otpad - Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Report
“Za manje otpada”
Litterless Campaign
2013./2014.
OŠ Slavka Kolara Hercegovac
Školski projekt 2013./2014.
• trogodišnja kampanja koju organiziraju Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš
(Foundation for Enviromental Education - FEE), kroz programe Eko-škole i Mladi izvjestitelji
za okoliš (YRE), zaklada William Wrigley Jr. Company Foundation i nacionalni operateri u
zemljama sudionicama.
• u Hrvatskoj - Udruga Lijepa naša, Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (FEE) i tvrtka
Wrigley Hrvatska.
• 2011. - 15 škola
• 2012. – 25 škola,
• 2013. – 41 OŠ, SŠ, DV
Ciljevi kampanje
• Glavni ciljevi kampanje su angažirati djecu u Hrvatskoj i educirati ih o problemima otpada,
potičući ih da se aktivno uključe u kampanju te smanjiti otpad i dugoročno utjecati na
promjenu navika kod mladih.
• Ostali ciljevi su:
• podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice
• pomoć učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom
• suradnja škola na promociji odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj
• izvještavanje o tijeku kampanje kroz metodologiju sedam koraka
• obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija.
Otpad kao tema
• Otpad je najbolja tema za početak rada s učenicima
po pitanju okoliša zato što je problem otpada lako
uočljiv i rezultati njegovog rješenja su odmah vidljivi.
• Sudjelovanje u kampanji "Za manje otpada" pomaže
učenicima shvatiti na koji način oni mogu poboljšati i
promijeniti svoju okolinu te ponašanje i navike
drugih.
Otpad nije smeće
• OTPAD = stvari koje nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti,
popraviti ili reciklirati.
• SMEĆE = dio otpada koji završava na odlagalištima, različiti oblici nekih
tvari/stvari nepovratno pomiješani i ne može se više nikako vratiti u nešto
korisno
• OTPADAK = smeće koje je završilo u okolišu
• Najveći dio otpada iz kućanstva su otpaci hrane, papir i materijali za pakiranje
(ambalaža).
Prosječna kanta za smeće u Hrvatskoj
Gospodarenje otpadom –
odvojeno prikupljanje po vrstama
• jedan od gorućih problema današnjice
• složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i
potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik
dio primjenjuje u različitim oblicima
• godišnje se u Hrvatskoj na službena odlagališta odloži 1.200.000 tona
komunalnog otpada (svaki pojedinac dnevno stvori 0,40 do 0,95 kg
otpada)!
• posljedice neprimjernog gospodarenja otpadom su višestruke:
- nepovoljno stanje u prostoru,
- smanjena kakvoća okoliša i kakvoća življenja
- nepovoljni učinci na ljudsko zdravlje!
Vrste otpada i njihovo zbrinjavanje
• Organski otpad - više od 1/3 ukupnog otpada, a sastoji se od:
- kuhinjskih otpadaka (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, ostaci kave i čaja, uvelo cvijeće...)
- otpadaka iz vrta (lišće, otpalo voće, sitno isjeckano granje, korovi, trava...)
• Kompostiranje je najprihvatljiviji način zbrinjavanja organskog otpada – dobiju se vrijedne
humusne tvari koje služe za obnovu i poboljšanje kvalitete tla.
Vrste otpada i njihovo zbrinjavanje
• Papir = 25% sadržaja kanti za smeće
• recikliranjem starog papira štedi se električna energija, voda i drvo, a može se
reciklirati 4-6 puta
• godišnje se u prosjeku potroši 50 kg papira po stanovniku Zemlje
• stablu je potrebno 30 i više godina da izraste, a od njega se dobije svega
nekoliko knjiga i bilježnica
• za proizvodnju 1 tone papira srednje kvalitete mora se posjeći dva stabla i
potrošiti 240 000 l vode i 4700 kwh električne energije. Istu količinu papira
može se proizvesti od starog papira uz utrošak 180 l vode i 2750 kwh
električne energije.
Vrste otpada i njihovo zbrinjavanje
• Plastika (12%)= umjetni materijal kojeg nema u prirodi; izrađuje se od sirove nafte i zemnog plina
• plastični polimeri: - PET (boce za bezalkoholne napitke, posude za začine),
- PVC (podlošci za pakiranje hrane, boce za šampone),
ZNATE LI…da se
- HDPE (boce za mlijeko, sokove, vodu, deterdžente, motorna ulja,
plastična vrećica ili boca
u prirodi razgrađuje
plastične vrećice),
100 do 1000 godina
- LDPE( vrećice za zamrzavanje hrane, vrećice za kruh i tube),
- PP (boce za kečap, dječje voćne sokove i lijekove, čaše za jogurt, posudice za margarin),
- PS (pribor za jelo, jednokratne šalice, ambalaža za brzu hranu, kutije za CD-e, DVD-e)
• reciklaža plastičnog otpada komplicirana je i otežana mnogovrsnošću plastičnih materijala,
stoga je najodgovornije izbjegavati korištenje plastičnih proizvoda
Vrste otpada i njihovo zbrinjavanje
• Staklo (6%) = vrijedna sekundarna sirovina
• Odbačeno staklo može se u potpunosti reciklirati – kompletno se može pretaliti u novi
proizvod, a da pri tome ne gubi na kvaliteti.
• Jedna povratna staklena boca zamjenjuje 40 nepovratnih, što znači - 40 puta manji
volumen otpada!
• Odbačeno staklo razgrađuje se i do
4000 godina
Vrste otpada i njihovo zbrinjavanje
• Metalna ambalaža (limenka - 4%) = služi kao ambalažni materijal koji
osigurava sigurno čuvanje proizvoda već 200 godina
• uglavnom su napravljene od aluminija i željeza. Otpadno željezo i
aluminij su posebno vrijedne vrste otpada jer se ubrajaju u neobnovljive
prirodne resurse.
• Ekološki prihvatljive - sve se vrste metalne ambalaže mogu 100% reciklirati neograničen broj
puta bez gubitka kvalitete
• u odnosu na proizvodnju staklene ambalaže, proizvodnja limenki znači 3 puta veći
utrošak energije, 5 puta veće opterećenje atmosfere stakleničkim plinovima i 10 puta veću
količinu otpada.
• jedna povratna staklena boca za vodu zamjenjuje 75 aluminijskih doza od 0,33 l
Vrste otpada i njihovo zbrinjavanje
• Opasni otpad (1%)= mali dio ukupne mase otpadaka, ali predstavlja veliku opasnost
za okoliš.
• svaki otpad koji će nekom od osobina (zapaljivost, eksplozivnost, reaktivnost, toksičnost,
nadražljivost, infektivnost...) ugroziti život čovjeka, biljnog i životinjskog svijeta
• tu spadaju: ostaci lijekova, baterije i akumulatori, rabljeno motorno ulje, pesticidi, herbicidi,
ostaci boja i lakova, fluo-cijevi, elektronički, medicinski otpad...
• EE otpad= proizvodi koji su ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, kao i
oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje te je namijenjena korištenju pri naponu
koji ne prelazi 1000 V za izmjeničnu i 1500 V za istosmjernu struju
• razlikujemo 10 vrsta EE opreme
Vrste otpada i njihovo zbrinjavanje
• Ostali otpad (13%) = ostaci tvari koji ne pripadaju kategorijama čije se odvojeno prikupljanje
organizira, tj. ono što nije: biootpad, papir i karton, staklo, plastika, metali i opasni otpad.
• U ostali otpad odlažu se: pelene, vrećice od usisavača, različiti sitni predmeti (istrošeni
upaljači, igračke,…), keramika i porculan, opušci, gume za žvakanje, građevinski materijal,
koža, auto-gume
• velikim dijelom može se reciklirati
• Krupni (glomazni)otpad se odlaže u reciklažna dvorišta tijekom cijele godine. Ukoliko je
neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, troškove njegova uklanjanja
plaćamo svi
EU okvir
• od 1.7.2013. gospodarenje otpadom propisuju europske direktive, a prate ih Zakon o otpadu i različiti
pravilnici vezani uz vrste otpada
• odvojeno sakupljanje, najkasnije do
31.12.2015., mora se osigurati za papir,
metal i plastiku, staklo, električni i
elektronički otpad, otpadna vozila,
otpadne gume, građevinski, medicinski
i biootpad
Europska načela gospodarenja otpadom
 prevencija nastajanja otpada i edukacija javnosti,
reciklaža i ponovna uporaba
 poboljšanje konačnog zbrinjavanja i nadzora (centri za gospodarenje otpadom)
EU reciklira i kompostira čak 40% otpada, a Hrvatska samo 8%
Kako riješiti problem otpada?
• Otpad koji se ne može izbjeći treba, koliko god je to moguće, ponovno
uporabiti uz uravnotežene ekološke i ekonomske uvjete.
• U tu ga je svrhu posebno važno odvojeno skupljati (po vrstama) na
mjestu njegovog nastanka, s dvostrukom namjenom:
izdvajanje iskoristivog dijela (papir, staklo, karton, biootpad,
plastika i dr.) s ciljem recikliranja, odnosno oporabe
izdvajanje opasnog otpada iz komunalnog (ulja, baterija, lijekova,
kemikalija i dr.) s ciljem detoksikacije i recikliranja/oporabe
Mjesta gdje otpad nije smeće
• posebni spremnici postavljeni na javnim površinama uz
spremnike za odlaganje miješanog otpada,
• spremnici grupirani u „zelene otoke“,
• reciklažna dvorišta = opremljena spremnicima i posudama
zapremnine 1100 do 5000 litara u kojima se, ovisno o veličini
i izvedbi, odvojeno prikuplja desetak različitih vrsta
iskoristivih otpadnih tvari i opasnog otpada od građana
• centri za gospodarenje otpadom (do 31.12.2018. moraju biti zatvorena i
sanirana sva postojeća odlagališta i izgrađeni i spremni za rad CGO-i
u kojima će se otpad prije odlaganja mehanički i biološki obraditi
Što činimo/činiti?
• ako otpad ne odložimo pravilno, završava na ulicama, parkovima, rijekama – postaje smeće
• u prirodi otpad ne postoji –kruženje tvari onemogućava nastajanje smeća
• ČOVJEK= jedino živo biće koje stvara otpad i smeće kao posljedicu pogrešnog upravljanja
resursima u prirodi
• u četvrtak, 7. studenoga, uključite se u kampanju „Za manje otpada” i
sudjelujte u velikoj akciji prikupljanja papira i EE otpada
• već sutra počnite odvajati otpad u vašim kućnim kantama za smeće

similar documents