Document

Report
PREDSTAVLJANJE
HRVATSKOG
ZAKONODAVSTVA –
IZRAVNA PLAĆANJA U
POLJOPRIVREDI
PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRAVA
NA POTPORU
•
Pristupanjem Hrvatske u EU preuzeto je zakonodavstvo EU u svim
područjima poljoprivredne politike te je zajednička poljoprivredna politika
(ZPP) EU zamijenila dotadašnje nacionalno zakonodavstvo vezano za
sustav potpora u poljoprivredi.
•
ZPP funkcionira na temelju dva stupa:
1. Europski garancijski poljoprivredni fond (EAGF)
2. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)
•
U Hrvatskoj je za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike zaduženo
Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju
PRAVNI PROPISI KOJI UREĐUJU
IZRAVNA PLAĆANJA:
• Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne
novine", br. 80/13)
• Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih
mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini ("Narodne
novine", br. 27/14)
• Pravilnik o višestrukoj sukladnosti ("Narodne novine", br.
27/14)
• Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava "Narodne
novine" 149/09)
PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRAVA NA POTPORU
VRSTE POTPORA U 2014. GODINI:
• Prava na plaćanja i to:
pravo na regionalno plaćanje,
pravo na regionalno plaćanje iz
Nacionalne rezerve
pravo na plaćanje iz posebne
nacionalne rezerve za razminirano
zemljište;
• Specifična potpora i to:
potpora za unaprjeđenje
kvalitete mlijeka
potpora za unaprjeđenje
kvalitete goveđeg mesa
potpora za unaprjeđenje
kvalitete ovčjeg i kozjeg mesa;
• Proizvodno vezana plaćanja i to: • Plaćanja u iznimno osjetljivim
sektorima i to: za šećernu
premije za krave dojilje, ovce i
koze
dopunska premija za ovce i koze;
repu, ekstra djevičansko i
djevičansko maslinovo ulje,
duhan, mliječne krave i
rasplodne krmače
• Potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja i to:
potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih
pasmina domaćih životinja,
potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju,
potpora za integriranu poljoprivrednu
proizvodnju,
potpora za područja s težim uvjetima
gospodarenja u poljoprivredi,
- potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i
kultivara poljoprivrednog bilja.
OSNOVNI UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I
PRAVA NA POTPORU
• upis poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,
• upis zemljišta u ARKOD sustav za sve vrste potpora po
poljoprivrednoj površini,
• stoka za koju se podnosi zahtjev za izravna plaćanja u stočarstvu i
za potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
životinja mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja
(JRDŽ) i ostale propisane upisnike te propisno označena,
• ispunjavanje minimalno poticanih količina,
• pravodobno dostavljena dodatna obavezna dokumentacija,
• pravodobno podnošenje Jedinstvenog zahtjeva koji uključuje i
zahtjev za dodjelu prava na plaćanja
• održavanje poljoprivredne površine za koju se podnosi Zahtjev
sukladno uvjetima višestruke sukladnosti
UPIS POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTAVA U UPISNIK
• Upisnik poljoprivrednih gospodarstava - registar hrvatskih
poljoprivrednika uveden 2002. godine
• Može se upisati fizička ili pravna osoba kao poljoprivredno
gospodarstvo koje posjeduje poljoprivredne resurse
• Upis u Upisnik je obvezan za poljoprivredna gospodarstva
koja podnose zahtjev za državnu potporu
• Upis se vrši tijekom cijele godine u regionalnim uredima
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju.
Upisnik sadrži podatke o:
• poljoprivrednom gospodarstvu,
• nositelju/odgovornoj osobi i članovima OPG-a
• sjedištu poljoprivrednog gospodarstva,
• gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta
• posjedu poljoprivrednog zemljišta
• korištenju poljoprivrednog zemljišta
• prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih
na OPG-u i
• stoci
UPIS U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ I
INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI
• Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji - baza
podataka o korisnicima koji se bave proizvodnjom,
preradom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda
• Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji - jest
baza podataka o korisnicima koji se bave integriranom
proizvodnjom
ARKOD
• ARKOD - nacionalni sustav identifikacije zemljišnih
parcela
• ARKOD parcela - neprekinuta površina
poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje samo jedno
poljoprivredno gospodarstvo
ARKOD sadrži sljedeće podatke:
• Podaci o ARKOD parceli:
– identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele
– vrsta uporabe zemljišta sa pripadajućom šifrom
– naziv ARKOD parcele
– površina ARKOD parcele
• Podaci o poljoprivrednom gospodarstvu:
– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva
(MIBPG)
– osobni podaci predstavnika poljoprivrednog gospodarstva
• Prostorni podaci
Obilježja krajobraza unutar ARKOD-a
• »Šumarak« - neprekinuto područje pokriveno drvećem i grmljem,
koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe
• »Pojedinačno drvo« - jedno stablo na poljoprivrednom području
• »Drvored« - pravilan red drveća koji sadrži minimalno 3 stabla u
nizu
• »Lokva (jezerce)« - vodom ispunjena prirodna depresija na
poljoprivrednoj površini
• »Živica« - prirodna ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja,
linearnog oblika koja razdvaja poljoprivredne parcele
• »Jarak« - potok ili kanal na poljoprivrednim površinama te služi za
navodnjavanje ili kao drenaža za odvodnju
• »Suhozid« - građevina od kamena, podignuta ljudskom rukom, bez
dodatnog vezivnog materijala, koja služi kao ograda koja odvaja
poljoprivredne parcele
Održavanje omjera trajnih travnjaka
• Prema Uredbi Vijeća (EZ) 73/09, država članica je dužna očuvati postojeće
površine "trajnih travnjaka" koji uključuju livade, pašnjake i krške pašnjake.
• Članak 6. spomenute Uredbe propisuje da države Članice osiguravaju
održavanje omjera "trajnih travnjaka" prema ukupnoj poljoprivrednoj
površini, te pri tome skrbe da se predmetni omjer ne smanji na račun
"trajnih travnjaka" za više od 10% u odnosu na omjer za mjerodavnu
referentnu godinu koja je za Republiku Hrvatsku 2013. godina, odnosno 1.
srpanj 2013. godine. Unutar ARKOD sustava formiran je sloj LP13 koji
evidentira sve površine "trajnih travnjaka" dodijeljene nekom
poljoprivrednom gospodarstvu na dan 1. srpnja 2013. godine (te su
površine dobile atribut LP13).
Prihvatljive površine za pašnjake - Krški
pašnjak i Pašnjak
• Prihvatljiva površina pašnjaka za potporu od 2013. godine Krški
pašnjaci (321) te kao novost od 2014. godine i Pašnjaci, određuje
se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i dodijeljenog
koeficijenta prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 i 0,2, a
označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele
obzirom na zastupljenost raslinja i/ili stijena i/ili drveća.
• Agencija za plaćanja će obavijestiti sve korisnike kod kojih je došlo
do promjena prihvatljivih površina na Pašnjacima (320) zbog
uvođenja koeficijenata prihvatljivosti.
PAŠNJAK
KRŠKI PAŠNJAK
Napomene u Zapisniku o evidenciji uporabe
poljoprivrednog zemljišta (ARKOD)
•
napomene Vz20, Vz10 i Vz3- odnose se na mjere Zaštite i upravljanje
vodama koje uključuju zaštitne zone oko vodotokova. Ukoliko se ARKOD
parcele nalaze u blizini vodotokova dobile su navedene oznake te se
poljoprivrednici moraju pridržavati pravila o korištenju odnosno
nekorištenju gnojiva u blizini vodotokova.
•
napomene SZI 1, SZI 2, SZI 3 i SZI 4-odnose se na zaštitu područja na kojem
se nalazi izvorište ili drugo ležište vode koje se koristi ili je rezervirano za
javnu vodoopskrbu, kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvaća
voda iz rijeka, jezera, akumulacija i sl. Takva područja su podijeljena na zone
sanitarne zaštite, te ta područja moraju biti zaštićena od slučajnog ili
namjernog onečišćenja. Trebamo napomenuti i poštivanje Nitratne
direktive EU (91/676 ECC) koja se odnosi na smanjenje onečišćenja voda
nitratima iz poljoprivrednih izvora. Sukladno navedenom, kako bi se mogle
provesti zaštitne mjere, ARKOD parcele u predmetnim područjima dobile su
navedene oznake ovisno o zoni u kojoj se nalaze, a u svrhu ograničenja ili
zabrane poljoprivredne proizvodnje
Minimalna površina za
ostvarivanje prava na potporu
• Minimalna površina
poljoprivredne parcele za koju se
može podnijeti Zahtjev je 500 m2
(0,05 ha), dok minimalna površina
za ostvarivanja prava na potporu
iznosi 10 000m2 (1ha)
• Ako je poljoprivredna parcela
predmet zahtjeva za potporu
dvaju ili više poljoprivrednih
gospodarstava, potporu može
ostvariti gospodarstvo kod kojeg
je evidentirana parcela u ARKOD
sustavu na dan 10. lipnja 2014.
godine.
Grla prihvatljiva za potporu
•
Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za
ostvarivanje potpore za stoku:
- stoka mora biti upisana u Jedinstveni registar
domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane
upisnike, te mora biti pravilno označena
- mora se nalaziti na gospodarstvu upisanom u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- pravodobno podnesen Zahtjev za potporu
- nositelj/odgovorna osoba PG-a mora
ispunjavat minimalne poticane količine za
stoku
- nositelj/odgovorna osoba PG-a mora
omogućiti kontrolu na svom gospodarstvu
ovlaštenoj osobi
- nositelj/odgovorna osoba PG-a mora se
pridržavati pravila višestruke sukladnosti.
Kada su ispunjeni navedeni uvjeti, prihvatljiva stoka za ostvarenje prava
na potporu su:
- KRAVE DOJILJE
- MLIJEČNE KRAVE
- OVCE I KOZE
- RASPLODNE KRMAČE
- IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE (ZIP ŽIVOTINJE)
Osim valjano rasplodnih ZIP životinja, prihvatljiva stoka za ostvarivanje
potpore po grlu su:
- GOVEDA – ženska grla starija od 8mj
- MAGARCI – ženska grla starija od 12mj
- MEĐIMURSKI KONJ – ženska grla starija od 12mj
Minimalna poticana količina za ostvarivanje prava na potporu
Vrsta izravnog plaćanja
Jedinica mjere
Minimalne
poticane količine
Krave dojilje
grlo
1
Mliječne krave
grlo
1
Ovce i koze
grlo
10
Rasplodne krmače
grlo
6
VRSTE PLAĆANJA
Jedinica mjere
Minimalno poticane
količine
1
Izravna plaćanja po
površini
IAKS ruralne mjere
ha
ha
minimalna površina
poljoprivredne parcele
(0,05ha)
Šećerna repa
ha
1
Maslinovo ulje
l
50
Duhan
kg
sve isporučene količine
AGRONET
• zaštićena mrežna aplikacija koja se nalazi na web
stranici Agencije za plaćanje (www.apprrr.hr)
• putem AGRONET-a podnosi se obrazac Jedinstvenog
zahtjeva za potporu
• omogućuje pregled podataka iz Upisnika vlastitog
poljoprivrednog gospodarstva, podataka iz ARKOD
sustava, podataka o pravima na plaćanja i pravima na
premije, podataka iz JRDŽ
• Korisnik se prijavljuje na AGRONET aplikaciju pomoću
svog korisničkog imena, zaporke i MIBPG-a izdane od
Agencije za plaćanja
Prijava na AGRONET
• Nakon prijave, korisnik na svom profilu AGRONET-a
ulazi u Jedinstveni zahtjev čime započinje podnošenje
zahtjeva.
• Svaki zahtjev se sastoji od sljedećih listova:
- LIST A - nalaze se osnovni podaci o poljoprivrednom gospodarstvu
- LIST B - na njemu se vrši prijava površina i traži potpora po svakoj
ARKOD parceli
- LIST B1 - prikazuje korištenje, vrstu i broj prava na plaćanja
- LIST C - popis i podaci o stanju domaćih životinja na
poljoprivrednom gospodarstvu za koje se podnosi zahtjev
- LIST D - popis i podaci o stanju izvornih i zaštićenih pasmina
domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu za koje se podnosi
zahtjev
- LIST E - prijava i podaci o količini prodanog ekstra djevičanskog i
djevičanskog maslinovog ulja
- LIST F – prijava i podaci o količini predanih listova duhana na obradu
Pregled listova zahtjeva
LIST A
• sadrži sve osnovne podatke o poljoprivrednom
gospodarstvu
• Nakon završetka ispunjavanja cjelokupnog zahtjeva, na
listu A će ujedno biti izraženi i zahtjevi za potpore,
dodatna potrebna dokumentacija i od strane korisnika i
od strane nadzornog tijela, izjava i potpis korisnika, te
prijava za dodjelu ili korištenje prava na plaćanja i
prijava dodjele ili korištenje prava na premije
• Korisnik mora potvrditi svaki list, a potvrda se nalazi na
dnu lista
• U slučaju ako ne potvrdi, podaci neće biti uneseni i
neće se moći nastaviti daljnji rad podnošenja zahtjeva
LIST A
LIST B
• formiran je u obliku tablice u kojoj se nalaze svi podaci iz
ARKOD sustava
• te podatke čine:
- naziv svake parcele
- ARKOD ID
- dvije vrste korištenja parcele (oranica, voćnjak i sl./EKO, INT,
TUG)
- površina parcele
- polje u kojem se unose jedna ili više kultura
LIST B
• Korisnik je dužan uzgajati one kulture i životinje za koje
podnosi zahtjev za potporu
• Ukoliko se u slučaju obavljene kontrole na terenu stanje
na gospodarstvu ne podudara s podacima koji su
uneseni u zahtjevu, neće ući u sustav potpore za
prijavljene kulture i životinje
• određene vrste korištenja parcela (EKO, INT, TUG) i
uzgoj izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara
poljoprivrednog bilja se posebno potiču
• U drugom dijelu lista B je potpuni pregled zahtjeva za
izravnu potporu koji su podijeljeni na regionalna prava
na plaćanja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i
zahtjeve za IAKS mjere ruralnog razvoja
• Na kraju drugog dijela lista B je tablica s izraženim
traženim potporama po ARKOD parcelama
Drugi dio LISTA B
LIST B1
• Na ovom listu zahtjeva vidljiva su prava na plaćanja koja
su dodijeljena u 2013. godini te sadrži njihovu vrstu i
ukupni broj. Potrebno je zatražiti njihovo korištenje u
zahtjevu 2014. godine potvrđivanjem lista B1
LIST C
• evidentirano stanje domaćih životinja na
poljoprivrednom gospodarstvu na temelju podataka
preuzetih iz Jedinstvenog registra domaćih životinja
(JRDŽ), Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg
popisa matičnih jata i matičnog popisa ovlaštenih
organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara
• JRDŽ vodi Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA), a
podatke razmjenjuju s Agencijom za plaćanja na dnevnoj
razini
• sadrži individualnu gornju granicu za prava na premije u
trenutku podnošenja zahtjeva te popis i podatke o stoci
za koje se podnosi zahtjev
KRAVE DOJILJE I MLIJEČNE KRAVE:
• Da bi se ostvarila premija za krave dojilje ili mliječne krave
potrebno je minimalno jedno grlo
• da bi mliječne krave ulazile u kontrolu mliječnosti potrebno je
minimalno pet grla
• Prilikom zatraženja premija za krave dojilje i plaćanja za mliječne
krave korisnik preuzima obvezu obveznog uzgoja u trajanju od šest
mjeseci koje počinje prvim danom nakon podnošenja zahtjeva
• da bi se ostvarila premija za krave dojilje nužno je i uzastopno
dvomjesečno držanje teladi koje počinje prvim danom nakon
teljenja
• ostvaruje pravo na premiju za krave dojilje ukoliko njegova
individualna mliječna kvota ne prelazi 120 000 kg tijekom 12mjesečnog razdoblja
• Izračun prava na premiju za krave dojilje i plaćanja za mliječne
krave računa se sukladno zahtjevu i prema broju krava u JRDŽ-u na
dan podnošenja zahtjeva
OVCE I KOZE:
• Premija za ovce i koze se ostvaruje na temelju minimalno deset
ovaca i/ili koza
• Podnošenjem zahtjeva za premiju korisnik je dužan na svom
gospodarstvu držati prijavljen broj ovaca i/ili koza za koje podnosi
zahtjev u razdoblju obveznog držanja od sto dana
• Ukoliko se podnosi zahtjev za dopunsku premiju, gospodarstvo
mora imati barem 50% površina koje se koriste za poljoprivrednu
djelatnost na području težih uvjeta gospodarenja
• Ako se želi zatražiti i ostvariti dopunska premija za ovce i koze kod
sezonskog premještanja stoke, korisnik mora dostaviti Agenciji za
plaćanja svu dokumentaciju i potvrdu od jedinica lokalne i
regionalne samouprave da je izvršena selidba stoke te da je
ispaša na područjima s težim uvjetima gospodarenja trajala
minimalno 90 uzastopnih dana i s minimalno 90% ovaca i/ili koza
za koje se traži premija
RASPLODNE KRMAČE:
• Za ostvarenje premije za rasplodne krmače potrebno ih
je držati minimalno šest
• Da bi na temelju podnošenja zahtjeva za premiju
ostvario pravo na nju, korisnik je dužan držati
rasplodne krmače minimalno tri mjeseca na svojem
gospodarstvu, a tromjesečje počinje prvi dan nakon
isteka roka za podnošenje zahtjeva
• Izračun prava na plaćanja se provodi u skladu sa
zahtjevom i prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u
na dan 10. lipnja tekuće godine
LIST C
LIST D
• Stanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
na poljoprivrednom gospodarstvu, te njihov popis i svi
podaci za podnošenje zahtjeva nalaze se na listu D
• Pri traženju potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih
pasmina domaćih životinja, svaki se korisnik obvezuje
da će na gospodarstvu držati najmanji obvezni broj
uvjetnih grla izvornih i zaštićenih pasmina koliko je
prijavljeno na zahtjevu tijekom obveznog razdoblja
LIST D
LIST E
• odnosi SE isključivo na proizvođače maslinovog ulja
• Na njemu se vrši prijava prodane količine ekstra djevičanskog
i djevičanskog maslinovog ulja
• Podnošenjem zahtjeva, proizvođač maslinovog ulja dužan je
do 31. siječnja iduće godine Agenciji za plaćanja dostaviti
prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog
maslinovog ulja na listu E, račun ili otkupni blok na kojem je
vidljiva količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i
djevičanskog maslinovog ulja u tekućoj godini te potvrdu o
razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo
ulje izdanu od strane objekta za preradu maslina
• List E se iznimno ispunjava ručno
LIST F
• Listom F se vrši prijava predane količine duhana na
obradu, a ispunjavaju ga samo obrađivači duhana
• Pravne osobe upisane u Upisnik kao obrađivači
duhana dužni su do 31. siječnja iduće godine
centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti
podatke o isporučenim količinama duhana na obradu
klasa 1. do 4. za svakog korisnika, prema tipu i
klasama duhana, a te podatke dostavljaju upravo na
listu F u elektroničkoj formi (Microsoft Excel format)
• Uz to su dužni i priložiti zbirnu skladišnu primku dokument o otkupljenim i preuzetim količinama
duhana od poljoprivrednih gospodarstava u tekućoj
godini
Nakon ispunjavanja svih potrebnih listova obrasca, završava se
ispunjavanje zahtjeva u AGRONET-u.
Nakon toga, korisnik još jednom dobiva prikaz svih prava
zatraženih u zahtjevu.
Bitno je naglasiti da se ni u kojem slučaju ne smije kliknuti na
„odustani od podnesenih zahtjeva“ jer se tada gube prava na potporu
za tu godinu.
Ovako elektronički ispunjen zahtjev se ispisuje i vlastoručno ga
potpisuje korisnik te dostavlja regionalnom uredu Agencije za plaćanja
neposredno ili preporučenim putem poštom.
PRAVA NA PLAĆANJA
•
Inicijalna dodjela prava na plaćanja u RH provedena je u 2013. godini. Dodjelom
prava na plaćanja formiran je registar prava u kojem se evidentiraju podaci o
dodijeli prava na plaćanja za sve korisnike izravnih plaćanja. Svi korisnici koji su
podnijeli Jedinstveni zahtjev u 2013. godini ušli su u inicijalnu dodjelu prava na
plaćanja.
•
1.
2.
3.
4.
Prava na plaćanja podjeljenja su u sljedeće kategorije:
Pravo na regionalno plaćanje
Posebna prava na plaćanja
Pravo na plaćanja iz Nacionalne rezerve
Pravo na plaćanje iz posebne Nacionalne rezerve za razminirano zemljište
1. Pravo na regionalno plaćanje - dodijeljeno korisniku za 2013. godinu aktivira se
podnošenjem zahtjeva za korištenje prava na plaćanje u 2014. godini, uz uvjet
korištenja odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara. Prihvatljivi hektar znači bilo
koju prihvatljivu poljoprivrednu površinu na poljoprivrednom gospodarstvu za
koju se podnosi zahtjev za korištenje prava na regionalno plaćanje, koja se koristi za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te koja je u zakonitom posjedu korisnika i
upisana u ARKOD sustav.
2. Posebna prava na plaćanja u 2014. se preuzimaju posebna prava na plaćanja
dodijeljena u 2013. godini te se ista aktiviraju podnošenjem zahtjeva za korištenje
prava na plaćanja u 2014. godini, uz uvjet zadržavanja 50% poljoprivredne
aktivnosti iz referentne godine.
3. Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve dodijeljena korisniku za 2013. godinu
prijavljuju se za korištenje u 2014. godini na listu A zahtjeva.
• Prava na plaćanja iz nacionalne rezerve u 2014. godini dodjeljuju se novim
korisnicima koji su započeli obavljati poljoprivrednu aktivnost nakon 1. siječnja
2013. godine i koji nisu ostvarili izravna plaćanja za tu godinu te nisu obavljali
poljoprivrednu aktivnost u svoje ime i na svoj vlastiti rizik ili koji nisu upravljali
pravnom osobom koja obavlja poljoprivrednu aktivnost tijekom 5 godina prije
početka nove poljoprivredne aktivnosti.
• Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve u 2014. godini dodjeljuju se i korisnicima
koji za poljoprivrednu aktivnost koriste najmanje 50% površina na područjima
propisanim posebnim propisima, i to na:
1. područjima posebne državne skrbi,
2. otocima i poluotoku Pelješac te
3. brdsko-planinskim područjima.
4. Pravo na plaćanje iz posebne Nacionalne rezerve za razminirano zemljište koje se u
2014. godini dodjeljuje za razminirano zemljište koje je stavljeno u poljoprivrednu
funkciju u razdoblju između 01. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013 godine.
Korištenje prava na plaćanja
•
•
•
•
Korisnik kojemu je u 2013. godini dodijeljeno regionalno pravo na plaćanje koristi u
2014. godini dodijeljena regionalna prava uz istovjetan broj prihvatljivih hektara
utvrđenih nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu.
Korisnik bez zemljišta kojemu je u 2013. godini dodijeljeno posebno pravo na
plaćanje, koristi pravo na plaćanje iz nacionalne rezerve ukoliko u 2014. godini
zadrži najmanje 50% obujma poljoprivredne aktivnosti iz referentne godine
uvećane za obujam poljoprivredne aktivnosti u 2012. godini u sektorima goveđeg
mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru ovčjeg i kozjeg mesa, izražene kao
broj uvjetnih grla na poljoprivrednom gospodarstvu ukoliko je korisnik imao
ostvarenu investiciju u tim sektorima tijekom 2012. godine.
Obujam poljoprivredne aktivnosti u godini podnošenja zahtjeva izračunava se na
temelju broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg
mlijeka i/ili broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje goveđeg, ovčjeg i
kozjeg mesa na gospodarstvu evidentiranih u JRDŽ-u.
U slučaju promjene pravnog statusa gospodarstva korisnik može koristiti prava na
plaćanja ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje do razine koja je bila
primjenjiva na izvorno poljoprivredno gospodarstvo, pri čemu korisnik mora ostati
isti.
Prijenos prava na plaćanja
•
Prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem
gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa
nasljeđivanjem.
• Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, korisnik može prenijeti svoja
prava na plaćanja bez zemljišta samo nakon što je koristio barem 80% svojih prava
na plaćanja tijekom barem jedne kalendarske godine ili nakon što se dobrovoljno
odrekao u korist nacionalne rezerve svih prava na plaćanja koje nije iskoristio u
2013. godini.
• Prijenos prava prijavljuje se u razdoblju od 15. rujna 2014. godine do 2. travnja
2015. godine u regionalnim uredima Agencije za plaćanja.
• Prijenos prava na regionalno plaćanje ima za posljedicu:
1. smanjenje vrijednosti prava za 50% u slučaju prodaje prava na regionalno plaćanje
bez odgovarajućeg broja hektara poljoprivrednog zemljišta,
2. smanjenje vrijednosti prava za 10% u slučaju prodaje prava s odgovarajućim
brojem hektara poljoprivrednog zemljišta.
• Prijenos prava na plaćanja vrši se podnošenjem zahtjeva za prijenos i
popunjavanjem odgovarajućeg obrasca za prijenos prava na plaćanja.
• Neopravdano dodijeljena prava na plaćanja ustupaju se nacionalnoj rezervi isto
kao i ako ne koristite dodijeljena prava na plaćanja tokom dvije uzastopne godine.
KONTROLA ZAHTJEVA ZA
POTPORU
• Kontrola Zahtjeva za potporu obuhvaća dvije
kontrole, a to su:
-administrativna i
-terenska kontrola
• Osim navedenih kontrola koje provodi Agencija za
plaćanja u poljoprivredi, nad poljoprivrednim
gospodarstvima se provodi i inspekcijski nadzor od
strane nadležnih inspekcija, čiji nalazi također mogu
utjecati na odobreni iznos potpore.
Administrativna kontrola
• Administrativna kontrola zahtjeva obuhvaća kontrolu usklađenosti svih
podnesenih zahtjeva s propisima kojima se uređuju izravna plaćanja i
državne potpore te uključuje i kontrolu prava na plaćanja radi
utvrđivanja njihove prihvatljivost za realizaciju i ostvarivanje potpore te
administrativnu kontrolu prava na premije.
• Administrativna kontrola u biljnoj proizvodnji obuhvaća i uključuje
otkrivanje nedopuštene prijave poljoprivrednih parcela, dok
administrativna kontrola u stočarstvu obuhvaća i uključuje otkrivanje
nedopuštene prijave stoke.
• Kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom i
usporedbom podataka iz zahtjeva s podacima iz postojećih evidencija
Agencije za plaćanja, tijela državne uprave te nadležnih ustanova.
Terenska kontrola
• Kontrole na terenu dijele se na:
– kontrole prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na uvjete pod kojima se potpore
dodjeljuju, koje obavljaju kontrolori ovlašteni od Agencije za plaćanja.
– kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti (ispunjavanje obaveznih
zahtjeva za upravljanjeSMR i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjetaGAEC).
Svoj identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju korisniku ili njegovom
opunomoćeniku iskaznicom izdanom od Agencije za plaćanja.
Kontrola na terenu obavlja se na uzorku dobivenim slučajnim odabirom i temeljem
analize rizika. Reprezentativnost podnesenih zahtjeva za plaćanja je minimalno 5%
svih poljoprivrednih gospodarstava odabranih za kontrolu na terenu, minimalno
10% gospodarstava sa podnesenim zahtjevima za ovce i koze po mjeri, kojom se
kontrolira prihvatljivost za plaćanje prije isplate, dok se minimalno 1%
poljoprivrednih gospodarstava odabire za kontrolu na terenu vezano za višestruku
sukladnost kojom se kontrolira ispunjavanje standarda obaveznih zahtjeva za
upravljanje i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta u godini podnošenja Zahtjeva.
Kontrola prihvatljivosti površina
•
•
•
•
Kontrola na terenu obuhvaća sve parcele za koje je podnesen zahtjev
poljoprivrednog gospodarstva odabranog za kontrolu na terenu.
Površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu određuju se prvenstveno
uređajima i metodama koje omogućuju minimalne tehničke standarde tj.
mjerenjem GPS uređajem za globalni sustav pozicioniranja, mjerenjem na
digitalnom ortofoto snimku u ARKOD sustavu, metodom daljinskog istraživanja ili
kombinacijom navedenih uređaja i metoda. Za referentne poljoprivredne parcele
koriste se podaci iz sustava za identifikaciju zemljišnih parcela ARKOD.
Prilikom mjerenja površine parcela ili ARKOD-a, tijekom kontrole na terenu,
izmjerena površina ne smije odstupati od prijavljene površine. Dopušteno mjerno
odstupanje za jednu poljoprivrednu parcelu ili ARKOD, definira se tako da ne
prelazi bufer od najviše 1,5 metar. Najveće dopušteno odstupanje (izmjereni opseg
parcele x 1,5 m) u odnosu na svaku poljoprivrednu parcelu u apsolutnim
vrijednostima ne može prijeći 1,0 hektar.
Ukupna površina poljoprivredne parcele može se uzeti u obzir kao prihvatljiva pod
uvjetom da je u potpunosti iskorištena u poljoprivredne svrhe u skladu s
uobičajenim normama dobre poljoprivredne prakse i da je održavana u dobrim
poljoprivrednim i okolišnim uvjetima.
Kontrola stoke
• Kod kontrole na terenu zahtjeva za plaćanje za stoku, kontrole obuhvaćaju
sve vrste životinja i sve životinje za koje su podneseni zahtjevi za potporu.
•
Tom prilikom se provjerava da li su sve životinje sa zahtjeva prisutne na
gospodarstvu, odgovarajućeg spola i pasmine, pravilno označene s dvije
ušne markice, a koze i ovce i bolus transponderima, vode li se za njih
propisani registri na gospodarstvu, posjeduje li gospodarstvo obrazac za
naručivanje zamjenskih ušnih markica, vodi li gospodarstvo evidenciju o
liječenju životinja, imaju li pravilno i pravovremeno popunjen Putni list, da
su propisanim rokovima prijavljene i upisane sve promjene stanja životinja
vezano za odlaske i dolaske s gospodarstva u Jedinstvenom registru
domaćih životinja te odgovaraju li objekti za držanje životinja svim
propisanim standardima. Prilikom kontrole na terenu za kategoriju goveda
sve navedene provjere obuhvaćaju i goveda za koja nisu podneseni
zahtjevi.
Kontrola ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti
•
Kontrola je dio Integriranog sustava administracije i kontrole potpora kojeg je
uspostavila Agencija za plaćanja. Kontrola se provodi zbog provjere obveznika koji
su podnjeli zahtjev za potporom, a u svrhu provjere obveznog ispunjavanja uvjeta
višestruke sukladnosti kao dodatnih obaveza ostvarivanju prava na potpore.
•
Provedba kontroli je organizirana na tri načina:
1. Administrativna – provodi se na svim PG-ovima koja su podnjela zahtjev za
potporom, a provodi se putem baze podataka i registara kao što su JRDŽ, ARKOD,
Registar poljoprivrednih gospodarstava itd. Obveznik tokom godine može biti dva
puta kontroliran, jednom od inspekcije ministarstva i drugi put od strane
kontrolora Agencije za plaćanja
2. Inspekcijski nadzor – oni su u nadležnosti inspekcijskih tijela ministarstava
nadležnih za provođenje inspekcijskog nadzora ispunjavanja uvjeta višestruke
sukladnosti iz EU zakonodavsta. Inspekcije su obavezne dostavljati rješenja sa
zapisnicaima nakon obavljene kontrole Agenciji za plaćanja.
3. Kontrole u nadležnosti Agencije za plaćanja – Agencija za plaćanja putem vlastitih
kontrolora ili vanjskih suradnika vrši kontrolu na svih 18 SMR-ova i 9 GAEC-a.
Kontroliranje ispunjavanja "Zelenih standarda"
obveznih zahtjeva za upravljanje SMR
•
•
•
•
Kontrola na terenu ispunjavanja "zelenih" standarda na gospodarstvima koji su
odabrana za kontrolu provodi se istovremeno s kontrolom površina.
Standardi za očuvanje životinjskih vrsta i okoliša propisuju da korisnik ne smije
spaliti, preorati i/ili isušiti stanište zavičajne divlje ptićje vrste do te mjere da
pojedina populacija postane ugrožena, da korisnik posjeduje ocjenu prihvatljivosti
za ekološku mrežu na svom poljoprivrednom zemljištu, ne smije namjerno hvatati
ili ubijati sve divlje ptice koje se prirodno pojavljuju na njegovim poljoprivrednim
površinama (teritoriju Republike Hrvatske), ne smije namjerno uznemiravati ptice u
vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, mirovanja i migracije, ne smije
namjerno uništavati njihova jaja niti gnijezda ili legla.
Standardi za otpadni mulj propisuju da gospodarstvo jednom godišnje treba vršiti
analizu tla, voditi očevidnik o korištenju mulja, izrađivati godišnje izvješće za
Agenciju za zaštitu okoliša.
Standardi za nitrate traže zadovoljavanje uvjeta za spremnike za stajski gnoj,
podatke: o dodatnim spremnicima za gnoj, podatke o višku gnoja, da li se gnoj
razbacuje. Standardi očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune propisuju
obvezu korisnika da, postupa sukladno pribavljenoj ocjeni te da ne smije namjerno
brati, rezati, sjeći, iskopavati, sakupljati ili uništavati strogo zaštićene biljne vrste.
Kontrola ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih
uvjeta
•
Kontrola na terenu ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta na
gospodarstvima koja su odabrana za kontrolu se provodi istovremeno s kontrolom
površina. Pri kontroli ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta,
kontroliraju se uvjeti koji su u trenutku kontrole na terenu primjenjivi za to
gospodarstvo.
•
Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti se moraju ispunjavati na svim poljoprivrednim
površinama poljoprivrednog gospodarstva, tijekom cijele godine, bez obzira da li je
za njih zatražena potpora ili nije. Uvjeti koji se kontroliraju su minimalna
pokrivenost tla, minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem,upravljanje
žetvenim ostacima, primjereno korištenje mehanizacije, očuvanje obilježja
krajobraza, sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom
vegetacijom, očuvanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom
stanju, zaštita trajnih pašnjaka, korištenje vode za navodnjavanje i zaštita i
upravljanje vodama.U slučaju da se na gospodarstvu utvrde nesukladnosti,
poljoprivrednik će o tome naknadno dobiti detaljni izvještaj.
Ponašanje tokom obavljanja kontrole na PG-u
•
1.
2.
3.
4.
5.
Korisnik je dužan osobi ovlaštenoj za vršenje kontrole omogućiti pristup i kontrolu:
Na svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivredno gospodarstvo,
Na domaćim životinjama,
Objektima u kojima se obavlj poljoprivredna djelatnost,
Dozvoliti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednog gospodarsva,
fotogtafirati ili snimati životinje, poljoprivredno zemljište, mehanizaciju, objekte na
gospodarstvu.
•
Isto tako dužan je i pružiti kontroloru potrebnu pomoć tokom obavljanja kontrole.
•
Prilikom kontrole na terenu gopodarstvo može zastupati nositelj gospodarstva ili
bilo koji njegov član koji je kako takav pisan u Upisniku poljoprivrednih
gospodarstava.
Zapisnik i izvještaji o kontroli
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se zapisnik o kontroli odnosno izvještaj kada
se kontrola na terenu obavlja daljinskim istraživanjem. U zapisniku/izvještaju se
posebno navode:
vrste potpore i pregledani zahtjevi;
nazočne osobe;
pregledane poljoprivredne parcele, izmjerene poljoprivredne parcele, rezultati
mjerenja za izmjerene poljoprivredne parcele i korištene mjerne metode;
broj i vrsta pregledom utvrđenih životinja
je li poljoprivredno gospodarstvo bilo službeno obaviješteno o posjetuu;
dodatne kontrolne mjere, ako su obavljene.
Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju
nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Potpisivanje izvještaja o
kontroli ne znači da je korisnik suglasan sa sadržajem izvještaja
Ako se kontrolama otkriju nepravilnosti, izvještaj se dostavlja korisniku i temeljem
utvrđenog činjeničnog stanja vrše se umanjenja ili isključenja plaćanja.
Kada se prilikom kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti utvrde
neusklađenosti, korisnik se obavještava o svim utvrđenim neusklađenostima u roku
od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu.
IZRAČUN VISINE PLAĆANJA
• Izravna plaćanja i državna potpora za osjetljive sektore
odobravaju se za stvarno korištene površine i stoku koje
korisnik prijavljuje u zahtjevu, a ne prelaze površine iz ARKOD
sustava i brojeve stoke iz JRDŽ-a te ispunjavaju ostale uvjete za
pojedinu vrstu potpore.
• Pri izračunu visine plaćanja moguća su umanjena ili čak
isključenja plaćanja i to zbog nepravilnosti oko veličine
prijavljenih površina, u slučaju nepravilnosti za stoku ili u
slučaju nepravilnosti vezano uz višestruku sukladnost.
Smanjenje i isključenje iznosa potpore
•
1.
2.
3.
4.
5.
Smanjenja su financijska umanjenja iznosa potpore, a primjenjuju se kad Agencija
za plaćanja na temelju provedenih kontrola utvrdi da:
je podnešen zahtjev poslije roka za podnošenje zahtjeva
su prekršeni uvjeti privatljivosti za dodjelu potpora
se nisu poštovali uvjeti višestruke sukladnosti
su podnesene izmjene i dopune zahtjeva nakon propisanog roka
nositelj PG-a ili ovlaštena osoba nije dopustila odvijanje kontrole na svom
gospodarstvu.
DATUM
do 31.05.2014.
UMANJENJE I ISKLJUČENJE
Nema umanjenja i isključenja za poljoprivredne parcele
i prava na plačanja
Od 01.06. do
09.06.2014.
Izmjene i dopune se mogu zaprimati i do 9.6.2014. ali se
pri tom primjenjuje smanjenje od 1% po radnom danu
kašnjenja
Izmjene i dopune predane 10.6. i nakon tog datuma
neće se razmatrati
10.06.2014.
Smanjenje potpore za podnošenje zahtjeva nakon 15.
svibnja, odnosno nakon 30. travnja za premije za ovce i
koze.
•
BROJ DANA ZAKAŠNJENJA
UMANJENJE I ISKLJUČENJE
1-25 kalendarskih dana
Smanjenje iznosi 1% po radnom danu kašnjenja
više od 25 kalendarskih dana
Zahtjev se neće razmatrati
Potpore se odobravaju za stvarno korištene površine koje korisnik prijavljuje u
zahtjevu za potporu, a ne prelaze površine z ARKOD sustava, te ispunjavaju uvjete
za pojedinu vrstu potpore. Ako se nakon provedene kontrolie ili inspekcijskog
nadzora, utvrdi da nisu prijavljene sve površine, a razlika između ukupne
prijavljene površine na jednoj strani i zbroja prijavljene i neprijavljene površine s
druge strane, iznosi više od 3% prijavljene površine, ukupni iznos isplate za 2014.
godinu smanjuju se za 3%. Ako je razlika manja od 3% za izračun se uzima površina
iz zahtjeva.
VRSTA NEPRAVILNOSTI
Utvrđena površina za pojedinu
skupinu usjeva je manja od
prijavljene površine, a razlika je
manja od 3%
Razlika između utvrđene
i
prijavljene površine unutar jedne
skupine usjeva je veća od 3% ili
veća od 2 ha, a manja od 20%
UMANJENJE I ISKLJUČENJE
Izračun se zasniva na utvrđenoj površini i
nema dodatnih umanjenja
Razlika između utvrđene i
prijavljene površine unutar jedne
skupine usjeva je veća od 20% a
manja od 50%.
Razlika između utvrđene i
prijavljene površine unutar jedne
skupine usjeva je veća od 50%
Poljoprivrednom gospodarstvu se
odobrava potpora za tu skupinu usjeva
Razlika između utvrđene i prijavljene
površine se uveća za dva puta i oduzme od
utvrđene površine
ne
Poljoprivrednom gospodarstvu se ne
odobrava potpora za tu skupinu usjeva i
dodatno se izuzima od primanja potpora u
novčanom iznosu koji odgovara razlici
između prijavljene i utvrđene površine u
razdoblju od 3 kalendarske godine
• Kad se radi o namjernom prekoračenju u prijavi parcela u zahtjevu za potporu
Agencija za plaćanja na svakom pojedinačnom slučaju izračunava visinu umanjenja i
isključenja potpore
VRSTA NEPRAVILNOSTI
UMANJENJE I ISKLJUČENJE
PRIMJER
Razlika između utvrđene i
prijavljene površine koja je
posljedica namjernog
prekoračenja u prijavi
između 0,5% utvrđene
površine ili više od 1 ha
Potpora na koju je korisnik
Korisnik podnese zahtjev za
imao pravo ne dodjeljuje se 10 ha. Kontrolom se ustanovi
za dotičnu kalendarsku
namjerno prekoračenje u
godinu za onu vrstu potpore
prijavi za 600 m2. Izračun:
za koju je podnesen zahtjev 0,06 ha / (100,06) ha * 100 =
0,6 %
Razlika između utvrđene i
prijavljene površine koja je
posljedica namjernog
prekoračenja u prijavi veća
od 20% utvrđene površine
Korisnik se dodatno izuzima
Poljoprivrednom
od primanja potpora do
gospodarstvu se ne
iznosa koji odgovara razlici
odobrava potpora za tu
između prijavljene površine i skupinu usjeva i dodatno se
izuzima od primanja potpora
utvrđene površine
u novčanom iznosu koji
odgovara razlici između
prijavljene i utvrđene
površine
•
•
1.
2.
•
1.
2.
Ukoliko broj životinja u zahtjevu premašuje broj dodijeljenih individualnih prava na
premije, broj životinja navedenih u zahtjevu smanjuje se do broja individualnih
prava na premije.
Ako se tijekom kontrole utvrdi da je broj prihvatljivih životinja:
veći od broja navedenog u zahtjevu, za izračun visine plačanja koristi se broj
naveden u zahtjevu,
manji od broja stoke navedenog u zahtjevu, za izračun visine plaćanja koristi se
utvrđeni broj stoke.
U slučaju utvrđenih nepravilnosti vezanih za sustav identifikacije i registracije
goveda primjenjuje se slijedeće:
govedo koje je izgubilo jednu od dvije ušne markice smatra se prihvatljivo ako je
jasno identificirano drugim elementima sustava za identifikaciju i registraciju
goveda;
za utvrđene nepravilnosti koje se odnose na Jedinstvenom registru domaćih
životinja ili putovnice (putni list), životinje nisu prihvatljive za izračun potpore.
•
Kada se prilikom kontrole utvrde nepravilnosti kod najviše tri životinje, ukupan
iznos potpore na koju Korisnik ima pravo u proizvodnoj godini snižava se za
postotak koji se određuje na način da se broj životinja iz zahtjeva za koje su
utvrđene nepravilnosti podijeli s brojem životinja prihvatljivim za tu proizvodnu
godinu.
•
Ako se utvrdi da uzgajivač ovaca koji na tržište stavlja ovčje mlijeko i proizvode od
ovčjeg mlijeka na svojem zahtjevu za premiju tu djelatnost nije prijavio, iznos
potpore na koju ima pravo snižava se na premiju koja se isplaćuje uzgajivačima
ovaca koji stavljaju na tržište ovčje mlijeko i proizvode od ovčjeg mlijeka, pri čemu
se odbija razlika izmđu tog iznosa i ukupnog iznosa premije za ovce.
•
umanjenja i smanjenja te nadomještanja za stoku iz ovog poglavlja ne odnose se
na stoku izvornih i zaštićenih pasmina za koju se podnosi zahtjev za potporu u
sklopu IAKS mjera ruralnog razvoja
VRSTA NEPRAVILNOSTI
Nepravilnosti utvrđene kod najviše 3
životinje
Nepravilnosti utrđene kod više od 3
grla i izračun postotka iznosi od 10%
do 20%
UMANJENJE I ISKLJUČENJE
Utvrđeni broj grla se uzima za izračun
potpore, iznos potpore smanjuje za
utvrđeni postotak
Utvrđeni broj grla se uzima za izračun
potpore, iznos potpore smanjuje za
utvrđeni postotak
Utvrđeni broj grla se uzima za izračun
potpore, iznos potpore smanjuje za
dvostrukiiznos izračunatog postotka
Nepravilnosti utrđene kod više od 3
grla i izračun postotka iznosi 20%
Korisniku se ne isplaćuje potpora za tu
kalendarsku godinu
Nepravilnosti utrđene kod više od 3
Korisniku se ne isplaćuje potpora za tu
kalendarsku godinu i dodatno se
izuzima od primanja potpora u iznosu
koji odgovara razlici između
prijavljenog i utvrđenog broja životinja
Nepravilnosti utrđene kod više od 3
grla i izračun postotka iznosi 10%
grla i izračun postotka iznosi 50%
Nadomještaj stoke
•
•
•
•
•
Stoka koja se nalazi na gospodarstvu mora biti evidentirana na zahtjevu za potporu
da bi se smatrala prihvatljivom za ostvarivanje prava na potporu.
Krave dojilje i mliječne krave za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se
nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja.
Nadomještanje se obavlja u roku 20 dana od događaja koji je uzrokovao
nadomještanje i upisuje se u Registar goveda na gospodarstvu najkasnije tri dana,
a u JRDŽ u roku od 7 dana od kada je nadomještanje izvršeno, a korisnik je obvezan
o nadomještanju stoke pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja u roku 7
dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.
Ako poljoprivrednik podnese zahtjev za premiju za ovce i koze, a iznos plaćanja za
obje vrste životinja je isti, tada se ovca može nadomjestiti kozom i obrnuto. Ovce i
koze za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju
obveznog uzgoja.
Nadomještanje se obavlja u roku 10 dana od događaja koji je uzrokovao
nadomještanje i upisuje se u Registar ovaca i koza na gospodarstvu najkasnije tri
dana, a u JRDŽ u roku od 7 dana od kada je nadomještanje izvršeno, a korisnik je
obvezan o nadomještanju stoke pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja u
roku 7 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.
Umanjenje prava za neizvršenje obveza višestruke sukladnosti
•
Konačni rezultat o utvrđenom stanju ukupno po PG-u za svaki pojedinačno GAEC i
SMR određuje se temeljem rezultata provedene kontrole.
•
Utvrđeno kršenje neispunjavanjem dotičnog uvjeta višestruke sukladnosti može
biti iz:
Nemara- jer nije uopće ispunio uvjet ili nije primjenio uobičajenu pažnju, brigu ili
stručnost prilikom ispunjavanja uvjeta
Namjere – određuje se kad je utvrđeno ponavljanje utvrđenog kršenja iz nemara,
prvi puta ili nakon što je obveznik sankcioniran sa 15% umanjenja ili višeg postotka
umanjenja a nakon upozorenja obveznika od strane Agencije za plaćanja
•
Kod opsega kršenja neispunjavanja dotičnog uvjeta višestruke sukladnosti, može
biti u opsegu gdje je utjecaj opsega ograničen:
samo na PG
nije ograničen samo na PG
•
•
Kod ozbiljnosti utvrđenog kršenja neispunjavanja dotičnog uvjeta višestruke
sukladnosti, posljedica kršenja može biti:
vrlo mala
mala
srednja
velika
Trajanje posljedice sukladno stupnju - kod trajanja utvrđenog kršenja
neispunjavanja dotičnog uvjeta višestruke s
ukladnosti, trajanje posljedice
sukladno stupnju težine, ocjenjuje se kao:
popravljivo (minimalno)
popravljivo
trajno
Nastupanje prirodnih okolnosti
•
Umanjenja i isključenja plaćanja ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog
djelovanja prirodnih okolnosti na stado korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja
životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja. Pod
prirodnim okolnostima uzima se sljedeće:
1. uginuće životinja zbog bolesti,
2. uginuće životinja zbog nesreće za koju poljoprivrednik ne može biti odgovoran.
•
Korisnik je obvezan prijaviti izlučenje u JRDŽ, te pisanim putem obavijestiti
Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim
okolnostima u roku od 10 dana od dana kada je smanjenje utvreno.
Smanjenje obveze površine/obveznog broja životinja
VRSTA GREŠKE
UMANJENJE I ISKLJUČENJE
Smanjenje obvezne površine/br.
životinja EKO/INT/TUG/IZVK/ZIP do
10%
Smanjenje obvezne površine/br.
životinja EKO/INT/TUG/IZVK/ZIP od
10% do 40%
Smanjenje obvezne površine/br.
životinja EKO/INT/TUG/IZVK/ZIP
više od 40%
Nema smanjenja godišnje potpore
Dolazi do smanjenja godišnje
potpore za postotak koji odgovara
dvostrukom postotku smanjenja
Nemogućnost ostvarivanja godišnje
potpore+isključenje iz sustava za
određenu proizvodnju+obveza
povrata 50% isplaćenih sredstava
Viša sila i iznimne okolnosti
•
U slučaju da poljoprivredno gopodarstvo ne može ispuniti svoje obveze zbog više
sile ili iznimnih okolnosti, zadržava se pravo na potporu vezano uz površinu ili
životinje koje su prihvatljive u trenutku nastanka više sile ili iznimnih okolnosti.
•
Višom silom i iznimnim okolnostima smatraju se vanjski nepovoljni utjecaji koje
nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti ni ukloniti, a to su:
elementarne nepogode
smrt korisnika
dugotrajna nesposobnost korisnika za rad
nenamjerno uništenje prostora za stoku na gospodarstvu
epizootijske bolesti koja je pogodila stoku poljoprivrednika.
1.
2.
3.
4.
5.
•
Kad nastupe okolnosti više sile ili iznimnih okolnosti poljoprivredno gospodarstvo
je dužno u pisanom obliku izvjestiti Agenciju za plaćanja u roku od 10 dana od
nastupa više sile ili iznimnih okolnosti uz prilaganje odgovarajućeg dokaza.
Izmjene i dopune zahtjeva za potporu
• Izmjene i dopune zahtjeva vezane uz poljoprivredne parcele i prava na
plaćanje moguće su do 31. svibnja 2014., te naknadno do 9. lipnja 2014. uz
smanjenje plaćanja zbog zakašnjenja.
• Nakon obavještavanja o obavljanju kontrole na terenu ili inspekcijskog
nadzora, ili nakon otkrivanja nepravilnosti na temelju obavljene kontrole
na terenu ili inspekcijskog nadzora, nije dopušteno obavljati izmjene i
dopune zahtjeva za potporu.

similar documents