dosyayı indir - abdullahhoca.com

Report
TARİH
KONU:Osmanlı Devleti’nin Balkanlara
hakim olmaya başlamasından sonra
burada meydana getirdiği mimari
eserler(cami,han,hamam,köprü,medrese)
hakkında araştırma yaparak bulduğunuz
eserleri tanıtıcı bilgileri ve resimleri içeren
bir albüm hazırlayınız.
ARNAVUTLUK ETHEM BEY CAMİİ
•
18.yüzyılda Tiran valisi Ethem Bey tarafından
yaptırılmıştır ancak Ethem Bey,Camii inşa
edilmeden vefat ettiğinden Camii'nin yapımını
oğulları tamamlamıştır.Ülkede komünizm yıllarında
Camiiler bir bir yıkılırken bu küçük ancak tarihi
Ethem Bey camiine dokunulmamıştır.Camii,1990
yılına kadar müze olarak kullanılıyordu.Caminin
içinde Ethem Bey'in ve eşinin mezarları
bulunmaktadır.
BOSNA-HERSEK MONSTAR KÖPRÜSÜ
• Mostar Köprüsü Bosna-Hersek
Cumhuriyeti'nin Monstar
şehrinden geçen, Neretve Nehri
üzerinde Mimar Sinan'ın
öğrencisi Mimar Hayreddin
tarafından 1566 yılında inşa
edilen köprü. Mimar Hayreddin,
köprü için 456 kalıp taş kullandı.
Köprü, çevresindeki kente adını
da verdi. Mostar, Hersek
bölgesinin ana kenti oldu
Gazi Hüsrev Bey Camii
• Gazi Hüsrev Bey Camii, Bosna
Hersek'in başkenti Saraybosna'nın
kalbi sayılan Başçarşı'da yer
almaktadır. Bey Camii olarak da
bilinir. Osmanlı mimarisinin en
göze çarpan eserlerinden biri
olup, Bosna Sancak Beyi Gazi
Hüsrev Bey tarafından 1531
yılında Mimar Sinan’a inşa
ettirilmiştir
BULGARİSTAN Mustafa Paşa Köprüsü
• Mustafa Paşa Köprüsü 16 yüzyıl
Osmanlı mimarisi ile kemer şeklinde
inşa edilmiş bir taş köprüdür. Köprü,
bugün Bulgaristan sınırları içerisinde
kalan Svilengrad'da Meriç nehri
üzerine inşa edilmiştir. Mimar Sinan'ın
önemli eserlerinden biri olan köprü
1529 yılında tamamlanmış, 1766'daki
su taşkınlarıyla zarar görse de 1809
yılında yeniden inşa edilmiştir. 20
kemerden oluşan köprü 300 m
uzunluğunda ve 6 m genişliğindedir.
Günümüzde Svilengrad şehrinin
simgesi haline gelmiştir.
Şerif Halil Paşa Camii
• Şerif Halil Paşa Camii halk arasında bilinen
adıyla Tombul Camii, Bulgaristanın Şumnu
(Shumen) ilinde bulunan cami.
• 1744 yılında Şerif Halil Paşa tarafından
yaptırılmıştır. Tek şerefeli minaresi 40 metre
yüksekliğe, Kubbesi ise 25 m. yüksekliğe sahip
olan caminin duvarları düz taştan kesilmiş,
geometrik şekilde yontulmuş ve çeşitli bitki
figürleriyle süslenmiştir. İç mekânlarda Lale
devri etkisi diyebileceğimiz Türk Barok kalemi
işi bezeme görülmektedir. Aynı zamanda
Külliye olan Camii kompleksi içinde kütüphane
ve mektebi de içeren bir medrese bulunur.
Camii Batı mimarisinin yanı sıra bir Osmanlı
yapısı özellğini de taşır. Yapı Türkiye hariç
(Edirne dahil), Balkanların en büyük ikinci
camisi olma özellğini de taşır. Balkanların en
büyük camisi ise Edirne'de bulunan Selimiye
camiidir.
Makedonya Alaca Cami
• Alaca Cami, Makedonya’nın
Kalkandelen şehrinde, bu şehirde
akan Pena Nehri yakınında yer alır.
Cami, 1438 yılında yapılmış, 1833
yılında Abdürrahman Paşa
tarafından onartılmıştır. İnce
işlemeli, görüntüsüyle de ihtişamı
olan bir cami örneğidir. Adı da
mimari yapısındaki alacalıktan,
renklilikten kaynaklanır.
Harabati Baba Tekkesi
• Harabati Baba Tekkesi,
Makedonya’nın
kuzeybatısında bulunan
Kalkandelen şehrinde yer alır.
Şehrin bir kenarında
konumlanan bu dinî külliyenin
içinde birçok yapı, bahçe
bulunur. Duvarlarla çevrili
tekke külliyesinin büyük ve
gösterişli bir giriş kapısı vardır.
Bu kapı üzerinde kule bulunur.
Üsküp Kalesi
• Üsküp Kalesi
Makedonya’nın başkenti
Üsküp’te yer alan tarihî
kale. Üsküp’ün eski şehir
alanında, Vardar’ın
kuzeyindedir.
• Kale, aynı zamanda
Üsküp’ün arma ve
bayrağında yer alan
simgelerdendir
Kanje Kalesi
• Osmanlı İmparatorluğu'nun en
geniş topraklara sahip olduğu
zamanda Osmanlı
İmparatorluğu'nun en batıdaki
kalesidir. Türkler tarafından
alındıktan sonra 1601'de Tiryaki
Hasan Paşa'nın ünlü savunması
ile kurtarılmıştır. Önceleri
Zigetvar'da bulunan eyalet
merkezinin buraya taşınmasıyla
eyalet merkezi oldu. 1690'da
Habsburg ordusu tarafından geri
alınan kent, Osmanlılar
bölgeden çekilince şehir
stratejik önemini kaybetmiş ve
1702'de Viyana'dan gelen bir
karar ile kale yıkılmış
FÜLEK KALESİ
•
•
•
Fülek KALESİ
Macaristan ve Slovakya sınırında, Nógrád ve Gömör
ırmaklarının birleştiği noktada Fülek Kalesi
bulunmaktadır. İsmi Latinceleşmiş bir Kelt sözcüğü
olan “Fulaku”’dan türemiştir. “Saklanacak yer” veya
“muhkem yer” manasına gelmektedir. M.Ö. 150
yılında kurulduğu bilinmektedir. Daha ziyade Katolik
Macarlar ve Almanların yaşadığı bir bölge olduğu için
Budin Beylerbeyliğine devamlı sorun çıkarmıştır.
Fülek kalesi tarihimizde çok önemli bir yer işgal
etmekle beraber halkımızca pek bilinmeyen
kalelerden biridir. Bir çok kere el değiştirmiştir. 10
Eylül 1682 günü Protestan Macarların lideri ve
Osmanlıya gönülden bağlı Imre Tökeli tarafından
yeniden geri alınmıştır. Imre Tökeli Fülek’in alınması
ile birlikte Budin Paşası tarafından Orta Macaristan
Kralı ilan edilerek taç giymiştir.
Bu günü Osmanlı Türk’lerinin dünya hakimiyetindeki
gerileme ve bozgun sürecinin başladığı tarih olarak
kabul edebiliriz. Bilindiği gibi ertesi yıl Osmanlı
Türkleri Viyana önünde büyük bir bozguna
uğramışlar, bütün Macaristan’ı hatta Belgrad’ı
kaybetmişlerdi.
ESTERGON KALESİ
• ESTERGON KALESİ:
Budin’in 50 kilometre
kuzeybatısında, Tuna’nın
güneyinde, Avusturya, Slovakya,
Macaristan sınırlarının birleştiği
yerde, Tuna ve Gran nehirlerinin
kavşağında şöhretli bir sınır
kalesiydi. Almanlar bu kaleye
Gran, Macarlar Estergom, Türkler
Estergun derlerdi. Kanuni Sultan
Süleyman tarafından 1543 yılında
fethedilmiştir. Evliya Çelebi ziyaret
ettiğinde, 16 mahallesi, 2900 evi,
4 camii, 2 medresesi, bir çok
mektebi vardı. Ayrıca asker aileleri
için özel evler yapılmıştı.
EĞRİ KALESİ
• EĞRİ KALESİ:
Macarların Eger, Almanların Erlay,
Osmanlı Türklerinin Eğre veya Eğri
diye adlandırılan kale, dost ve
kardeş Macaristan’ın Heves İlinin
merkezidir. Mâtra ve Bükk
dağlarının arasında, Eger nehrinin
vadisindedir. Stratejik durumu ve
zengin maden yatakların varlığı
nedenleri ile kale Macar asilzadeleri
ve Kral Ferdinand tarafından tahkim
edilmişti. Kale ilk defa Sultan
Süleyman zamanında 1552 yılında
ikinci vezir Kara Ahmet Paşa
tarafından kuşatıldı.
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi
• 1537 yılında yapılan, Gazi Hüsrev Bey
Kütüphanesi, Boşnakça, Arapça, Farsça ve diğer
dillerde yazılmış değerli elyazmalarına sahip. 800
yıldan daha eski ender eserler bulunmakta.
Bunlar paha biçilmez olarak değerlendiriliyorlar.
Kurucusu Sultan 2. Beyazıt`ın torunu Gazi Hüsrev
Bey olan kütüphanede bulunan 80.000 kitap ve
dokümanın 10.000 tanesi eski doküman ve el
yazması, 5.000 doküman ise Osmanlı
• Halifeliği dönemine ait.
KAYNAKÇA
• http://www.balkanincileri.gen.tr/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=105:eserler&ca
tid=36:osmanli&Itemid=110
• http://tr.wikipedia.org/
• http://www.forumpaylas.net/tarih-inkilaptarihi/54857-osmanli-devletinin-balkanlardakimimari-eserleri-hanlar-camiler-medreseler.html
• http://www.restoraturk.com/balkanlardakiosmanli-eserleri.html?
Hazırlayanlar
• Ahmet Berk AKIN
• Şeymanur TERZİ
• Caner KAÇAKOĞLU

similar documents