โครงสร้างปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย

Report
โครงสร้ าง ปัญหาและแนวทางแก้ ไข ปัญหา
เศรษฐกิจไทย
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ หมายถึง ส่ วนประกอบที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจ แบบได้ 3 ส่ วน ดังนี้
1. โครงสร้างการผลิต คือ การผลิตสิ นค้าและบริ การจาแนกตาม
โครงสร้างการผลิตโดยใช้บญั ชีผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น
2. โครงสร้างตลาดสิ นค้าและบริ การ แบ่งได้ 2 ตลาด คือ ตลาด
ภายในประเทศ และตลาดภายนอกประเทศ
3. โครงสร้างของปั จจัยการผลิตและการจาแนกแจกจ่ายผลผลิต
ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย
สรุ ปผลของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมได้ดงั นี้
1. ผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
2. ผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ นค้าเข้าและ
สิ นค้าออก
3. ผลที่มีต่อการจ้างงานและการอพยพแรงงาน
4. ผลที่มีต่อการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจไทย
5. ผลที่มีต่อการกระจายรายได้ประชาชาติ
6. ผลที่มีต่อการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและความ
เจริ ญในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
7. ผลที่มีต่อการลดลงของคุณภาพการส่ งออก
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ผา่ นมาประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน
ดังนี้
1. ปัญหาการขาดปัจจัยการผลิตและบริ การขั้นพื้นฐาน
2. ปัญหาอัตราเงินเฟ้ อที่มีแนวโน้มสู งขึ้น
3. ปัญหาการกระจายรายได้และความเจริ ญที่ยงั ไม่เป็ นธรรม
4. ปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษ
5. ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในอัตราสู ง
6. ปัญหาสถาบันการเงินขาดสภาพคล่องและปัญหาหนี้เสี ยในธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
7. ปัญหาสังคมและอาชยากรรมต่างๆ
แนวทางการแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทยเพื่อให้ตนในประเทศมีความสุ ขที่ยงั่ ยืน
สามารถทาได้ ดังนี้
1. ทาข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ส่ งเสริ มให้ประชาชน ชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองเข้มแข็ง
3. ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจหันมา
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างเต็มรู ปแบบด้วยการพัฒนาแบบพึ่งพา
ตนเอง
4. พัฒนาระบบสหกรณ์เป็ นเศรษฐกิจอีกระบบหนึ่งควบคู่ไปกับระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม
5. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
6. ปฏิรูปการเมือง
7. ปฏิรูปการศึกษา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการใช้หลักการ “ทฤษฎีใหม่” มี 3 ขั้นตอน คือ
1) มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด
และขจัดการใช่จ่าย
2) รวมพลังกันในรู ปกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ
และด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม และ
3) สร้างเครื อข่าย กลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายโดยประสานความร่ วมมือกับภาคธุรกิจ ภาค
องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคราชการในด้านเงินทุน
การตลาด การผลิต การจัดการ และข้อมูลข่าวสาร

similar documents