Presentatie

Report
Juliette Vermaas (OGW)
Judith Gulikers en
Wilma Bredewold (GP-OGW)
In opdracht van de AOC Raad
DE KUBUS VAN CSPE SUCCESFACTOREN!
MARION VISSER (CLUSIUS COLLEGE HEERHUGOWAARD)
WILMA BREDEWOLD (BREDEWOLD ONDERWIJSADVIES)
De kubus van CSPE succesfactoren
Succesfactoren van 10 ‘succesvolle’ vmbo groen scholen
• 10 scholen hebben boven
gemiddeld gescoord op het
CSPE en daarbij vaak een grote
verbeterstap gemaakt in het
CSPE óf het verschil tussen SE
en CSPE behoorlijk verkleind in
2 jaar
• 6 thema’s (zie kubus)
Citaverde College
Clusius College
AOC Terra
Heerlen, vmbo
Heerhugowaard, vmbo
Emmen, vmbo
Eelde, vmbo
Brielle, vmbo
Klaaswaal, vmbo
Westvliet, vmbo
Lentiz Onderwijsgroep Maasland, vmbo
AOC Oost
Twello, vmbo
Groenhorst
Emmeloord, vmbo
Wellantcollege
• Per thema:
• Succesfactoren
• Gespreksvragen
DE 6 SUCCESFACTOREN IN BEELD
1. Inhoud beroepsgerichte programma
2. Groepering
3. Professionalisering docent
4. OGW cultuur
5. Rol van competenties
6. Leerling verantwoordelijk
Losse thema’s, maar thema’s staan niet los van elkaar!
1. INHOUD BEROEPSGERICHTE PROGRAMMA
• Theorie vs praktijk
• Rekenen en economie
• Nieuwe methode (modulair)
• PTA
Weten wij waar we naartoe moeten en willen werken met onze leerlingen?
Bereidt ons programma hier op voor? (Wat doen we te weinig/te veel?)
In hoeverre vraagt bijstelling van ons programma om PTA aanpassing?
2. GROEPERING
• Homogene GL groepen
• GL niveau
• Differentiatie
Past onze huidige groepssamenstelling bij de (gewenste) inrichting van ons
programma?
Differentiëren we hiermee voldoende naar niveau?
Welke (organisatorisch) haalbare verbeteringen kunnen we doorvoeren?
3. PROFESSIONALISERING DOCENT
• Bewust toewerken naar einddoelen
• Volgen, feedback geven en differentiëren op leerlingniveau
• Open cultuur, stimulans tot reflectie binnen het team
Weten wij wat de SE/CSPE eisen zijn? Werken wij hier bewust naar toe?
Hebben wij een cultuur waarin we kritisch durven te zijn naar onszelf/elkaar en
van elkaar willen leren?
Krijgen wij de mogelijkheid en worden wij gestimuleerd ons te scholen op
vakinhoudelijk en didactisch gebied?
4. OGW CULTUUR
• Bewuste samenwerking in het team binnen OGW cyclus
• Kwaliteit van toetsen
• Analyse van resultaten
• Verbeterpunten programma, toetsing en didactisch handelen
• Actieve ondersteuning schoolleiding (scholing, IPB, sturing op resultaat,
sectieoverleg)
Hebben wij als sectie eenduidige afspraken over de kwaliteit van onze toetsen?
Passen wij de 3 centrale OGW vragen consequent toe?
Werken wij in ons onderwijs volgens een vaste cyclus van ‘voorbereiden, uitvoeren,
analyseren, verbeteren’?
5. ROL VAN COMPETENTIES
• Met CGO vergroten complexiteit van opdrachten
• Werken aan specifieke competenties ter voorbereiding op CSPE (o.a. plannen en
organiseren)
• Vakoverstijgend
• Inzet PvB’s voorbereidend op het CSPE
• Expliciete beoordeling competenties (PTA, cijfer)
Welke meerwaarde zien wij in het werken aan competentieontwikkeling voorbereidend op
het CSPE? Hoe vertalen wij dit naar ons (toets)programma?
Welke ruimte hebben onze leerlingen om competenties in praktijk te brengen?
Hoe beoordelen wij de competentieontwikkeling van leerlingen en welke weging geven wij
hieraan?
6. LEERLING VERANTWOORDELIJK
• Flexibel programma leerlingen (ruimte eigen inbreng)
• Leerling verantwoordelijk voor deel programma
• Leerlingen werken aan eigen leerdoelen (portfolio)
Hoe betrekken wij onze leerlingen bij de invulling van ons/hun lesprogramma?
Biedt ons programma voldoende mogelijkheden voor eigen keuzes en invulling door
leerlingen?
In hoeverre maken wij onze leerlingen verantwoordelijk voor het behalen van hun eigen
leerdoelen?
MAAR NU DE PRAKTIJK!
Eens succesvol is niet altijd succesvol!
Wat zijn voor Clusius College Heerhugowaard tot nu toe de meest
bepalende succesfactoren geweest, hoe heeft men dit aangepakt en
houdt men het vast?
Marion Visser, teamleider Clusius College Heerhugowaard
MET ELKAAR IN GESPREK
ROND DE CSPE KUBUS
MEEST OPVALLENDE UITSPRAAK?
NIEUWE INZICHTEN?
Elke locatie heeft een aantal exemplaren van de kubus ontvangen.
U vindt een pdf van de CSPE kubus op de website van de AOC Raad.
Of pdf even opvragen via: [email protected]

similar documents