Pravice in dolžnosti otrok

Report
PRAVICE IN DOLŽNOSTI
OTROK
Avtorica : Tara Drča Završnik
Mentor: Mladen Kopasić
PRAVICE IN DOLŽNOSTI OTROK
Ustava določa, da otroci uživajo posebno
varstvo in skrb.
 Najpomembnejši akt, ki ureja otrokove pravice, je
Konvencija Združenih narodov o otrokovih
pravicah.
 S podpisom te konvencije se država zaveže, da
bo zagotovila sredstva in ukrepe, s katerimi bo
otroke varovala pred nasiljem, trpinčenjem,
zlorabo ter zanemarjanjem. Posebno varstvo
države uživajo tisti otroci, za katere starši ne
skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez
ustrezne družinske oskrbe.

PRAVICE OTROK

Otrokove pravice imajo absolutni značaj, kar
pomeni, da jih morajo upoštevati tako starši kot tudi
drugi. Najpomembnejša je pravica otroka, da starši
skrbijo zanj, za njegovo zdravje, življenje in
osebnostni razvoj. Otrok mora imeti zagotovljene
možnosti za rast in usposobitev za samostojno
življenje in delo. Starši morajo svojemu otroku
ustvariti pogoje za intelektualni in moralni
razvoj. Zagotoviti mu morajo svobodo izražanja,
svobodo misli, vesti in veroizpovedi, svobodo
združevanja in mirnega zbiranja. Svojega otroka
morajo starši preživljati, kar pomeni, da morajo
kriti izdatke za življenje, vzgojo, šolanje in
njegovo izobraževanje. Obseg preživljanja je
odvisen od otrokovih potreb in zmožnosti staršev.
OTROCI IMAJO PRAVICO
Vsi otroci imajo enake pravice neglede na
barvo polti, državljanstvo ali starost.
Otroci, ki nimajo svojih pravih staršev niso
nič manj vredni kot otroci, ki imajo urejeno
družinsko življenje.
PRAVICE OTROK
Pravica vseh otrok je da
živijo s svojimi starši.
Pravica vseh otrok je da
povedo svoje mnenje.
PRAVICE OTROK
Pravica vseh otrok je, da
z njimi lepo ravnajo
Pravica vseh otrok je, da
hodijo v šolo
PRAVICE OTROK
Vsak otrok ima pravico do
zdravstvene nege in oskrbe
Vsak otrok ima pravico do
pravilne in zdrave hrane.
DOLŽNOSTI OTROK

Otrok je dolžan izpolnjevati odločitve, ki jih
starši sprejmejo v njegovem interesu.
Upoštevati mora navodila in nasvete staršev
ter pomagati pri delih, ki so primerna njegovi
starosti in zdravstvenem stanju. Naložena dela
pa ne smejo ogrožati otrokovega
izobraževanja. Otrok je dolžan živeti s starši
oziroma tam, kjer oni to določijo. Vse to smejo
starši doseči s samopomočjo, kaznimi in
podobnim ravnanjem.
DOLŽNOSTI OTROK
Dolžnost otrok je, da
spoštujejo druge ljudi
Dolžnost otrok je, da
hodijo v šolo
DOLŽNOSTI OTROK
Dolžnost otrok je, da
pomagajo doma in drugim
ljudem
Dolžnost otrok je, da
pospravljajo za seboj
DOLŽNOSTI OTROK
Dolžnost otrok je, da
ubogajo starše
Dolžnost otrok je, da
pomagajo drugim v nesreči
ALI VEŠ?
Za pomoč ljudem v nesreči deluje nekaj organizacij doma in
po svetu
Rdeči križ - je mednarodna organizacija, ki skrbi
za nego ranjencev in bolnikov v vojni, oskrbuje
vojne ujetnike ter pomaga pri naravnih nesrečah
in stiskah ljudi, šola zdravnike pomočnike
 UNICEF - je mednarodni sklad za pomoč
otrokom vsega sveta (hrana, voda, oblačila,
domovi, zdravila, šolanje). Spomni se Unicefovih
voščilnic za novo leto
 V Sloveniji deluje, poleg omenjenih, mnogo
organizacij in društev za pomoč ljudem v stiski:
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Karitas,
Otroški telefoni, Center za socialno delo. (njihove
številke lahko najdeš v dnevnih časopisih,
PILU..)

VIRI IN LITERATURA:






http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/popusti-in-ugodnosti/otroci
http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=136&It
emid=287
http://www.google.si/imgres?q=otroci&um=1&hl=sl&sa=N&biw=1600&bih=775
&tbm=isch&tbnid=6xdi9YqKzyLNSM:&imgrefurl=http://www.osnaklo.si/vrtec.php%3Ff%3Dvrtecpredstavitev&docid=ePe3KQwGl2pVsM&imgurl=http://www.osnaklo.si/slike/vrtecvizija.jpg&w=480&h=454&ei=MzeAUJvEI4f4sgb1xYB4&zoom=1&iact=hc&vpx
=368&vpy=4&dur=3593&hovh=218&hovw=231&tx=141&ty=73&sig=11190344
6337479448477&page=1&tbnh=128&tbnw=132&start=0&ndsp=28&ved=1t:42
9,r:1,s:0,i:108
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=754
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=754
http://www.google.si/imgres?q=caring+for+a+child&um=1&hl=sl&biw=1600&b
ih=740&tbm=isch&tbnid=4exUIsGcrjnbaM:&imgrefurl=http://youthvoices.net/
discussion/responsibilitiestwo&docid=b21PzxjKvFaFPM&imgurl=http://youthvoices.net/sites/default/files
/image/10903/may/getty_rf_photo_of_parents_kissing_infant1.jpeg&w=493&h=
335&ei=RCCEUOKRHczKsgao7oCAAg&zoom=1&iact=rc&dur=367&sig=1119
03446337479448477&page=1&tbnh=137&tbnw=196&start=0&ndsp=31&ved=
1t:429,r:6,s:20,i:143&tx=58&ty=112
VIRI IN LITERATURA




http://www.google.si/imgres?q=children+in+school&start=2
7&num=10&um=1&hl=sl&biw=1600&bih=697&tbm=isch&
tbnid=1vsKU9WquNyw3M:&imgrefurl=http://walkit.com/w
alking-to-school/&docid=Yccs8go6KhsvM&imgurl=http://walkit.com/wpcontent/uploads/2009/02/iStock_000011668380XSmall_scho
ol-childrenwalking.jpg&w=425&h=282&ei=6SCEUKGmAsXzsgazxYG
YBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1150&vpy=124&dur=1247&h
ovh=146&hovw=235&tx=172&ty=123&sig=1119034463374
79448477&page=2&tbnh=146&tbnw=235&ndsp=35&ved=
1t:429,r:12,s:20,i:40
http://www.growingraw.com/kids-eating-healthy.html
http://www.naturalawakeningsmag.com/NaturalAwakenings/October-2012/Children-Follow-AdultExamples/
http://www.buymeatoy.com/Kids-Backpacks-SchoolBackpack-Boys-girls-back-Packs-pack-s/314.htm
VIRI IN LITERATURA




http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/4227248259/children-helping-cook-at-home
http://blog.flatcleaninglondon.co.uk/yes-your-kids-can-do-that
http://www.google.si/imgres?q=otroci+ubogajo+star%C5%A1e
&hl=sl&biw=1600&bih=697&tbm=isch&tbnid=yvnBoKkyt5E
UM:&imgrefurl=http://www.bibaleze.si/clanek/rubrika/malcek/p
etletniku-ukaz-s-petimibesedami.html&docid=vRoVawX_TgfiiM&imgurl=http://image
s.24ur.com/media/images/520xX/Jul2010/60489921.jpg%253Fd
41d&w=520&h=511&ei=giiEUK_DKtHRsgal_ICICg&zoom=1
&iact=hc&vpx=189&vpy=150&dur=2&hovh=223&hovw=226&
tx=99&ty=159&sig=111903446337479448477&page=1&tbnh=
160&tbnw=163&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0,i:62
DRUŽBA 4, učbenik za DRUŽBO v četrtem razredu osnovne
šole, JAZ, TI, MI VSI; A.B. Kosi; M. Požun; V. Prezelj
HVALA
ZA
VAŠO
POZORNOST!

similar documents