Tillid og mistillid

Report
Kan man stole på tillid?
Tillid på det sociale område
Tillid generelt
Eksistensetisk tillid
Tillid som spil og beslutningstagen
Systemteoretisk tillid - og mistillid
Dydsetisk tillid
Tillid generelt Tillidsbegrebet
Tillid afhænger af, om man tror, den anden kan og vil honorere
den udviste tillid i forhold til de givne omstændigheder.
Tillid kan være en relation til:
sig selv (selvtillid)
andre f.eks. aftaler og løfter
regler og institutioner f.eks. trafik og marked
viden og erfaring f.eks. naturlove og smerte
Eksistensetisk tillid
Tillid i relationer
Tillid er et begreb, der beskriver relationen mellem
to parter f.eks. borger og socialarbejder.
Tillid kan forstås som en indstilling til livet og andre
mennesker:
At man vover sig frem, udleverer sig selv til den
anden og derved risikerer, at den anden får magt
over en.
Gabriel Marcel
”The Philosophy of Gabriel Marcel”
1962
Gabriel Marcel
”The Philosophy of Gabriel Marcel”
1962
Eksistensetisk tillid
Dialogens tre trin
Dialog som betingelse for eksistensen
af selvbevidste personer.
1) ”en eller anden for mig” (tale sammen)
2) ”et du for mig” (samtale)
3) ”du og jeg er et vi” (dialog)
Eksistensetisk tillid
Tillid, dialog og selvforhold
et du for mig
Vores perspektiv brydes, et du trænger sig på,
som vi må forholde os til.
Gennem den anden afdækkes vi for os selv.
Den anden person bringer os frem for os selv.
Gabriel Marcel
”The Philosophy of Gabriel Marcel”
1962
du og jeg er et vi
Gennem dialogen bliver vi os selv.
Vores perspektiv overskrides først, når den
anden bliver et du over for mig.
Eksistensetisk tillid
Tillid som mål eller middel?
Tillid er etisk set bærende for relationer:
selve grundlaget og udspring for etiske
handlinger.
Tillid er eksistentielt set en livsindstilling:
en forudsætning for selvforholdet, hvor vi
bliver os selv gennem dialog med andre.
Tillid kan i det sociale arbejde både være en
forudsætning for ”resultater” og et resultat
i sig selv.
Tillid i socialt arbejde er ofte et mål i sig selv,
ikke et middel for noget andet (resultat)
– tillid for tillidens egen skyld.
spyd
net
Fisk nu
(1 fisk
per dag)
Fisk på sigt
(4 fisk
per dag)
Tillid som spil og beslutningstagen
Valgsituationen
1) en handlende aktør, der har et valg
mellem forskellige
2) alternativer eller strategier med
forskellige mulige
3) konsekvenser eller udfald, som
aktøren tillægger
4) værdier (aktørens præferencer)
Fra selvtillid og individuel rationalitet
til tillidsspil og strategisk tænkning.
John von Neumann & Oskar Morgenstern
”Theory of Games and Economic Behaviour”
1944
(4,1) tilstå og vidne mod den anden, og den anden forholder sig tavs = laveste straf
(1,4) forholde sig tavs, og den anden tilstår og vidner mod dig = højeste straf
(3,3) forholde sig tavs, og den anden forholder sig tavs = lav straf
(2,2) tilstå og vidne mod den anden, og den anden tilstår og vidner mod dig = høj straf
Tavs
Tilstå
Tillid som spil og beslutningstagen
Tavs
3,3
1,4
Tilstå
4,1
2,2
R. Duncan Luce & Howard Raiffa
”Games and Decisions: Introduction and Critical Survey”
1957
Tillid til andre
Fangernes dilemma:
Hvis fangerne har tillid til
hinanden, er tavshed den
rationelle beslutning (3,3).
Hvis fangerne har mistro,
vil tilståelse være den mest
rationelle (2,2).
Hvis fangerne har tillid til hinanden,
vil at holde løftet være den rationelle
beslutning (3,3).
Hvis fangerne har mistro, vil at bryde
løftet være mest rationelt (2,2).
Holde
Bryde
Holde
3,3
1,4
Bryde
4,1
2,2
Tillid som spil og beslutningstagen
Aftaler og løfter
Fangernes dilemma II
R. Duncan Luce & Howard Raiffa
”Games and Decisions: Introduction and Critical Survey”
1957
Tillid som spil og beslutningstagen
Rationalitet og risikovurdering
Graden af tillid indgår i beregningen af valgmuligheder (strategier),
deres mulige udfald og værdi.
Strategisk rationalitet kan være i konflikt med eksistentiel og etisk tillid:
Hvis parterne har tillid til hinanden, er den rationelle beslutning den,
hvor man tager højde for tilliden og gengælder den.
Hvis parterne ikke har tillid til hinanden, er den rationelle beslutning
den, hvor man tager højde for mistilliden og gengælder den.
At vælge den etisk gode tillidsfulde handling eller tage det eksistentielle
spring i tillid i situationer med mistillid, er at opfatte som irrationelle
beslutninger.
Krig
Nedrust
Ikke
nedrust
Fred
Krig
Fred
Kommunisme/kapitalisme
Bedre samfund
Død
Status quo
Tillid som spil og beslutningstagen
Strategisk tillid og mistillid
nedrust,fred = bedre samfund
ikke nedrust,fred = status quo
Systemteoretisk tillid
Tillid reducerer kompleksitet
Tillid er en kalkuleret risikofyldt forudydelse, som man, på det
tidspunkt hvor man udviser tilliden, aldrig kan være sikker på vil
blive gengældt.
Tillid drejer sig om at stole på, at andre personer i fremtiden vil
returnere en given ydelse, som man udfører i nuet.
Tillid er baseret på, at man bevidst binder sine handlinger op på,
at andre personer vil handle i overensstemmelse med ens forventninger.
Tillid udvises altid i nutiden, men gengældes i fremtiden, og det
er derfor et grundvilkår, at tillid er en forudydelse, hvor man må
være sig bevidst om den risiko, man løber.
Niklas Luhman
”Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet”
1968
Niklas Luhman
”Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet”
1968
Systemteoretisk tillid Den hensigtsmæssige mistillid
Mistillid er både en modsætning og funktionel ækvivalent til tillid.
Der forligger et valg mellem tillid og mistillid:
Mistillid drejer sig om, at man ikke stoler på, at andre personer i
fremtiden vil returnere en given ydelse, som man udfører i nuet.
Mistillid indebærer, at man ikke er villig til at binde sine handlinger
op på, at andre personer vil handle i overensstemmelse med ens
forventninger.
Systemteoretisk tillid
Funktion, ikke moral
Tillid og mistillid er funktioner og har ikke et moralsk indhold:
Der er ingen moralsk afstandtagen til mistillid som det ”forkerte”
over for tillid som det ”rigtige”.
Kontrol er en legitim, effektiv sikkerhedsforanstaltning i relationer,
hvor mistillid eksisterer eller er hensigtsmæssig mellem parterne.
Er det ikke legitimt, at forvaltninger udviser mistillid og kontrollerer
sociale organisationer og medarbejderes behandling af borgerne?
Niklas Luhman
”Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet”
1968
Systemteoretisk tillid
Kontrol og mistillid, der spreder sig
Kontrol og styring kan medføre (yderligere) mistillid:
Kontrol er ikke ”neutral”, men bidrager ”aktivt” til at forme
medarbejdere og organisation.
Gennem mistillid skabes en kontrolleret og individualiseret
medarbejderkultur:
fokus på mål i forhold til den kontrol, man er underlagt
tilpasser adfærd efter mål og tilhørende målsætninger
ansvar for arbejde og organisation bliver sekundært
Systemteoretisk tillid Mistænksomhed
”Mistænksomhed er: forvisning om, at ingen mennesker er hæderlige.
Og den mistæksomme er sådan: når han skikker en slave i byen for at købe
mad ind, lader han lidt senere en anden slave følge efter, og denne skal så
undersøge, hvor meget den første har givet for varerne... Om aftenen, når
han er kommet i seng, spørger han sin kone, om hun nu har låst pengekassen, om der er sat segl på sølvtøjsskabet, og om slåen er skudt for gadedøren. Og selv om hun siger ja, springer han ikke desmindre op af sengen,
tænder olielampen, og uden tøj på kroppen eller sandaler på fødderne løber
han selv rundt og inspicerer det hele, og så får han først søvn i øjnene langt
hen på natten... Når han sender sin kappe ud til vask, leverer han ikke til den
vaskeriejer, som er den dygtigste, men til den, som præsterer en ordentlig
garanti. Kommer man for at låne bordservice hos ham, plejer han at sige nej;
hvis det er en slægtning eller nærstående, giver han det først fra sig efter at
have foretaget probering og vejning og helst også fået kaution. Når han går
ud ledsaget af en slave, giver han ham ordre til ikke at gå bagved, men foran
for at passe på, at han ikke stikker af undervejs. Og har man købt noget af
ham og siger: Hvor kan jeg aflevere pengene? Jeg har ikke så god tid lige nu,
svarer han: Det gør ikke noget. Jeg følger med dig, indtil du får god tid.”
Teofrast (ca. 372-288)
”Karaktéres”
Systemteoretisk tillid Tillid og mistillid
Tillid og mistillid er både modsætninger og funktionelle ækvivalenter:
Om det er tillid eller mistillid, der er det etisk og rationelt ”rigtige”
eller ”forkerte” valg, afhænger af situationen.
Tillid og mistillid er samtidig funktioner, der ofte skal balanceres
ud fra et princip om ligevægt afhængig af situationen.
Forvaltnings- og myndighedsniveau
Tillid og mistillid er primært funktionelle styrings- og kontrolredskaber
og sekundært begreber med etisk og eksistentielt indhold.
Sociale organisationer og tilbud
Tillid er primært et etisk og eksistentielt grundlag for relationer, som
bør foretrækkes fremfor mistillid, der principielt er moralsk forkert.
Dydsetisk tillid
Dyder og dannelse
Dyder er en forudsætning for det gode liv.
Det drejer sig om at udvikle vores dyder,
karaktertræk, personlige egenskaber.
Når man har udviklet sine dyder, får man et
godt liv og gør det moralsk rigtige.
Der er en selvfølgelig sammenhæng mellem
at opføre sig etisk godt og at lykkes som
menneske.
Aristoteles (384-322): ”Den nikomacheiske etik”
G. E. M. Anscombe: ”Modern Moral Philosophy” 1958
Bernard Williams: ”Utilitarianism: For and Against” (med J. J. C. Smart) 1973
Dydsetisk tillid
Den gyldne middelvej
Et menneske med veludviklede dyder (græsk phronesis, kløgt)
forstår at vælge den rette midte mellem to yderpunkter (laster).
To gyldne middelveje:
Nærighed ---------- Gavmildhed ---------- Ødselhed
Ubehersket ---------- Besindighed ---------- Ligeglad
Aristoteles (384-322)
”Den nikomacheiske etik”
Dydsetisk tillid
Dydsetisk tillidsanalyse
Kardinaldyden ”mod” (hjertet) l:
Fejhed ---------- Mod ---------- Dumdristighed
Kardinaldyden ”mod” II:
fej
(for meget)
dumdristig
Frygt ---------- Mod ---------- Tillid
dumdristig (for lidt)
fej
Mihály Csíkszentmihályi
”Flow: The Psychology of Optimal Experience”
1990
Aristoteles (384-322)
”Den nikomacheiske etik”
Dydsetisk tillid Et andet sprog om tillid
Tillid er en egenskab, der er tæt knyttet til
kardinaldyden ”mod”, som man bør have
for at være et godt menneske.
Tillid har med etisk balancekunst at gøre
- modet balancerer det feje og dumdristige.
Tillid hører til hjertet, ikke kun hovedet.
Hvis tillid har med mod og dumdristighed
at gøre, er mistillid så udtryk for frygt og
fejhed?
Tillid som dyd giver mulighed for at drøfte
tillid og mistillid i et sprog, hvor personlige
(og professionelle) egenskaber knyttes til
spørgsmål om, hvad er et godt menneske?
Hvad er en god medarbejder?
De fire antikke kardinaldyder
Visdom: Hovedet
Mod: Hjertet
Mådehold: Maven
Retfærdighed: Balancen i mellem
Aristoteles (384-322)
”Den nikomacheiske etik”

similar documents