Výběr pracovníků

Report
Výběr pracovníků
Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který
z uchazečů bude nejlépe vyhovovat
požadavkům obsazovaného pracovního místa.
Postup před vlastním výběrem







Stanovit požadavky pracovního místa na odbornou
způsobilost pracovníka
Stanovit na základě čeho bude odborná způsobilost
posuzována
Stanovit kriteria úspěšnosti práce na obsazovaném
pracovním místě
Stanovit faktory, které použijeme k předvídání úspěšného
výkonu práce na obsazovaném pracovním místě
Stanovit kriteria žádoucích osobnostních rysů pracovníka
Stanovit faktory a metody, které použijeme k zjišťování a
předvídání charakteristik osobnosti
Vyřešit problém, jak získat objektivní, dostatečně podrobné,
věrohodné a účelu přiměřené informace
Základní otázky přijatelnosti uchazeče



Může uchazeč vykonávat příslušnou práci? (Má uchazeč
vzdělání, praxi, znalosti, dovednosti a inteligenci apod.?)
Chce uchazeč vykonávat příslušnou práci? (Má
uchazeč pozitivní vztah k této práci, jaká je míra jeho
pracovitosti, jeho zájmy, pracovní a životní cíle, má
potřebnou motivaci k dané práci?)
Zapadne do pracovní skupiny/týmu a organizace?
(Signalizují charakteristiky osobnosti uchazeče j jeho
dovednosti a znalosti, že je schopen přijmout hodnoty
pracovní skupiny/týmu i organizace?)
Kritéria výběru



Celoorganizační (celopodniková) kriteria se týkají
takových vlastností, jež organizace považuje u svých
pracovníků za cenné a důležité a které ovlivňují
posuzování předpokladů uchazeče počínat si v
organizaci úspěšně.
Útvarová resp. týmová kriteria se týkají vlastností, které
by měl mít jedinec pracující v určitém útvaru nebo týmu.
Kriteria pracovního místa, tedy ta, která odpovídají
specifikaci pracovního místa.
Předběžná fáze výběru


a)
b)
c)
Tato fáze začíná tím, že je potřeba obsadit volné
pracovní místo.
Tři kroky předběžné fáze:
Definuje se příslušné pracovní místo, zpracuje se popis
pracovního místa.
Zkoumá se, jakou kvalifikaci a osobní vlastnosti by
uchazeč měl mít.
Konkrétně se specifikují požadavky na vzdělání,
specializaci, délku praxe, specifické schopnosti a
vlastnosti.
Vyhodnocovací fáze výběru


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Vyhodnocovací fáze následuje po předběžné fázi s určitým
časovým odstupem, po získání vhodných uchazečů.
Realizace může probíhat v následujících krocích:
Zkoumání dokumentů, především strukturovaného životopisu
a motivačního dopisu
Testování uchazečů
Výběrový pohovor
Zkoumání referencí
Lékařské vyšetření (pokud je potřebné)
Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče
Informování uchazečů o rozhodnutí
Metody výběru








Dotazník
Zkoumání životopisu a motivačního dopisu
Testy pracovní způsobilosti
Inteligence
Schopností
Znalostí a dovedností
osobnosti
Assessment center
Výběrový pohovor (rozhovor)
Zkoumání referencí
Lékařské vyšetření
Přijetí pracovníka na zkušební dobu
Assessment centre (AC)



Komplexní diagnosticko-výcvikový program,
založený na vhodné struktuře metod výběru
pracovníků. Testuje se pracovní způsobilost
uchazeče na manažerskou funkci a jeho
rozvojový potenciál.
Používá postupy zahrnující skupinové i
individuální úkoly.
Výsledkem je poměrně přesná předpověď
budoucího pracovního výkonu.
Příklad assessment centre



a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Vytvoří se menší skupina uchazečů, kteří se uvedou do
zařízení, kde bude program probíhat
V AC je zpravidla 6-8 pozorovatelů
Během dvou až čtyř dnů uchazeči absolvují zpravidla
následující kroky:
Pohovory
Úkoly, při nichž uchazeči řeší simulované každodenní
problémy, které se vyskytují na obsazovaném místě
Řešení případových studií
Neřízená skupinová diskuze
Manažerské hry
Testy osobnosti
Testy schopností
Výběrový pohovor

1.
2.
3.
Cíle pohovoru:
Získat dostatečné a hlubší informace o
uchazeči, jeho očekáváních a pracovních
cílech, popř. verifikovat informace uvádění v
písemných dokumentech.
Poskytnout uchazeči informace o organizaci
a práci v ní.
Posoudit osobnost uchazeče.
Typy a formy pohovoru

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
Typy:
Pohovor 1+1
Pohovor před panelem pozorovatelů (komisí)
Postupný pohovor
Skupinový (hromadný) pohovor
Formy
Nestrukturovaný
Strukturovaný (standardizovaný)
Polostrukturovaný
Příprava pohovoru





dostatek času
vhodné prostředí
rozbor personální dokumentů a výsledků
předchozích metod
příprava scénáře rozhovoru, příprava otázek
naplánovat pořadí a časový harmonogram
účastníků
Průběh pohovoru






plná koncentrace na účastníka
promýšlení informací a správnou
komunikační taktiku
soustředěné a klidné vnímání účastníka
zvládnutí techniky komunikace
poznání osobnosti uchazeče
Poznání dovedností a znalostí uchazeče
Vedení pohovoru











nastolte uvolněnou, kolegiální atmosféru
zrekapitulujte účel návštěvy
položte startující otázku (na kterou rozhodně odpoví – nemíří
k věci)
dávejte najevo, že posloucháte, co uchazeč říká
otázky klaďte v přátelském tónu, nekomentujte odpovědi
informujte o firmě
vyzvěte uchazeče ke sdělení o své osobě
informujte podrobněji o profilu pracovního místa
specifikujte požadavky na pracovníka
dejte prostor dotazům uchazeče
shrňte průběh pohovoru

similar documents