Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
RECEPT NA ÚSPĚCH
CZ.1.04/2.1.00/70.00072
Dodavatel aktivit projektu: PMVIA s.r.o.
ÚVODNÍ SEMINÁŘ
28. 5. 2014
www.receptnauspech.info
Dodavatel aktivit projektu
RECEPT NA ÚSPĚCH
CZ.1.04/2.1.00/70.00072
Společnost PMVIA s.r.o.
Vyškov
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
REALIZAČNÍ TÝM
VEDOUCÍ PROJEKTU – Bc. Šárka Nejezchlebová
FINANČNÍ MANAŽER – Jana Kalendová
ODBORNÝ PSYCHOLOG – Mgr. Filip Svoboda
ODBORNÝ PRACOVNÍK TRHU PRÁCE
– Mgr. Hana Vajbarová
ASISTENTI PROJEKTU/ODBORNĚ PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI
– Bc. Veronika Juppová
ODBORNÝ GARANT PROGRAMU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
– Mgr. Lucie Kopecká
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
PUBLICITA
Samostatná webová stránka projektu
www.receptnauspech.info (aktualizace min. 1x za měsíc)
Propagační materiály
skládanky pro potenciální klienty či zaměstnavatele, letáky A4,
Semináře
úvodní seminář, průběžný seminář, závěrečná konference
Materiály pro klienty projektu
pracovní sešit A4, propisovací tužka, desky na výukový
materiál a osvědčení, výukový materiál dle typu rekvalifikace
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
dodavatele aktivit projektu
E-mail:
[email protected]
Telefon:
517 347 795
724 440 000
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
HARMONOGRAM PROJEKTU
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
Výběry klientů projektu - plán
Hodonín
 Výběr klientů:
 Vstupní blok:
16. 6. 2014
23. – 24. 6. 2014
Břeclav
 Výběr klientů:
 Vstupní blok:
19. 6. 2014
30.6. – 1. 7. 2014
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
Výběry klientů projektu - plán
Vyškov
 Výběr klientů:
 Vstupní blok:
Brno-město
 Výběr klientů:
 Vstupní blok:
25. 6. 2014
zahájení do 10
pracovních dnů
7. 7. 2014
zahájení do 10
pracovních dnů
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
Výběry klientů projektu - plán
Brno-venkov
 Výběr klientů:
 Vstupní blok:
Blansko
 Výběr klientů:
 Vstupní blok:
Znojmo
 Výběr klientů:
 Vstupní blok:
7. 7. 2014
zahájení do 10
pracovních dnů
9. 7. 2014
zahájení do 10
pracovních dnů
14. 7. 2014
zahájení do 10
pracovních dnů
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
RECEPT NA ÚSPĚCH
Hlavní cíl projektu
zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost v JmK
u osob, jejichž kvalifikace neodpovídá požadavkům
pro vstup na současný trh práce prostřednictvím
podpory
• získávání nových kvalifikací
• vytváření nových pracovních míst
• zakládání řemeslných a dalších živností
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
RECEPT NA ÚSPĚCH
Cílová skupina
projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, kteří
1. jsou v evidenci na kterémkoli úřadu práce v JmK
• nepřetržitě déle než 5 měsíců
nebo
• bez nároku na podporu v nezaměstnanosti
2. mají střední odborné vzdělání (vyučen) nebo
středoškolské vzdělání (maturita)
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU
• Výběr klientů projektu - min. 400 klientů
• Vstupní blok - min. 400 klientů
• Plán rozvoje klienta – min. 400 klientů
• Individuální poradenství – min. 400 klientů
• Motivační program – min. 150 klientů
• Program finanční gramotnosti – min. 300 klientů
• Rekvalifikace – min. 300 klientů
• Zprostředkování zaměstnání – min. 120
pracovních míst
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU (400 os.)
 1 výběr = 20 osob pro vstupní blok
 min. 20 výběrů (předpoklad min. 24 výběrů
– 4x v každém okrese – I. etapa do konce září
2014)
 1. kolo výběrů červen – červenec 2014
 Předpoklad min. II etap
individuálních dovýběrů
a
následných
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
VÝBĚR KLIENTŮ PROJEKTU
- informační schůzka (400 os.)
- Představení projektu pozvaným potenciálním
klientům
- Rozdání dotazníků a samostatné vyplnění jeho
1. části
- Screeningové interview – individuální pohovor
s každým z účastníků
- Ukončení informační schůzky
- Zpracování dat z informační schůzky, předání
na ÚP
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
VSTUPNÍ BLOK (400 os.)
Zahájení do 10 pracovních dnů od výběru klientů
projektu
Náplň
 Seznámení klientů s projektem a jeho výstupy
za účelem probuzení jejich zájmu o absolvování
všech vzdělávacích aktivit s cílem zvýšení šance
v uplatnění na trhu práce.
 Nabídnutí individuálních konzultací
 Návazně na vstupní blok vytvoření PRK
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
PLÁN ROZVOJE KLIENTA
(400 os.)
 Sestavení vhodného rozvojového a výukového
plánu aktivit každého klienta s cílem jeho
uplatnění na trhu práce.
 Individuální práce s klientem.
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ (400 os.)
Cílem aktivity je pomoci klientovi získat informace
o sobě, o svých silných a slabých stránkách,
překonávat handicapy, zvýšit si sebevědomí a naučit se
asertivnímu chování.
Podporou rozvoje psychosociálních dovedností
zvyšovat možnosti hledání zaměstnání, psaného
i verbálního projevu, verbální i nonverbální
komunikace.
Průběžně působit na zvyšování motivace k rekvalifikaci
a hledání pracovních příležitostí.
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
MOTIVAČNÍ PROGRAM (150 os.)
Snaha zvýšit motivaci a sebevědomí klienty
pro uplatnění na trhu práce, získání základních
znalostí z oblasti informačních technologií, práva
a trhu práce.
Rozvoj psychosociálních dovedností důležitých pro
hledání zaměstnání prostřednictvím přednášek,
nácviku, tréninku a diskuze.
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
PROGRAM
FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (300 os.)
Hlavním cílem je nabídnout pomoc a poradenství
klientům, kteří jsou v tíživé situaci mnohdy
v souvislosti s dlouholetou evidencí na úřadu práce.
Naučit je orientovat se ve finančních rozhodnutích
a spravovat osobní finanční podmínky, které mají
dopad na jejich materiální zajištění.
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
REKVALIFIKACE (300 os./450 osoba/kurz)
V rámci projektu budou klienti na základě sestavených Plánů
rozvoje klientů zařazeni do vhodných rekvalifikačních kurzů.
Povedou k rozšíření stávající kvalifikace nebo získání nové
pro zvýšení možnosti uplatnit se na trhu práce.
V případě zájmu klienta o založení vlastní živnosti, mu bude
nabídnut rekvalifikační kurz Základy podnikání a možnost
výběru dalších dvou kurzů v návaznosti na PRK.
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
REKVALIFIKACE
A) POČÍTAČOVÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 Obsluha osobního počítače
 Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL, 7
modulů)
 Pracovník grafického studia
 Tvorba webových stránek
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
REKVALIFIKACE
B) PROFESNÍ KVALIFIKACE
 Výroba zákusků a dortů
 Personalista
 Malíř
 Obsluha CNC obráběcích strojů
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
REKVALIFIKACE
C) OSTATNÍ NABÍZENÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 Účetnictví a daňová evidence s využitím
výpočetní techniky
 Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
 Základy podnikání
 Manikúra a pedikúra včetně nehtové modeláže
 Obchodní zástupce
 Obsluha elektro/moto vozíku
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Cílem aktivity je soustavný monitoring trhu práce
ve všech regionech Jihomoravského kraje za účelem
vyhledání co nejvíce vhodných uplatnění pro klienty
projektu.
V rámci projektu bude zajištěno minimálně 120
pracovních míst, z toho:
 50 nově vytvořených se mzdovými příspěvky
 10 společensky účelných pracovních míst
 60 vhodných bez mzdového příspěvku
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
PROVOZ KONTAKTNÍCH CENTER
V rámci projektu bude v provozu celkem 6 kontaktních
center v jednotlivých okresech, které budou k dispozici
po celou dobu jejího trvání.
Tato centra budou zpřístupněna vždy jeden pevně
stanovený den v týdnu minimálně 6 hodin. Budou zde
poskytovány základní informace o projektu a klienti
budou moci využít také služeb osobního asistenta.
Všechna kontaktní centra jsou vybavena PC
s přístupem na internet a základním programovým
vybavením, propagačními a informačními letáky.
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
KONTAKTNÍ CENTRUM
BLANSKO
Sadová 149/2
678 01 Blansko
Provozní doba: Po 9:00 – 15:00
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
KONTAKTNÍ CENTRUM
BRNO
pro klienty BM a BO
NICOM, a.s.
Smetanova 341/3
602 00 Brno
Provozní doba: Čt 9:00 – 15:00
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
KONTAKTNÍ CENTRUM
BŘECLAV
Kulturní dům Delta Břeclav, s.r.o.
17. listopadu 2964/1
690 02 Břeclav
Provozní doba: Út 9:00 – 15:00
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
KONTAKTNÍ CENTRUM
HODONÍN
P. Jilemnického 2854/2
Hodonín 695 01
Provozní doba: Čt 9:00 – 15:00
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
KONTAKTNÍ CENTRUM
VYŠKOV
PMVIA s.r.o.
Palánek 374/1a
Vyškov 682 01
Provozní doba: Po 8:00 – 14:00
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
KONTAKTNÍ CENTRUM
ZNOJMO
Dům dětí a mládeže Znojmo
Sokolská 1277/8
Znojmo 669 02
Provozní doba: Pá 8:00 – 14:00
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
Děkujeme za
pozornost
www.receptnauspech.info
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

similar documents