Chemicky_ciste_latky_a_zmesi

Report
Chemicky čisté
látky a zmesi
Látky
chemické látky (čisté)
zmesi
Chemicky čistá látka
 Obsahuje
 Zloženie
 Majú
len jeden druh častíc
je v celom objeme rovnaké
stále vlastnosti
 Kyslík,
vodík, chlorid sodný, kyselina
dusičná
Zmesi
 Obsahujú
viac druhov rôznych častíc
 Zloženie nie je rovnaké v celom
objeme –je premenlivé
 Vlastnosti nie sú stále, závisia nielen od
látok, z ktorých sú zložené, ale aj v
akom pomere sú látky zastúpené
 Bronz, slaná voda
Zmesi podľa veľkosti častíc
 Rovnorodé
(roztoky)- častice látok
nevieme rozlíšiť (mosadz, slaný roztok)
 Rôznorodé – častice vieme rozlíšiť okom,
lupou, mikroskopom (kompót, žula)
a)
b)
c)
d)
suspenzia – tuhá, nerozpustná látka v kvapalnej
(piesok vo vode)
emulzia – kvapalné navzájom nerozpustné látky
(olej a voda)
aerosól – kvapalná (dym) alebo pevná (dym)
rozptýlená v plynnej
pena – nerozpustená plynná v kvapalnej
Zmesi podľa skupenstva
 Pevné
– železná ruda, žula, bronz
 Kvapalné
 Plynné
– polievka, ropa
– vzduch, výfukové plyny
Zmesi podľa počtu zložiek

Dvojzložkové – mosadz, cukor vo vode

Viaczložkové – ropa, žula, vzduch
bronz
železná ruda
žula
polievka
ropa
vzduch
olej a voda
dym
pena
Použité zdroje obrázkov:









http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Hemati
te-1.JPG (železná ruda)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rapakivigranite_ss.jpg
(žula)
www.upjs.sk (bronz)
varecha.pravda.sk (polievka)
oko.yin.cz (ropa)
www.pe.cz (vzduch)
wiki.rvp.cz (olej a voda)
fotky.sme.sk (dym)
www.gdefon.com (pena)

similar documents