25. Sprava katastru nemovitosti, listy vlastnictvi

Report
4. SPRÁVA KATASTRU
NEMOVITOSTÍ,
LISTY VLASTNICTVÍ
Vytvořila: Anna Kovářová
SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ
katastrální úřad provádí
•
•
•
•
•
•
•
•
zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů
do katastru
revize údajů katastru
oprava chyb v katastrálním operátu
obnova katastrálního operátu
zeměměřické činnosti a geometrické plány
změna údajů o geometrickém a polohovém určení
veřejnost katastru
poskytování údajů z katastru
ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU

zápisy do katastru se provádí
 vkladem
 zápis
věcných práv, práv ujednaných jako věcná práva,
nájem či pacht
 zápisem
 zápis
práv odvozených od vlastnického práva
 poznámkou
 zapisují
se jí významné informace týkající se evidovaných
nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných
oprávněných
VKLAD
Zapisuje se jím vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence
nebo neexistence:











vlastnického práva
práva stavby
věcného břemene
zástavního práva
budoucího zástavního práva
podzástavního práva
překupního práva
budoucích výměnek
přídatného spoluvlastnictví
správy svěřeneckého fondu
výhrady vlastnického práva

výhrady práva zpětné koupě

výhrady práva zpětného prodeje

zákaz zcizení nebo zatížení

výhrada práva lepšího kupce

ujednání o koupi na zkoušku



nájem, požádá-li o to vlastník nebo
nájemce se souhlasem vlastníka
pacht, požádá-li o to vlastník nebo
pachtýř se souhlasem vlastníka
vzdání se práva na náhradu škody na
pozemku
VKLAD




vkladem se dále zapisuje rozdělení práva k
nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám
vklad lze provést na základě pravomocného
rozhodnutí katastrálního úřadu a jeho povolení
zahájení vkladového řízení i pokud tak rozhodne
soud nebo soudní exekutor
není opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova
řízení ani žaloba proti povolení, rozhodnutí o
zamítnutí; možná jen žaloba podána do 30 dnů
ode dne doručení rozhodnutí
ZÁZNAM
Záznamem se zapisuje:




příslušnost
organizačních
složek státu a státních
organizací
hospodařit
s
majetkem státu
právo hospodařit s majetkem
státu
správa
nemovitostí
ve
vlastnictví státu
majetek hlavního města Prahy
svěřený městským částem
hlavního města Prahy



majetek statutárního města
svěřený městským obvodům
nebo
městským
částem
statutárních měst
majetek
ve
vlastnictví
územního
samosprávného
celku předaný organizační
složce do správy k jejímu
vlastnímu
hospodářskému
využití
majetek
ve
vlastnictví
územního
samosprávného
celku předaný příspěvkové
organizaci k hospodaření
ZÁZNAM



návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho
provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo
územní samosprávní celek, který o právu zapisovaném
záznamem rozhodl nebo jej osvědčil
musí být doložen listinou, která dokládá právo, které
má být zapsáno
katastrální úřad zjistí, zda je návrh podán oprávněnou
osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní a
počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda
navazuje na dosavadní zápisy v katastru
POZNÁMKA
zápis
výmaz
katastrálním úřadem na základě rozhodnutí nebo oznámení









soudu,
správce daně,
správce obchodního závodu,
vyvlastňovacího úřadu,
pozemkového úřadu,
soudního exekutora,
dražebníka,
insolvenčního správce,
k doloženému návrhu toho, v
jehož prospěch má být
zapsána
soudu,
 správce daně,
 vyvlastňovacího úřadu,
 soudního exekutora,
 dražebníka
 insolvenčního správce,
 k doloženému návrhu toho, v
jehož
zájmu
má
být
poznámka vymazána,
pokud důvody pro její vyznačení
pominuly

POZNÁMKA

poznámky jsou rozděleny
 poznámka
k nemovitosti
 poznámka k osobě

poznámka spornosti zápisu
 stav


katastru nesedí se skutečným právním vztahem
pro zápis nebo výmaz poznámky se používají
přiměřeně ustanovení o záznamu
poznámka je pouze informativní zápis, nevznikají
ani nezanikají žádná práva
ZÁPIS JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU


používá se
záznamem
Patří sem
 návrh
přiměřeně
ustanovení
o
zápisu
změny katastrální hranice
 návrh změny katastrální hranice shodná s hranicí obce
(souhlas obce)
 změna katastrální hranice shodná se státní hranicí
(souhlas Ministerstva vnitra)
 návrh na změnu názvu nebo nový název kú
 zápis údajů o nové budově
ZÁPIS JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU

provádí se na základě
ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného,
 rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným
orgánem veřejné moci,
 právního přepisu


jiné údaje je možno přebírat z jiných informačních
systémů, registrů, rejstříků a evidencí veřejné správy,
pokud
zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich
vedených
 údaje v nich vedené používají ochrany dobré víry v
pravdivost a úplnost těchto údajů

LHŮTY PRO ZÁPIS DO KATASTRU




vklad – na základě pravomocného rozhodnutí o
povolení vkladu bez zbytečného odkladu
záznam – do 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu
veřejné moci nebo jiné listiny potvrzující nebo
osvědčující práva
poznámka – do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k
vyznačení poznámky; výmaz poznámky do 30 dnů od
doručení listiny, na základě které důvody pro její
vyznačení pominuly
jiný údaj – do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k
vyznačení zápisu v katastru
REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU






katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se
skutečným stavem v terénu
vyhlašuje ji příslušný katastrální úřad podle
potřeby zajištění souladu
součinnost s obcí, popřípadě i orgány veřejné moci
za účasti vlastníků a jiných oprávněných
zjistí-li nesoulad, projedná způsob jeho odstranění
o výsledku revize je sepsán protokol
OPRAVA CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU




na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez
návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly:
 zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,
 nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření
v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly
překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem.
oprava do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů
oznámení o provedené opravě nebo o tom, že opravu na návrh
katastrální úřad neprovedl, protože se nejedná o chybu, je doručeno
vlastníkovi a jinému oprávněnému.
30 dnů od doručení oznámení může vlastník sdělit, že s opravou
nesouhlasí, pak vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci
OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
= vyhotovení nového SGI a SPI v elektronické podobě
 provádí se
novým mapováním
 přepracováním souboru SGI
 na podkladě výsledků pozemkových úprav




zpravidla v rozsahu katastrálního území
zahájení bez návrhu (u nového mapování a
přepracování oznámí obci)
doplnění parcel pozemků evidovaných dosud
zjednodušeným způsobem
ZEMĚMĚŘICKÉ A GEOMETRICKÉ PLÁNY



pro účely katastru slouží k vytváření měřických
podkladů pro provádění změn v SGI platného
katastrálního operátu, obnovu SGI a vytyčování hranic
pozemků
GP je neoddělitelná část listiny, podle které má být
proveden zápis do katastru (zobrazení předmětu
zápisu do katastru, zpřesnění SGI a SPI, soudem určený
průběh hranice)
musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností
odpovídá platným právním předpisům a je opatřen
souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel
ZMĚNA ÚDAJŮ O GEOMETRICKÉM A
POLOHOVÉM URČENÍ




na podkladě vytyčení nebo zpřesnění hranice
pozemků,
upřesnění nebo rekonstrukce přídělů nebo
určení hranice pozemků
zapisuje se na podkladě žádosti vlastníka nebo
jiného oprávněného , jejíž přílohou je
 listina
dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice
pozemků nebo
 rozhodnutí soudu o určení hranice pozemku

zpřesněním nedochází ke změně práv
ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU



parcelní číslo
geometrické určení nemovitosti
název a geometrické určení katastrálního území
VEŘEJNOST KATASTRU

každý má právo
 nahlížet
do katastru,
 pořizovat si pro svou potřebu
 opisy,
 výpisy,
 náčrty,
 získávat
jinak.
údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU




katastrální
úřad
na
požádání
vyhotoví
z katastrálního operátu výpis, opis nebo kopii
i identifikaci parcel
ve formě stanovené prováděcím právním předpisem
jsou veřejnými listinami prokazující stav evidence
katastru k okamžiku na nich uvedeném
z údajů katastru se vytváří souhrnné přehledy
o půdním fondu
LISTY VLASTNICTVÍ


Zemské desky (1278)
Zápisem se stával majetek dědičným, ve městech byl osvobozen od daní.
Dochovány jsou desky na Moravě a ve Slezsku, České desky byly zničeny
(1541, požár). Původně byly psány latinsky, později česky, pak začala
převládat němčina.
Pozemková knihy (1871)
povinně zapsány všechny pozemky a stavby. Zákon č. 92 z 5. 12. 1874
o zakládání nových pozemkových knih nařizoval i povinné očíslování všech
domů – čísla popisná. Nemovitosti byly evidovány v knihovních vložkách.
Vložka obsahovala listy:





list A I - zapsány nemovitosti podle parcelních čísel,
list A II - věcná oprávnění vztahující se k nim,
list B - vlastnické právo k nemovitostem (případně jeho omezení),
list C - věcná práva proti vlastníku – např. zástavní práva.
Pozemkové knihy byly knihy veřejné a právo vlastnické nastalo teprve
zaknihováním. Omezené nahlížení bylo do sbírky listin – tam žadatel musel
prokázat právní zájem. Od roku 1951 nepovinný zápis.
Listy vlastnictví (1964)
Pozemková kniha - ukázka
List vlastnictví – evidence nemovitostí
LISTY VLASTNICTVÍ
evidenční jednotka
 zakládá se v rámci katastrálního území pro skupinu nemovitostí,
ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví
 LV se vytváří automatizovaně z údajů SPI
 LV jsou číslovány od 1 s tím, že je vyhrazeno číslo:

•
1
•
2
10001
10002
11000
•
•
•
pro bývalé místní národní výbory, lze je použít pro obce
v případě, že se v katastru realizuje přechod majetku ČR
do majetku obce podle zvláštního předpisu
pro okresní úřady
zpravidla pro obce
pro Pozemkový fond ČR
zpravidla pro neznámého vlastníka
Části LV a jejich obsah:
A
slovní označení vlastnického práva a údaje o vlastníku nebo
spoluvlastnících, nebo text „svěřenský správce“, údaje o svěřenském
správci a označení svěřenského fondu, popřípadě slovní označení
odvozeného práva a údaje o oprávněném z odvozeného práva, a dále
spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém má oprávněný
z odvozeného práva toto právo k nemovitostem uvedeným v části B
B
údaje o nemovitostech, které jsou předmětem práv označených v části
A, a
případně
plomby
vyznačené
písmenem
„P“
před
označením nemovitosti
B1
práva založená služebností ve prospěch nemovitostí uvedených v části B,
údaje o tom, že k užívání nemovitostí uvedených v části B slouží
nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, věcná práva ve prospěch
vlastníka nemovitostí uvedených v části B a práva zapsaná podle
dřívějších právních předpisů ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených
v části B, včetně údajů o těmito právy dotčených nemovitostech,
označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci
proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,
Části LV a jejich obsah:
C
D
E
F
věcná práva k věci cizí, která se zapisují do katastru, včetně
věcných práv zřízených podle dřívějších právních předpisů,
a která zatěžují nemovitosti v části B, včetně poznámek , které
se k těmto právům bezprostředně vážou, označení protokolu a
pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a
údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,
omezení převodu nemovitostí (podle § 58 zákońa č.
40/1964 Sb. Občanský zákoník) a další omezení podle
dřívějších předpisů, poznámky, které se váží k osobě
uvedené v části A nebo k nemovitosti uvedené v části B
s výjimkou poznámek spadajících do části C, plomby a
upozornění, včetně označení protokolu a pořadového
čísla,
pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o
listinách, které byly podkladem pro zápis,
údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo
změny práva označeného v části A,
údaje pro daňové účely k pozemkům uvedeným v části B
LISTY VLASTNICTVÍ

bytové spoluvlastnictví



samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky domu s
vymezenými jednotkami a
samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu jednotek v domě
(shodné údaje o vlastnictví)
list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví
nejsou uvedena
 věcná práva k věci cizí
 poznámky
 omezení vztahující se k jednotkám


údaje o věcném břemeni zřízeném k nemovitosti, která je v bytovém
spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na listu vlastnictví pro bytové
spoluvlastnictví
v části D listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je vedena
informace o uloženém úplném znění prohlášení vlastníka domu ve
sbírce listin.
Samostatný list vlastnictví se dále zakládá v případě
duplicitního zápisu vlastnictví.
Děkuji za pozornost

similar documents