Chuong6 - ISO 9001

Report
Chương 6
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO
9001:2008
NỘI DUNG
1. Lịch sử hình thành
2. Các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn
3. Triết lý của tiêu chuẩn
4. Căn cứ xây dựng
5. Các nguyên tắc
6. Các điều khoản
7. Các bước xây dựng
8. Phân biệt Tài liệu & Hồ sơ
9. NC
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:
• Phiên bản đầu tiên
: ISO 9000:1987
• Phiên bản lần 2
: ISO 9000:1994
• Phiên bản lần 3
: ISO 9000:2000
• Phiên bản hiện hành : ISO 9000:2008
3. TRIẾT LÝ CỦA TIÊU CHUẨN
TRIẾT LÝ:
………………………..
4. CĂN CỨ XÂY DỰNG
Plan
Action
Do
Check
Do right the first time
CĂN CỨ XÂY DỰNG:
• ……………
• ……………
5. CÁC NGUYÊN TẮC
Gồm 8 nguyên tắc:
1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
5. ………………………
6. ………………………
7. ………………………
8. ………………………
6. CÁC ĐIỀU KHOẢN
1. Phạm vi áp dụng
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. ………………………….
5. ………………………….
6. ………………………….
7. ………………………….
8. ………………………….
6. ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
Cải tiến liên tục hệ thống
quản lý chất lượng
B
ê
b
li
ê
n
q
u
a
n
Trách nhiệm
lãnh đạo
Y
Ê
U
C
Ầ
U
Đo lường,
phân tích cải
tiến
Quản lý nguồn
lực
Đầu vào
T
H
O
Ã
M
Ã
N
Tạo sản phẩm
Đầu ra
Sản phẩm
B
ê
n
li
ê
n
q
u
a
n
7. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG
1. ………………………………………
2. ……………………………………....
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………
6. ………………………………………
8. PHÂN BIỆT TÀI LIỆU & HỒ SƠ
1. Tài liệu – …………………
2. Hồ sơ – …………………..
9. NC - Nonconfomity
Câu hỏi ôn tập
1. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn nào?
2. Hãy cho biết tại sao các doanh nghiệp cần áp dụng ISO
9001:2008?
3. Hãy cho biết tại sao nguyên tắc “Hướng vào khách hàng” là
nguyên tắc đầu tiên của ISO 9001:2008?
4. Trong 8 điều khoản (yêu cầu) của ISO 9001:2008, điều khoản
nào là điều khoản chính?
5. Doanh nghiệp áp dụng thiếu điều khoản 5 trong tiêu chuẩn
ISO 9001:2008 có được cấp chứng nhận không?
6. Hãy cho biết “kế hoạch kinh doanh” là tài liệu hay hồ sơ?
Giải thích

similar documents