Radové a násobné číslovky!!!

Report
ČÍSLOVKY (numeráliá)
Pravidlá, rozdelenie a pravopis
Charakteristika
Ohybný i neohybný slovný druh.
 Majú vetno-členskú platnosť.
 Číslovky
vyjadrujú počet a poradie osôb, zvierat, vecí,
dejov, vlastností, ale aj počet vôbec.

Delenie
Základné (aký počet? – tri, veľa, málo)
Radové (koľký? – prvý, tisíci, posledný,
ostatný)
3. Skupinové (koľko v skupine? – jedni, dvoje,
oboje, štvoro, viacero)
4. Druhové (koľko druhov? – jednaké,
dvojaké, štvorako, mnohorako)
5. Násobné (koľkonásobný? – dvakrát, päť
ráz, štvornásobný, dvojmo, dvojitý)
1.
2.
1.
2.
Určité (vyjadrujú presné číslo)
Neurčité (vyjadrujú počet iba približne)
Gramatické kategórie (menné)
1. rod
 mužský, ženský, stredný
2. číslo
 jednotné (singulár), množné (plurál)
3. pád
 nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál,
inštrumentál
4. vzor
 pekný, cudzí, mesto, dub, stroj, žena, päť
POZOR! Pri mnohých číslovkách sa neurčujú niektoré
gramatické kategórie alebo vzor. Niektoré sa vôbec
neohýbajú.
Vzor –päťVzor päť
Vzor pekný
N (kto? čo?)
päť/piati
piaty/piati
G (koho? čoho?)
piatich
piateho/piatych
D (komu? čomu?)
piatim
piatemu/piatym
A (koho? čo?)
päť/piatich
piateho/piatych
L (o kom? o čom?)
piatich
piatom/piatych
I (s kým? s čím?)
piatimi
piatym/piatymi
Podľa vzoru päť – číslovky 5 - 99
POZOR NA PRAVOPIS
Podľa vzoru päť iba základné číslovky!!!
Vzor „pekný“
Radové a násobné číslovky!!!
Vzor – peknýSkloňujú sa radové, druhové a násobné
číslovky zakončené na tvrdú alebo
obojakú spoluhlásku
 druhý, siedmy, šesťnásobný, trojitý, mnohoraký

Vzor – cudzí Skloňujú sa radové a násobné číslovky
zakončené na mäkkú spoluhlásku
 tretí, tretíkrát, tisíci...

Vzor –mesto- stroj- dub- žena
MESTO: sto (ak sa ohýba)
STROJ: tisíc (ak sa ohýba)
DUB: milión (ak sa ohýba)
ŽENA: miliarda, nula (ak sa ohýbajú)
Čísla a číslice (číselné podstatné mená)
a) pomenovania číslic: nula, jednotka, dvojka, päťka/pätorka, stovka, tisícka… - vzor
žena

pr. Dostal som jednotku a štvorku. (nesprávne: jedničku a štyrku) Bude mi stačiť
stovka? (peniaz)
b) skupiny čísel: dvojica, trojica, pätica… - vzor ulica

pr. dvojica obrázkov, trojica osôb, pätica ľudí
c) zlomkové výrazy: štvrť - vzor dlaň

pol – nesklonná, polovica - vzor ulica, osmina, štvrtina, tretina - vzor žena
PRAVOPIS !!!
Zložené číslovky (21... 99)
- číslovky zložené s - jeden (dvadsaťjeden, tridsaťjeden, štyridsaťjeden) sú
nesklonné

pr. dvadsaťjeden žien, o tridsaťjeden ženách, s tridsaťjeden ženami
- pri skloňovaní základných čísloviek od 22 - 29, 32 - 39, 42 -49 atď. môže byť písaná
podoba dvojaká:
a) neskloňujú sa:
- ak sa neskloňujú, píšeme spolu desiatky aj jednotky (píšu sa ako jedno slovo)

napr. šesťdesiatštyri - o šesťdesiatštyri deťoch, deväťdesiatdeväť s deväťdesiatdeväť korunami, dvadsaťdva - dvadsaťdva mužom
b) skloňujú sa:
- ak sa skloňujú, píšeme v nepriamych pádoch (G,D,A,L,I) osobitne desiatky a jednotky
(píšu sa ako dve slová a obe slová sa skloňujú)

napr. o šesťdesiatich štyroch deťoch, s deväťdesiatimi deviatimi korunami, dvadsiati
ôsmi muži
PRAVOPIS !!!
Vyššie zložené číslovky
I) ak sa vo vnútri slova neskloňujú:
a) píšeme ich dovedna TisíckyStovkyDesiatkyJednotky ,

napr. dvetisícstotridsaťdva, o dvetisícstotridsaťdva deťoch
b) píšeme osobitne Tisícky Stovky DesiatkyJednotky,

napr. dvetisíc sto tridsaťdva, o dvetisíc sto tridsaťdva deťoch
!!! správne sú obidve, treba si len vybrať!!!
II) ak sa vo vnútri slova skloňujú:
a) píšeme ich dovedna, okrem Jednotiek - skloňujú sa iba desiatky a jednotky

napr. dvetisícstotridsaťdva, o dvetisícstotridsatich dvoch deťoch
b) píšeme ich osobitne, znovu sa skloňujú iba desiatky a jednotky

napr. dvetisíc sto tridsaťdva, o dvetisíc stotridsiatich dvoch deťoch
!!! odporúča sa používať jeden z uvedených spôsobov!!!
PRAVOPIS !!!
1) číslovka jeden má samostatné skloňovanie, má sg. aj pl.
sg. pl. mužský ženský stredný mužský živ. mužský neživ., ženský, stredný N
jeden jedna jedno jedni jedny G jedného jednej jedného jedných jedných D
jednému jednej jednému jedným jedným A jedného (živ.) jeden (neživ.)

jednu jedno jedných jedny L jednom jednej jednom jedných jedných I jedným
jednou jedným jednými jednými
- číslovka jeden má tri rody (jeden, jedna, jedno), ale ak sa berie ako číselný pojem má
bezrodovú podobu jeden, pr. číslo jeden, Zochova jeden
- číslovka jeden môže mať viac významov:

neurčité zámeno pr. Bol raz jeden (akýsi, nejaký, dajaký) kráľ.

vymedzovacie zámeno pr. Narodili sa v jeden (ten istý) deň.
- tvary čísloviek jedni / jedny sa používajú s pomnožnými podstatnými menami, ako aj
s podstatnými menami, ktoré označujú osoby a veci v pároch, pr. jedny nožnice, jedni
manželia
!!! športové výsledky: pripúšťajú sa vo výslovnosti dvojtvary, pr. 1:0 jeden/jedna nula
PRAVOPIS !!!
2) číslovky dva, tri, štyri majú tiež samostatné skloňovanie
dva tri štyri N dvaja (muž. r. - živ.) dva (muž. r. - neživ.)

dve (žen. r., stred. r.)

traja (muž. r. - živ.) tri (muž. r., neživ. žen. r., stred. r.)

štyria (muž. r. - živ.) štyri (muž. r., neživ. žen. r., stred. r.)
G dvoch troch štyroch D dvom trom štyrom A dvoch (muž. r. - živ.) dva (muž.
r. - neživ.)

dve (žen. r., stred. r.)

troch (muž. r. - živ.) tri (muž. r., neživ. žen. r., stred. r.)

štyroch (muž. r. - živ.) štyri (muž. r., neživ. žen. r., stred. r.)

L dvoch troch štyroch I dvoma / dvomi troma / tromi štyrmi
Cvičenie
V siedmich siedmych triedach sa dnes
neučilo. Určte druh prídavného mena:
Urči, prečo sú vo vete uvedené dve rôzne podoby číslovky sedem.
Ôsmy, ôsmi, ôsmich, ôsmych
Použi nasledujúce číslovky vo vete.
Cvičenie
1. Siedmi alebo siedmy účastníci?

Siedmi účastníci

Siedmy účastníci
2. V päťdesiatich rokoch 20. storočia, v päťdesiatych rokoch 20 storočia alebo v
päťdesiatych rokoch 20. storočia?

V päťdesiatich rokoch 20. storočia sa zaslúžil o rozvoj vzdelania.

V päťdesiatych rokoch 20 storočia sa zaslúžil o rozvoj vzdelania.

V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa zaslúžil o rozvoj vzdelania.
3. Pätorakým alebo pätorakím spôsobom?

Úlohu riešim pätorakým spôsobom.

Úlohu riešim pätorakím spôsobom.
4. Ktorá z viet je gramaticky správna?

Priatelia, ktorích poznáme sú vždy dvojaký.

Priatelia, ktorých poznáme sú vždy dvojakí.

Priatelia, ktorých poznáme sú vždy dvojaký.
5. Jedny alebo jedni dvere?

Jedny dvere

Jedni dvere
Cvičenie
6. Šestnásti, šesťnásty alebo šestnásty rok?

Túto knižnicu navštevujem už šestnásti rok.

Túto knižnicu navštevujem už šesťnásty rok.

Túto knižnicu navštevujem už šestnásty rok.
7. Dvojnásobný alebo dvojnásobní rodičia?

Dvojnásobný rodičia

Dvojnásobní rodičia
8. Dvojo okuliarov, dvojo okuliár alebo dvoje okuliarov?

Kúpim si dvojo okuliarov.

Kúpim si dvojo okuliár.

Kúpim si dvoje okuliarov.
9. Ktorá z viet je gramaticky správna?

Našu školu reprezentovali pretekári z troch siedmich tried.

Našu školu reprezentovali pretekáry z troch siedmych tried.

Našu školu reprezentovali pretekári z troch siedmych tried.
10. S jedným alebo s jedním?

s jedním pánom

s jedným pánom
Cvičenie
11. K päťdesiatim, k päťdesiatym alebo k pädesiatim narodeninám?

Tieto darčeky som dostala k päťdesiatim narodeninám.

Tieto darčeky som dostala k päťdesiatym narodeninám.

Tieto darčeky som dostala k pädesiatim narodeninám.
12. Trojaký alebo trojakí účinok?

Lieky majú trojaký účinok.

Lieky majú trojakí účinok.
13. Ktoré zo spojení je gramaticky správne?

Štyridsaťjedna hokejistov

Správy o štyridsaťjeden hokejistoch

So štyridsaťjedna hokejistami
14. Štvoritý alebo štvorití skok?

Štvorití skok

Štvoritý skok
15. Ktorá z viet je gramaticky správna?

Naši futbalisti skončili druhí.

Naši futbalisti skončili druhý.

Naši futbalistovia skončili druhí.
Cvičenie
16. Skončil piati alebo piaty?

Na stupni víťazov skončil piati.

Na stupni víťazov skončil piaty.
17. Ktorá z viet je gramaticky správna?

V siedmych nemocniciach bol zákaz návšteu.

V siedmych nemocniciach bol zákaz návštev.

V siedmich nemocniciach bol zákaz návštev.
18. Štvoro alebo štvore prasiat?

Štvoro prasiat

Štvore prasiat
19. Ako by ste slovne napísali spojenie - 124 študenti?

sto dvadsiati štyria študenti, trieda bez sto dvadsiatich štyroch študentov

stodvadsiatištyria študenti, trieda bez stodvatsiatichštyroch študentov

stodvadsiati štyria študenti, trieda bez stodvadsiatich štyroch študentov
20. V tridsiatich alebo tridsiatych rokoch života?

Môj strýko zomrel v tridsiatich rokoch života.

Môj strýko zomrel v tridsiatych rokoch života.
DÁMY A PÁNI, na domácu úlohu si
klasifikujte zvyšné slovné druhy: príslovky,
predložky, spojky, častice a citoslovcia... 
PREBEHNE NÁMATKOVÁ KONTROLA!

similar documents