Ekologia i jej zagrożenia

Report
Karolina Machalska
III E
.
 SMOG
 KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY
 EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT
SZKLARNIOWY
 DZIURA OZONOWA
SMOG
• Nazwa powstała z dwóch angielskich słów smoke- dym, fogmgła
• Nienaturalne zjawisko spowodowane działalnością człowieka
• Mieszanina dymu i mgły utrzymująca się bardzo nisko nad
Ziemią
• Powstaje poprzez dużą emisje zanieczyszczeń do atmosfery
przy bezruchu powietrza i inwersji temperatury ( wzrost
temperatury wraz z wysokością)
• Przeważnie występuje w dużych ośrodkach miejskich i
przemysłowych
Smog londyński a kalifornijski
• Smog londyński (zimny, kwaśny)- powstaje z wilgotnym
klimacie, zimą (temp. -5-5*C). Jego toksyczność wynika
głównie z obecności tlenków siarki i węgla które
pochodzą ze spalania paliw kopalnych.
• Smog kalifornijski (fotochemiczny, utleniający)- powstaje
w upalne w dni (temp.24-35*C ) przy dużym nasileniu
ruchu samochodowego. Czynnikami toksycznymi są
tlenki azotu, ozon, węglowodoru które ulegają
przemianą fotochemicznym.
Choroby i smog
•
•
•
•
•
Wpływa na rozwój czynników alergizujących
Niewydolność oddechową
Paraliż układu krwionośnego
Podrażnienia skóry
Powoduje korozję w środowisku
KWAŚNE DESZCZE
.
• Opady deszczu, śniegu mgły, krup śnieżnych oraz sadzi
o niskim zawartości pH (poniżej 5,6 tzn. kwaśne ), niskie
pH spowodowane jest głównie obecnością silnych
kwasów siarkowego i azotowego.
• Trudno zauważyć go „gołym okiem”
• Połączenie wody z pochłoniętymi z powietrza gazami
(dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu,
siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór)
wyprodukowanych przez działalność człowieka jak
i naturalny
• Szybkie i swobodne przemieszczanie się szkodliwych
substancji
KWAŚNE OPADY W ŚRODOWISKU
• Niszczenie lasów (szczególnie iglastych)
• Obumieranie roślin ( porosty jako bio-wskaźniki)
• Zakwaszanie wód powierzchniowych (strumienie, rzeki na
terenach zalesionych)
• Zastopowanie rozmnażania ryb oraz ptaków żyjących nad wodą
• Uszkodzenie budynków,
pomników, zabytków
• Rozwój w glebach toksycznego
glinu oraz wymywanie
substancji odżywczych
CHOROBOTWÓRCZE WPŁYWY
KWAŚNEGO DESZCZU
• Atakują nasz układ nerwowy i krwionośny oraz
wydalniczy
• Dolegliwości oddechowe
• Bóle głowy, oczu, gardła
• Rozwój chorób nowotworowych
• Rozwój chorób psychicznych (Alzheimera)
STĘŻENIA POZCZEGÓLNYCH TLENKÓW
Średnioroczne wartości zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z normą (górna linia)
EFEKT CIEPLARNIANY
JAK POWSTAJE EFEKT CIEPLARNIANY
.
GAZY CIEPLARNIANE
• Lotne substancje które zatrzymują i magazynują energie cieplną i
przekazują ją w postaci promieniowania podczerwonego
• Naturalne substancje występujące w środowisku raz z tymi które
wytworzył człowiek
• Duży udział pary wodnej oraz dwutlenku węgla
• Średni czas życia związków silnie absorbujących promienie
wyprodukowanych przez działalność człowieka to nawet 50 000lat
• Rozpad ozonu w tlen przy obecności freonów czego skutkiem jest
dziura ozonowa
KONSEKWENCJE OCIEPLENIA
KLIMATU
• Wzrost średniej temperatury powietrza oraz wilgotności
• Ogrzanie wód w morzach i oceanach
• Przesuniecie stref klimatycznych ku biegunom (nowe warunki
klimatyczne, klęski żywiołowe )
• Zmiana systemu prądów morskich
• Wyginięcie fauny oraz flory
• Brak urodzajnych gleb
• Głód na świecie
• Śmierć wielu osób z powodu klęsk żywiołowych
ROZWIĄZANIA PROBLEMU
•
•
•
•
•
•
•
•
Segregacja śmieci i używanie surowców wtórnych
Zmniejszenie wydzielania energii
Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii
Przemyślane wykorzystanie energii wydzielanej przez
ciepłownie i elektrownie
Korzystanie z publicznych środków transportu oraz rowerów
Zaprzestanie wycinania lasów i wypalania ich pozostałości
Sadzenie nowej roślinności
Współpraca wszystkich państw
DZIURA OZONOWA
DZIURA OZONOWA NAD
ANTARKTYDĄ
ROZPAD CZĄSTECZEK
1)
i 2) Atomy chloru uwalniane z rozpadającej się
cząsteczki freonu „atakują” cząsteczkę ozonu i
odrywając jeden atom tlenu pozostawiają
cząsteczkę „normalnego” tlenu.
3) Związek chloru i tlenu nie jest zbyt trwały, atom
tlenu odrywa się i przyłącza do innej cząsteczki
ozonu.
4) Powstają 2 cząsteczki tlenu. Tak więc 2
cząsteczki ozonu stają się 3 cząsteczkami tlenu.
POWSTAWANIE DZIURY OZONOWEJ
NAD ANTARKTYDĄ
Mimo, że największa emisja gazów niszczących ozon
produkowana jest w półkuli północnej to największe
spustoszenie sieją one w strefie arktycznej. Dzieje się to
przez różnice ciśnienia, wprowadzenie w ruch
i przenoszenie przez prądy powietrzne na dalekie
odległości szkodliwych substancji. W okresie kiedy na
półkuli północnej zaczyna się wiosna na Antarktydzie
zaczyna panować noc polarna wówczas tworzy się
regularny, stabilny trwający pół roku wir w którym
powietrze krąży wokół bieguna południowego. Masy
powietrza są wtedy odizolowane od powietrza
równikowego zawierającego wysokie stężenie ozonu
atmosferycznego.
SKUTKI NISZCZENIA WARSTWY
OZONOWEJ
• Zmniejszenie efektywności pochłaniania promieniowania
UV
• Przenikanie przez wodę promieni czego skutkiem jest
wymieranie wrażliwych organizmów roślinnych oraz
zwierzęcych produkujących plankton
• Zanik rybołówstwa
• Niszczenie roślin uprawnych (zbóż), co prowadzi do głodu
na świeci
• Zmniejszenie odporności systemu immunologicznego oraz
odporności na infekcje i choroby,
• Liczne choroby oczy (zaćma), oraz szybkie starzenie się
skóry
Bibliografia
•
•
•
•
•
•
www.google.pl
www.wikipedia.pl
www.biologia.xiv-lo.krakow.pl
www.ekoproblemy.2ap.pl
http://www.wiking.edu.pl
Słonik szkolny EKOLOGIA
PTZYGOTOWAŁA
KAROLINA MACHALSKA
IIII

similar documents