Skjelettmetastaser Truende tverrsnittslesjon

Report
Komplikasjoner ved
kreftsykdom
Fysioterapeutiske hensyn
Hanne Bertnes Råheim
Mars 2014
Komplikasjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vena cava superior syndrom
DVT, LE
Hyperkalsemi
Neutropen feber/infeksjon/sepsis
Malign pericardvæske
Blødnigner
Ødem/lymfødem
Skjelettmetastaser
Truende tverrsnittslesjon
Skjelettmetastaser
• Mest vanlig hos ca mamma, prostata,
renis, lunge og myelomatose
• Hematogen spredning
• I hovedsak lokalisert i akseskjelettet og
proksimalt i appendiculærskjelettet
• Ofte ledsaget av en inflammatorisk
komponent
• Sjelden direkte årsak til forkortet levetid
Symptomer og tegn på
skjelettmetastaser
•
•
•
•
•
•
•
Smerter 80%
Nedsatt bevegelighet 65-75%
Fraktur 10-20%
Truende tverrsnitt
Medullakompresjon, cauda equina <5%
Nedsatt benmargsfunksjon 50%
Hyperkalsemi 10-15%
Mulige konsekvenser og
komplikasjoner ved skjelettmetastaser
•
•
•
•
•
•
•
Smerter
Nedsatt bevegelighet
Patologisk fraktur
Tverrsnittslesjon
Kompresjon av nerver
Hypercalsemi
Fortregningsreaksjoner i benmarg (anemi,
trombocytopeni, leukopeni)
Osteolytisk vs osteosklerotisk
• Osteolytisk
– Vanlig hos bl.a ca renis, myelomatose, ca
pulm
– Osteoblastaktivitet utslått
– Størst bruddfare
– Vanskeligere billeddiagnostikk
• Osteosklerotisk
– Nydannelse av ben
– Særlig bløtvevskomponent
– Hyppigst hos ca prostata
Skjelettmetastaser og fysioterapi
• Vær obs ved nyoppståtte smerter hos
pasient med kjent kreftsykdom
– Varierende smerteintensitet, gnagende,
hvilesmerter
• Undersøkelse ved påvist metastase:
– Innhent aktuell informasjon; journal, smerte,
funksjonsnivå, behov for hjelp/avlastning,
behandling
– Kartlegg restriksjoner
– Vær obs hvis nevrologiske symptomer
Skjelettmetastaser
kontraindikasjoner og forsiktighet
• Unngå testing av passive bevegelsesutslag og testing av
muskelstyrke på affisert ekstremitet
• Unngå rotasjoner i affisert ben når det vektbærer
• Vurder behov for analgetika før mobilisering
• Litt smerter tillatt, men skal ikke vedvare
• Følg alltid retningslinjer fra ortoped/onkolog mht
belastning
• Vær forsiktig med massasje og manuelle teknikker på
strålefelt under behandlingen og 2-3 uker etter avslutta
strålebehandling. (Lymfødembeh enda lengre!)
• Vær obs/meld endringer og økte symptomer
Målsetning ved skjelettmetastaser
• Avhenger av helhetsbildet…
• Eks:
– Lindre smerte
– Forebygge fraktur, ev rehabilitere etter fraktur
– Stimulere til meningsfull og trygg aktivitet
– Forebygge negative konsekvenser av
immobilitet
– Bedre/vedlikeholde/optimalisere funksjon
(Truende) tverrsnittslesjon
• Kan forekomme ved alle typer kreftsykdom
• Ulike mekanismer
– Hematogen spredning til virvelcolrpus eller
ryggtaggene
– Direkte infiltrasjon gjennom foramen
– Metastaser til epiduralrommet
• Ca 20% av pasienter med skjelettmetastaser
opplever medullakompresjon i sykdomsforløpet
• 45-80% kan ikke gå ved diagnosetidspunkt
Truende tverrsnitt
Krefttyper og lokalisering
• Cervikalt 10%
• Thorakalt 70 %
• Lumbalt/sakralt 20%
•
•
•
•
•
•
•
•
Ca mamma 29%
Ca pulm 17%
Ca prostata 14%
Lymfom 5%
Myelomatose 4%
Ca renis 4%
Sarkomer 3%
Andre
(Truende) tverrsnitt
Symptomer
• Rygg/nakkesmerter
– Kan være belteformet
– Hvilesmerter
•
•
•
•
Pareser
Sensibilitetsforstyrrelser
Blæreparese
Nedsatt sphincterfunksjon
Ø-hjelp ved tverrsnittslesjon
• Umiddelbar oppstart av sterioder
• Behandling skal helst starte innen 24 t
• Faktorer som er avgjørende for ev. kirurgi og
strålebehandling:
–
–
–
–
–
–
–
–
Grad av nevrologiske utfall
Kreftsykdommens omfang
Symptomenes progresjonshastighet
Billeddiagnostikk
Kreftformens strålefølsomhet
Tidligere strålebehandling
Allmentilstand
Leveutsikter
Tverrsnittslesjon
Fysioterapi
• Jmf undersøkelse ved skjelettmetastase!
• Spesielle hensyn ved undersøkelse
– Nevrologisk funksjon
– Respirasjon
– Funksjon
• Målsetning ved behandling:
– Begrense skadeomfang
– Bedre/vedlikeholde/optimalisere funksjon
– Begrense negative konsekvenser av ev. immobilitet
Tverrsnittslesjoner:
Kontraindikasjoner og forsiktighet
•
•
•
•
Mobilisering iht angitt retningslinje
Ev korsett eller krage etter retningslinje
Unngå rotasjoner i aktuelt område
Hvis stabilt kan og bør pasienten
mobiliseres
• Vær obs ved /meld endringer/forverringer
• Sjekk nevrologisk funksjon daglig
Sikkerhet versus livskvalitet

similar documents