Představení odborného týmu

Report
Projekt Svazu na podporu
meziobecní spolupráce v ČR
Odborný tým
Svaz měst a obcí ČR
Litoměřice, 19. listopadu 2013
Podpora meziobecní
spolupráce
Obsah prezentace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Představení odborného týmu
Role Svazu a výstupy projektu
Časový harmonogram
Vybraná témata pro meziobecní spolupráci
Hlavní výstupy ze strany smluvního partnera
Metodické materiály
Rekapitulace a závěr
2
Podpora meziobecní
spolupráce
Představení odborného týmu
Vedení odborného týmu
Marek Jetmar, vedoucí odborného týmu
[email protected]
Milan Půček, manažer strategického řízení meziobecní spolupráce (MOS)
[email protected]
Marek Vetýška, manažer metodických a analytických prací
[email protected]
Tomáš Havlík, manažer procesu vzdělávání
[email protected]
Podpora meziobecní
spolupráce
Představení odborného týmu
Metodická podpora
Marcela Štiková, oblast předškolní výchovy a základního školství, metodik
Lenka Antolová, oblast sociálních služeb, metodik
Štěpán Nosek, oblast sociálních služeb, analytik
Kateřina Sobková, oblast odpadového hospodářství, metodik
Aneta Siobosová, oblast odpadového hospodářství, analytik
Arnošt Marks, volitelné téma, metodik
Jakub Mikšík , volitelné téma, analytik
Jaroslav Šimeček, volitelné téma, analytik, vazba na téma spolupráce v aglomeraci
Jiří Hužera, oblast meziobecní spolupráce, metodik
Viktor Chocholatý, oblast meziobecní spolupráce, analytik
Podpora meziobecní
spolupráce
Jaké je role Svazu, co všechno pro obce v projektu
zajistí?
Svaz jako nositel Projektu zodpovídá za jeho celkové řízení a realizaci.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
připraví všechny potřebné metodické podklady,
proškolí zaměstnance smluvních obcí,
zajistí průběžnou metodickou, koordinační a právní podporu zaměstnanců
v území,
zrealizuje úvodní a závěrečná setkání v regionech,
uspořádá mezinárodní konferenci na téma vzájemné spolupráce obcí,
připraví studii a publikaci k problematice meziobecní spolupráce s příklady
dobré praxe ze zahraničí,
zpracuje na základě podkladů z jednotlivých území výstupy za celou ČR,
které budou základem pro vyjednávání o potřebných legislativních
změnách.
Podpora meziobecní
spolupráce
Jaké budou hlavní časové milníky projektu meziobecní
spolupráce?
ROK 2013
do 10/2013 – poskytnutí metodických pokynů obcím (do 10 dnů od podpisu
smlouvy)
do 12/2013 – obsazení pozic v realizačním týmu (koordinátor meziobecní
spolupráce, pracovník pro analýzy a strategie, asistent)
ROK 2014
do 1/2014 - proškolení realizačního týmu a zahájení mapování a analytických
prací v území
do 5/2014 - zpracování analytické části Strategie území SO ORP ve vybraných
oblastech, průběžná komunikace se zástupci obcí v území
Podpora meziobecní
spolupráce
Jaké budou hlavní časové milníky projektu meziobecní
spolupráce?
5-6/2014 - první velké setkání zástupců obcí v území k projednání analýzy a diskuse
k možným směrům řešení, výběr volitelného tématu
do 9/2014 - oponentury analytických dokumentů, zapracování připomínek,
zpracování analýzy k volitelnému tématu, průběžná komunikace se zástupci obcí
v území
do 12/2014 - podrobné rozpracování návrhových částí a dokončení celkového
dokumentu za všechna témata, sběr a vyhodnocování názorů na formu spolupráce
obcí v území – od neformálního shromáždění, přes založení výboru pro vznik svazku
obcí, až po vytvoření speciálního svazku obcí
Podpora meziobecní
spolupráce
Jaké budou hlavní časové milníky projektu meziobecní
spolupráce?
ROK 2015
Poskytnutí zpětné vazby k celkovému dokumentu a zapracování připomínek,
průběžná komunikace se zástupci obcí v území, vytváření podkladů pro
institucionalizaci meziobecní spolupráce dle podmínek a vůle starostů v území (do
konce března 2015)
Druhé velké setkání zástupců obcí z daného území k projednání a schválení
zpracovaného dokumentu za území a formy budoucí meziobecní spolupráce
(březen - duben 2015)
Dokončení individualizovaných právních podkladů pro meziobecní spolupráci dle
odsouhlasené formy, realizace závěrečných setkání v území (duben - květen
2015)
Podpora meziobecní
spolupráce
Jak jsme vybírali témata vhodná pro meziobecní
spolupráci (3 povinná témata)?
Při výběru témat jsme zohlednili následující kritéria:
1. musí se jednat o agendu, kterou obce vykonávají v samostatné působnosti
2. musí jít o témata, která obce ve velkém měřítku řeší (aktuálně je „pálí“)
3. musí jít o témata, která nejsou řešitelná pouze na území jedné obce, ale
přesahují hranice jednotlivých obcí
4. musí jít o témata, při kterých je vhodná spolupráce malých obcí, středních a
velkých měst
Tato kritéria splnila tři témata:
A) Předškolní výchova a základní školství
B) Sociální služby
C) Odpadové hospodářství
Podpora meziobecní
spolupráce
Jaké může být volitelné téma?
•
Volitelné téma by mělo být vybráno tak, aby vycházelo z aktuálních potřeb daného
územního obvodu a směřovalo primárně do oblasti výkonu samostatné
působnosti. Může se však také zaměřit na témata vztahující se k přenesené
působnosti výkonu státní správy (plně nebo částečně). Nesmí však jít o správně
regulatorní agendu či výkon vrchnostenské správy.
•
Volitelné téma musí mít zejména rozvojový potenciál.
•
Může se jednat např. tyto agendy: cestovní ruch, bezpečnost, podpora
zaměstnanosti, doprava, školní autobusy, přeshraniční spolupráce, protipovodňová
opatření, dopravní obslužnost, lázeňství, nakládání s vodou, servis samosprávám
v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava materiálů pro jednání samospráv
obcí…), aglomerace
Podpora meziobecní
spolupráce
Co je hlavním výstupem projektu ze strany smluvního
partnera?
souhrnný dokument (strategie pro rozvoj SO ORP)
•
obsahující 3+1 dílčí rozvojové strategie, které budou zaměřeny na možnost
meziobecní spolupráce v oblasti školství a předškolního vzdělávání,
v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti sociálních služeb a ve čtvrté
oblasti vycházející ze zvoleného volitelného tématu
•
pro max. zjednodušení přípravy dokumentu poskytne Svaz obcím
softwarový nástroj, který umožní předdefinovat některé tabulky, grafy a části
textu (zejména v analytické části)
Podpora meziobecní
spolupráce
K čemu budou sloužit analýzy, které budou v rámci
projektu zpracovány?
Týmy pracovníků v území zpracují pod metodickým vedením Svazu základní
dokumenty, které popíší:
• jaká je současná situace v jednotlivých územích správních obvodů ORP
z hlediska zajišťování základních veřejných služeb.
• dále definují potřeby, které vyplývají jak z demografického vývoje, tak ze
specifik konkrétního území a nastíní možné varianty řešení v oblasti
meziobecní spolupráce.
Tyto dokumenty budou sloužit jako podklad pro diskuse zástupců obcí nad
možnými variantami spolupráce. Od neformálního shromáždění starostů až
po institucionalizovanou podobu meziobecní spolupráce formou specifického
svazku obcí. Bude záležet jen na zástupcích obcí v daném území, pro kterou
z variant se rozhodnou.
Podpora meziobecní
spolupráce
Metodické dokumenty, které budou poskytnuty obcím
1.
Metodika podpory meziobecní spolupráce
2.
Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů
3.
Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního
školství
4.
Metodika pro oblast sociálních služeb
5.
Metodika pro odpadové hospodářství
6.
Metodické doporučení pro volitelné téma (včetně
tématu aglomerace)
7.
Metodika strategického řízení pro MOS
8.
Metodika projektového řízení pro MOS
k dispozici na dnešním
setkání
budou zaslány v
elektronické podobě
v souladu se smlouvou
– do konce října nebo
do 10 dnů od podpisu
budou předány
nejpozději na školení,
která se uskuteční
v prosinci a lednu
Podpora meziobecní
spolupráce
Souběh realizace projektu a přípravy kohezní politiky
EU 2014+
ROK 2013
10-12/2013
12/2013 - 02/2014
MMR a resorty neformálně jednají s Evropskou komisí (dále jen EK)
Asociace krajů a Svaz jednají o regionální dimenzi
Vlády schválí návrhy operačních programů k formálnímu jednání s EK
Definice uzemní dimenze (v Dohodě o partnerství – základ pro vyjednávání
s EK)
Komentování a doplnění metodik podle potřeby resortní politiky
ROK 2014
Jednání mezi EK a ČR
Další doplňování metodik dle potřeby
Příprava integrovaných nástrojů – ITI (integrovaná územní investice), IPRU (integrovaný plán rozvoje území)
Identifikace projektů
Příprava a detailní jednání s resorty
ROK 2015
Příprava projektů a první výzvy
Podpora meziobecní
spolupráce
Dotazy, připomínky
Děkujeme za pozornost
Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní
spolupráce v ČR !
www.obcesobe.cz

similar documents