papildomi klausimai, susiję su vvg struktūra 2014-2020 m.

Report
PAPILDOMI KLAUSIMAI, SUSIJĘ
SU VVG STRUKTŪRA 2014-2020 M.
Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros departamentas
2014-01-09
REIKALAVIMAI KELIAMI VIETOS VEIKLOS GRUPEI (1)
PROJEKTAS
Dėl jaunimo atstovo, dalyvaujančio VVG veikloje (valdymo organo
sudėtyje) amžiaus ribos.
PASIŪLYMAS
Į VVG valdymo organą įtraukiami ne mažiau kaip 2 jaunimo iki 29 metų
atstovai ir iki 30 proc. asmenų iki 40 metų.
Dėl valdžios atstovo sąvokos apibrėžties
PASIŪLYMAS, KURIAM PRITARTA 2013-12-06 LEADER koordinavimo
grupės posėdyje
Vietos valdžios atstovas – VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri
yra VVG narė, tarybos sprendimu deleguotas asmuo, kuris gali būti
renkamas VVG valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, nariu.
2
REIKALAVIMAI KELIAMI VIETOS VEIKLOS GRUPEI (2)
PROJEKTAS
Dėl nevyriausybinio sektoriaus atstovo apibrėžties
PASIŪLYMAS
NVO sektorių apibrėžti nepažeidžiant reglamento nuostatų „inicijuojama
bendruomenės, vietos veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir privatiesiems
vietos socialiniams ir ekonominiams interesams atstovaujantys subjektai ir kuriose
sprendimų priėmimo lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios nors vienos
interesų grupės atstovai turi ne daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių“ ir sudarant
galimybę įtraukti kuo platesnę gyventojų, organizacijų (socialinių partnerių) ratą,
įvardijant šį sektorių, kaip pilietinės visuomenės atstovus.
„Pilietinė visuomenė – su šeima, valstybe ir verslu nesusijusių institucijų, organizacijų ir
individų visuma. <...>“
„Pilietinė visuomenė nėra vieningas darinys. Tai labiau sfera, kurioje, atskirai nuo
valstybės ir verslo, veikia individai bei jų organizacijos, siekdami išsakyti savo nuomonę,
iškelti probleminius klausimus ir ieškoti jų sprendimų. Pilietinė visuomenė kartais pristatoma
kaip viena iš trijų pagrindinių visuomenės dalių (kitos dvi: valstybė ir verslas), su kuriomis yra
tuo pačiu metu tiek ir glaudžiai susijusi, tiek ir konkuruojanti, atsverianti jų įtaką. Anot
politologo Robert D. Putnam, aktyvi pilietinė visuomenė prisideda prie socialinių ryšių
stiprinimo (didina šalies socialinį kapitalą) ir gerina demokratinius procesus.“
„Pilietinė visuomenė pasireiškia įvairiomis formomis: per NVO, NPO, įvairių sričių
aktyvistų grupes, religines, akademines bendruomenes, klubus, asociacijas ir kt.“
3
REIKALAVIMAI KELIAMI VIETOS VEIKLOS GRUPEI (3)
PROJEKTAS
Dėl VVG kolegialaus valdymo organo narių skaičiaus nustatymo
PASIŪLYMAS
2014–2020 m. priemonės aprašymo projekte siūloma nustatyti bent 11 VVG
valdymo organo narių skaičių.
Kai vietos plėtros strategija yra nedidelės apimties, tai valdymo organe turėtų
dalyvauti kuo daugiau narių, kad diskusijose būtų priimami patys geriausi
sprendimai. 2007–2013 m. laikotarpiu pasitaikė atveju, kai valdymo organas,
priimantis sprendimus dėl projektų finansavimo buvo sudarytas iš 5 ar 7 asmenų,
kvorumui būtinas bent 3 ar 4 asmenų dalyvavimas, o tai jau panašiau į uždarąją
akcinę bendrovę, ne į VVG valdymo organą.
Nustatant konkretų mažiausią asmenų skaičių, siekiama užtikrinti tinkamą
skirtingų sektorių interesų atstovavimą ir kuo platesnę vietos gyventojų įtraukti į
sprendimų priėmimą.
4
REIKALAVIMAI KELIAMI VIETOS VEIKLOS GRUPEI (4)
PROJEKTAS
Dėl VVG valdymo organo rotacijos privalomumo
PRIVALOMA
Rotacija numatoma, kaip privalomas elementas kolegialiam VVG valdymo
organui, ne biuro darbuotojams, ir šiuo siūlymu siesima užtikrinti VVG
veiklos skaidrumą ir vietos gyventojų įtrauktį į LEADER procesus, be to,
rotacija yra tinkama prevencijos priemonė korupcija mažinti.
Dėl sektorių atstovavimo proporcijų VVG valdymo organe
VVG valdymo organe nei vieno iš 3 sektorių – NVO, verslo ir vietos valdžios
– atstovai neturi balsų daugumos
PASIŪLYMAS
diskutuoti dėl naujos VVG kolegialaus valdymo organo proporcijos
Vietos valdžios atstovų – iki 25 proc.
Vietos verslo atstovų – iki 35 proc.
Nevyriausybinio sektoriaus atstovų – iki 40 proc.
5
REIKALAVIMAI KELIAMI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
TERITORIJAI
PROJEKTAS
Dėl EK reglamento projektuose nustatyto reikalavimo VVG teritorijai.
VVG teritorija gali būti formuojama kaimo vietovėje, kurios gyventojų
skaičius yra nuo 10 tūkst. iki 150 tūkst.
Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartyje, apibrėžiančioje Europos struktūrinių
ir investavimo fondų paramą 2014–2020 m. laikotarpių projekte yra numatoma ir
argumentuojama išlyga Lietuvai dėl VVG tinkamos teritorijos nuo 6 tūkst. EK
teikdama pastabas PS projektui paprašė sustiprinti argumentus, bet visiškai
neatmetė galimybės formuoti VVG teritorijose nuo 6 tūkst. gyventojų.
2007–2013 m. KPP buvo nustatyti reikalavimai VVG teritorijai neapėmė
savivaldybių centrų iki 6 tūkst. gyventojų. LRV nutarimu patvirtintoje Nacionalinės
pažangos programoje yra numatyta galimybė VVG formuoti teritorijose, įskaitant
savivaldybių centrus iki 6 tūkst. gyventojų.
LR Vidaus reikalų ministerija diskutuoja dėl galimybių paramą savivaldybių
centrams teikti per VRM bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektus
(tematika – socialiniai „minkštieji“ projektai, be investicijų į infrastruktūrą.
6
13

similar documents