Donelaitika Italijoje - Books from Lithuania

Report
Donelaitika Italijoje
Pietro U. Dini, Filologia Baltica, Pizos universitetas
Lietuvių literatūros vertėjų seminaras – Druskininkuose, 2013 m. spalio 2 d.
Šios prezentacijos turinys
• Įžanginis žodis
Anksčiau ir dabar
• Donelaičio gerbėjai ir tyrėjai Italijoje
Giuseppe Morici
Nicola Turchi
Giacomo Prampolini
Vittore Pisani
Giacomo Devoto
Vincentas Mincevičius
• Dabartinė itališkoji Donelaitika
Knyga L’Anello Lituano
Adriano Cerri darbai
1989 m. Vilniuje,
Lietuvos-Italijos Draugijos
konferencija
Dailininkas
V. Burba
Giuseppe Morici / 1 / 1893 m. straipsnis
1893 m. žurnalo titulinis puslapis
Morici straipsnis turinyje
Straipsnio pirmas puslapis
• Jau 1893 m. Giuseppe Morici žurnale Nuova Antologia spausdino stambią studiją apie metų
poetiką. Joje, greta kitų Europos literatų, jau minimas ir Donelaitis.
Giuseppe Morici / 2 / Canti popolari lituani
Dainų šventė ↑
G. Morici, 1930 →
1930 m. tas pats G. Morici dovanoja italų skaitytojams knygą Canti popolari
lituani (Lietuvių liaudies dainos, Roma, Anonima romana editoriale, 248 p.)
su plačia studija apie liaudiškąją lietuvių poeziją.
Giuseppe Morici / 3 / 1933 m. straipsnis
1933 m. Giuseppe Morici žurnale Studi Baltici
trečiajame numeryje paskelbė straipsnį antrašte
Il poeta nazionale della Lituania Cristiano
Donalitius (Lietuvių nacionalinis poetas
Kristijonas Donelaitis).
1933 m. žurnalo titulinis
puslapis
„Donelaitis mums pateikia tikrovišką itin tyros ir
grynos tautos paveikslą, vaizduodamas
valstiečius, kurie patyrė šimtmečius trukusią
užsieniečių priespaudą ir vis dėlto savo namų
židinyje išsaugojo tradicinį gyvenimo būdą,
papročius ir tėvynės kalbą…‟
Giuseppe Morici / 4 / 1933 m. straipsnis
• Teigiamybės :
a) „sodrus lietuvių gyvenimo aprašymas‟,
b) originalumas, nekreipiant dėmesio į
klasikos reikalavimus, „sąmoningai
vengiant atiduoti jiems duoklę‟ tais
laikais, kai jie būdavo ypač pabrėžiami.
• Kalbos privalumai :
a) „pirmąsyk lietuvių kalba buvo jeigu
nesukurta, tai bent praturtinta, iškeliant
aikštėn jos archajišką iškilmingumą‟,
b) kalba įvilkta „į didingą hegzametro
rūbą, nors aprašinėjami menki kasdienos
dalykai‟,
c) „kalbos turtingumas ir savitumas‟.
Morici straipsnio pirmasis puslapis
→
Giuseppe Morici / 5 / 1933 m.
straipsnis
G. Moriči polemizuoja su Ludwigo
Passarges teiginiu apie „pusiau
pagonišką‟ Donelaičio gamtos aprašymų
prigimtį.
G. Moriči parodo esąs tvirtai įsitikinęs,
kad Donelaičio pažiūros yra labai artimos
senovės graikų poetui Heziodui. Jis
parašė: „Galime teigti, kad Donelaičio
kūryboje virš krikščioniškų jausmų
sklando Heziodo dvasia: liūdesio ar net
pesimizmo vėjas‟.
G. Moriči netgi įžvelgia abiems poetams
bendrų frazeologizmų, pvz. gaivinti szirdį
~ gaivinti duszelę valgiu atitiktų Heziodo
κεκορημένον ἦτορ ἐδωδῆϛ (pažodžiui =
pavalgęs širdies valgio).
Donelaitis
ir
Heziodas
Heziodas
• Nicola Turchi apie Lietuvą
parašė dvi knygas : Nella
Lituania indipendente
(Nepriklausomoje Lietuvoje,
Roma, 1921) ir La Lituania nella
storia e nel presente (Lietuvos
istorija ir dabartis, Roma, 1933).
• N. Turchi rašo: „Čia [vadinasi
Rytų Prūsijoje] XVIII amžiuje
sužydėjo Kristijonas Donelaitis,
kurio poema apie Metų laikus,
parašyta hegzametru pagal
lietuvių kalbos struktūrą, labai
gerai tinkančią herojiškam
metrui, kaip kad ir sanskrito,
graikų ir lotynų kalbos, laikoma
klasikiniu tekstu mokytis
lietuvių kalbos, ir yra pirmoji
literatūrinė poema, kuria
Lietuva gali didžiuotis“.
Giacomo Prampolini
• Giacomo Prampolini pagrindinis veikalas - daugiatomis Le letterature del mondo
(Pasaulio literatūra, Torino, antras leidimas 1957).
• III tome yra baltų literatūros skyriai ir čia autorius, remdamasis aptartais Moriči
darbais, mini Donelaičio kūrybą, jos reikšmę lietuvių literatūrai ir apskritai vietą
Europos literatūros istorijoje. Pateikia biografinių duomenų apie lietuvių literatūros
klasiką.
• Antologia di testi (Tekstų antologija), Prampolini pateikia netrumpą lietuvišką
ištrauką iš Rudens gėrybių ir neeiliuotą vertimą į italų kalbą.
Gicomo Devoto – Alfred Senn
• Žymusis italų indoeuropeistas Vittore Pisani
išvertė Donelaičio pasaką „Il cane Testagrossa“ ir ją
skelbė jo Crestomazia indoeuropea (antras leid.,
Torino, 1947, p. 95-96).
• Kitas žinomas lyginamosios kalbotyros specialistas
Giacomo Devoto, beje, Italijos moderniosios
baltistikos įkūrėjas, 1963 m. parengė spaudai trijų
autorių knygą Storia delle letterature baltiche (Baltų
literatūrų istorija, Milano, pirmas leidimas, 1963).
• Lietuvių literatūrai skirtos dalies visas penktas
skyrius (367-374 p.) knygoje skirtas Donelaičiui.
Savo apžvalgoje A. Sennas pateikia žinias apie poeto
gyvenimas ir darbus, pabrėžia Donelaičio raštų
svarbą akcentologijos mokslui, aptaria tuometinę
kritinę literatūrą apie jo kūrybą (pvz., J.A. Penzel, A.
Musteikis), išvardija ir trumpai aprašo Donelaičio
raštų leidimus). Pats Sennas rėmėsi daugiausia V.
Biržiškos ir L. Gineičio darbais.
Vincas Mincevicius ir 1964 m. Donelaičio jubileijus. ↓ Pavasario linksmybės itališkai ↓
• 1964 metais, minint 250-ąsias poeto
gimimo metines, išleidžiamas vienintelis
eiliuotas Metų vertimas į italų kalbą:
120 eilučių iš Pavasario linksmybių.
Išvertė monsinjoras Vincas Mincevičius.
• Darbas ypač
vertingas kaip pirmas
bandymas itališkai
perteikti Donelaičio
hegzametrą. Vertimo
autorius panaudojo
dvigubą aštuonių kirčių
eilutę, o teksto leksiką
praturtino archajišką
atspalvį turinčiais italų
kalbos žodžiais.
Donelaitis knygose
Dar jaunas prelegentas Vilniuje, 1984 m. birželį
Adriano Cerri vertėjų seminare 2009 m. Nidoje ↓
/////
• Adriano Cerri baigė
Kalbotyrą ir Baltų filologiją Pizos universitete.
• Apie Metų dūrinius
parašė diplominį darbą.
• Šiuo metu jis yra to
paties universiteto
doktorantas.
Straipsnis apie Donelaitį,
Porta d’Oriente, 2, 2007,
p. 129-130.
Iš vertimų, skelbtų→
Hebenon, 15-5/6,
2010, p. 5-14
Beruošant svetainę www.donelaitis.it
↑
Diego Ardoino ir
↑
Adriano Cerri →
TOLMINKIEMYJE
PRIE DONELAIČIO KAPO
Adriano Cerri ir Donelaičio itališka svetainė
www.donelaitis.it
Darbą prie svetainės rėmė LR ŠMM
Risorgendo, il solicello risvegliava ormai la terra
e rideva rovinando l’opere del freddo inverno.
le creazioni del gelo e dei ghiacci presero a
disfarsi,
ovunque, spumeggiando, la neve in nulla
disciolse.
Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ačiū už dėmesį!
[email protected]

similar documents