Závěrečná zpráva a vyúčtování grantu

Report
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Závěrečná zpráva
a vyúčtování grantu
Zdravé město Praha 2014 – I. program
• za vyúčtování je právně odpovědný statutární zástupce
žadatele
• za realizaci projektu a jeho vyúčtování (závěrečnou zprávu
a vyúčtování grantu) odpovídá garant projektu
• příjemce grantu je povinen provádět průběžné hodnocení
projektu a po jeho ukončení předložit oddělení prevence ZSP
MHMP v řádném termínu a na stanoveném formuláři
závěrečnou zprávu a vyúčtování na formulářích, které budou
uveřejněny na webových stránkách www.praha.eu.
• konečný termín pro odeslání závěrečné zprávy a vyúčtování
na oddělení prevence ZSP je 31. 1. 2015 (rozhoduje datum
doručení do podatelny MHMP).
• příjemce doloží k vyúčtování soupis pokladních dokladů.
Originály účetních dokladů, pracovních smluv, objednávek
a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci projektu, si
ponechá pro případnou následnou kontrolu.
Zdravé město Praha 2014 – I. program
•
Čerpání finančních prostředků bude příjemce účtovat odděleně
na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutou dotaci
odděleně v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník
pro přidělenou dotaci a na požádání umožní poskytovateli dotace HMP
kontrolu originálních účetních písemností, vztahující se k tomuto účtování.
Účetní evidenci vede řádně a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
•
Navýšení čerpání grantu o více než 20 % v položkách rozpočtu (žádosti)
nebo přesuny mezi položkami provozní a osobní náklady celkem
při nepřekročení celkové výše poskytnutého grantu lze uskutečnit pouze
na základě písemné žádosti a projednání. O povolení je nutné předem
písemně požádat oddělení prevence.
Zdravé město Praha 2014 – I. program
•
Jestliže příjemce grantu není schopen projekt zrealizovat, je povinen oznámit tuto
skutečnost písemnou formou oddělení prevence ZSP MHMP nejpozději do 30 dnů
od zjištění této skutečnosti.
•
Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu grant/alikvotní
část, pokud nedojde k realizaci projektu nebo pokud byla dotace použita
v rozporu s právními předpisy nebo smlouvou, příp. její část v rozsahu tohoto
porušení. Při neoprávněném použití nebo zadržení grantu odpovídá příjemce
za porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění. V případě prodlení s jejím vrácením
je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle ust. § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech, a to na účet hl. m. Prahy č. 5157998/6000, specifický
symbol 0704 (jako variabilní symbol uvést své IČO/RČ).
•
školy a školská zařízení zřizovaná městskými částmi vracejí nevyčerpaný grant zpět
na účet zřizující městské části, prostřednictvím které byl grant z hl. m. Prahy
přeposlán na bankovní účet školy
•
ostatní školy a školská zařízení vracejí nevyčerpané granty zpět na bankovní účet
hl. m. Prahy č. 5157998/6000
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Nejčastější chyby ve vyúčtování
• vyúčtování není odevzdáno ve stanoveném termínu
• chybí závěrečná zpráva o projektu
• vyúčtování neodpovídá ekonomické rozvaze projektu, nejsou
dodrženy jednotlivé položky rozpočtu
• nevyplněné kolonky, špatné součty
• jsou přiloženy všechny účetní doklady - přiložte pouze kopie těch
daňových dokladů, které se váží k čerpání grantu
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
„Zdravé město Praha“ - I. program pro školy a školská zařízení
NÁZEV PROJEKTU:
Název organizace:
Adresa organizace:
Jméno a příjmení statutárního zástupce:
Telefon/Fax:
e-mail:
Celkové
Přidělené prostředky z rozpočtu HMP
náklady
Přidělené
Čerpané prostředky Vrácené prostředky
projektu
prostředky v Kč
v Kč
v Kč
Provozní náklady
celkem:
- z toho:
Materiál
Služby (lektorné
apod.)
Cestovné
Osobní náklady
celkem:
DPP
DPČ
Celkem:
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Seznam účetních dokladů hrazených z dotace
Číslo dokladu v účetní
evidenci
Částka v Kč
Účel platby
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Finanční zajištění projektu
I
Donor
Finanční spoluúčast: I)
Výše finančních prostředků v Kč:
ÚMČ
škola
rodiče
HMP - mimo „Zdravé město Praha
2014“
MŠMT
sponzoři
jiné zdroje
Celkem
Podpis a razítko statutárního
zástupce:
Datum:
Závěrečnou zprávu a vyúčtování posílejte do 31. 1. tiskem s podpisem statutárního zástupce zařízení na adresu:
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Oddělení prevence
Mgr. Jana Havlíková, referent prevence
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
a e-mailem na adresu:
[email protected]
Do předmětu e-mailu napište: ZZ2014_název školy. Vyúčtování posílejte spolu se závěrečnou zprávou!
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Závěrečná zpráva
„Zdravé město Praha 2013“
I. program pro školy a školská zařízení
Název školy, školského zařízení
Adresa školy,
školského zařízení:
Statutární zástupce (jméno a
příjmení, telefon, e-mail)
Závěrečná zpráva je zpracována za školu/školské zařízení,
nikoliv za jednotlivý projekt (vyúčtování je za každý projekt
zvlášť).
Tabulka 1 - Aktivity v rámci školní docházky
Typ školy
MŠ
ZŠ
SŠ a SOU
VOŠ
Jiná - uveďte
jaká
Celkem
Typ programu
I)
Realizátor
Ročník/počet
tříd
Počet žáků
Počet
vyučovacích
hodin (45 min)
I) Typ programu:
Vzdělávací kurz
Vzdělávací seminář
Přednáška
Blok primární prevence
Interaktivní seminář
Adaptační výjezd
Jiné – uveďte jaké
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Tabulka 2 - Mimoškolní aktivity prevence pro děti a mládež
Typ školy
Typ
Realizátor
programu I)
Ročník/
počet tříd
Počet žáků
Počet
vyučovacích
hodin (45 min)
MŠ
ZŠ
SŠ a SOU
VOŠ
Jiná - uveďte
jaká
Počet dnů
(adaptační
výjezd)
I) Typy programů:
Vzdělávací kurz
Vzdělávací seminář
Přednáška
Blok primární prevence
Interaktivní seminář
Adaptační výjezd
Jiné – uveďte jaké
Celkem
Tabulka 3 - Aktivity prevence se skupinami dospělých
Skupina
Rodiče
Pedagogové
Policisté
Jiná – uveďte jaká
Celkem
Typ programuI) Počet oslovených
Počet vyuč.
hodin
I)Typy programů:
Jednorázová přednáška/seminář
(i včetně videoprojekce)
Cyklus přednášek/seminářů
Zážitkový program - rozvoj sociálních
dovedností
Jiné – uveďte jaké
Zdravé město Praha 2014 – I. program
1. Název projektu:
2. Podařilo se naplnit cíle projektu?
Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
3. Jakým způsobem bylo naplnění cílů ověřováno?
Ústní zpětná vazba od žáků
Ústní zpětná vazba od učitelů
Dotazníkové šetření u žáků
Dotazníkové šetření u učitelů
Jiné metody, vypište:
4. Co komplikovalo realizaci?
Vypište:
5. Chcete v projektu pokračovat v následujícím roce?
Ano
Ne
6. Závěrečné zhodnocení projektu (max. 10 řádků):
Vypište:
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Hodnocení práce s externím realizátorem
Pokud Vaše škola spolupracovala s více realizátory, potom zkopírujte toto hodnocení a vyplňte pro každého realizátora.
Název externího realizátora:
1. Jakým způsobem jste s realizátorem navázali kontakt?
Jedná se o dlouhodobou spolupráci
Realizátor oslovil školu
Škola oslovila realizátora
2. Účastnil se programu pro žáky pedagog Vaší školy?
Ano
Ne
3. Předal realizátor učiteli informace potřebné pro další práci se
třídou?
4. Vypracoval realizátor pro Vaši školu písemnou závěrečnou
zprávu o programu?
Ano
Ne
Ano
Ne
5. Doporučil/a byste realizátora jiné škole?
Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Podpis a razítko statutárního
zástupce:
Datum:
6. Pokud máte nějaké návrhy, které by mohly službu zlepšit
(silné a slabé stránky realizátora), uveďte je:
Vypište:
Zdravé město Praha 2014 – I. program
Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Jana Havlíková,
[email protected]

similar documents