*íslovky

Report
Číslovky
Mgr. Janka Khírová
Číslovky sú ohybný slovný druh, ktorý
vyjadruje počet, poradie, nejakú číselnú
hodnotu.
Môžu byť vetným členom
Sú plnovýznamové
Číslovkami sa zaoberá jazykoveda
- morfológia
I. Číslovky delíme na:
• 1. Určité
( tri tučniaky, prvá koala, dvakrát )
• 2. Neurčité
( viacero kvetov, mnohí ľudia, veľakrát )
II. Číslovky delíme aj na:
• Základné – k nim patria aj skupinové
( jeden, päť, sto, dvadsaťosem. dvoje, štvoro...)
• Radové
( prvý, tretí, piaty, dvadsiaty ôsmy, stý...)
• Násobné
( dvojnásobný, trikrát, dva razy, trojitý...)
• Druhové
( dvojaký, pätoraký, sedmoraký, storaký...)
Základné číslovky
• Vyjadrujú počet, pýtame sa otázkou koľko?
• Skloňovanie:
N
G
D
A
L
I
jeden, jedna, jedno
dvaja, dva, dve
jedného, jednej, jedného
dvoch
jednému, jednej, jednému
dvom
jedného, jednu, jeden, jedno dvoch, dva, dve
jednom, jednej
dvoch
jedným, jednou
dvomi/dvoma
N traja, tri
štyria, štyri
G troch
štyroch
D trom
štyrom
A troch, tri
štyroch, štyri
L troch
štyroch
I tromi/ troma štyrmi
Od 5 – 99 podľa vzoru 5
päť, piati
piatich
piatim
piatich, päť
piatich
piatimi
sto – mesto tisíc – stroj milión – dub miliarda – žena
Zložené číslovky na konci s jeden sú nesklonné.
( 21, 31, 41, ...)
Písanie základných čísloviek
• dvadsať tridsať štyridsať
• päťdesiat šesťdesiat sedemdesiat osemdesiat
• Ak sú číslovky zložené, píšeme dvomi spôsobmi:
1. všetko spolu:
• osemstodvadsaťtisíctristošesťdesiattri
2. oddelím tisíce, stovky a desiatky s jednotkami
• osemstdvadsaťtritisíc tristo šesťdesiattri
Písanie zložených čísloviek
• Nominatív : štyridsaťosem žiakov
(spolu iba v nominatíve)
• Genitív: ( bez) štyridsiatich ôsmich žiakov
• Datív: štyridsiatim ôsmim žiakom ...
( v ostatných pádoch oddelím )
Skupinové číslovky
• Patria k základným číslovkám, pýtame sa
rovnakou otázkou koľko?
jedni ( m.r živ., všeob.( chlapi, ľudia)
jedny( ž.r., str.r., m.r. neživ.)
dvoje
troje
štvoro ...
• Počítané podstatné meno je vždy v G mn. č.
(troje šiat, pätoro topánok...)
Skupinové číslovky sa neskloňujú.
Radové číslovky
• Vyjadrujú poradie, pýtame sa otázkou koľký?
• Skloňovanie:
Všetky radové číslovky sa skloňujú podľa vzoru
pekný (prvý, druhý, piaty...), pozor na N
mn.č. ( - í ), iba tretí a tisíci sa skloňujú podľa
vzoru cudzí.
Písanie radových čísloviek
• prvý pretekár - prví pretekári
...........................................................................
• sedemdesiaty štvrtý pokus
• sedemdesiateho štvrtého pokusu ...
( píšem vždy oddelene )
Zapamätaj si:
Narodeniny ( štrnáste...), storočia ( dvadsiate ...),
ročníky v škole ( siedmy...) sú vždy radovou
číslovkou
Násobné číslovky
• Vyjadrujú násobok, pýtame sa otázkami
koľkokrát, koľko ráz a koľkonásobný ?
• Môžu mať tvary:
• dvakrát – nesklonné
• Dvojnásobný – skloňuje sa podľa vzoru
pekný
• Dvojnásobne –nesklonné
• Dva razy – sklonné ( dva samostatne, raz
ako dub)
• Dvojitý – skloňuje sa podľa vzoru pekný
• Dvojito - nesklonné
Násobné číslovky
Trojitý skok
Dvojnásobný víťaz
Vyhral štyrikrát
Druhové číslovky
• Vyjadrujú počet druhov, pýtame sa otázkou
koľkoraký?
(dvojaký, trojaký, štvoraký....)
• Skloňujú sa podľa vzoru pekný
Štvoraké ovocie
Desatoraké zákusky
Ďakujem za pozornosť.
Zdroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.dobrenoviny.sk/thumbnail/article/11919/midi
http://ipravda.sk/res/2012/05/14/thumbs/japonci-ludia-clanok.jpg
http://img.topky.sk/900px/1255214.jpg/PR-A-Z-Europe.jpg
http://img.diva.sk/stories/2011/moda/saty/dlhe-saty-stuzkova-ples_bazar%20(9).jpg
http://sweb.cz/Yerno/hlavn%C3%AD%20str%C3%A1nky/z%C3%A1kusky.jpg
http://ipravda.sk/res/2013/12/03/thumbs/jozef-sabovcik_03-nestandard1.jpg
http://static.cdn.markiza.sk/media/a501/image/file/21/0027/R9mk.jozef_sabovcik_skace_salto
.jpg
http://img.cas.sk/img/4/bigArticle/210384_michal-martikan-oh08loh08.jpg%3Ftime%3D1218547973%26hash%3D0c41c64d178d484d1ab298ab1dad4c41
http://static.cdn.markiza.sk/media/a501/image/file/11/0015/iWkv.sagan_vyhral_8_etapu_pret
ekov_okolo_svajciarska.jpg
http://www.thesmiles.estranky.sk/img/original/7/temp_obrazky-na-plochu-kvetykreslene_00013-1600x1200.jpg

similar documents