Párové souhlásky

Report
Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo
OP VK 1.4 75021293
Tematický celek: Jazyk český
Název a číslo učebního materiálu
VY_32_INOVACE_02_20 Párové souhlásky
PaedDr. Tamara Kučerová
Anotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o
párových souhláskách
Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní
tabuli
Párové souhlásky
p/b, t/d, ch/h, f/v, s/z, š/ž, ť/ď
p/b
• Kolé__ka, klu__ko, ku__ka, potá__ka, jestřá__, čá__,
zou__ky, ry__ka, du__, ře__ka, vra__čák,
kra__, ža__ka, slu__ka, slí__ka, so__, hři__, šrou__,
korá__, chru__, ši__ka, šrou__ky, hlou__ka.
p/b
• Kolébka, klubko, kupka, potápka, jestřáb, čáp,
zoubky, rybka, dub, řepka, vrabčák, krab,
žabka, slupka, slípka, sob, hřib, šroub, koráb,
chrup, šipka, šroubky, hloubka.
t/d
Hla__ký, pě__ka, souse__ka, plo__, su__, medvě__,
Ra__ka, bra__ka, hla__ký, hla__, hlí__ka, šků__ce,
cho__by, hromosvo__, podpa__ky, le__ letadlem,
studený jako le__, kvě__, me__, bu__ka, zá__ka,
vyhlí__ka, ří__ký.
t/d
• Hladký, pětka, sousedka, plot, sud, medvěd,
Radka, bradka, hladký, hlad, hlídka, škůdce,
chodby, hromosvod, podpatky, let letadlem,
studený jako led, květ, med, budka, zátka,
vyhlídka, řídký.
h/ch
Ho__, oře__, le__ký, sní__, tvaro__, hro__,
hrá__, tr__, pra__, prá__, pla__ta, vzdu__,
bu__ta, špl__, ne__ty, pstruh__, plu__, sto__,
jino__, dobrodru__, vl__ko, kře__ký
h/ch
• Hoch, ořech, lehký, sníh, tvaroh, hroch, hrách,
trh, prach, práh, plachta, vzduch, buchta, šplh,
nehty, pstruh, pluh, stoh, jinoch, dobrodruh,
vlhko, křehký
f/v
Vlašto__ka, fotogra__, domo__, ku__r, Slá__ka,
Václa__, poho__ka, hou__, bábo__ka, lá__ka,
obrazo__ka, kra__ka, vola__ka, Mirosla__, Jose__,
Ladisla__, Žo__ka, koropte__, kre__, zpě__, le__, pá__,
borů__ky, pla__čík, stá__ka, poho__ka.
f/v
• Vlaštovka, fotograf, domov, kufr, Slávka,
Václav, pohovka, houf, bábovka, lávka,
obrazovka, kravka, volavka, Miroslav, Josef,
Ladislav, Žofka, koroptev, krev, zpěv, lev, páv,
borůvky, plavčík, stávka, pohovka.
s/z
• Halu__, blů__ka, Tere__ka, blí__ko, re__,
mi__ka, ko__, schů__ka, průka__ka, klu__ký,
sá__ka, hla__, kla__, dro__d, řetě__, pe__,
náve__, úka__, hrá__, vů__, ní__ký,
banda__ka, bří__ka, he__ký.
s/z
• Haluz, blůzka, Terezka, blízko, rez, miska, kos,
schůzka, průkazka, kluzký, sázka, hlas, klas,
drozd, řetěz, pes, náves, úkaz, hráz, vůz, nízký,
bandaska, břízka, hezký.
š/ž
Ko__, bě__ci, kalu__, kní__ka, stru__ka, mro__,
stono__ka, mu__ka, hru__ka, Leo__, bří__ko,
roho__ka, plá__, soutě__, kří__, drůbe__, mláde__,
nů__, le__, lů__ko, pono__ky, kní__ka.
š/ž
• Koš, běžci, kaluž, knížka, stružka, mrož,
stonožka, muška, hruška, Leoš, bříško,
rohožka, pláž, soutěž, kříž, drůbež, mládež,
nůž, lež, lůžko, ponožky, knížka.
ť/ď
Lo__ka, la__ka, Vla__ka, labu__, projíž__ka,
lo__ka, sí__ka, hle__, ze__, rtu__, pora__,
odpově__, bu__te, zaho__te, pora__te,
lo__stvo, ho__.
ť/ď
• Loďka, laťka, Vlaďka, labuť, projížďka, loďka,
síťka, hleď, zeď, rtuť, poraď, odpověď, buďte,
zahoďte, poraďte, loďstvo, hoď.

similar documents