HPBO project: *Werk maken van professionalisering*

Report
Lerende leraar, eenzaam of duurzaam?
“Zo doen wij dat: professionaliseren”
Josée Bours
Imre Mutsaers
Visie op professionalisering
• Uitgangspunten:
– Missie: het succes van de leerling is de reden
van ons bestaan?
• Leidt professionalisering tot:
– Betere leerprocessen?
– Een hoger leerrendement?
– Meer tevreden leerlingen?
– Betere en mindere arbeidsintensieve
bedrijfsprocessen?
HPBO project:
“Werk maken van professionalisering”
Doel
Koning Willem I College wil het
rendement van de professionalisering
van haar medewerkers op de prestaties
van leerlingen verhogen.
Specifieke doelen
•
•
•
•
6 leergangen + onderzoeksmodule
verplichte bedrijfsstage
een management development traject
doorlopende leerlijn ‘leraren’ met het
Consortium Zuid
• Afstemming HRM beleid en prof. model
met VMBO
• Meetmethode effecten interventies
Waarom professionaliseren?
Missie
Het succes van de leerling is de
reden van ons bestaan
Collegebeleid
IJkpunten:
5 P’s en F & B
Professioneel statuut
Wet BIO
Professionalisering
Bekwaamheidsdossier
leidt tot:
betere leerprocessen,
hoger leerrendement,
meer tevreden leerlingen,
betere - en minder arbeidsintensieve bedrijfsprocessen.
Performance
Management
Professioneel
Statuut
Ontwikkeling
Planning
Update van (nieuwe)
doelstellingen en afspraken
incl. scholing, taken, rol
en verantwoordelijkheden
Vastgestelde (team)
doelstellingen, afspraken
functioneel & persoonlijk
Team Actieplan
Continue
professionalisering
Continue
ontwikkeling
medewerker(s) & team
POP
TOP
gedrag, houding,
kennis & vaardigheden
(Performance Development)
Beoordelingsgesprek,
& voortgangsgesprek en
alles SMART / START
Evaluatie
“Dagelijkse (bege)leiding”
en regulier (team)overleg
duidelijke taken, rol en
verantwoordelijkheden,
geen verrassingen
Leiding
Ik wil gewoon een
goede leraar zijn.
Dan onderhoud je
jouw competenties
op het vereiste
niveau.
Onderhoud
80 uur professionalisering per jaar
(waarvan minimaal 24 uur verplichte teamscholing en
56 uur aantoonbare andere scholing)
• individueel en in teamverband bijhouden en vergroten
vaktechnische kennis en praktische toepassing hiervan in
concrete leersituaties;
• verplichte onderdelen naast teamscholing:
onder meer Examinering, Informatiekunde, CGO en een
bedrijfsstage;
• absolverende werking onderhoud (Leergangen) en promotie.
Ik wil een nog betere
leraar worden.
Dan wil je dus
promoveren!
Je kunt van schaal 10
naar 11, van 11 naar 12
en van 12 zelfs naar 13.
Promotie
Van schaal 10 naar 11:
•eind schaal 10;
• positieve formele waardering
functioneren/beoordelen;
• aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar
onderhoud;
• één leergang naar keuze (59 uur CAO, ‘eigen
tijd’).
Promotie
Van schaal 11 naar 12:
• positieve formele waardering functioneren/beoordelen;
• aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar onderhoud;
• pre-Masterfase: alle zes leergangen;
• Onderzoeksmodule (30 SBU).
• de educatieve professional Masterfase (HBO Fontys):
• Master Leren en Innoveren
• Master Pedagogiek
• Master Special Educational Needs
• Investering medewerker:
eigen tijd en zelf bekostigen.
Promotie
Van schaal 12 naar 13:
• positieve
formele waardering functioneren/beoordelen;
• aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar onderhoud;
• pre-Masterfase: alle zes leergangen;
• de educatieve academische Masteropleiding
onderwijswetenschappen (via OU te Heerlen);
Investering medewerker: eigen tijd en zelf bekostigen.
Dilemma’s?
Emotioneel: gebruik
van intuïtie, meer een
gevoelsoordeel dan
beargumenteerde
rechtvaardiging.
Kritisch: focus op zwakke
plekken en risico's,
‘advocaat van de duivel’,
het onderkennen van de
gevaren.
Informatief: feiten, cijfers,
informatie verzamelen
zonder interpretatie
Edward de Bono
Creatieve kijk: associatief,
lateraal denken, nieuwe
mogelijkheden zien.
Optimistisch: positief
denken, voordelen
opsommen, dus een
poging tot
rechtvaardiging.
Controlerende kijk:
samenvatten, analyseren,
filteren, beslissen.
Concrete vernieuwingen
A. Vermindering van de vrijblijvendheid van professionalisering
van medewerkers.
B. Alle leergangen ontwikkeld en op één na uitgevoerd. Na
evaluatie en bijstelling start 2e cohort deelnemers.
C. Bedrijfsstage voor leraren met garantie van transfer van het
geleerde naar het team en de leerlingen/leerproces.
D. Samengestelde doorlopende leerlijn voor leraren. Drieluik
van startdiploma-niveau, pre-Masterniveau tot en met
Masterniveau.
E. Congruentie in het toepassen van ontwerpregels en
methodiek van leren en ontwikkelen voor alle geledingen in
de organisatie.
Knelpunten
1. Interne besluitvorming (MR)
2. Lage belangstelling voor pilots
3. Inkorting studieduur voor leergangen (MR) dus minder
diepgang
4. Samenwerking met VMBO (andere wettelijke kaders)
5. Behoefte aan maatwerk in de MD-trajecten
6. De projectperiode t.o.v. de mogelijkheid om de effecten te
meten.
Vorderingen
1. Een forse cultuuromslag voor medewerkers rond
professionalisering
2. Uiteindelijke goedkeuring van de MR voor dit beleid
3. Een stijgende belangstelling voor de leergangen
4. Succesvolle samenwerking met VMBO ten aanzien van de
bedrijfsstages
5. Samenwerking met bedrijfsleven op management- en
middenmanagementniveau
6. Samenwerking met KPC in het MD-traject bij het achterhalen van
succes- en faalfactoren
7. Samenwerking met OU en Fontys op het gebied van de
doorlopende leerlijn
Mogelijkheden duurzaam leren
Leergangen
Koning Willem I College specifiek en uniek
(60 SBU per leergang)
•
LDM, Leren Door Motiveren;
• Competentie Gericht Leren (CGO) (keuze
1,2);
• Toetsing en Examinering (keuze 1,2,3);
• Technologie Ondersteund Leren (TOL);
• Lateraal Denken;
• Meervoudige Intelligenties.
Competentieprofiel LDM-er
Kerntaak
Werkprocessen
Het adequaat afstemmen op de
1
motivatie- en attributiestijlen,
ontwikkelingsfase(n), groepsfase(n) en
2
sturingsbehoeften van een groep
leerlingen.
Het inspelen op de verschillende
motivatie- en attributiestijlen van de
verschillende leerlingen binnen een groep
Het afstemmen op de juiste
ontwikkelingsfase. Deze afstemming
vindt plaats in gedrag en in werkvormen.
3
Het afstemmen op de fase waarin de
groep zich bevindt en het begeleiden van
de groep in de verschillende fasen van
het groepsproces
4
Het bieden van de juiste mate van sturing
bij de begeleiding van leerlingen tijdens
de uitvoering van opdrachten
(scaffolding)
5
Het reflecteren op het eigen handelen
binnen de hierboven genoemde vier
onderdelen
Examenopdracht leergang LDM
U maakt een opname van een les die u geeft aan een
klas, die u de rest van het schooljaar les blijft geven.
Op basis van deze opname en uw kennis van
motivatie- en attributiestijlen, ontwikkelingsfasen,
groepsdynamiek en scaffolding schrijft u een analyse.
Vervolgens maakt u naar aanleiding van deze analyse
een actieplan op basis van één of twee SMART
geformuleerde doelen. U voert het actieplan uit en
maakt van één les in dezelfde lesgroep een tweede
opname. U schrijft een evaluatie en reflectie, waarbij u
de tweede opname gebruikt als bewijsmateriaal.
Toetsplan
Examenopdracht
Eindgesprek
Leerplan
Examenopdracht
Workshops
1.Uitleg van de opdracht, opbouw
leergang, kennismaking, et cetera
Kennis als Doel
Analyse (nav opname 1)
Evaluatie naar aanleiding van de
analyse
2.Motivatie + attributie
3.Ontwikkelingspsychologie
4.Groepsdynamica
5.Scaffolding
Kennis als Gereedschap
1 of 2 SMART geformuleerde
doelen
Een uitgewerkt actieplan
Evaluatie en reflectie (nav opname
2)
2 x intervisie (uiteraard verspreid
over 2 bijeenkomsten)
7. Werkvormen en leerstrategieën
8.Bekijken lesmateriaal
9 en 10.Oefenen in
klassensituaties (2 bijeenkomsten)
Lerende leraar, eenzaam of duurzaam?
“Zo doen wij dat: professionaliseren”
Josée Bours
Imre Mutsaers

similar documents