Soyut olguları somutlaştırırlar

Report
Pedagojik Formasyon
Hafta 7
Öğrenme
Ortamlarında
Kullanılan Araç ve
Gereçler
Araç gereçlerin önemi
Araç-gereçler genelde öğretimi
desteklemek amacıyla kullanılırlar.
İyi tasarlanmış ve
yapılmış öğretim araçgereçleri öğretim
sürecini zenginleştirir,
öğrenmeyi artırır.
Araç gereçlerin önemi
Soyut olguları somutlaştırırlar
Araç-gereçlerin
öğretme-öğrenme
sürecindeki en önemli
rollerinden biri fikirleri
somutlaştırması,
anlaması güç olgu ve
olayları
basitleştirmesidir.
Araç gereçlerin önemi
Soyut olguları somutlaştırırlar
Görsel gereçler
bilinmeyen bir aracın
nasıl göründüğünün
ve bilinen diğer
şeylere göre ne kadar
büyük olduğunun
kavranmasına
yardımcı olur.
Araç gereçlerin önemi
Soyut olguları somutlaştırırlar
Görsel gereçler sözel
fikirlere daha kolayca
hatırlanabilecek bir
bağ kurulmasına
hizmet eder, ikinci bir
iletişim kanalı görevi
görürler.
Araç gereçlerin önemi
Araç-gereçler ilgi uyandırırlar
Çoğu sınıflarda yüz yüze
sözel iletişim tek başına en
çok kullanılan iletişim
metodudur. Bu durumda,
bilgilerin görsel / işitsel
araç-gereçler yoluyla
sunulması, öğrencilerin
ilgilerini çeker, duygusal
tepkiler yaratarak motive
eder.
Araç gereçlerin önemi
Araç-gereçler zamandan tasarruf
sağlar
“Bir resim bin kelimeye
bedeldir.”
Resimler, grafikler,
haritalar, modeller, filmler
vs. ders ve tartışma
sürelerinden tasarruf
sağlar, öğrenciler daha kısa
sürede daha etkili
öğrenirler.
Araç gereçlerin önemi
Güvenli gözlem yapma olanağı
sağlarlar
Hareketli resim
projektörleri ve filmler
özellikle sınıfa getirilmesi
imkansız, doğrudan
gözlenmesi tehlikeli ya da
mümkün olmayan cisim,
olgu, olay ve işlemlerin
kolayca ve güvenli olarak
gözlenmesini sağlar.
Araç gereçlerin önemi
Farklı zamanlarda birbirleriyle
tutarlı içeriğin sunulmasını
sağlarlar
Bir derste üzerinde
durmanız gereken bir konu,
vurgulanması gereken bir
nokta, mükemmel bir
örnek başka derslerde
hatırlanamayabilir.
Araç gereçlerin önemi
Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı olurlar
Öğrenciler farkı öğrenme
stil ve ihtiyaçlarına
sahiptirler. Araç-gereçler,
öğrencilerin bireysel
öğrenme durumlarına
uygun öğretim kanallarını
artırır.
Araç gereçlerin önemi
Araç-gereçler tekrar tekrar
kullanılabilirler
Etkili bir materyal zaman
ve maliyetten tasarruf
sağlar, materyali
geliştirmek için harcanan
zaman ve enerjiyi
tekrarlama problemini de
çözer.
Araç gereçlerin önemi
İçeriği basitleştirerek
anlaşılmasını kolaylaştırırlar
Gerçek çizimlerin
öğrenmeyi zorlaştırdığı
durumlarda çizgi resimler
sadeliği ve anlaşılırlığı
sağlayabilir.
Eğitim Araçlarının Etkili Kullanımı
Gerçek Eşyalar, Modeller
ve
Yansıtılmayan Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
En iyi öğrenme gerçek
eşyalarla etkileşim
sonucu gerçekleşir.
Gerçek eşyalar,
öğrencilerin somut ve
kalıcı öğrenmelerini
sağlar; öğrenilenlerin
genellemesini
kolaylaştırır.
Gerçek Nesneler
Gerçek nesneler, günlük hayatta çok az karşılaşılan
konuları işlemek için kullanılır.
Somut kavramları anlamadan soyut kavramlara geçmenin
zorluğu nedeni ile gerçek nesnelerin kullanımı önemlidir.
Para, araçlar, bitkiler ve hayvanlar gerçek nesnelere
verilecek örneklerden bazılarıdır.
Gerçek Nesneler
Gerçek nesneler oldukları gibi kullanılabilir veya öğretimin
etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.
Örnekler
Kesitler
Sergiler
Gerçek Nesneler
Kesitler
İç yapısını incelemek
amacıyla kullanılan
canlı veya cansız
kesitleri
Gerçek Nesneler
Örnekler
Bitkilerin, hayvanların
veya canlıların uygun
kontroller için
saklanmış parçaları
Gerçek Nesneler
Sergiler
Bir noktayı anlatmak
için dokümanı ile
birlikte gelen, tarihsel
veya bilimsel
eserlerin
koleksiyonları
Modeller
Modeller gerçek nesnelerin
benzeri maketlerdir.
Gerçek nesneleri
kullanamayacağımız
durumlarda kullanılır.
3 boyutlu kavramları,
boyut, şekil veya renkle
belirtilen işlevleri
anlatmak için
uygulamalarda ve
laboratuar ortamında
kullanılır.
Modeller
AVANTAJLAR
 Karmaşık yapıları basit ve
açık hale getirme
 Farklı boyutlardaki
cisimlerin algılanması
(duyu sınırlarını aşan)
 Zaman ve uzaklık
yönünden ulaşılamayan
cisimlerin algılanması
 Soyut kavramların
anlatımı
Modeller
DEZAVANTAJLAR
 Yanlış büyüklük, renk ve
yapı konusunda
oluşabilecek sorunlar
 Maddi kaynak ve bakım
gerektirmesi
 El yapımı modellerin
dayanaklılık sorunu
Görsel materyaller
Özellikle 3. boyutun ve uygulamanın
önemli olmadığı zamanlarda görsel
materyaller:
Karşılaştırma
Vurgulama
Kavram açıklama
gibi amaçlarla kullanılırlar
Grafik Materyalleri
. Grafikler; sayısal verileri
görselleştirerek veriler arasındaki
ilişkilerin kavranması kolaylaştırmak için
kullanılır
Grafik Materyalleri
Açık ve anlaşılır
bilgilerin
grafikleştirilmesi
için bir neden
yoktur
Grafik Materyalleri
• Pasta (dilim) ve halka grafikleri oranı
• Çizgi ve alan
grafikleri eğilimler ve
dalgalanmaları
• Sütun ve çubuk grafikler ise karşılaştırmaları
gösterirler.
Grafik Materyalleri
Sütun ve çubuk grafikleri en çok kullanılan grafik
türleridir, Genellikle aynı amaç için kullanılmakla
birlikte:
Sütun grafikleri bir zaman süresi boyunca bir öğe ile ilgili
değişiklikleri göstermek için
Çubuk grafikleri, öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için
kullanılır.
Grafik Materyalleri
Resimli grafikler
Özellikle küçük yaş grupları için tercih edilmektedir
Şemalar
Şemalar, kronoloji, sayısal veriler ve hiyerarşi gibi soyut
bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.
şema tek bir kavram ve anlaşılmasını sağlayacak miktarda
görsel ve sözel bilgi içermelidir.
Bir şemada görsel öğeler ağırlıkta olmalı, sözel materyaller
görseli tamamlamalıdır.
Şema türleri
Örgüt (teşkilat) şemaları, bir şirket, kuruluş, dernek ya
da işletmenin organizasyon yapısını gösterir. Örgüt şemaları
genelde personel ya da bölümler arasındaki ilişkileri temsil
eder.
Şema türleri
Akış şemaları, bir sürecin
akışını ya da işlemlerin yapılış
sırasını gösterir. Akış
diyagramları genelde yatay
olarak çizilir ve farklı işlem ya da
öğelerin bir bütün içinde nasıl
birleştiğini gösterir.
Örümcek Harita
Temel bir fikir veya kavramı
anlatmak için kullanılır.
Olgu
 Süreç
 Kavram
 Düşünce


Merkezdeki düşünce nedir?
 Özellikleri nelerdir?
 Fonksiyonları nedir?
gibi sorulara yanıt aranır.
Olaylar Zinciri Dizileri
Bir olayın evrelerini, lineer bir
işlemin adımlarını, bir dizi olayı
veya bir süreçte yaşananları
anlatmak için kullanılır.
Kavram, işlem veya olay nedir?
 Aşamalar veya adımlar
nelerdir?
 Biri diğerine nasıl yol
açmaktadır?
 Sonuç nedir?
gibi sorulara yanıt aranır.

Olaylar Zinciri Dizileri
Karşılaştırma Matrisi
Birden fazla insan, olay,
fikir vb. arasındaki
benzerlik veya farklılıkları
anlatmak için kullanılır.
İsim 1
Özellik 1
Neler karşılaştırılacak?
 Benzer/Farklı yönleri
nedir?
gibi sorulara yanıt
aranır.

Özellik 2
Özellik 3
İsim 2
İsim 3
Örnek
Sınıflandırma Haritası
Kavram veya olaylar arasındaki
ilişkileri, hiyerarşileri veya
dallanan işlemleri anlatmak için
kullanılır.




Ana tema nedir?
Alt temalar nedir?
Birbiri ile nasıl
ilişkilendirilebilir?
Kaç düzey vardır?
gibi sorulara yanıt aranır.
Örnek
Türk Parası
Kağıt Para
Metal Para
1YTL
1YKR
5YKR
10
YKR
25
YKR
50
YKR
100
YTL
1YTL
5YTL
10
YTL
20
YTL
50
YKR
Etkileşim Göstergesi
Kişiler veya gruplar arasındaki
etkileşimi göstermek için
kullanılır.
Kişiler veya gruplar kimdir?
 Amaçları nelerdir?
 Anlaşma/Çatışma yaşanmış
mıdır?
 Sonuçlar nelerdir?
gibi sorulara yanıt aranır.

Etkileşim Göstergesi
Balık Kılçığı Haritası
Karmaşık bir olayın
nedenlerini veya sonuçlarını
ortaya koymak için kullanılır.
X’e neden olan faktörler
nedir?
 Nasıl ilişkilendirilebilir?
sorularına yanıt aranarak,
neden-sonuç ilişkileri
kurulur.

Balık Kılçığı Haritası
Döngü Göstergesi
Bir dizi olayın tekrar tekrar
bir dizi sonuca nasıl neden
olduğunu anlatmak için
kullanılır.
Döngüdeki kritik olaylar
nelerdir?
 Nasıl ilişkilendirilir?
 Nasıl tekrara neden olur?
gibi sorulara yanıt aranır.

Örnek
Diğer
Öğretim
Araçları
Slaytlar ve Film Şeritleri
Yansıtılmak üzere
kesilerek karton
yada plastik
çerçevelere
yerleştirilmiş
küçük, saydam
fotoğraflardır
Slaytlar ve Film Şeritleri
Görsel özellikleri
Üretim kolaylığı
ve esneklikleri bu
slaytların
kullanımını
arttırmıştır
Slaytlar ve Film Şeritleri
Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
Yeni konuları tanıtmak, dikkat çakmek
Sürecin aşamalarını öğretmek
Küçük cisimleri büyütmek ve gerçek renkleri görmek
Küçük ve büyük grup eğitimleri
Üretimi kolay maliyeti düşük
Saklama ve taşıması kolay
Çoğaltılabilme özelliği
Ses ile senkronizasyonu yapılabilir.
Slaytlar ve Film Şeritleri
Dezavantajları
•
•
•
•
Fotoğrafçılık becerisi gerektirmeleri
Tek tek kullanımdan dolayı düzenleme zorluğu
Toz çekebilme özelliği
Karartma gerektirmesi
Posterler

Resim, çizgi, renk ve kelimelerin görsel bileşimidir

Etkililiği renklendirme ve dinamikliğe bağlıdır

Dikkati çekmeli ve mesajı hızlı bir biçimde
iletebilmelidir

Yeni bir konu, bir olay ve duyurular için kullanılabilir
ve güdülenmeyi sağlar
Posterler
Posterler
Posterler
Görsellerin Etkili kullanımı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mümkün olduğunca basit olmalıdırlar
Karmaşık görseller basit parçalara ayrılmalıdır
Metin miktarı mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır
Metinler için sadece koyu ve düz yazı tipleri kullanılmalıdır
Bilinmeyen nesnelerin boyutunu göstermek için ölçek ya da
bilinen nesneler kullanın
Orantısızlıktan kaçınarak informal bir denge sağlanmaya
çalışılmalıdır
Görselin en önemli öğesi sol üst köşeye yerleştirilmelidir
Kullanılan görsel hakkında öğrencilere soru sorulmalıdır
Görseller yeterince büyük olmalıdır
3 metrelik uzaklık için harf büyüklüğü 1.3 cm olmalıdır
Hareketli Resimler: TV ve Video
Avantajlar
Hareket
Süreç
Güvenli Gözlem
Beceri Öğrenme
Dramatizasyon
Duyuşsal Öğrenme
Problem Çözme
Ortak Tecrübe
Oluşturma
Hareketli Resimler: TV ve Video
Sınırlılıklar
Sabit Adım
Hareketsiz görseller
Hareketli Resimler: TV ve Video
Kullanım
Ön inceleme
Çevreyi düzenleme
Öğrencilerin
hazırlanması
Sunu
Yansıtıcısız Sunu ve Gösterim Araçları
Yazı Tahtaları
Döner
Lavhalar
Yazı Tahtalarının Etkili Kullanımı
Ders sırasında yazı yada çizimler için zaman
harcamayın
Tahtaya yazacaklarınızı önceden organize edin
Tahtaya önceden yazılmış olanları kapatın
Konuşurken sınıfa dönün
Sadece tahtaya bağlı kalmaktan kaçının
Yazı Tahtalarının Etkili Kullanımı
İki yada üçten fazla renk kullanmaktan kaçının
Yazdıklarınızın önünü kapatmayın
Işık yansımalarını kontrol edin
Önceden hazırlanmış şekillerden yararlanın
Döner Levhalar
•
Her kesin görebileceği bir açıda yerleştirilmelidir,
•
Görseller önceden hazırlanmalı yada önceden yerleri
iz olarak belirlenmelidir
•
Saydam yazı yazma satırları oluşturulmalıdır
•
Basit grafikler oluşturulmalıdır
•
Başlıklar 8-10 cm harflar 4 cm olmalıdır
•
Materyal sıralarına dikkat edilmelidir
•
Boş sayfalar bulundurulmalıdır
•
Son sayfaya özet eklenmelidir
Yazılı Materyaller
Bir yazılı materyalin öğretimsel etkililiği üç temel
değişkene bağlıdır:
1. Materyalin okunabilirlik düzeyi
2. Materyalin içeriği
3. Materyalin tasarımı
Yazılı Materyaller
Bir yazılı materyalin tasarımında:
•
•
•
•
•
•
Tutarlılık
Sayfa Düzeni
Görsel Materyaller
Yazı Stili
Yazı Türü ve Boyutu
Vurgulama
Önemli faktörlerdir

similar documents