c.1.2.2‬بيمارستان چك ليست جراحي ايمن‬
‫را اجرا واز راهنماهاي باليني ازجمله چک‬
‫لیست سازمان جهاني بهداشت در زمينه‬
‫ايمني جراحي تبعیت مي نمايد ‪.‬‬
‫‪ c1.2.3‬بيمارستان اجرای پروسيجرهاي‬
‫تشخيص ي تهاجمي را به روش ايمن و‬
‫مطابق با راهنماهاي استاندارد باليني‬
‫تضمین مي نمايد‪.‬‬
‫‪. c1.2.4‬بيمارستان بمنظور كاهش‬
‫ترومبوآمبوليسم وريدي و آمبولي ریویا‬
‫راهنماهاي باليني را اجرا مي نمايد‪.‬‬
‫استاندارد پيشرفته‬
‫‪ c1.3.1‬بيمارستان داراي "كميته‬
‫دستورالعمل هاي باليني "است كه در‬
‫فواصل زمانی منظم جهت انتخاب ‪،‬‬
‫تهيه و تضمین اجراي راهنماهاي‬
‫باليني ‪ ،‬پروتوكلها و چك ليستهاي‬
‫مرتبط به ايمني بيمار تشكيل جلسه‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫حيطه اصلي‬
‫حیطه فرعی‬
‫حيطه‪: C‬‬
‫استانداردهاي‬
‫خدمات ايمن باليني‬
‫مبتني بر شواهد‬
‫‪ C.1‬بيمارستان داراي مدیریت‬
‫ارشد اثربخش می باشد و ايمني‬
‫بيمار را لحاظ می نماید ‪.‬‬
‫استاندارد‬
‫حياتي‬
‫استاندارد محوري‬
‫‪ c.1.2.5‬بيمارستان بمنظور شناسايي بيماران آسيب پذيراز جمله‬
‫مددجویانی كه در معرض خطر افتادن ‪ ،‬ابتلء به زخم فشاري ‪ ،‬خودكش ي‬
‫‪ ،‬سوءتغذيه و عفونت مي باشند ؛ بيماران را غربالگري ودر راستاي‬
‫كاهش خطر مداخله مي نمايد‪.‬‬
‫‪ c1.2.6‬بيمارستان ليست تأييد شده اختصارات واژه هاي پزشكي را‬
‫حفظ و به صورت مستمر آن را روزآمد می نماید‪.‬‬
‫‪ c1.2.7‬بيمارستان اعلم نتايج تست هاي پاراكلينيكي و دستورات پزشك‬
‫را به طريق شفاهي و تلفني محدود وممنوع نموده و در مواردي كه برقراري‬
‫ارتباطات به طريق شفاهي ضروري است ‪ ،‬از تكنيك " خواندن مجدد"‬
‫مطالب بمنظور اطمينان از صحت شنيده ها استفاده مي نمايد ‪.‬‬
‫‪ c.1.2.8‬بيمارستان بمنظور تحويل و تحول كامل و ايمن بيماران بین تيم‬
‫هاي درماني و مابین شيفت هاي مختلف داراي مکانیسم هاي اثربخش ی‬
‫است ‪.‬‬
‫استاندارد‬
‫پيشرفته‬
‫‪ : C.1‬بيمارستان داراي مدیریت ارشد اثربخش می باشد و ايمني بيمار را لحاظ می نماید ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خط مش ي تست هاي بحراني ‪ :‬آزمايشگاه – راديو لوژي ( ‪ value‬ها در كميته اي متشكل از پزشكان – توجه‬
‫به مسئله ‪ – Red back‬مسئوليت ها )‪-‬بستري و سرپايي‬
‫خط مش ي تست هاي معوقه‬
‫كميته دستور العمل هاي باليني و راهنماي خدمات باليني و اجراي آنها‬
‫گايد الين خط مش ي و روش اجرايي داشته باشد ( ‪ 5‬گايد الين داخلي و ‪ 5‬جراحي )‬
‫الگوريتم تاكي كاردي نصب‬
‫تعيين معياراجراي گايد الين (شاخص ) ارزيابي اثر بخش ي‬
‫آموزش راهنماي خدمات باليني به كاركنان‬
‫ارزيابي اثر بخش ي اجراي راهنماي خدمات باليني‬
‫چك ليست و راهنما هاي جراحي ( جراحي ايمن ) ‪ ،‬آموزش به كاركنان و اجراي آن‬
‫ارزيابي اثر بخش ي اجراي راهنماي جراحي ايمن‬
‫راهنماي پروسيجر هاي تهاجمي – آموزش كاركنان ‪ -‬ارزيابي اثر بخش ي اجراي راهنماي فوق‬
‫راهنماي كاهش شاخص هاي ايمني بيمار‪ -‬آموزش كاركنان – گزارش ‪-‬آناليز و اقدام اصالحي‬
‫‪ : C.1‬بيمارستان داراي مدیریت ارشد اثربخش می باشد و ايمني بيمار را لحاظ می نماید‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شناسايي بيماران آسيب پذير ( ‪ DVT‬بايد خط مش ي )‬
‫ليست اختصارات واژه هاي پزشكي‬
‫خط مش ي و روش اجرايي كاهش دستورات شفاهي‬
‫خط مش ي و روش اجرايي ‪ -Hand over‬توجه به ‪: SABR‬‬
‫) ‪)Situation-Background-Analysis-Recommendation‬‬
‫مميزي باليني براي تعيين راهنما هاي باليني‬
‫كميته مميزي‬
‫استاندارد حياتي‬
‫حيطه اصلي‬
‫حیطه فرعی‬
‫حيطه‪: C‬‬
‫استانداردهاي‬
‫خدمات ايمن‬
‫باليني مبتني بر‬
‫شواهد‬
‫‪ C.2‬سیستم کاهش ‪ c2.1.1‬بیمارستان دارای برنامه‬
‫پيشگیري و كنترل عفونت مشتمل بر‬
‫عفونت هاي‬
‫مکتسبه از مراقبت چارت سازمانی ‪ ،‬برنامه عملیاتی ‪،‬‬
‫راهنماهاي باليني ‪ ،‬و طرح راهنمای‬
‫سلمت‬
‫عملی مي باشد‬
‫‪ c2.1.2‬بيمارستان تمیزي ‪ ،‬ضد عفوني‬
‫و استريلیزاسيون مناسب كليه تجهیزات‬
‫را با تأكيد خاص بر واحدها و بخشهای‬
‫پر خطر تضمین مي نمايد‪.‬‬
‫استاندارد محوري‬
‫‪ c2.2.1‬بيمارستان از راهنماهاي باليني معتبراز‬
‫جمله راهنماهاي سازمان جهاني بهداشت جهت‬
‫پيشگیري و كنترل عفونت تبعيت مي نمايد‪.‬‬
‫استاندارد محوري‬
‫‪ c2.2.6‬بيمارستان راهنماهاي باليني معتبراز‬
‫جمله راهنماهاي باليني سازمان جهاني بهداشت‬
‫را در زمينه بهداشت دست اجرا مي نمايد‪.‬‬
‫کاركرد ‪ c2.2.7‬ضروري است بمنظور شناسايي عفونت‬
‫ا‬
‫‪ c.2.2.2‬بيمارستان وجود دائمي و صحت‬
‫هاي كلونیزه شده و قابل انتقال كاركنان قبل از‬
‫تجهیزات و وسايل ضروري جهت پيشگیري او‬
‫استخدام و بطور منظم پس از استخدام‬
‫كنترل عفونت را تضمین مي نمايد‪.‬‬
‫غربالگري شوند ‪.‬‬
‫‪ c2.2.3‬بيمارستان داراي سيستم پايش عف اونت‬
‫هاي مكتسبه از مراقبت سلمت مي باشد ‪.‬‬
‫‪ c2.2.8‬بيمارستان جهت محافطت از كاركنان ‪ ،‬ارائه‬
‫کنندگان داوطلب خدمات و ملقات كنندگان در قبال‬
‫عفونت هاي مكتسبه از خدمات بهداشتي تمهیداتی از‬
‫جمله واكسن هپاتيت "ب " ارائه مي نمايد‪.‬‬
‫‪ c2.2.3‬بيمارستان داراي دستورالعمل های‬
‫ايزوالسيون ‪ ،‬تعاريف و احتياطات عمومي‬
‫كنترل و پيشگیري عفونت فعال ودر حال اجرا‬
‫است ‪.‬‬
‫‪ c2.2.9‬بيمارستان جهت بستري و مدیریت درمان‬
‫بيماران سیستم ها و روشهای های فعال اجرایی‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪ c2.2.5‬بيمارستان بمنظوركاهش مقاومت‬
‫ميكروبي ‪ ،‬خط مش ي وروشها ی ا استفاده‬
‫منطقي از آنتي بيوتيكها را اجرا می نماید‪.‬‬
‫‪ : C.2‬سیستم کاهش عفونت هاي مکتسبه از مراقبت سلمت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ساختارسازماني – شرح وظايف ( رابطین كنترل عفونت بعنوان ساب چارت )‬
‫صورتجلسات‬
‫برنامه پيشگیري و كنترل عفونت‬
‫خط مش ي و روش هاي اجرايي پيشگیري و كنترل عفونت( بخش هاي پر خطر)‬
‫راهنما هاي پيشگیري و كنترل عفونت‬
‫تضمین ضدعفوني و استريلیزاسيونا( خط مش ي و روش اجرايي )‬
‫تضمین كار كرد تجهیزات و وسايل ضروري جهت پيشگیري و كنترل عفونت ( خط مش ي و روش اجرايي )‬
‫نظام مراقبت عفونتها ي بيمارستاني‬
‫ن( خط مش ي و اجرا )‬
‫ايزوالسيو ا‬
‫برنامه كاهش مقاومت آنتي بيوتيكي ( خط مش ي و روش اجرايي )‬
‫بهداشت دست ( خط مش ي ‪ ،‬دستورالعمل و پايش )‬
‫پايش برنامه هاي پيشگیري و كنترل عفونت‬
‫‪ : C.2‬سیستم کاهش عفونت هاي مکتسبه از مراقبت سلمت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ليست وسايل حفاظت فردي – پايش مستمر‬
‫غربالگري پرسنل براي شناسايي عفونت هاي كلونیزه قبل از استخدام ( شوع بكار )‬
‫واكسن هپاتيت ‪ ( B‬پرسنل و ملقات كنندگان )‬
‫برنامه تعيین محل بستري و مديريت بيماران ( خط مش ي و روش اجرايي )‬
‫آموزش روش هاي كنترل عفونت به پرسنل‬
‫ياد آور ها ( پوستر آموزش ي )‬
‫بررس ي موارد طغيان‬
‫حيطه اصلي‬
‫حیطه فرعی‬
‫حيطه‪: C‬‬
‫استانداردهاي‬
‫خدمات ايمن‬
‫باليني مبتني بر‬
‫شواهد‬
‫‪ C.3‬ايمني خون و‬
‫فرآورده هاي خوني‬
‫استاندارد حياتي‬
‫‪ c.3.1.1‬بيمارستان راهنماهاي باليني‬
‫معتبراز جمله راهنماهاي سازمان‬
‫جهاني بهداشت را در زمینه خون و‬
‫فرآورده هاي خونی ايمن اجرا مي‬
‫نمايد‪.‬‬
‫استاندارد محوري‬
‫‪ c.3.2.1‬بيمارستان شناسایی ایمن‬
‫نمونه خون بیماران جهت کراس‬
‫مچ با استفاده از دو شناسه‬
‫انحصاری تضمین می نماید‪.‬‬
‫‪ c.3.2.2‬بيمارستان تجویز خون و‬
‫‪ c.3.1.2‬بيمارستان دارای روشهاي‬
‫ایمن قبل از ترانسفوزیون خون برای فرآورده هاي خوني به روش ایمن ارا‬
‫مثال ثبت نام و انتخاب و ردداوطلبین و اجرا می نماید‬
‫غربالگری خون در مواردي مثل ‪HIV‬‬
‫و‪ HBV‬است‪..‬‬
‫‪ c3.2.3‬بيمارستان داراي خط مش ی‬
‫جهت مدیریت درمان حوادث بعد‬
‫ازترانسفوزیون خون می باشد ‪.‬‬
‫استاندارد پيشرفته‬
‫‪ c.3.3.1‬بيمارستان خدمات‬
‫بالینی را استفاده می نماید‬
‫که خونروی و نیاز به‬
‫ترانسفوزیون خون را کاهش‬
‫می دهد ‪.‬‬
‫‪ : C.3‬ايمني خون و فرآورده هاي خوني‬
‫‪ ‬راهنما هاي معتبر در مورد خون و فراورده هاي خوني ( كتابچه درمان بوسيله انتقال‬
‫خون )در هر بخش‬
‫‪ ‬اجراي راهنما‬
‫‪ ‬روش هاي اجرايي ايمن قبل از انتقال خون ( غربالگري )‬
‫كراس مچ‬
‫‪ ‬استفاده از دو شناسه در تمام مراحل ترانسفوزيون خون و فراورده هاي خوني ( تاكيد بر نمونه ا‬
‫)‬
‫‪ ‬خط مش ي و روش اجرايي كراس مچ و اجرا‬
‫‪ ‬خط مش ي و روش اجرايي تجويز خون ايمن و اجراي‬
‫ن‬
‫‪ ‬خط مش ي و روش اجرايي مديريت وقايع ناش ي از انتقال خو ا‬
‫‪ ‬راهنماي باليني پيشگیري از خونريزي و كاهش نياز به خون و اجرا ي آن( استفاده از روش هايي مانند‬
‫الپاراسكپي )‬
‫‪ ‬راهنماي باليني استفاده ازمحلول هاي جايگزين خون و اجراي آن‬
‫حيطه اصلي‬
‫حیطه فرعی‬
‫حيطه‪ : C‬استانداردهاي خدمات‬
‫ايمن باليني مبتني بر شواهد‬
‫‪C.4‬تزريقات و مصون سازيا‬
‫ايمن‬
‫استاندارد‬
‫حياتي‬
‫استاندارد محوري‬
‫‪C .4.2.1‬بيمارستان براي اطمينان از انجام‬
‫تزريق ايمن سيستمهايي فعال را به كار مي‬
‫گیرد‬
‫*‪C .4.2.1.1‬جلوگیري از استفاده مجدد‬
‫ازسرسوزن در بيمارستان‬
‫‪C .4.2.1.2‬آموزش بيماران و خانواده ايشان‬
‫در خصوص انتقال عوامل بيماريزا از طريق‬
‫ن‬
‫خو ا‬
‫‪C .4.2.1.3‬اطمينان از انجام دفع اشياء‬
‫برنده و تیز به واسطه مواردي چون‬
‫خودداري از سرپوش گذاري مجدد و‬
‫استفاده از ظرفهاي بي خطر‬
‫استاندارد‬
‫پيشرفته‬
‫‪ : C.4‬تزريقات و مصون سازي ايمن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خط مش ي و روش هاي اجرايي تزريقات ايمن ( اجرا – پايش )‬
‫آموزش پرسنل در رابطه با دستور العمل (نيدل استيك –سفتي باكس ‪–Recap -‬ضدعفوني پوست‬
‫قبل از تزريق و‪)......‬‬
‫خط مش ي و روش هاي اجرايي سرسوزن استفاده نشده و ‪ Recap‬شده‬
‫راهنماي واكنش هاي آنا فيلكتيك‬
‫آموزش پرسنل ‪ ،‬بيماران و خانواده آنها در رابطه با انتقال عوامل بيماريزا از طريق خونا‬
‫پايش‬
‫استاندارد حياتي‬
‫حيطه اصلي‬
‫حیطه فرعی‬
‫حيطه‪: C‬‬
‫استانداردهاي‬
‫خدمات ايمن باليني‬
‫مبتني بر شواهد‬
‫‪ C.5‬سيستم داروئي ‪C 5.1.1‬بيمارستان‬
‫دسترس ي ‪ 24‬ساعته به‬
‫بيمارستان ايمن‬
‫داروهاي حياتي را تضمین‬
‫مي نمايد‪.‬‬
‫استاندارد محوري‬
‫‪ C.5.2.1‬بيمارستان واجد يك سيستم‬
‫داروئي ايمن مي باشد‬
‫استاندارد پيشرفته‬
‫‪C .5.3.1‬بيمارستان داراي‬
‫سيستمي براي تضمین م ارور‬
‫و بررس ي دستورات داروئي‬
‫توسط داروساز مي باشد‪.‬‬
‫‪ C.5.2.2‬بيمارستان خوانا بودن دست ‪C .5.3.2‬بيمارستان داراي‬
‫خط مش ي و راهكارهايي براي‬
‫نوشته ها را در خصوص دستورات و‬
‫مديريت خطاهاي داروئي مي‬
‫نسخه هاي پزشكان تضمین مي نمايد‪.‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪C .5.2.3‬بيمارستان انجام تلفيق داروائي‬
‫را هنگام بستري و ترخيص بيمار تضمین‬
‫مي نمايد‪.‬‬
‫‪ C.5.2.4‬بيمارستان آموزش هنگام‬
‫ترخيص بيمار (يا همراهان) را در خصوص‬
‫داروهايش تضمین مي نمايد‪.‬‬
‫‪ C.5‬سيستم داروئي بيمارستان ايمن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دسترس ي ‪ 24‬ساعته به دارو – خط مش ي‬
‫سيستم دارويي ايمن شامل ‪:‬‬
‫انتخاب‪ -‬تهيه و تدارك و انباردارو ‪ :‬خط مش ي ( كميته دارو )‬
‫دستور تجويز و نسخه برداريا‬
‫آماده كردن ( تلغيظ و ترقيق )و نسخه پيچي ‪ :‬خطمش ي‬
‫دادن دارو و پيگیريا‬
‫تضمین خوش خطي و خوانا بودن نسخه و پايش آن‬
‫تلفيق دارويي ( از بدو ورود تا ترخيص )‬
‫آموزش حین ترخيص‬
‫كاهش خطا‬
‫مرور و باز بيني دارو ها توسط داروساز‬
‫خط مش ي و روش اجرايي خطا هاي دارويي و عوارض دارويي‬
‫فرهنگ ايمني داروخانه‬
‫‪Action plan - walk round‬‬
‫توجيهي جديدالورود‬
‫‪ C.5‬سيستم داروئي بيمارستان ايمن‬
‫‪ ‬شاخص هاي ايمني در داروخانه ‪:‬‬
‫نگهداري داروها ( يخچالي و‪) ...‬‬
‫دسترس ي ‪ 24‬ساعته‬
‫شناسايي بيمار‬
‫تداخل دارويي‬
‫آلرژي‬
‫خواندن دارو ( سيستمي براي خواندن دارو مانند باركد )‬
‫داروهاي مشابه‬
‫تهويه ( پنجره –سوراخ ‪-‬‬
‫اطفا ء حريق‬
‫امنيت و مديريت بحران ( برنامه ) خط مش ي‬
‫خط مش ي دارو هاي تاريخ گذشته و شيميايي و داروي شيميايي آماده شده – فوت شده‬
‫حيطه اصلي‬
‫حیطه فرعی‬
‫حيطه‪: C‬‬
‫استانداردهاي‬
‫خدمات ايمن‬
‫باليني مبتني بر‬
‫شواهد‬
‫‪C6‬سيستم مدارك‬
‫پزشكي‬
‫استاندارد‬
‫حياتي‬
‫استاندارد محوري‬
‫استاندارد پيشرفته‬
‫‪ C.6.2.1‬بيمارستان داراي سيستم بايگاني مدارك‬
‫پزشكي بوده به نگهداشت آن اهتمام ميكند‪.‬‬
‫‪ C.6.3.1‬بيمار بايد به مدارك‬
‫پزشكي خود دسترس ي همراه با‬
‫داشتن فرصت براي بررس ي و‬
‫اظهارنظر داشته باشد‪.‬‬
‫‪ C.6.2.2‬بيمارستان تضمین ميكند كه هر يك از‬
‫بيماران داراي تنها يك پرونده (سوابق) تكميل شده‬
‫پزشكي و داراي يك كد شناسائي واحد مي باشد‪.‬‬
‫‪ C.6.3.2‬بيمارستان داراي‬
‫سيستم اتوماتيك مديريت‬
‫اطلعات )‪ (MIS‬و پرونده هاي‬
‫الكترونيك با ذخیره‪-‬پشتیبانی‬
‫)‪ (backup‬مناسب مي باشد‪.‬‬
‫‪ C.6.2.3‬بيمارستان براي بيماريها ]‪، [ICD‬‬
‫تشخيص و پروسيجرها از كدهاي استاندارد استفاده‬
‫مي نمايد‪.‬‬
‫‪ C.6.3.3‬بيمارستان داراي‬
‫سيستم ورود كامپيوتري دستورات‬
‫پزشك ا )‪(CPOE‬مي باشد‪.‬‬
‫‪ C.6.2.4‬بيمارستان دسترس ي آسان درمان كنندگان را ‪ C.6.3.4‬بيمارستان داراي يك‬
‫سيستم اتوماتيك (خودكار) هشد‬
‫به مدارك پزشكي در مواقع نياز تضمین مي نمايد‪.‬‬
‫باليني كارآمد مي باشد‪.‬‬
‫‪ : C6‬سيستم مدارك پزشكي‬
‫‪ ‬وجود سيستم بايگاني ‪ -‬نحوه بايگاني‬
‫‪ ‬نحوه دسترس ي به واحد بايگاني‬
‫‪ ‬چيدمان پرونده ها ( وزن –كولر ‪ -‬سنسور ‪).....‬‬
‫‪ ‬يك پرونده يك بيمارو شناسه اختصاص ي ( كد ملي ‪).....‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استفاده از كدهاي ‪ ICD‬و خط مش ي‬
‫سهولت دسترس ي به پرونده ها‬
‫پرونده هاي الكترونيكي‬
‫دستورات پزشكي وارد كامپيوتر‬
‫سيستم اتوماتيك هشدار باليني‬
‫خط مش ي و روش اجرايي نحوه تكميل و مرتب كردن پرونده ( اورزانس ‪ ،‬درمانگاه ( ويزيت ) و‬
‫بستري موارد انصراف )‬
‫‪ : C6‬سيستم مدارك پزشكي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خط مش ي اخذ رضايت بستري ( رضايت گيرنده )‬
‫خط مش ي برائت نامه در پذيرش‬
‫خط مش ي حفاظت و امنيت واحد‬
‫خط مش ي حفاظت و امنيت سيستم هاي ذخيره‬
‫خط مش ي و روش اجرايي نحوه ارسال پرونده به درمانگاه‬
‫خط مش ي و روش اجرايي موارد خرابي ‪HIS‬‬
‫خط مش ي و روش اجرايي نحوه نوبت دهي‬
‫زمان سنجي ( پرونده به بايگاني )‬
‫اطفا ء حريق و آموزش پرسنل‬
‫موفق باشيد‬

similar documents