Ú*ad práce

Report


Úřad práce České republiky zřizuje zákon č.
73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České
republiky a o změně souvisejících zákonů).
Účinnost zákona je od 1. 4. 2011. Datem
účinnosti se zrušují původní (okresní) úřady
práce zřízené podle zákona o zaměstnanosti
(zákon č. 435/2004 Sb.). Veškeré úkoly v
oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní
sociální podpory a dalších přebírá Úřad práce
České republiky (dále jen Úřad práce).
Úřad práce je správním úřadem s celostátní
působností. Úřad práce je účetní jednotkou.

Organizačně je Úřad práce členěn na generální
ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení
krajských poboček jsou shodné s územím krajů
podle zákona č. 347/1997 Sb. Krajské pobočky
se dále člení na kontaktní pracoviště. Kontaktní
pracoviště vznikla reorganizací původních úřadů
práce a jejich kontaktních míst. Pokud Úřad práce
určí, mohou být některé úkony vůči němu činěny
prostřednictvím pověřeného kontaktního místa
veřejné správy. Úřad práce může naopak sám
některé úkony činit prostřednictvím pověřeného
kontaktního místa veřejné správy.





Politika zaměstnanosti
ochrany zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele,
státní sociální podpora
hmotná nouze
udělování a odnímání povolení právnickým
nebo fyzickým osobám ke zprostředkování
zaměstnání (agentury práce).


Uchazeč o zaměstnání (viz dále)
Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická
osoba, která
◦ má zájem o zprostředkování zaměstnání a
◦ za tímto účelem požádá o zařazení do evidence
zájemců o zaměstnání.

Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která
osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad
práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a splňuje zákonem
stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o
zaměstnání (ke stažení Žádost o zprostředkování zaměstnání.)
Bydlištěm se rozumí:
 u státního občana ČR adresa místa trvalého pobytu na území ČR
 u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem
anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo
přechodného pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá,
adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje
 u cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem
anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého
pobytu na území ČR.








v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkou tzv.
nekolidujícího zaměstnání (pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální
mzdy,)
osobou samostatně výdělečně činnou
společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným, komanditistou
komanditní společnosti, společníkem veřejné obchodní společnosti, členem
představenstva akciové společnosti, členem dozorčí rady
členem družstva,
soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu, členem zastupitelstva
územního samosprávného celku, je-li odměňován jako uvolněný člen
zastupitelstva, prezidentem republiky, členem vlády, prezidentem,
viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, Veřejným ochráncem
práv nebo zástupcem Veřejného ochrance práv, ředitelem Bezpečnostní informační
služby, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro
studium totalitních režimů nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu,
finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra,
pěstounem vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské
péče nebo pěstounem, kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna
výdělečně činná v cizině,
fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání;






Je-li uznána dočasně neschopnou práce
Pobírá-li peněžitou pomoc v mateřství v době
před porodem a 6 týdnů po porodu
je invalidní ve třetím stupni
vykonává trest odnětí svobody, vykonává
ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je
ve vazbě
neposkytne úřadu práce identifikační údaje
neposkytne souhlas se zpracováním osobních
údajů.



Pokud fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí
sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem
vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce,
Pokud zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí
vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce z
důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem.
V těchto případech může být fyzická osoba zařazena
na základě nové písemné žádosti do evidence
uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne
sjednaného jako den nástupu do zaměstnání,
zprostředkovaného úřadem práce.




na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání,
poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech
na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek
na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje
na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením.
Vhodným zaměstnáním je zaměstnání
 které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti,
 jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
 které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a
 které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání a pokud možno
jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti
ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.
V případě osob nezaměstnaných déle než 1 rok se podmínky zpřísňují.





poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho
pokyny (např. projednat doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené úřadem práce, dostavit se
na úřad práce ve stanoveném termínu, poskytnout součinnost při vypracování IAP, jeho
aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených úřadem práce, a plnit podmínky v
něm stanovené),
sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání
vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále
sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních
důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře
podrobit se na žádost úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu
a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí
příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání
v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde
o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti
oznámit úřadu práce výkon nekolidujícího zaměstnání bez ohledu na výši měsíčního výdělku
nebo odměny při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu
k výkonu této činnosti. Ve lhůtě stanovené úřadem práce je povinen dokládat výši měsíčního
výdělku nebo odměny.
oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro
zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které osvědčil v žádosti o
zprostředkování zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném
termínu, a změnu bydliště v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.




nástupu do zaměstnání na základě oznámení uchazeče o
zaměstnán, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů,
doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o
ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu
ochranného opatření zabezpečovací detence, následujícím
po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání
do vazby; zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání,
pokud úřad práce dodatečně zjistil, že uchazeč o
zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních
vztahů podle zákona o zaměstnanosti nebo dnem pozbytí
této způsobilosti,
zrušením platnosti modré karty nebo uplynutím doby její
platnosti.





nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a uchazeč o
zaměstnání nesplní oznamovací povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů,
bez vážných důvodů neoznámí výkon nekolidujícího zaměstnání při podání žádosti o zprostředkování
zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději
do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu; neoznámí osobně
nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání,
není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování
zaměstnání
zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
vykonává nelegální práci.
Dále uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence vyřadí rozhodnutím, jestliže bez vážných důvodů

odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání

odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo neplní povinnosti související s rekvalifikací

neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování
anebo neplní podmínky v něm stanovené

odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce,

odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, psychologickému vyšetření,

maří součinnost s úřadem práce.
V těchto případech může být uchazeč o zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po
uplynutí doby 6 měsíců ode dne tohoto vyřazení, a to na základě nové písemné žádosti o zprostředkování
zaměstnání.







nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují
náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro
účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného
partnera,
zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat
zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování
zaměstnání,
jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských,
nebo důvodech hodných zvláštního zřetele
okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
 získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu
důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců
 požádal o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
 ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem
starobního důchodu.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání
 se kterým byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci
zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního poměru
z obdobného důvodu,
 se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení
jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým
způsobem (porušení dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce),
 kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než
podpora v nezaměstnanosti. Pokud je tento příspěvek nižší, náleží mu podpora
v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti
a příspěvkem






přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve
stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměsnátnání trvale
žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se
nevyžadují, jde-li osobu, která se pro účely důchodového pojištění
považuje za osobu blízko,
výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy
dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace
Ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o
výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v
průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního
právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni I (lehká závislost).



do 50 let věku - 5 měsíců
od 50 do 55 let věku - 8 měsíců
nad 55 let věku -11 měsíců


Činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% a po zbývající
podpůrčí dobu 45%
Činí 45% po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední
zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku,
kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání
nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc,
pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou
činnost.



Uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu se podpora stanoví na
základě průměrné mzdy (pro rok 2012 činí 23.726,-Kč)
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj.
13.762,-Kč.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj.
15.422,-Kč.

similar documents