Dia 1 Opleiden voor een beroep Onderdeel leren

Report
L&B in het MBO
Drievoudige kwalificatie
Wettelijke taak tot het drievoudig kwalificeren
binnen het mbo:
- Opleiden voor een beroep (KD volgen)
- Voorbereiden op een loopbaan (L&B; loopbaan)
- Voorbereiden op een plek in de maatschappij
(L&B; burgerschap)
Korte historie
2007 Febr. 2008 Nov. Dec. 2009 April Juni Aug. Dec. 2010 Jan. Mei
Vaststellen huidige document LLB
Algemene ledenvergadering MBO Raad
Brief van Staatsecretaris
Expertmeeting
Oplevering nieuwe opzet brondocument
Gesprek OCW met leraren
Commentaar op nieuwe opzet, OCW
Verzoek van Raad aan MBO 2010 voor
nieuw document (www.mboraad.nl)
- Aanbieden nieuw exemplaar L&B
Val kabinet en besluit uitgesteld
Waarom een nieuw
document?
• Voor scholen lastig te gebruiken.
• Voor inspectie lastig toezicht op te houden.
Nieuwe eisen loopbaan
en burgerschap
• Nieuwe kwalificatie-eisen zijn gebaseerd op het
advies dat de MBO Raad in mei 2010 aanbood aan
de toenmalige staatssecretaris.
• Het ministerie van OCW heeft een paar kleine
wijzigingen aangebracht in de inhoud.
• Vrijwel zeker stelt minister Van Bijsterveldt bij de
kwalificatiedossiers 2011-2012 ook de nieuwe
kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (L&B)
vast
• Ingangsdatum 1 augustus 2011
Verschillen inhoudelijk
• Geen kerntaken en werkprocessen en
competenties, maar globaler geformuleerd.
• Onderdeel leren: integraal onderdeel
competentiegericht onderwijs
• Uitwerking burgerschap in vier dimensies.
• Loopbaan in het kader van LOB
• Eisen aan Nederlands vervallen (al vanaf 1 aug
2010)
Verschil in
diplomabeslissing
• Van resultaatverplichting naar
inspanningsverplichting
Onder voorbehoud!
Verschillen in
verantwoording en toezicht
• Inhoud onderwijs en ‘examinering’ in OER blijft
gelden.
• Nu verantwoording via
verantwoordingsdocument; geen toezicht op
feitelijk instrumentarium.
• Straks geen toezicht vanuit examinering, wel
vanuit onderwijskwaliteit.
• Verantwoording over onderwijs en vaststellen
inspanningsverplichting achteraf.
Eisen per cohort
tot en met cohort 2010-2011
Cohort 2011-2012
Vanaf cohort 2012-2013
Werkend met dossier 2011-2012
LLB document 2007
LB document 2011
LB document 2011
Onderwijsinhoud en diplomering
Onderwijsinhoud en diplomering
Onderwijsinhoud en diplomering
eisen vastleggen in OER
eisen vastleggen in OER
eisen vastleggen in OER
Examinering op basis van eigen
Examinering op basis van eigen
Vaststellen of student zich
verantwoordingsdocument
verantwoordingsdocument
voldoende heeft ingespannen
Resultaatverplichting
Resultaatverplichting
Inspanningsverplichting (naar
verwachting)
Toezicht examinering op basis van
Toezicht examinering op basis van
Geen toezicht op examinering. Wel
verantwoordingsdocument. Geen
verantwoordingsdocument. Geen
verantwoording achteraf via
exameninstrumenten opgevraagd
exameninstrumenten opgevraagd
jaarverslag of los
verantwoordingsdocument
Toezicht onderwijs in regulier
Toezicht onderwijs in regulier
Toezicht onderwijs in regulier
onderwijstoezicht.
onderwijstoezicht.
onderwijstoezicht.
Passage in
kwalificatiedossiers
• Onlosmakelijk met dit kwalificatiedossier is het document
‘Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo,
studiejaar 2011-2012 verbonden.’
• De kwalificatie-eisen die in dat document worden beschreven,
vormen samen met de kwalificatie-eisen in dit
kwalificatiedossier de inhoudelijke vereisten voor het onderwijs
en voor de verwerving van het diploma, die uit de wet
voortvloeien.
• Nadat de minister de kwalificatiedossiers 2011-2012 officieel
heeft vastgesteld, wordt het nieuwe document geplaatst op
www.kwalificatiesmbo.nl.
Kwalificatiedossiers
2011-2012
Alleen voor degenen die gaan werken met de
kwalificatiedossiers 2011-2012 gelden de nieuwe
L&B-eisen.
Voor iedereen (oud en nieuw) geldt voor de andere
aspecten (toezicht, toetsing en diplomabeslissing) nu
nog het overgangsregime. Bij dit regime is wel een
examen vereist, maar de inspectie zal geen
exameninstrumenten opvragen.
Overgangsregime
Voor L&B is in studiejaar 2011-2012 nog van kracht
wat is aangegeven in de brief van 22 december 2008
(kenmerk BVE/2008/88699):
• In een verantwoordingsdocument vastleggen hoe het
onderwijs en de examinering van L&B is ingericht.
• De inspectie vraagt het verantwoordingsdocument op en
betrekt dit bij het gesprek op de instelling.
• De inspectie vraagt geen exameninstrumenten voor L&B
op om deze te beoordelen.
• De inspectie betrekt exameninstrumenten ook niet bij
het eindoordeel over de examenkwaliteit van de
opleiding.
Wetgeving
• Pas na aanvaarding van het wetsvoorstel cgo en de
AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) over de
slaag-/zakbeslissing kunnen andere elementen van
de nieuwe aanpak L&B uit het advies van de MBO
Raad) van kracht gaan.
• Waaronder inspanningsverplichting voor de student
in plaats van resultaatverplichting.
• In het studiejaar 2011-2012 is dus wel een examen
voor L&B vereist.
• Vermoedelijke ingangsdatum 1 augustus 2012.

similar documents