Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií

Report
Národný projekt
Tvorba Národnej sústavy
kvalifikácií
Alexandra Junášková
projektový manažér
Údaje
• 2 „zrkadlové projekty“:
1. Cieľ Konvergencia
2. Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
• Zmluva: 01. 03. 2013 (34 mesiacov)
• Alokácia: 24 080 427,60 €
• Trvanie projektu: 31. 10. 2013
Cieľové skupiny
• Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci pre všetky typy škôl a
vzdelávacie cesty (základné, stredné a vysoké školy, inštitúcie
poskytujúce kurzy ďalšieho vzdelávania)
• Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania
• Osoby zúčastnené na aktivitách ďalšieho vzdelávania
Výstupy projektu
•
•
•
•
Počet
Počet
Počet
Počet
popísaných kvalifikácií: 1000
vzdelávacích programov: 2
osôb zapojených do ďalšieho vzdelávania: 4550
zavedených elektronických služieb: 1
Definícia problémov
• Signifikantné bariéry medzi formálnym, neformálnym a
informálnym vzdelávaním
• Uznávanie vzdelania a kvalifikácií v rámci Slovenskej republiky
• Zavedenie jednotného „jazyka“ (kvalifikácie/vzdelávanie/trh
práce)
• Uznávanie vzdelania a kvalifikácií v európskom priestore
• Pružnejšie prepojenia medzi trhom práce a vzdelávacím systémom
• Splnenie cieľov stanovených EÚ
Dopad projektu
• 2 systémy kvalifikácií
Národný kvalifikačný rámec (NKR)
Národná sústava kvalifikácií (NSK)
• Tieto systémy budú:
podporovať národnú a medzinárodnú mobilitu
podporovať uznávanie a prenos vedomostí
monitorovanie sveta kvalifikácií/trhu práce
zjednodušenie začlenenia nových požiadaviek do VP
Charakteristiky kvalifikačných systémov
• Národná sústava kvalifikácií
• Efekt: dnu
• Register s komplexným popisom
kvalifikácií (1000)
• Horizontálne a vertikálne
prepojenie kvalifikácií
• Definovanie vzdelávacej
cesty/požiadaviek na uznanie
• Nadväznosť na Národnú sústavu
povolaní
• Národný kvalifikačný rámec
• Efekt: von
• Revízia národných deskriptorov –
súvislosť s vytváranou NSK
• Porovnanie s EKR
• Zaraďovanie identifikovaných a
popísaných kvalifikácií
NSK – Karta kvalifikácie
• Komplexné informácie o kvalifikácii:
- Základ: kvalifikačný štandard, hodnotiaci štandard
a) Kvalifikačný štandard: vedomosti, zručnosti kompetencie
b) Hodnotiaci štandard: obsah, inštitúcia, metóda
- Ďalšie informácie: vzťah k povolaniu (uplatnenie), úroveň NKR,
vzťah čiastočná-úplná kvalifikácia, doklad a i.
- Obsahová náplň IS
Aktivity národného projektu
• 1.1 – Vytvorenie riadiacich, odborných a metodologických štruktúr
na tvorbu NKR, NSK a IS
• 2.1 – Tvorba analýz a metodík
• 3.1 – Tvorba Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy
kvalifikácií
• 4.1 – Vytvorenie informačného systému NKR a NSK
• 5.1 – Ďalšie vzdelávanie cieľových skupín na tvorbu a používanie
NKR, NSK a IS
Zapojenosť sociálnych partnerov
• Viacúrovňové:
• 1. Pracovné skupiny (5)
• 2. Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie (1)
• 3. Sektorové rady (26)
• Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie
• Počas projektu: získavanie skúseností, zmena legislatívy
• Po projekte: zaraďovanie/vyraďovanie kvalifikácií, monitorovanie zmien (trh
práce → trh so vzdelávaním), spolupráca so sektorovými radami atď.
Ďakujem za pozornosť
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Alexandra Junášková – [email protected]
18. 09. 2013

similar documents