1364 power point soru cevap.pps

Report
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.11.2013 Resmi Gazete Sayısı:28812
S1)hangisi asbest çeşidi değildir?
D
a)Krizotil
b)Krosidolit
c)Tremolit
d)antimonit
asbest çeşitleri:
1) Aktinolit 2) Antofilit 3) Grünerit Asbest (Amosit) 4) Krizotil
5) Krosidolit 6) Tremolit
s2)Solunumla akciğerlere ulaşmasın
rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya
fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara
ne denir?
B
A)toksik toz
b)inert toz
c)kanserojen toz
d)pnimokonyoz toz
s3)Kristal yapıda SiO2 aşağıdakilerden
hangisini içermez?
D
A)Kuvars
B)tridimit
C)kristobaliti
D)talk
Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,
S4)lifsi tozlarla ilgili hangisi yanlıştır?
D
a) Uzunluğu beş mikrondan daha büyüktür
b) eni üç mikrondan daha küçüktür
c)boyu eninin üç katından büyüktür
d)uzunluğu ve eni 10 mikrondan küçüktür
s5)Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya
çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığa ne
denir?
B
a)Mezotelyoma
b)Pnömokonyoz
c) asbestoz
d)pleura
mezotolyama:Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve
karın zarı kanseri
pnomokonyozAkciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi
sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,
asbestoz:İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen
asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen
asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini
göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.
pleura:asbeste bağlı Akciğer zarı (pleura) kalınlaşması
s6)hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?
I-çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz
II.-çapı üç mikrondan küçük
III-uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları
D
A)I ve II
b)II ve III
c)Yalnız I
d) hepsi
Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron
büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan
küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları,
s7) işverenin tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesindeki
yükümlülüğünden hangisi yanlıştır?
a)Riski kaynağında önlemek üzere; uygun işorganizasyonunun yapılmasını ve toplu
koruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlar
b)Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol,
denetim
ve gözetim yapılmasını sağlar
C
c)İşyerlerinde oluşan atıkların, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ilgili mevzuatına
uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar
d)İşyerlerinin çalışmaşekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan
yeterli temiz havanın bulunmasını sağlar
İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına
uygun olarak bertaraf edilmesini
s8)Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda
belirtilen hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
C
a)Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
b)Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
c)Ortamda bulunan tozun tane boyutu
d)mesleki maruziyet sınır değerleri,
Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen
hususlar özellikle
dikkate alınır.
a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,
b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve
zararları,
c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
ç) mesleki maruziyeti sınır değerleri,
d) Toz ölçüm sonuçları,
e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,
f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları
s9)tozla mücadele komisyonunda hangisi yoktur?
A
a)Ulaştırma Bakanlığından bir temsilcisi
b)SGK’ den bir temsilci
c)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
d)Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci
İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı
başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birer temsilci ileİş Teftiş Kurulu
Başkanlığından iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili bir iş müfettişi, SGK’
den bir temsilci, Genel Müdürlükten bir hekim ile bir mühendis veya bir iş sağlığı ve
güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren konfederasyonlarından birer temsilci
ve Bakanlıkça uygun görülecek tozla mücadele ve toza bağlı meslek hastalıkları konularında
çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerinden birer öğretim üyesinin
katılımıyla bir komisyon kurulur.
s10) Tozla mücadele komisyonu ile ilgili hangisi
yanlıştır?
D
a)komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır
b)komisyon yılda iki defa toplanır
c)Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe
yürütülür.
d)Süresi bitenler yeniden görevlendirilmezler.
işyeri hekimi
s11)".........................
çalışanın maruziyetinin sona
ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık
değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin
bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi
gereken süreyi belirleyebilir. "hangisidir?
C
A)işveren
b)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı
c)işyeri hekimi
d)issgb
s12) Asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde
çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO
Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre
değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular
tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak
bildirilir. Okuyucu listesi nereden temin edilir?
A
A)İSGGM
B) Çalışma Bakanlığı
C)ÇASGEM
D)İSG katip
Okuyucu listeleri, İSGGM veya İSGÜM’ ün internet sayfasından temin
edilebilir
s13)ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi
Çizelgesi’ ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin
raporunu alan işveren; hangi kategoride aralıklı muayenelerle takibinin
yapılmasını gerektirir?
A
A)kategori 0
B)kategori 1
C)kategori 3
D)kategori 4
• Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin
yapılmasını,
• Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlar
s14)İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz
ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili
mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden
itibaren kaç yıl süreyle saklar?
A) 10 YIL
B)15 YIL
C)20 YIL
D)40 YIL
s15) toz yönetmeliğine göre çalışanların eğitimleri konularında
hangisi yoktur?
C
A)Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler
B)Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı
C)TWA ve ESD değerlerini ve anlamları
D)İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık
ve güvenlik riskleri
ÇALIŞANLARIN EĞİTİM KONULARI:
*Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
*İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri,
meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında
bilgiler,
*Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler
ve alınacak önlemler,
*Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.
s16)İşçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden hangisinin
alınmasına gerek yoktur?
A
A)İşçinin aldığı ücret
B)İş dışı etkilenimler (tütün, alkol vb)
C)Benzeri yakınması olan başka işçilerin varlığı
D)O ana kadar yapılan tüm işlerin tanımlanması
İş yeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü
alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler,
kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları
sorgulanmalıdır).
S17)Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest
konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?
B
A) 0.05 lif/cm3
B) 0.10 lif/cm3
C) 0.20 lif/cm3
D) 0.30 lif/cm3
s18)Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi meslek
hastalıklarına neden olmaz?
D
A) Asbestosis
B) Mezotelyoma
C) Mide-bağırsak kanseri
D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epilepsi
s19)Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının
gelişiminde etken değildir?
C
A)Tozun tane boyut dağılımı
B)Toza karşı kişisel duyarlılık
C)Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığı
D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği
s20)İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest
konsantrasyonunun, ......... saatlik zaman ağırlıklı ortama (.....)
değerin ...... lif/cm3ü geçmemesini sağlayacaktır. ?
A
A)sekiz - TWA - 0,1
B)sekiz - STEL - 0,5
C)yedi buçuk - TWA - 0,1
D)yedi buçuk - STEL - 0,1
s21)hangisini TWA değeri 5mg/m3 değildir?
B
A)Taş yünü
B)kuvars solunabilir
C)fırın cüruf yünü
D)sentetik cam yünü
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı:28786
s22)İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin
hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden
sorumlu gerçek veya tüzel kişi hangisidir?
A
A)Proje sorumlusu
B)işveren vekili
C)Sağlık ve güvenlik koordinatörü
D)uygulama koordinatörü
Sağlık ve güvenlik planı
s23)......................muhtemel
risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca
sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının,
çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından
yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek
farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve
farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların
koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu
işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanır veya hazırlanması
sağlanır.
B
A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
B)Sağlık ve güvenlik planı
C)sağlık ve güvenlik raporu
D)Risk analiz dokümanı
s24)İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce
ve güvenlik planı hazırlar veya
projenin hazırlık aşamasında, Sağlık
........................
hazırlanmasını sağlar
B
A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
B)Sağlık ve güvenlik planı
C)sağlık ve güvenlik raporu
D)Risk analiz dokümanı
s25)İşveren veya proje sorumlusunun yapı işini bildirmesi için
gerekli şartlardan hangisi yanlış verilmiştir?
D
A)Yapı işinin 30 işgününden fazla sürmesi
B)devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edilmesi
C)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi
D)İşin büyüklüğü 300 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi
İşveren veya proje sorumlusu;
1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla
çalışan istihdam edileceği,
2)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği, durumlarda yapı
işine başlamadan önce
Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür.
s26)yapı işine ait bildirimde hangisi bulunmaz?
D
A)İşverenin ad ve adresi
B)Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
C)Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya
koordinatörlerinin adı ve adresi,
D)kullanılacak iş ekipmanlarının listesi
YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM
1–Bildirim tarihi,
2–İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),
3–İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),
4–Proje tipi (*),
5–Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,
6–Proje hzırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin
adı ve adresi,
7–Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,
8–İşin planlanan başlama tarihi,
9–Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),
10–Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
11–Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**)sayısı,
12–Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi.
(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi)
(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler
belirtilmelidir.
s27) Yüksekte çalışma da platforma bitişik, en az kaç cm
yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır?
A
A)15 cm
B)20 cm
C)45 cm
D)47 cm
** Korkuluklarda;
a) Platformdan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden
gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,
b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,
c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla
olmayacak şekilde konulan ara korkuluk
s28) Yönetmeliğe göre düşen cisimler için alınması gerekli tedbirlerden
hangisi yanlıştır?
D
A)Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.
B)Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı
sağlanır.
C)Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir
veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.
D)Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin
düşmelerini engellemek için ara dinlenmelerinde iskele üzerine düzgünce bırakılırlar.
s29)yapı işlerinde Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma ile ilgili
hangisi yanlıştır?
C
A)Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım
rölesi kullanılır.
B)Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış
etkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz
C)Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık
uçlu kablolarla bağlantı yapılabilir.
D)Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır
s30)Acil çıkış yolları ve kapıları için hangisi yanlıştır?
C
A)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı
önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
B)Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde
yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur
C)Acil çıkış kapıları kolay açılabilmesi için raylı veya döner kapı biçiminde yapılabilir.
D)Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı alanının
ve
çalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipmana,
bulunabilecek azami çalışan sayısına bağlıdır
s31)İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından
görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile
ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır,
rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma
yapılır. hangileri doğrudur?
I. Kullanılmaya başlamadan önce
II. Üzerinde değişiklik yapıldığında
III. Ayda en az bir kez
IV. Belli bir süre kullanılmadığında
A
A)I,II ve IV
B)I,II ve III
C)II,III ve IV
D)hepsi
**İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda kontrole tabi tutulacaktır.
a)Kullanılmaya başlamadan önce,
b) Haftada en az bir kez,
c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,
ç) Belli bir süre kullanılmadığında,
d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve
sağlamlığını etkilenmesinde
s32)İskelelerde geçiş amacıyla en az kaç cm genişliğinde ve kenarlarında
korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır?
B
A)45
B) 60
C) 75
D)100
İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu
Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan
özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır
s33)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde
özel tedbirlerle ilgili hangisi yanlıştır?
C
A)kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak
kullanılması ve sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi sağlanır.
B)taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay elemanların anma dış çapının en az
48,3 milimetre olması, anma et kalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma
dayanımına uygun olması sağlanır.
C)Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca uzak kurulur, bunun mümkün olmadığı
durumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır.
D)Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.İskelenin
dik ve platformun düz olması sağlanır. İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket
etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunur
uzak değil yakın kurulur
s34)Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap
veya metalden yapılmış asgari kaç cm eninde ve her iki tarafı korkuluklu
geçitler kullanılır?
C
A) 60
B) 70
C)80
D)90
Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden
yapılmış asgari 80 cm
eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır.
s35)Açıkta yapılan kaç metreden daha derin kazı işlerinde ve her
derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit
gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması
engellenir?
C
A) 3
B) 2
C)1.5
D)1
Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte
yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak
yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir.
s36) (çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde asma iskelede en fazla kaç işçi
çalıştırılacaktır?
C
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg danfazla yük konmayacak ve
asma iskelede 4 işçiden fazlası çalıştırılmayacaktır
s37)(çıkmış soru A sınıfı )Yük taşıyan iskelelerde alet ve
malzemenindüşerek kazaya sebep olmasını önlemek içindöşeme dış
15
kısmına ................
santimetreyüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır.Bu
1
etek tahtası ile döşeme arasında en çok................
santimetre boşluk
bırakılabilir.
B
A) 20 – 2
B) 15 – 1
C) 20 – 1
D) 15 – 2
Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını
önlemek için döşeme dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir etek tahtası
konacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok bir santimetre boşluk
bırakılabilir
D
s38)(çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
30 iş gününden fazla sürecek ve
Yönetmeliği’ne göre, “Yapı işi ..........
20
devamlı olarak..........’den
fazla işçi çalışacaksa işveren veya proje
sorumlusunca ilgili konularda Bakanlığa bildirimde bulunmakla
yükümlüdürler.” Yukarıda verilen cümledeki boşluğa sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 60 – 20
B) 60 – 50
C) 30 – 50
D) 30 – 20
İşveren veya proje sorumlusu Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak
20’den fazla işçi çalışacaksa İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma
gerektiriyorsa, yapı işine başlamadan önce aşağıda belirtilen bilgileri içeren bildirimi
Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
s39)(çıkmış soru A SINIFI)kazılan toprağı dışarıya taşıyacak
araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa
35 dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı
eğimleri ..........
hâllerde yük asansörleri kullanılacaktır.” ifadesindeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
C
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
Kazılan toprağı dışarı taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını
sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanmadığı hallerde
yük asansörleri kullanılacaktır. Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz.
150 santimetreden daha derin olan kazı
s40) (çıkmış soru A SINIFI)..........
işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri
bulundurulacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
B
A) 175
B) 150
C) 125
D) 100
150 cm den daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el
merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için
kullanmak yasaktır.
s41)(çıkmış soru A SINIFI)Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?
D
A) Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
B) Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması
C) Arama amacıyla sondaj yapılması
D) Yol yapım işler
s42)(çıkmış soru A SINIFI)Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin genel
yükümlülükleri arasında yer almaz
A
A) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile ticari alışveriş
ortamlarının araştırılması
B) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin
durumuna göre yeniden belirlenmesi
C) Tesis ve ekipmanının kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak
teknik bakım ve kontrollerinin yapılması
D) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun
depolama alanları ayrılması ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi
s43)hangi tanım yanlış verilmiştir?
C
A)Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,
B)Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri
önleyici engelleri,
C)Lağım: Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,
D)Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim
yapılan yer,
Lağım:Taş içerisinde sürülen galeriyi,
Nefeslik:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,
S44)Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını
sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde
fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne denir?
B
A)Röset
B)Varagel
C)Freno
D)Topuk
Röset: Kuyu ve baş aşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı
yerlerini,
Topuk: işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını,
Varagel: Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve
karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan
taşıma yerini,
Freno: Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,
s45)Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde hangisi
yoktur?
D
A)Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
B)arama amacıyla sondaj yapılması
C)çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması işlerini
D)çıkarılan madenlerin işlenmesi
***Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri:
Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması,
çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç satışa hazırlanması işlerini,
**Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya
yerüstünden çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan
madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması işlerini, ifade eder
s46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B
A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu
altında yapılır.
B)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım
donanımı sağlanır ve yılda en az iki defa olmak üzere düzenli olarak gerekli
tatbikatlar yapılır.
C)Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır
D)Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler
tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım
donanımı sağlanır ve yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli
tatbikatlar yapılır.
s47)Sağlık ve güvenlik dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
D
A)Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu
Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması
B)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde kullanılması ve bakımının yapılması.
C)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi,
D)Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler hariç olmak üzere
risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere
risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
D
s48)Sağlık ve güvenlik dokümanı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmalıdır
B)önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında revize edilmelidir
C)işyerinde meydana gelen iş kazası sonrasında revize edilmelidir
D)çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara
uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmeye gerek yoktur
s49)maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
C
A)Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler.
B)Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın eşliğinde girebilirler.
C)kayıtların tutulmasından ve saklanmasından maden mühendisi sorumludur.
D)Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun gözetim yapılır.
işveren sorumludur
s50)...................kg dan az patlayıcı madde bulunan depolara ana
yoldan ..............derecelik .....dirsek, oluşturan yolla girilmeli ve
patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.
A
A) 50 kg-90 derece bir dirsek
B)50 kg -120 derece bir dirsek
C)100kg-90 derece iki dirsek
D)100kg-120 derece iki dirsek
50 kilogramdan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90derecelik
bir, daha çok patlayıcı madde bulunan depolara 90 derecelik iki dirsek
oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.
s51)Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına,
dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır?
A
A) 3
B) 5
C)10
D)25
S52)Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır?
C
A)10 derece-25 derece
B)10 derece-30 derece
C)8 derece-30 derece
D)8 derece-25 derece
Yeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden
yukarı olmaması sağlanır.
s53)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
C
A)Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine bağlanması
ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar.
B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez
C)Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 40 santimetredir.
D)Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya onun gözetim ve
sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta veya çalışan tarafından yapılır.
Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 35
santimetredir. Fazla her kartuş
için, kartuş boyunun yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir. Patlayıcı maddenin boyu,
delik derinliğinin yarısını geçemez.
S54)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
D
A)Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder.
B)Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri
ateşlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip
tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez.
C)Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması tehlikesi olan
ocaklarda, fitille ateşleme yapılamaz.
D)sekizden çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.
Beşten çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.
s55)Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin
gözetiminde, mümkünse o lağımı delen çalışan tarafından, patlamamış
lağım deliğinin en az kaç cm yakınında, ona paralel başka bir delik
delinip doldurularak ateşlenir.
D
A) 60
B) 45
C)40
D)30
S56)Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar
hususunda, ilgili mevzuat hükümler ininde göz önünde tutulduğu ve
ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır. Bu Yönergede
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
C
A)Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar
B)Havalandırma
C)nemlendirme
D)Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları
Yönergede;
a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar,
b) Ateşleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalışanların listesi,
c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karşı korumak için alınacak tedbirler,
ç) Patlayıcı madde tüketim planı,
d) Tecrit (ayırma) tedbirleri,
e) Havalandırma,
f) Patlama ve yangına karşı alınacak tedbirler,
g) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması,
ğ) Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları, ile ilgili hususlar yer alır.
s57)Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye
ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir
kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en çok kaç kilometre olan
alan içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir
kurtarma istasyonu kurabilirler.?
C
A) 100
B)75
C)50
D)25
S58)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği
açısından gerekli hallerde veya kaçtan daha fazla çalışanın bulunduğu
işyerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır. ?
A
A) 10
B)15
C)30
D)50
s59)Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe
yüksekliği kaç metreyi geçemez. ?
C
A) 1
B)2
C)3
D)5
s60) Çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan
yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış
volkanik taş ve tüflerde şev açısı kaç dereceyi geçemez?
A)30
B)45
C)60
D)75
şev açısı ise, jeolojik ve yapısal özellikler de dikkate alınarak, sağlam arazide 60
dereceyi, çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde,
killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve
tüflerde 45
s61)Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları
galeri tabanından en az .....................santimetre yükseklikte ve araçlarla
galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az ........................ santimetre
mesafe kalacak şekilde bırakılır.
A)180-90
B)180-60
C)90-90
D)90-60
Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en
az 180 santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında
en az 60 santimetre mesafe kalacak şekilde bırakılır.
S62)Taşıma yollarındaki havanın niteliğine göre elektrikli lokomotifler
kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?
A)patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunması
B) metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocakları
C)kükürt tozu bulunan kükürt ocakları
D)Karbon monoksit bulunan kükürt ocakları
Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu
bulunan veya metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu
bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz
s63)Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni)
maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış
olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin
taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az kaç olmalıdır. ?
A) 6
B) 8
C) 11
D)12
Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz
kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla,
yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran
en az 12 olmalıdır.
s64)Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, kaç ayda en az bir kez,
zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri
uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup
bulunmadığı yönünden muayene edilir.?
A) 1
B) 3
C) 6
D)12
Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, 6 ayda en az bir kez, zincirler,
ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle
ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene
edilir.
s65)İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda,
ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç
metreyi geçmez.?
A) 5
B) 6
C) 7
D)8
s66)Havasında ..................’dan az oksijen, .....................’den çok metan,
.....................’den çok karbondioksit,..........................den çok karbon
monoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.
A)% 19-% 2-% 0.5-%0.005
B)% 19-% 1-% 0.5-%0.005
C)% 19-% 2-% 0.05-%0.005
D)% 21-% 2-% 0.05-%0.0005
Havasında
% 19’dan az oksijen,
% 2’den çok metan,
% 0.5’den çok karbondioksit,
50 ppm (%0.005)den çok karbon monoksit
ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.
s67)8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı
nedir?
a)% 0,002
b)% 0,02
c)% 0,05
d)% 0,005
8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı
20ppm(% 0,002)’ dir.
s68) maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A)Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıyla
bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan
verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır.
B)yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini önleyecek biçimde
kapatılır
C)Çalışmanın bittiği yerlerle terkedilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava yollarından
topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır.
D)Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı geçirmeyecek şekilde düzenlenir.
Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzenlenir.
s69)Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde
ocak dışında hava giriş kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve
ayıklama tesisi kurulmaz
A)50
B) 60
C)80
D)100
Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında
hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz
S70)Patlayıcı madde kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?
A)Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde %2 veya
daha çok metan bulunan kısımlarda,
B)Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni
imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,
C)Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
D)Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
Patlayıcı madde kullanılmayan durumlar
a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya
daha çok metan bulunan kısımlarda,
b) Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni
imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,
c) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
ç) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
s71)Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek
eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler
göz önünde bulundurularak en az kaç metre boyunda kontrol
sondajları yapılması sağlanır.
A) 10
B)15
C)25
D)50
Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma
yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde
bulundurularak en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır.
S72)madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır?
B
A)Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir
noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini
önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz sayılır.
B)Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
C)Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler
dışında,
bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz.
D)Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır
Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır.
s73)Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar
içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % kaçı
geçemez?
A
A) % 1,5
B) % 2
C) % 1
D)% 4
Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli
yollarda metan oranı % 1,5’u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i
geçmez.
S74)Havasında............................’den çok metan tespit edilen ocaklarda
veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun
temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.
B
A) % 1,5
B) % 2
C) % 1
D)% 4
Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya
ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun
temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.
s75)Genel havasındaki metan oranı ................... geçen yerlerdeki
letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve
şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez.
A) % 1,5
B) % 2
C) % 1
D)% 4
Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen yerlerdeki
iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar
düzelmedikçe yeniden verilmez.
s76)Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce
................. metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki
boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya
daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.
a) 10
b)25
c)30
d) 40
Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre
yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda
grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse
lağımlar doldurulmaz.
s77)AĞUSTOS 2013 A SINIFI
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre lağım deliğinde
patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldığı takdirde
öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara tekrar başlanır.
B)Patlamayan lağımlar işaretlenir ve tekrar patlatılır.
C)Elektrikle ateşlemede en az 5 dakika fitil ile ateşlemede en az bir saat geçmeden
ateşleme alanına kimse giremez.
D)Lağımı delen usta tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az 80 santimetre
yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir
s78)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve
Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Önlemlerine İlişkin
Tüzük’e göre mekanik olarak çalışılan açık işletmelerde, kademe düzlüğü
nasıl olmalıdır?
A)Atımlardan sonra bile, makinelerin rahatlıkla ve güvenle manevra yapabilmelerine
olanak verecek ve çalışanlar için tehlike oluşturmayacak genişlikte olmalıdır.
B)Kademe düzlüğü genişliği en az 15 metre olmalıdır.
C)Kademe düzlüğü genişliği, en az kullanılan ekskavatörlerin genişliği kadar
olmalıdır.
D)Kademe düzlüğü genişliği kademe boyuyla orantılı olmalıdır
s79)AĞUSTOS 2013 A SINIFI
“Kadınların, yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yer altı işlerinde
çalıştırılamaz.” hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer alır?
A)Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması
Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’te
B)176 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
C)155 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
D)45 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
s80)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve
Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin
Tüzük’te yer alan“Ocaklarda çalışan işçilerin, .......... kişiden az
olmamak üzere, en az .........., gerektiğinde kurtarma işinde
görevlendirilmek üzere, önceden eğitilir.” ifadesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 10 / % 1’i
B) 5 / % 2’si
C) 10 / % 3’ü
D) 3 / % 5’i
s81)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e
göre bina ve tesislere yakın açık işletmelerde, kademeli ateşleme sağlayan
yöntemlerle yapılacak büyük atımlarda kullanılabilecek kapsülün adı nedir?
A) Gecikmeli
B) Adi
C) Fitilli
D) Emniyetli
s82)MAYIS 2013 A SINIFI Havasında oksijen % .......’dan az, metan
% .....’den fazla, bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır.
Boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 09 / 1
B) 19 / 1
C) 19 / 2
D) 29 / 2
83)MAYIS 2013 A SINIFI Yeraltı kömür ocakları için aşağıdaki hangi
uygulama yanlıştır?
A)Hazırlık devresi dışında yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler en az iki ayrı yolla
yerüstüne bağlanır.
B)Kömür ocaklarında lağımlar elektrikli kapsülle ateşlenmez.
C)Ortamda % 1 metan gazı bulunması durumunda patlayıcı madde kullanılmaz.
D)Yeraltı patlayıcı deposunda sıcaklık 8-30ºC arasında olmalıdır.
84)MAYIS 2013 A SINIFI Patlayıcı madde depolarında güvenlik
önlemlerine ilişkin olarak, yer altındaki patlayıcı depolarına, Bakanlıktan
izin alınmadıkça, kaç kilogram dinamit ve kaç adet kapsülden fazlası
konulamaz?
A)50 kg dinamit, 100 adet kapsül
B)100 kg dinamit, 300 adet kapsül
C)150 kg dinamit, 300 adet kapsül
D)200 kg dinamit, 400 adet kapsül
85)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı maden ocakları için kuyular açılırken, kova ile
insan taşınan kuyularda kullanılan kovaların hızı en fazla ne olabilir?
A) 2,0 metre/saniye
B) 1,5 metre/saniye
C) 1,0 metre/saniye
D) 0,5 metre/saniye
86)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı kömür ocaklarında, patlayıcı madde ile
patlatma yapmadan önce, aşağıda verilen hangi ölçümün yapılması ve bu
ölçümün hangi değerden az olması mevzuat gereğidir?
A)Metan gazı ölçümü - % 1
B)Karbondioksit ölçümü - % 1
C)Karbon monoksit ölçümü - % 0,5
D)Hava hızı ölçümü - 0,5 metre/saniye
87)EKİM 2012 A SINIFI Galeri açılmasında uygulanan delme-patlatma
kapsamında, patlayıcı maddenin yerleştirilmesi için açılan lağım
deliklerine ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili mevzuat gereği
yapılması zorunlu değildir?
A)Sıkılama işlemi iletken olmayan özel çubuklarla yapılmalıdır.
B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.
C)Sıkılama maddesinin boyu 40 cm’ye kadar olan kartuşlar için 35 cm olmalıdır.
D)Nezaretçiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında
bulundurmamalıdır.
88)EKİM 2012 A SINIFIGrizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında
Yönetmelik’e göre haberleşme, sinyalizasyon ve erken uyarı sistemi dışındaki bütün
elektrik teçhizatı, tesisatı ve aygıtları, maden ocağı havasındaki metan oranı yüzde kaç
olduğunda, otomatik olarak devreden çıkacak özellikte tesis edilmiş olmalıdır?
A) % 0.5
B) % 1
C) % 1.5
D) % 2
89)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı Maden İşletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel
Hükümlere göre çalışma planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek ölçekli bir yeraltı çalışma planı
hazırlanacaktır.
B)Bu planlara kolayca ulaşılabilecek ve bunlar güvenlik yönünden gerekli olduğu
sürece muhafaza edilecektir.
C)Yollar, üretim alanları ile çalışma ve güvenliği etkileyebilecek bilinen diğer özellikler
bu planın üzerinde gösterilecektir.
D)Yeraltı çalışma planları sadece iş kazası olması durumunda ve denetim sonuçlarına
göre güncelleştirilecek ve işyerinde bulundurulacaktır
90)MAYIS 2012 A SINIFI Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması
Hakkında Yönetmelik’e göre, T-5 sıcaklık sınıfı aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?
A)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye eşit
veya 100 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun
alevlenme sıcaklığı 100 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını
B)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye eşit
veya 200 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun
alevlenme sıcaklığı 200 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını
C)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit veya
75 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme
sıcaklığı 75 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını
D)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit veya
150 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme
sıcaklığı 150 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfın
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:24.12.2013 Resmi Gazete Sayısı:28861
s91)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Destekten Türkiye genelinde kaç
kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinin işverenleri faydalanır?
A)10
B)25
C)30
D)50
S92)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Çalışan sayısının ondan az olup
olmadığının tespitinde hangisi yanlıştır?
A)Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının
tespitinde dikkate alınmaz.
B)İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen
sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
C)Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı
sayısı düşülür.
D)İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil
edilmez
Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde
* Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı
sayısı esas alınır.
*İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
*İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan
sayısına dahil edilir.
* Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı
sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
* Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
* aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate
alınmaz.
s93)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş
sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı
................................. yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime
esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
A)14
B)15
C)16
D)18
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve
güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük
sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla
%1,4 ve %1,6’sıdır.
s94)Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı
çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için,
gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren
yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu
işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan
destekten ......................................yıl boyunca yararlanamaz.
A) 1
B)2
C)3
D)5
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN AZALTILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi: 30.12.2013 Resmi Gazete Sayısı:28867
(Mükerrer)
s95)BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN
AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN uygulanmadığı yerlerden hangisi
yanlış verilmiştir?
A)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
B)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
C)tehlikeli maddelerin pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerinde
D)Düzenli atık depolama sahalarına,
1) Bu Yönetmelik;
a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
b)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;
1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında karayolu,
demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,
2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,
ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı
doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,
d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi
ile ilgili faaliyetlere,
e) Düzenli atık depolama sahalarına uygulanmaz
istisnalar
Ancak bu Yönetmelik;
a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli
maddelerin pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine,
b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi
kapsamındaki minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin
işlenmesi ile ilgili faaliyetlere ve bu işlemlere ilişkin depolama
faaliyetlerine,
uygulanır.
96)Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da
başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimaline ne denir?
A) Olay
B)tehlike
C)risk
D)kaza
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı
sonuçların meydana gelme ihtimalini
97)Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı,
kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyeline nedendir?
A) Olay
B)tehlike
C)risk
D)kaza
Tehlike: Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya
çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
98)İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel
program paketini kullanarak bildirimini yapar. bu bildirimle ilgili hangisi
yanlıştır?
A)Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir
değişiklik olmasıyla yapılır
B)Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi durumunda yapılır
C)Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen
bilgilerde herhangi bir değişiklik olması
D)bildirimler en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır
İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini
kullanarak bildirimini yapar. bu bildirimde,
a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik
olması,
b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması,
c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde
herhangi bir değişiklik olması,
d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi,
hallerinde yirmi işgünü içerisinde bildirimini günceller
99)Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük
endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden
kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla
..........................metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.
A)Karma
B) kantitatif
C)kalitatif
D)olasılıklı
Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza
tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin
değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.
100)Kantitatif risk değerlendirmesinde hangi husus dikkate alınmaz?
A)Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları
B)Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi
C)Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik
değerlendirmesi ve sertifikasyonu
D)Biyolojik maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.
Kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve aşağıda belirtilen
hususlar dikkate alınır:
a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri.
b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.
c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu
alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu.
ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması.
d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri.
e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve
sertifikasyonu.
f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.
g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri.
ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.
h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları.
ı)İnsan hataları ve güvenilirlik analizi
101)İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli
ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü
sonucunun meydana gelme frekansını ................. seviyesine veya bu
seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.
A)1x10-4/yıl
B)1x20-4/yıl
C)1x30-5/yıl
D)1x40-5/yıl
İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için
senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme
frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye
indirmek zorundadır.
102)İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini
müteakiben kaç iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.
A)5
B)10
C)15
D)30
İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli
bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim
ve kayıt sistemine yükler.
103)İşletmeci güvenlik raporunu, güncellemeleri de kapsayacak
şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her ................... yıllık süre
içerisinde günceller
A)1
B)3
C)4
D)5
İşletmeci güvenlik raporunu, güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu
tarihten itibaren her beş yıllık süre içerisinde günceller ve beş yıllık sürenin
bitiminden itibaren yirmi işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
gönderir.
104)işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun
kendisine bildirilmesinden itibaren kaç iş günü içerisinde dâhili acil durum
planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir
A)5
B)10
C)15
D)30
işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun
bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü
içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
gönderir
105)İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya
planlarını kaç ay içerisinde hazırlar.
A)6
B)12
C)24
D)36
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay
içerisinde hazırlar
106)İşletmeci, kaç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını
gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve
acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata
katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar?
A) 1
B)2
C)3
D)5
İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir,
gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten
birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.
107).......................... yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü, harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde
güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten
birimlerle iş birliği hâlinde yapar.
A)1
B)2
C)3
D)5
Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum
planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil
servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar.
S108-a)ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği % 5’ten az olduğu
takdirde eşik sınır değer kaç mg/m3 olarak değerlendirilir?(soru yanlış
demeyin en son yönetmeliğe göre)
A
A)2.4 mg/ m³
B)3 mg/ m³
C)4mg/ m³
D)5mg/ m³
108-b)işletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, mümkün olan
en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilerden hangisine bilgi vermez?
C
A)Valilik ve ilgili belediye
B)Başbakanlık Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı
C)Sağlık Bakanlığı
D)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde , mümkün olan en kısa sürede en
uygun araçları kullanarak aşağıdakilere bilgi verir:
Valilik ve ilgili belediye
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
109)İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgilerde
hangisi bulunmaz?
A)Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
B)Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan
mevcut verileri.
C)kazadan etkilenen kadın sayısı
D)İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgiler:
Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için
gerekli olan mevcut verileri.
Alınan acil durum önlemleri
110)İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip
kaç gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük
Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak
elektronik olarak sisteme yükler.
A) 3
b) 15
C) 30
D)60
İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün
içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları
Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler.
111)Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz
önünde bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların
elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların.....................denetlenmesini
sağlayacak şekilde hazırlanır
A) yılda en az bir kez
B) yılda en az iki kez
C) yılda en az üç kez
D) gerektiğinde
Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak
denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların yılda
en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. Yapılan her bir programlı
denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya birden fazlası denetlenir. Güvenlik yönetim
sistemi unsurlarının tamamının denetiminin 6 yıl içerisinde tamamlanması esastır.
112)Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, ..................’lik bir
sıcaklığa ve................. ’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar
basıncına sahip olan herhangi bir maddedir
A)20 °C.............101,3 kPa
B)20 °C...............100 kPa
C)30 °C..............101,3 kPa
D)30 °C.............100 kPa
Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir sıcaklığa ve 101,3 kPa’a eşit
veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir.
Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir sıvı, 20 °C’lik bir sıcaklıkta ve 101,3 kPa
standart basınçta bir gaz olarak tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan herhangi bir
maddedir.
113)Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında
havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve
müstahzarlar hangisidir?
A)Kolay alevlenir sıvılar
B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
C)Alevlenir sıvılar
D)Patlayıcı madde
Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında
ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar (risk tanımı R17)
Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan maddeler
ve müstahzarlar (risk tanımı R11)
114)0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit
ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması
durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve
müstahzarlar hangisidir?
A)Kolay alevlenir sıvılar
B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
C)Alevlenir sıvılar
D)Patlayıcı madde
0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya da daha
düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda
kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar (risk tanımı R12)
Ortam sıcaklığı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya süper kritik
halde bulunan gazlar (risk tanımı R12)
115) büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılacak durumlardan hangisi
yanlıştır?
A) Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın
veya yasayla koruma altına alınan bir alanı
B)Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 10 ya da daha fazla hektarlık tarım
alanlarını da içeren bir habitat alanı
C)Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar; Nehir veya kanal
boyunca olan 1 km veya daha fazla hasar
D)Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar; Göle veya gölete
olan 1 hektar veya daha fazla hasar
Çevreye verilen hasar;
Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar;
a) 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya yasayla koruma altına alınan bir alanı,
b) 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını da içeren bir habitat alanı,
Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar;
Nehir veya kanal boyunca olan 10 km veya daha fazla hasar,
Göle veya gölete olan 1 hektar veya daha fazla hasar,
Deltaya olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
Açık denizlere veya kıyılara olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
Akifer ya da yeraltı suyuna 1 hektar ya da daha fazla alana olan önemli hasar
116)Bir kuruluşta, yalnızca ilgili niteleyici miktarın................ ’sine eşit veya
daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluşun başka bir yerindeki
büyük bir kazaya neden olma ihtimali olmayan herhangi bir yerde bulunması
hâlinde, mevcut toplam miktarın hesaplanmasında ihmal edilir.
a)% 2
b)% 3
c)% 4
d)% 5
117)hangileri bu yönetmeliğin uygulandığı maddelerdendir?
I.Amonyum nitrat
II.klor
III.asetilen
IV oksijen
V hidrojen
VI arsenik
A) I,II ve III
B)I,III ve VI
C)I,II,III,V ve VI
D)HEPSİ
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİYÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı:28762
118)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine kapsamına hangileri girmez?
I. Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin,
preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde
II. kara, deniz ve hava taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
III. demir taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
IV. iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
A)I ve II
B)I,II ve IV
C)Yalnız II
D)Hepsi
Bu yönetmelik ;
* Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin,
preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,
* Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan
işaretlemelerde, uygulanmaz
119)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A)Bilgilendirme işareti:Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve
ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri
B)Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti
C)Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir
davranışı yasaklayan işareti
D)Zorunluluk işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan
işareti
Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti
120)Sağlık ve güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre hangisi Sabit ve kalıcı
işaretlerden değildir?
A)Trafik yolları güvenlik rengi
B)konteynırlar ve borulardaki işaretler
C)işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike
sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil
tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller
D)Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler
Sabit ve kalıcı işaretler
* Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk
yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır.
*Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde
işaretlenecektir.
*Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
* Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde
belirlenecektir.
*Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.
Geçici işaretler
* işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli
önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller
ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
* Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el
işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
121 )Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılamayan hangisidir?
A)Işıklı işaret ve sesli sinyal
B) Işıklı işaret ve sözlü iletişim
C) Işıklı işaret ve el işaretleri
D) El işaretleri ve sözlü iletişim
Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.
– Işıklı işaret ve sesli sinyal
– Işıklı işaret ve sözlü iletişim
– El işaretleri ve sözlü iletişim
123) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİYönetmeliğine göre
hangisi yanlıştır?
A) Zorunluluk işareti-Mavi
B) Uyarı işareti-sarı
C) Yangınla mücadele-yeşil
D) Yasak işareti-kırmızı
124) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİYönetmeliğine göre
hangisi Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet
rengi olarak kabul edilir?
A)Mavi
B)sarı
C)yeşil
D) Parlak turuncu
125) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİYönetmeliğine göre Özellikle zayıf
doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir. Emniyet
işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.Tanımlamadaki renk hangisidir?
A)Mavi
B)sarı
C)yeşil
D) Parlak turuncu
Kırmızı
Anlamı ve amacı: Yasak işareti , Tehlike alarmı, Yangınla mücadele
Talimat ve Bilgi: Tehlikeli hareket veya davranış \Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et \Ekipmanların
yerinin gösterilmesi ve tanımlanması
sarı
Anlamı ve amacı: Uyarı işareti
Talimat ve Bilgi: Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
mavi
Anlamı ve amacı: Zorunluluk işareti
Talimat ve Bilgi: Özel bir davranış ya da eylem\Kişisel koruyucu donanım kullan
Mavi renk Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.
Yeşil
Anlamı ve amacı: Acil çıkış, ilk yardım işareti\ Tehlike yok
Talimat ve Bilgi: Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler\normale dön
Parlak turuncu:
Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu
renk çok dikkat çekicidir.
126) Güvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için
yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir
B) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır
C) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır
D) Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılabilir
Güvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için;
Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir.
Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır.
Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır.
Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.
Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır
127) Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve
diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini
kapsayacaktır) içeren Yasaklayıcı işaretlerine örnek olarak hangisi
verilemez?
A) Sigara İçilmez
B) Yetkisiz kimse giremez
C) Elektrik tehlikesi,
D) dokunma
128) Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret
alanının en az % 50’sini kapsayacaktır) içeren uyarıcı işaretlerine örnek
olarak hangisi verilemez?
A) biyolojik risk
B) Baret tak
C) asılı yük
D) Aşındırıcı madde
129) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİYönetmeliğine göre hangisi
yanlıştır?
A) Uyarı işaretleri sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar
işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)
B) Yasaklayıcı işaretler daire biçimindedir
C) Yasaklayıcı işaretler Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve
diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)
D) Yangınla mücadele işaretleri daire veya kare biçimindedir
130) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Yangınla mücadele işaretleri dikdörtgen veya kare biçimindedir
B) Yangınla mücadele işaretleri Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramdır
C) Emredici işaretler Daire veya üçgen biçimindedir
D) Emredici işaretler mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini
kapsayacaktır)
Yasaklayıcı işaretler (kırmızı)
Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)
Örnek: Sigara İçilmez , Yaya giremez, iş makinası giremez,Yetkisiz kimse giremez, dokunma
Uyarı işaretleri (sarı)
Temel nitelikler
- Üçgen şeklinde
- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret alanının enaz % 50’sini kapsayacaktır)
örnek: Patlayıcı madde, Toksik (Zehirli)madde, Aşındırıcı madde, Radyoaktif madde, asılı yük, Elektrik tehlikesi, iş makinesi, biyolojik risk
Emredici işaretler (mavi)
Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)
Örnek: Gözlük kullan ,Baret tak, Eldiven giy, Maske kullan, İş ayakkabısı giy ,Yaya yolunu kullan, Kulak koruyucu tak vb
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri (yeşil)
Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)
Yangınla mücadele işaretleri (kırmızı)
Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %
50’sini kapsayacaktır)
131) Kaldırma makinalarında uygulanacak sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A) Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli olduğu hallerde, kaldırma
makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve
işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
B) Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları,
yetiştirilmiş işaretçiler tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır
C) Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler iş yerindeki diğer sinyal
seslerinden ve ışıklı işaretlerden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri
bastıracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm
kaldırma araçları için aynı olmalıdır
D) Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına
dair uyarma levhaları konulmasına gerek yoktur.
132)(18 ağustos A Sınıfı) Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak
levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmamaktadır?
A)Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları
içerecektir.
B)İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların
kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.
C)İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun,darbeye ve hava koşullarına dayanıklı
malzemeden yapılacaktır.
D)Farklı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenlemeler de anlamını belirli
hâle getirmeyecekse, kullanılan piktogram ve semboller birbirinin aynısı olabilir.
133) (18 ağustos B Sınıfı) Anlam ve amacı “uyarı işareti”, talimat ve
bilgisi “dikkatli ol, önlem al, kontrol et” olan ve tüm işaretlere
uygulanan güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırmızı
B) Sarı
C) Mavi
D) Yeşil
134) (mayıs 2013 A Sınıfı)....... mücadele işaretleri, dikdörtgen veya kare
biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?
A) Yangınla
B) İş kazasıyla
C) Patlamayla
D) Kazayla
135) (mayıs 2013 B Sınıfı) Yangınla mücadele amacıyla kullanılan
ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A)Bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklindedir.
B)Bu tür ekipmanları belirlemede kırmızı renk kullanılır.
C)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenir.
D)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler işaret levhaları ile işaretlenir
136) (mayıs 2013 B Sınıfı) Aşağıda verilenlerden hangileri
yasaklayıcı işaretlerin özelliklerindendir?
I- Üçgen biçiminde olması
II- Beyaz zemin üzerine siyah pigtogram kullanılması
III- Kırmızı çizgi kullanılması
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III
137)(Ekim 2012 B Sınıfı) “Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri ...
biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır.”
ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Üçgen
B) Oval
C) Yuvarlak
D) Dikdörtgen veya kare
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA
DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:22.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28743
138) El-kol titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet
eylem değeri nedir?
A) 5 m/s2
B) 2,5 m/s2
C) 1,15 m/s2
D) 0,5 m/s2
El-kol titreşimi için;
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.
Bütün vücut titreşimi için;
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.
139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri
değerlendirirken hangisine özel önem vermez?
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca
kullanıcıdan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm
çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel
önem verir;
a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve
güvenliklerine olan etkilerine,
ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki
etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup
bulunmadığına,
f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam
edip etmediğine,
g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere
140)işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza
indirmek için özellikle dikkate alacağı hususlardan hangisi yanlıştır?
A)Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan
oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri
yardımcı ekipman sağlamak.
B)Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
C)Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
D)kadın ve çocuk çalışanlar için özel çalışma programları hazırlamak
işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki
hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve
uygulamaya koyar
a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.
b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik
tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.
c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol
sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.
ç)İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak
d)İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.
e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları
için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.
141) Bütün vücut için maruziyet değerlendirmesi deniz
taşımacılığında, kaç Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye
alınacaktır?
A) 0
B)1
C)2
D)10
142) Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı
hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir?
A) 20-1000 Hz
B) 10-20 Hz
C) 2-10 Hz
D) 0-2 Hz
143) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve
omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden
kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri
Tüzüğü’nde bahsedilen, yükümlülük süresi ne kadardır?
A) 3 ay
B) 6 ay
C) 24 ay
D) 10 yıl
Cevap 2 yıl , 24ay
144)(AĞUSTOS 2013 BSINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre, “El–kol
titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve
güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, ............. sinir ve kas
bozukluklarına yol açan ............. titreşimdir.” cümlesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) omuz, kol, kas, / dalga
B) bel, omurga, omuz, / mekanik
C) damar, kemik, eklem, / mekanik
D) bel, omurga, kol, / elektromanyetik
145)(AĞUSTOS 2013 BSINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre,
titreşimli ortamda çalışan üzerinde sekiz saatlik çalışma süresi için
günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/sn2 olan titreşime ne ad verilir?
A) Maksimum titreşim
B) Tüm vücut titreşimi
C) Fiziksel titreşim
D) El-kol titreşimi
146)(MAYIS 2013 A SINIFI) El-kol titreşimi maruziyeti durumunda
sekiz saatlik çalışma süresi için maruziyet sınır ve maruziyet etkin
değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)5 m/s2-2.5 m/s2
B)5 m/s2-0.5 m/s2
C) 1.15 m/s2-0.5 m/s2
D)1.15 m/s2-2.5 m/s2
147) (EKİM 2012 A SINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre,
aşağıdakilerden hangisi titreşim konusunda yapılacak risk
değerlendirmede dikkat edilecek faktörlerden biri değildir?
A) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
B) Çalışanların geçmiş işyeri bilgisi
C) Düşük sıcaklık vb. özel çalışma koşulları
D) İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgiler
148)(EKİM 2012 A SINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün
vücut titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirilmesinde
aşağıdaki standartlardan hangisikullanılır?
A) TS EN 4871
B) TS EN 40-01
C) TS 14001
D) TS EN 1032
150) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunması hâlinde risk
değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
B)Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin birbirleri ile
etkileşimleri de dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır.
C)İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesinde kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel
maruziyetini gösterecek şekilde olmalıdır.
D)İşyerlerinde titreşimden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesinde çift ellekullanılan aygıtlarda işçinin kişisel maruziyetini
gösteren ölçümlerin tek el için yapılması yeterlidir.
çift el için ayrı ayrı yapılır
149) (EKİM 2012 A SINIFI) Bütün vücut titreşimi:Vücudun tümüne
aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle
de ....rahatsızlık ve .... travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.”
ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)bacaklarda - bel bölgesinde
B)bel bölgesinde - omurgada
C)midede - bacaklarda
D)omurgada – kafada
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA
DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28721
151) Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair
yönetmeliği’ne göre Günlük ve haftalık gürültü maruziyet düzeyinin
değerlendirilmesinde aşağıdaki standartlardan hangisi kullanılır?
A) TS EN 4871 ISO 2000
B) TS EN 40-01 ISO 2000
C) TS 2607 ISO 1999
D) TS EN 1032 ISO 1999
152)İnsan kulağı işitmelerinde hangi skala kullanılır?
A)A
B)B
C)C
D)D
A skalası: insan kulağı işitmelerinde
B skalası: telefon şirketleri
C skalası: tüm seslerde kullanılır
153)90 dB ve 96 dB iki makinanın birlikte oluşturduğu gürültü şiddeti
nedir?
A)96
B)97
C) 99
d)97.8
Aralarındaki fark:
0 ise…………büyüğe 3 db ekle
4 ise ………..büyüğe 1.5db
6 ise………………1 db
10 ise……………0.4db
16 ise………. 0.1 db
154)Gürültüde en yüksek maruziyet eylem değeri nedir?
A) 80dB
B) 85dB
C) 87dB
D)97dB
En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A)
En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85
Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya
155)sağlıklı bir insan kulağı hangi sesleri duyabilir?
A)20 hz-20000 hz
b)0 hz-15000hz
c)15 hz-20000hz
d)20hz-2000hz
156)İşitme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)0dB……..işitme eşiği
B)80dB…..yüksek sesle konuşma
C)140dB…..ağrı eşiği
D)30dB…..karşılıklı konuşma
Karşılıklı konuşma 60dB
Fısıltıyla konuşma 30db
157) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet
düzeyi ……………..maruziyet sınır değerini aşamaz.
A) 80dB
B) 85dB
C) 87dB
D)97dB
158)gürültünün meslek hastalığı sayılabilmesi için hangisi gereklidir?
A)gürültülü işte en az 2 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB
olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak
B) gürültülü işte en az 1 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 80 dB
olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak
C) gürültülü işte en az 4 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB
olan işlerde en az 15 gün çalışmış olmak
D) gürültülü işte en az 6 ay çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB
olan işlerde en az 15 gün çalışmış olmak
gürültülü işte en az 2 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan
işlerde en az 30 gün çalışmış olmak gerekir
159)gürültüden kaynaklanan meslek hastalığında yükümlülük süresi
ne kadardır?
A) 6 ay
B)1 yıl
C)2 yıl
D)5 yıl
160)İşitme kaybına neden olan faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A)kişinin yaşı
B)kişinin cinsiyeti
C)sesin frekans dağılımı
D)sesin hızı
İşitme kaybına neden olan faktörler:
*sesin şiddeti
*sesin frekans dağılımı
*etkilenme süresi
*kişisel duyarlılık
*kişinin yaşı
*kişinin cinsiyeti
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA
EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR
YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28737
161)yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A)Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren
ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır
B) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan,sağlığına uygun daha hafif
işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz
C)Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması
için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır.
D) Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabına eklenir
Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
162)Gebe kadınların çalışma koşulları ve izinlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma
kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar
B) Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz
C)Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması
yasaktır.
D) sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği
dönem boyunca gece çalıştırılmaz
Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece
çalıştırılması yasaktır.
163) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan
işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren
tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok ………….. metre
uzaklıkta belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının
kurulması zorunludur
A) 100
B)150
C)200
D)250
164)Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, ……………’den çok kadın
çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve
emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından,
çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın yönetmelikte belirtilen şartları
taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur.Yurt, işyerine 250 metreden
daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.
A)100
B)150
C)200
D)250
165)işverenin oda ve yurt açma yükümlülüğü ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü,
kamu Kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine
getirebilirler.
B)Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına
erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar
da dâhil edilir
C)Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan
sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır
D) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında işverence görevlendirilmiş personel
ve ya gözlemcilerde bulunabilir
Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç
dışında kullanılması yasaktır
166)Oda ve yurtların emzirme odalarında her kaç çocuk için bir kadın çocuk
bakıcısı bulundurulmak zorundadır?
A) 10
B)20
C)30
D)50
Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı , Oda ve yurtların emzirme odalarında
her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulmak zorundadır
167)Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu
işverenler veya işveren vekilleri, hangi sıklıkla toplanarak bu yerlerin
yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar?
A)yılda bir kez
B)ayda bir kez
C)altı ayda bir kez
D)üç ayda bir kez
168)İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki
işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma
tarihinden itibaren en geç ……….. gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim
Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
gönderirler.
A)10
B)15
C)30
D)90
169)Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanlar için hangisi yanlıştır?
A) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır.
B) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması
sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir.
C) Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde
ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır.
D) Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri
olan 85 dB(A) yı geçmemesi sağlanır.
Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin
değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır.
170) Gebe,emziren veya yeni doğum yapmış çalışanlar için hangisi yanlıştır?
A) Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve
radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz.
B) Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen
çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni
doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak yasaktır
C) Gebe, yeni doğum yapmışve emziren çalışanın, Biyolojik Etkenlere Maruziyet
Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup1,grup 2, grup 3 ve grup
4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır.
D) Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iyonize olmayan radyasyon
kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.
Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, Biyolojik Etkenlere Maruziyet
Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4
biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve
işlerde çalıştırılmaları yasaktır.
171)Oda ve yurtlarda bulunacak niteliklerden hangisi yanlıştır?
A) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında yatak,
yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur
A) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare,
hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması
gerekir
C) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10
yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği
lavabolar bulunması gerekir.
D) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. Pencereleri
doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde olur
Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur
172) tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza sonucu büyük endüstriyel
kaza bildirimi yapılacak durumlardan hangisi yanlıştır?
A) bir kişinin ölümü,
B)Kuruluş içerisinde 3 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede
tutulması
C)2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (kişi x saat
değeri en az 1000 olmalıdır)
D)Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı
getirilmesi (kişi x saat değeri en az 500 olmalıdır),
İnsana ve mala zarar:
Aşağıdaki olaylardan herhangi birine sebep olan tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza;
a) Bir kişinin ölümü,
b) Kuruluş içerisinde 6 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması,
c) Kuruluş sınırları dışında en az bir kişinin yaralanması ve her bir kişinin en az 24saat hastanede
tutulması,
ç) Kuruluş sınırları dışındaki konutların hasar görmesi ve kullanılamaz durumda olması,
d) Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı getirilmesi
(kişi x saat değeri en az 500 olmalıdır),
e) 2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri en az
1000 olmalıdır)
173)(MAYIS 2012 A SINIFI) Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e
göre gebe işçinin çalıştırıldığı yerdeki en düşük maruziyet etkin değeri olan
gürültü seviyesi ne olmalıdır?
A) 87 dB (A)
B) 85 dB (A)
C) 80 dB (A)
D) 75 dB (A)
Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin,en düşük maruziyet etkin
değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır.
174)(AĞUSTOS 2013 B sınıfı)Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda
bulunmanın neden olduğu sorunlardan biri değildir?
A)Kişilerarası iletişim güçlüğü
B)Hipotansiyon
C)İş kazası
D)Çarpıntı
175) )(MAYIS 2013 A sınıfı) Gürültü kontrolünde uygulanan “tavanın ve
duvarın ses yutucu malzeme ile kaplanması”ne tür bir risk kontrolüdür?
A)Gürültünün alıcıda kontrolü
B)Planlama ile gürültü kontrolü
C)Gürültünün kaynağında kontrolü
D)Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü
176) (MAYIS 2013 A sınıfı) Ağır ve tehlikeli
işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi kaç
desibelde, işverence işçilere başlık, kulaklık veya
kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve
gereçler verilmesi gereklidir?
A) 87 desibel
B) 90 desibel
C) 95 desibel
D) 98 desibel
177) (MAYIS 2013 A sınıfı) Gürültü maruziyetine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gürültü ölçümlerinde, kişisel maruziyet değerlendirilmelidir.
B) İşçinin maruziyeti hiçbir koşulda maruziyet sınır değerini aşmamalıdır.
C) Kişisel maruziyetin belirlenmesinde, maruziyet etkin değerleri yönünden kişisel
koruyucuların etkisi dikkate alınmaz.
D) İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak
koruyucularının koruyucu etkisi dikkate alınmaz
178) (MAYIS 2013 B sınıfı) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve
tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı
etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?
A) 60 dB
B) 80 dB
C) 100 dB
D) 120 dB
179)(MAYIS 2013 B sınıfı) İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli
değildir?
A)İşyerinde ölçü yapılacak yerler işverenin isteğiyle belirlenecektir.
B)Kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel maruziyetini gösterecek şekilde
olacaktır.
C)Ölçüm sonuçları değerlendirilirken, ölçme uygulamalarına bağlı olan ölçüm hataları
dikkate
alınacaktır.
D)Kullanılan yöntemler ve aygıtlar, mevcut koşullara, özellikle de ölçülecek olan
gürültünün özelliklerine, maruziyet süresine ve çevresel faktörlere uygun olacaktır.
180) (MAYIS 2013 B sınıfı) Çalışanın mesai süresince maruz kaldığı gürültü
düzeyini analiz etmek için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Higrometre
B)Gürültü ölçer
C)Gürültü dozimetresi
D)Entegre ses düzeyi ölçer
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi:12.08.2013
Resmi Gazete Sayısı:28733
181)Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana
getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda
karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelere ne
denir?
A) Alerjik madde
B) Aşındırıcı madde
C) Kanserojen madde
D)Toksik madde
Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddeleri
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen
maddeleri
182) 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşükKaynama
noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı
altında hava ile temasın dayanabilen, gaz haldeki maddeler nelerdir?
A) Çok kolay alevlenir madde
B) Alevlenir madde
C) Kolay alevlenir madde
D) Aşındırıcı madde
Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri
Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında
ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta
kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden
katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su
veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri
Çok Kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşükKaynama noktasına sahip sıvı
haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasın dayanabilen, gaz haldeki maddeler
183)Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan
……….cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısına
solunum bölgesi denir.
A) 20
B)30
C)40
D)50
184)hangi tanım yanlış verilmiştir?
A)Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede,
çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun
zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını
B) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri
yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden
olan maddeleri
C) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,deri yoluyla emildiğinde insan
sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri
D)Mutajen madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de
temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri
Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal
genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde
veya müstahzarları,
tanım oksitleyici maddenin tanımı
185)Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk
değerlendirmesindeki hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
B) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
C)Çalışanların cinsiyeti ve yaşları
D) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar
özellikle dikkate alınır:
a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır
değerleri.
e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile
etkileşimleri.
186)Bilimsel araştırma ve deneylerde, yan ürünlerde veya atık maddelerde
bulunan maddelerin ayrılması işlerinde, teknoloji gereği ara madde olarak
kullanılması zorunlu olan üretimlerde kullanılacak yasaklanmış
kimyasalların kullanımı için Bakanlıktan izin istenir. İznin istenirken hangisi
belirtilmez?
A) İzin isteme nedeni
B) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları
C) Çalışacakların sayısı
D) Çalışacakların cinsiyeti ve yaşları
İzin listesi:
*İzin isteme nedeni
* Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları
* Çalışacakların sayısı
* Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler
* Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler
187)Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre
hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu …….…
mg/m3ten fazla ise, tıbbi gözetim yapılır.
A) 0.075 mg/m3
B) 0.15 mg/m3
C) 0.05 mg/m3
D) 0.10 mg/m3
188) Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi ……………….
kandan fazla ise tıbbi gözetim yapılır.
D
A) 15μg Pb/100 ml
B) 20μg Pb/100 ml
C) 50μg Pb/100 ml
D) 40μg Pb/100 ml
189)Yasak Uygulanmayacak Limit Değeri ağırlıkça %1 olan kimyasallardan
hangisi yanlış verilmiştir?
A) 2-naftilamin ve tuzları
B) Trietilamin
C) Benzidin ve tuzları
D) 4-aminodifenil ve tuzları
%1 yasak uygulanan kimyasallar 2-naftilamin ve tuzları, Benzidin ve tuzları, 4aminodifenil ve tuzları ve 4-nitrodifenil
not aralık sınavında benzidin ve tuzlarının oranı sorulmuştu....0.1
190)40 m3 hacimli sıvı Oksijen tankları için Vana, flanş gibi ek yeri olmayan
yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile arasındaki uzaklık nedir?
A)1m
B) 2m
C)3m
D)4m
Oksijen tankları için:
0-10 m3 ……………… 1metre
11-50 m3 …………… 2metre
51-100 m3 ……………3 metre
101-200 m3 ………… 4metre
201-10000 m3 ……………… 5metre
bu sene 4 metre soruldu
191)175 m3 hacimli sıvı argon tankları için Vana, flanş gibi ek yeri olmayan
yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile arasındaki uzaklık nedir?
A)1m
B) 2m
C)3m
D)4m
Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:
0-100 m3 ……………… 1metre
101-600 m3 …………… 2metre
601-1000 m3 ……………3 metre
1001-3000 m3 ………… 4metre
3001-10000 m3 …… … 5metre
192)Ağır metallerden olan kurşun ile çalışmalarda çalışanların sağlık
muayene sıklığı hangisidir?
A) 1 ay
B)3 ay
C)6 ay
D)12 ay
193)Ohsas 18001 e göre her kuruluş her yıl .................geliştirilmiş iş
emniyet denetlemesi yapmalıdır (ASA)
A) 30
B)40
C)50
D)60
194) ticari adı tuz ruhu olan kimyasal hangisidir?
A)SÜLFÜRİK ASİT
B)HİDROKLORİK ASİT
C)BAKIR SÜLFAT
D)NİTRİK ASİT
195)(ağustos 2013 A SINIFI)Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı
ortam havasında bulunmasına izin
verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını
bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?
A) ESD Değeri
B) TLV STEL Değeri
C) NIOHS REL Değer
D) MAK (MAC) Değeri
TLV STEL: (Eşik Sınır Değer - Kısa Süreli Maruziyet Sınırı) Bir çalışma gününün herhangi bir
anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırıdır. Maruziyetler
15 dakikadan uzun olmamalı ve bir günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Ard arda gelen
maruziyetler arasındaki süre en az 60 dakika olmalıdır.
ESD: (Eşik Sınır Değerleri )Kimyasallar için işyeri ortam havasında bulunmasına izin verilen,
bütün işçiler için uzun süreli ve tekrar eden maruziyetler sonucunda ters etki göstermediğine
inanılan değerlerdir.
NIOSH REL Değeri : NIOSH tarafından belirlenen ve bir kimyasalın işyeri havasında bulunan
miktarına ilişkin Önerilen Maruziyet Seviyesi değeridir.
196)(ağustos 2013 A SINIFI) Atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasal
madde hangisidir?
A)Uçucu organik solventler (VOC)
B)Poliklorür bifeniller (PCB)
C)Benzen
D)Toluen
ATIK YAĞLAR: Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin
197)(ağustos 2013 A SINIFI) solventler, tinerler ve benzerleri ile deri,
plastik ve benzerlerinden mamul eşya imalat sanayinde kullanılan her
çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı % kaçtan fazla
olamaz?
A) % 0.1
B) % 0.5
C) % 1
D) % 2
198)(ağustos 2013 A SINIFI) işyeri havasında izin verilen maksimum Cıva
miktarı nedir?
A)0,050 miligram/metreküp
B)0,075 miligram/metreküp
C)0,085 miligram/metreküp
D)0,100 miligram/metreküp
199)(ağustos 2013 B SINIFI) I- Müsaade edilen azami konsantrasyon
II- 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer
III- 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan
zaman ağırlıklı ortalama
ifadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle gösterilir?
A) MAC değer, STEL değer, TWA değer
B) TWA değer, STEL değer, MAC değer
C) STEL değer, TWA değer, MAC değer
D) MAC değer, TWA değer, STEL değer
200)(ağustos 2013 B SINIFI) Anaerobik bozulmanın yer aldığı lağım
çukurlarında hayati tehlike oluşturan kimyasal madde/maddeler
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)Nitrit, Nitrat
B)Asetilen, Etan
C)Karbonmonoksit
D)Hidrojen sülfür, Metan, Amonyak
201)(ağustos 2013 B SINIFI) işyeri havasında izin verilen
maksimum Kurşun miktarı nedir?
A) 0,25 mg/m3
B) 0,20 mg/m3
C) 0,15 mg/m3
D) 0,10 mg/m3
202 (MAYIS 2013 A SINIFI) Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile
çalışmalarda, aşağıdaki durumların hangisinde tıbbi gözetim
yapılacaktır?202)
A)İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 70µgPb/100 ml kandan fazla ise
B) İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40µgPb/100 ml kandan fazla ise
C) Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman
ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.15 mg/m3’ten fazla ise
D) Havadaki kurşunun, haftada 45 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman
ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3’ten fazla ise
203)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal ortam faktörlerinde yer alan 15
dakikalık sürede maruz kalınan ve aşılmaması gereken limit değeri
ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
A) MSDS
B) TWA
C) STEL
D) TLV
(MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi işverenin kanserojen veya
mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde alması gereken önlemlerden
değildir?
A)İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve
yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
B)Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçilere belirli
aralıklarla izin verilecektir.
C)Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en
aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik
kontrol önlemleri alınacaktır.
D)Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma
sistemi veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye
zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
205)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in eklerinde verilen mesleki
maruziyet değerlerine (8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya
hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama, mg/m3 göre) aşağıda verilen
maddelerin mesleki maruziyet değerleri aşağıdakilerin hangisinde
küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
1- Nikotin
2- Kümen
3- Amonyak
4- İnorganik kurşun
A) 4 - 1 - 3 - 2
B) 4 - 3 - 2 - 1
C) 4 - 1 - 2 - 3
D) 3 - 4 - 1 – 2
Nikotin 0.5 mg/m3
Kümen 100 mg/m3
Amonyak 14 mg/m3
İnorganik kurşun 0.15 mg/m3
206)(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in eklerinde verilen vana, flanş gibi
ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı
arasındaki uzaklıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Tank kapasitesi(m3) Uzaklık (m)
A) 0-10 2
B)11-50 3
C)51-100 4
D)201-10000 5
KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK
VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28730
tanımlar daha önce yukarıda tarafımdan sorulmuştu. mutajen,kanserojen..
207) benzenin mesleki maruziyet derecesi kaç ppm dir?
A)1
B) 2
C)3
D)5
BENZEN: 1ppm ve 3.25 mg/m3
208)Sert ağaç tozlarının mesleki maruziyet derecesi kaç mg/m3 dir?
A)1
B) 2
C)3
D)5
209)İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların
sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça
istendiğinde,
işverenin vereceği bilgilerde hangisi yoktur?
A) İkame yapılıp yapılamadığı
B) Maruziyetin türü ve düzeyi
C) Maruz kalan çalışan özel risk gruplarının sayısı
D) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin
kullanılma nedeni
VERİLECEK BİLGİLER:
* İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu
maddelerin kullanılma nedeni
* Maruziyetin türü ve düzeyi
* Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı
* Maruz kalan çalışan sayısı.
*Alınan koruyucu önlemler.
* Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.
* Maruziyetin türü ve düzeyi.
*İkame yapılıp yapılamadığı.
210)
(ağustos 2013 A SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan
“Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından .......... veya diğer
yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar
vermeyecek şekilde yapılacaktır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)lokal veya genel havalandırma sistemi
B)kimyasal, biyolojik
C)uygun ventilasyon
D)uygun aspirasyon
211)
(ekim 2012 A SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-III’ünde mesleki
maruziyet sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Kurşun - Vinilklorür monomeri - Formaldehit
B)Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları
C)Sert ağaç tozları - Benzen - Formaldehit
D)Benzen - Kadmiyum – Kurşun
212)
(ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre benzenin mesleki
maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 mg/m3
B) 1.25 mg/m3
C) 3.25 mg/m3
D) 3.75 mg/m3
213)
(ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve mutajen maddelerle
çalışmalarda risk değerlendirme en az kaç yılda bir yenilenmelidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
214)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik’e göre Risk değerlendirmesinde kullanılacak faktörlerden
biri değildir?
A)Maruziyetin şekli
B)Maruziyetin süresi
C)Maruz kalanın yaşı
D)Maruziyetin miktarı
215)(MAYIS 2012 A SINIFI) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye
nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin
oluşumunu hızlandıran madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutajen
B) Kanserojen
C)Toksik
D) Kimyasal
216)(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik kapsamında işverenin yetkili kurumlara vermesi gereken
zorunlu bilgilerden birisi değildir?
A)Maruz kalan işçi sayısı
B)Maruziyet şekli ve süresi
C)Alınan koruyucu önlemler
D)Maruz kalanların cinsiyet dağılımı
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA K
OŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:24.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28717
217)Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşullarına dair
yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki
işyerlerinde kaç yaşını
Doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar?
A)14
B)16
C)18
D)21
218)Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında kaç saatten
fazla çalıştırılamaz.?
A)4.5
B)7.5
C) 8
D)11
219)Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe
başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca
olmadığına ilişkin sağlık raporu …………………… alınır.
A)aile hekimi
B)iş yeri hekimi
C)sağlık ocağı
D)tam teşekküllü hastane
220)Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren
doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere
kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla …………………. süre
ile gece postalarında çalıştırılamazlar.
A)1 yıl
B)6 ay
C)3 ay
D)16 hafta
221)
Gece postalarında emziren kadın çalışanlarda 1 yıl çalıştırılamama süresi,
anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli
işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde ne kadar daha
uzatılabilir?
A)1 yıl
B)6 ay
C)3 ay
D)16 hafta
222)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- İşyeri hekimi
II- Sağlık ocağı
III- Hükûmet veya belediye doktorları
Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan
önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporları
nereden/nerelerden alınır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve II
223)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla
tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum
tarihinden başlamak üzere ........... süre ile gece postalarında
çalıştırılamazlar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru
tamamlamaktadır?
A) üç ay
B) altı ay
C) sekiz ay
D) on iki ay
Yeni yönetmeliğe göre 1 yıl (eskiden 6 aydı)
yönetmeliğe göre
Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma
kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında
çalıştırılamazlar.
224)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak
Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece
postasında çalışma istekleri, işverence, ..........”cümlesindeki boşluğa,
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)karşılanmamalıdır.
B)olanak oranında karşılanır.
C)kesinlikle karşılanmak zorundadır.
D)dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.
İlgili kısım yeni yönetmelikte şu şekilde;
Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir iş yerinde
çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece
postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.
225)
(EKİM 2012 A SINIFI) “İş Kanunu’nda tanımlanan gece dönemine denk
düşen saatler arasındaki işçi postalarında, ……………... çalıştırılmaları
yasaktır.” ifadesindeki
boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
I- çocuk işçilerin
II- kadın işçilerin
III- genç işçilerin
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve II
ELLE TAŞIMA İŞLERİYÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28717
226) Elle taşıma işleri Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek
sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle ..……………… incinmelerinden, çalışanların
korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.
A)sırt ve ayak
B)kafa ve bel
C)el ve kol
D)sırt ve bel
Özellikle sırt ve bel incinmeleri
227.Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre hangisi elle taşıma işi
değildir?227)
A) yükün kaldırması
B) yükün indirilmesi
C) yükün çekilmesi
D) Konveyörle yük taşınması
Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması
veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar
nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya
destekleme işlerini ifade eder
228)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre yükle ile ilgili risk faktörlerinden
değildir?
A) Yükün özellikleri
B) Fiziksel güç gereksinimi
C) Çalışma ortamının özellikleri
D)Psikolojik gereksinimler
Yükle ilgili risk faktörleri:
*Fiziksel güç gereksinimi
* Yükün özellikleri
* Çalışma ortamının özellikleri
* İşin gerekleri
229)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre işin gerekleri ile ilgili risk
faktörlerinden değildir?
A) Yetersiz ara ve dinlenme süresi
B) Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
C) Sıcaklık, nem veya havalandırma şartları
D) İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
Sıcaklık, nem veya havalandırma şartları Çalışma ortamının özelliklerine
girmektedir
230)İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum
yüksekliği kaç metredir?
A)6
B)5
C)4
D)3
231)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre bireysel risk faktörlerinden
değildir?
A) Çalışanların yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması
B)Çalışanların Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları
C)Çalışanların Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları
D)Çalışanlar için yetersiz ara ve dinlenme süresi
Çalışanlar için yetersiz ara ve dinlenme süresi İşin gerekleri ile ilgili
232)Elle kaldırma hakkındaki hükümler ILO sözleşmesinin kaçıncı
maddesinde yer alır?
a) 155
b) 160
c) 127
d) 177
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olup olmadığı
II- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmaların yapılıp yapılmadığı
III- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıklarının bulunup bulunmadığı
IV-Çalışılan yerin işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olup olmadığı
Seyfi Bey’in, kömürün kürekle vagona atılması işleminde sırt ve bel incinmesi riskini azaltmak için Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği`nde yer
alan yükle ilgili risk faktörlerinden çalışma ortamına ilişkin yukarıdakilerden hangilerini kontrol etmesine gerek yoktur?
A) I ve IV
B) Yalnız II
C) II ve III
D) Yalnız IV
Çalışma ortamının özellikleri
- Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,
- Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,
- Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun
Bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,
-İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,
- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,
- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise,
bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.
Fiziksel güç gereksinimi
İş;
- Çok yorucu ise,
- Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,
- Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,
- Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir
Yükün özellikleri
Yük;
- Çok ağır veya çok büyükse,
- Kaba veya kavranılması zorsa,
- Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,
- Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,
- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden
olabilir.
İşin gerekleri
- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık
veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,
- Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
- Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
-İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen
çalışma temposu.
234)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre,
aşağıdakilerden hangisi yükle ilgili risk faktörleri arasında yer almaz?
A)Yükün özellikleri
B)Fiziksel güç gereksinimi
C)Çalışma ortamının özellikleri
D)Bireysel yetenek ve kabiliyetler
(MAYIS 2013 A VE B SINIFI) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?
A)İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması
B)İşçinin yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması
C)İşçinin uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması
D)İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
BREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ
- Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,
- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,
- Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları
236)(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma
Yönetmeliği’ne göre elle taşınması sonucu sırt ve bel incinmesi riski
oluşturabilecek yüklerin özelliklerinden
değildir?
A)Yükün çok ağır veya çok büyük olması
B)Yükün yanıcı madde içeriyor olması
C)Yükün dengesiz olması veya taşınırken içindekilerin yer değiştiriyor olması
D)Yükün bir çarpma hâlinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde olması
237)
(EKİM 2012 B SINIFI) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden değildir?
A) İşçilerin eğitimi ve bilgilendirilmesi
B) İşyerinde gerekli düzenlemeleri yapmak
C) İşçi temsilcilerinin elle taşıma işlerinden muaf tutulması
D) İşçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
238)
(EKİM 2012 B SINIFI)
Aşağıdakilerden hangisi elle yük taşımada, kaldırılabilecek
en büyük sınır değerin belirlenmesinde dikkate alınacak temel
faktörlerden birisi değildir?
A)Yükte tutmaya yarayacak kulpların bulunup bulunmaması
B)Yükü kaldıracak işçinin yaşı ve cinsiyeti
C)Yükün katı veya sıvı olması durumu
D)Yükün geometrisi
İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VEGÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:17.07.2013Resmi Gazete Sayısı:28710
239)
İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliği hangilerinde uygulanmaz?
I. İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki iş yerlerinde
II.Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
III. Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
IV. Balıkçı teknelerinde
A)Yalnız IV
B)III ve IV
C)I,III ve IV
D)hepsi
Yönetmeliğin uygulanmadığı yerler:
-İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki iş yerlerinde,
- Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
- Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
- Balıkçı teknelerinde,
- Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları
içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği
açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve
güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında,
uygulanmaz.
240)
İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliğinde yer alan hususlarda açıklayıcı bir
hüküm bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) İlgili Türk standartları
B) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar
C) Avrupa standartları
D) DIN standartları
241)
Acil çıkış kapısı ve yolları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da
arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engelbulunmaz.
B) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne,
kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre
belirlenir.
C) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri
şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya
döner kapılar kullanılabilir.
D) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol vekapılarda çıkışı zorlaştıracak
hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.
Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.
242)
Kapı ve girişler için hangisi yanlıştır?
A) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan
güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.
B) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden
açılabilir özellikte olur.
C) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur
D) Her iki yöne açılabilen kapılar sağlam metal malzemeden yapılır veya bu kapılarda
karşı tarafın görünmesini sağlayan pencereli kısımlar bulunur.
Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı
tarafın görünmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur.
243)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından
gerekli hallerde veya ………... ve daha fazla çalışanın bulunduğu iş
yerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır.
A)10
B)30
C)50
D)100
10 ve daha fazla çalışan için dinlenme yeri yapılır.
244)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı işletmesinin
havalandırması ile
ilgili Seyfi Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır?
A)Tahkimatın yüksekliği yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde arttırılması
B)Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların
yaptıkları işin dikkate alınması
C)Doğal havalandırma ile boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman
ve fena kokular ortam dışına atılması
D)Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımlarının yıllık olarak yetkili
kişilere yaptırılması
Cebri(mekanik) havalandırma ile atılır
245)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre üretim alanının termal
konfor şartlarını iyileştirmek için Salim Bey’in vereceği aşağıdaki
önerilerden hangisi yanlış olacaktır?
A)Çalışanların fiziksel durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
B)Çalışanların psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
C)Pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek
şekilde olması sağlanır.
D)Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekli ve çalışanların harcadıkları güç yerine,
kendilerini rahat hissedecekleri sıcaklığa göre lokal olarak ayarlanmalıdır.
246)
(MAYIS 2013 A SINIFI) İşyeri bina ve eklentilerindeki yükleme yerleri ve
rampaları aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmamalıdır?
A)Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır.
B)Yükleme yeri ve rampalar, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır.
C)Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır.
D)Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde sadece bir çıkış yeri
yapılacaktır
Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması,
çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış
yeri bulunması, belirli bir genişliğin
üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış
yeri bulunması sağlanır.
247)(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik kapsamında yer almaktadır?
A)Balıkçı teknesi
B)Petrol çıkarma işyerleri
C)Metal atölyesinde yer alan bürolar
D)İşyeri dışında kullanılan taşıma araçları veya araçların içindeki işyerleri
248)
(EKİM 2012 B SINIFI) İşyeri bina ve eklentilerindeki soyunma yerleri ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş
elbiseleri ile harici elbiselerin saklanabilmesi için, elbise dolapları tek bölmeli olacaktır.
B)Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli
sayıda oturma yeri bulunacaktır.
C)İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır.
D)Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır
249)
(MAYSI 2012 B SINIFI)
I- Yapılan işin niteliği
II- İşyerinin büyüklüğü
III- Çalışan sayısı
IV- Üretimde kullanılan makinelerin fonksiyonu
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine
İlişkin Yönetmelik’e göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri acil çıkış
yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde dikkate
alınmalıdır?
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) I, II ve III
Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine,İş yerinin büyüklüğüne,
kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre
belirlenir.
SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİYEDİ BUÇUK SAAT
VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA
YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:16.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28709
250) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az çalıştırılabileceği işlerden
hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurşun işleri
B) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
C) Alüminyum işleri
D) Cıva işleri
Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az çalıştırılabileceği işler:
-Kurşun işleri
- Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
- Cıva işleri
- Karbon sülfür işleri
- İnsektisitler
251)Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış,
geçiş dâhil) için derinlik, basınç ve çalışma saatleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2
basınçta 7 saat
B) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2
basınçta 6 saat
C) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2
basınçta 5 saat
D) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 2 saat
35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.
İlave olarak Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan
derinliklerde 1/2 saattir
252)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha
az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler
ve elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde maksimum çalışma
saati nedir?
A)8 saat
B)7.5 saat
C)6 saat
D) 4 saat
253)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha
az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre kurşun izabe fırınlarının teksif
odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde maksimum çalışma
saati nedir?
A)8 saat
B)7.5 saat
C)6 saat
D) 4 saat
254) Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha
az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre Karbon sülfürden etkilenme
tehlikesi bulunan işlerde maksimum çalışma saati nedir?
A)8 saat
B)7.5 saat
C)6 saat
D) 4 saat
255) Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha
az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre karbamatlı ve organik fosforlu
insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve
uygulanması işlerinde maksimum çalışma saati nedir?
A)8 saat
B)7.5 saat
C)6 saat
D) 4 saat
256)
Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha
az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat
çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Cam sanayii işleri
B) Karbon sülfür işleri
C) Cıva sanayii işleri
D) Çimento sanayii işleri
Karbon sülfürde maksimum 6 saat çalışılabilir.
257)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya
daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk
saat çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Cıva işleri
B) Döküm sanayii işleri
C) Çinko sanayii işleri
D)Kaynak işleri
Civa işleri maksimum 6 saat
Görüldüğü üzere kaynak işlerinde maksimum çalışma süresi
nedir diye soru gelirse cevap 7.5 saat olur.
258)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha
az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat
çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gürültülü işler
B) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
C) İnsektisitlerle yapılan işler
D) Yeraltı işleri
İnsektisitlerle yapılan işler 6 saat
259)
Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az
çalışılmasına dair yönetmeliğe göre gürültü düzeyi en yüksek maruziyet
etkin değeri kaç dB olan işlerde maksimum 7.5 saat çalışılabilir?
A)80 Db
B)85 Db
C)87 dB
D) 90 dB
HİJYEN EĞİTİMİYÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28698
260)İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş kolu hangisidir?
A) Gıda üretim ve perakende işyerleri
B) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
C) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri
D)yer altı madencilik ve sondaj işleri
Bu yönetmelik Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki işyerlerinde
çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz
Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:
- Gıda üretim ve perakende işyerleri.
-İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
- Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları
ve benzeri yerler.
- Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
- Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
261)
Genel Müdürlük, işkollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen
hijyen eğitim içeriklerini eğitim formatına uygun olarak ülke
genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler kaç saatten az olamaz?
A) 12
B) 10
C)8
D)6
262)
Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının
gruplandırmasını yapmak, işkollarının yapısına uygun olarak eğitimleri
planlamak ve iş kollarının
durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulur.
hangisi komisyon üyesi değildir?
A) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye
B) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi
hastalıkları uzmanı.
C)Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonundan birer temsilci
enerji bakanlığı yok
Diğer şıklara ilaveten Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek
bir veteriner hekim ve bir gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt
bölümü mezunu).
263)Hijyen üç farklı şekilde kontrol edilmektedir. hangisi
yanlıştır?
A) Personel Hijyeni
B) Biyolojik Hijyeni
C) Ortam Hijyeni
D) Ürün Hijyeni
264)Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılmasında hangisi yoktur?
A) Kimyasal Tehlikeler
B) Ergonomik Tehlikeler
C) Fiziksel Tehlikeler
D) Psikolojik Tehlikeler
TEHLİKELER:
* Kimyasal Tehlikeler
* Ergonomik Tehlikeler
* Fiziksel Tehlikeler
* Biyolojik Tehlikeler
* Psiko-sosyal Tehlikeler
265)Hangisi ergonomik tehlikelerden değildir?
A)gürültülü ortam
B) ağır kaldırma
C) tekrarlanan hareketler
D) monotonluk
Ergonomik Tehlikeler
- Fiziksel Stresörler (tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz
veya statik duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama, doğrudan basınç
veya aşırı güç uygulama gibi).
- Psikolojik stresörler (monotonluk, aşır iş yükü gibi).
266)Hava kirlenmesinin meydana gelmesini önlemenin, olası veya pratik
olmadığı durumlarda, meydana gelen toz, gaz, buhar vb.'nin işyerine
yayılmasını (dağılmasını) önlemek gerekir. Hangisi bu yöntemlerden
değildir?
A) Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).
B) Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek
C)Kişisel koruyucu kullanmak
D) Islak (yaş) yöntem uygulamak
Yöntemler:
1.Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).
2.Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma
getirmek.
3. Islak (yaş) yöntem uygulamak.
4.Yerel (lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından
uzaklaştırılması.
5. İşçi eğitimi
267)fiziksel nedenlerle karşılaşılabilecek hastalıklardan
hangisi yanlış verilmiştir?
A)Kas-iskelet sistemi hastalıkları
B)İşitme sorunları
C)Malignite
D)Brusellozis
biyolojik nedenler
268)
(ARALIK 2013 A SINIFI)“İş hijyeni” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde ilk iş hijyeni laboratuvarı meslek hastalıkları hastanelerinde
kurulmuştur.
B) Muayene sonrasında çalışana sunulan öneriler kişinin özel eğilimlerini göz önünde
bulundurmalı ve tüm somut sağlık sorunlarına yönelik olmalı, ayrıca iş hijyeni ve
sağlıklı davranış biçimi ile ilgili genel önerileri de içermelidir.
C) Kaynak işlerinde buhar ve dumanları hava yolu ile alındığından dolayı, kaynak
buharlarının uygun iş hijyeni ve havalandırma sağlandığında, müköz membranlar, bronş
sistemi veya akciğerler üzerinde genellikle kimyasal tahriş edici veya toksik etkisi
yoktur.
D) “İş hijyenisti sertifikası”nı almak isteyenlerin; eğitim kurumlarının düzenlediği
uzaktan ve teorik eğitimi tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının düzenlediği sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
268-a)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A)Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü, kontrolü ve önlenmesi için
yapılan işlemleri kapsar.
B)Yalnız canlı organizmalardan oluşacak risklerin önlenmesi için yapılan bütün
çalışmaları kapsar.
C)Yalnız biyolojik risklerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır.
D)İşyerinde temizlik için yapılan çalışmalara denir
269)Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre aşağıdakilerden
hangileri yönetmelik kapsamına girmez?269)
I. Spor ekipmanı
II. Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular
III. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları
ekipman
IV. Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman
V.Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların
faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular
A)HEPSİ
B)I,II,III ve V
C) II,III ve V
D) III ve V
Bunlara ilaveten
* Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar
* Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış
sıradan iş elbiseleri ve üniformalar
270)
Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.
B) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.
C)kişilere göre değişkenlik gösterir.
D) uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurulur.
Doğru şıklara ilave olarak:
-İşyerinde var olan koşullara uygun olur.
-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar .
271)Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen
kişisel koruyucu donanımlar, aşağıdakilerden hangisi olarak
sınıflandırılır?
A)Kategori 0
B)Kategori 1
C) Kategori 2
D) Kategori 3
272)Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde
kullanılır?
A)Toplu korunma önlemleri alınmışsa
B)Riskler önlenmişse
C)Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
D) Teknik tedbirler yetersizse
273)
Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul
edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede
düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel
koruyucu donanımlar hangi kategori olarak sınıflandırılır?
A)Kategori 0
B)Kategori 1
C)Kategori 2
D)Kategori 3
Kategori 1,2,3 olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, üreticinin
sorumluluğu alarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır
274)
Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri,
kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve
hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün
olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan,
karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar kategori kaç olarak
sınıflandırılır?
A)Kategori 0
B)Kategori 1
C) Kategori 2
D) Kategori 3
275)
İşitmeyi koruyan tüm donanımlar (kulak içine ve dışına takılanlar) ve tüm göz
koruyucuları ile filtreleri hangi kategoridendir?
A)Kategori 0
B)Kategori 1
C) Kategori 2
D) Kategori 3
Kategori I örnekler:
-Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri
- Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri
- Her türlü kayak gözlükleri (düzeltici olanlar hariç)
- Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler
- Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp
üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
Kategori II örnekler:
-Spor kaskları dahil tüm baretler
- Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
- Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar
ve/veya (sabit ve ayrılabilir) aksesuarlar
- Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya
ayrılabilir) aksesuarlar.
Kategori III örnekler:
- Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı kkd
-Elektrik risklerine karşı karşı kkd
- Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlayan kkd
276)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına
elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma
süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini
taşımalıdır?
A)Karbon monoksit maskesi
B)Gaz ve toz filtreleri
C)Toz maskesi
D)Toz bez
277)(ARALIK 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nde
yer alan “Kullanıcının dış radyoaktif ışımadan tamamen korunması veya
bunun sağlanamaması
hâlinde radyasyonun etkisinin yeterli derecede azaltılması amacıyla
kullanılan KKD’ler, öncelikle ......... gibi zayıf elektron veya X, ......... gibi zayıf
foton radyasyonuna karşı koyacak şekilde tasarlanmalıdır.” ifadesindeki
boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) beta / gama
B) proton / gama
C) beta / nötron
D) proton / nötron
278)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit
yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?
A)Sıvı aerosollerden korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları
B)Kimyasal maddelere karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar
C)Seyreltik deterjan çözeltisine karşı kullanılan eldivenler
D)Elektrik tehlikesine karşı kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar
*Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara karşı ……..kategori III
* Kimyasal maddelere karşı…………… kategori III
* Seyreltik deterjan çözeltisine karşı……..kategori I
* Elektrik tehlikesine karşı…………… kategori III
279)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan
koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?
A)Koruyucular sağlam yapıda olmalıdır.
B)Koruyucular ilave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.
C)Koruyucular kolayca yerinden çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
D)Koruyucular bakım esnasında ekipmandan mutlaka yerinden çıkarılmalı ve tasarlanıp
yenisi uygulanmalıdır.
(ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma
süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin
özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak
belirlenir.
II- Tüm kişisel koruyucu donanımlar, işyerinde var olan koşullara uygun olur.
III- Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda
birden fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda,
yalnız en yüksek riske karşı koruma sağlayan kişisel koruyucu donanım
kullanılır.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında
Yönetmelik’e göre, yukarıda kilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
281)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, kişisel koruyucu donanımların
bakım, onarım ve periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi ne uygun
olarak yapılır?
A)Risk değerlendirmesine
B)CE ve AT Uygunluk Beyanı’ na
C)İmalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna
D)İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin hazırladığı kullanım kılavuzuna
282)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu
donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; ..........,
maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel
koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir” cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) riskin derecesi
B) kullanım saatleri
C) maruziyet şiddeti
D) koruyucu donanımın malzemesi
283)
AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel
koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine
uygun olarak tasarlanır ve üretilir.Tüm kişisel koruyucu donanımlar Kişisel
Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde
.......... ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.” cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) CE işareti
B) Garanti belgesi
C) Tip onayı belgesi
D) TSEK belgesi
284)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan
kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir.Tüm kişisel koruyucu
donanımlar işyerinde var olan ............. uygun olur” cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A )kalite yönetim sistemine
B)KAİZEN sistemine
C)OHSAS 18001’e
D)koşullara
285)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu
donanımlar, ................... ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun
olarak kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)istisnai
B)kişisel durumlar
C)bu yönetmelikte belirtilen şartlar
D)alternatifleri bulunmaması durumu
286) MAYIS 2013 A)Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım
olarak kabul edilebilir?
A) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman
B) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular
C) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar
D)Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli
olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar
287)
(MAYIS 2013 A) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre,
onaylanmış kuruluşun kişisel koruyucu donanımların
belgelendirilmesindeki rolü nedir?
A)Üreticinin başvurması durumunda, AT Tip inceleme belgesi düzenleyerek ürünün
belirtilen kategoride gereken sağlık ve güvenlik şartlarını karşıladığını ve teknik
düzenlemesine uygun olduğunu onaylar.
B)Faaliyet gösterdiği ülkedeki kişisel koruyucu donanım imal eden üreticiler ile
görüşerek ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun üretilmesini sağlar,
güvenli ürün üretiminin devamlılığını kontrol eder.
C)Ürüne ilişkin gerekli tüm testleri yaparak ürünün güvenli ve mevzuata uygun
üretildiğini belgelendirir ve CE belgesi verir.
D)Kişisel koruyucu donanıma ilişkin uygunluk beyanı düzenler ve ürünün güvenli
olduğuna dair tüm sorumluluğu üstlenir.
288)
(MAYIS 2013 B)Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu
donanımlardan değildir?
A)Hava basıncı, 1 atm açık hava basıncı veya daha yüksek hava basıncı ile kıyaslanabilen
yüksek basınçlı ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları
B)Katı partikül ve sıvı aerosollerden veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik
gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları
C)Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan
araçlar
D)Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar
289)
(EKİM 2012 A ) AT Uygunluk Beyanı ile AT Tip inceleme belgesini
düzenleyen kişi ya da kurumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile
verilmiştir?
A) Üretici, Onaylanmış kuruluş
B) Üretici, Uygunluk değerlendirme kuruluşu
C) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Onaylanmış kuruluş
D) Onaylanmış kuruluş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
290) (EKİM 2012 A ) Ortamda bulunan gazın izin verilen sınır değerlerin
üstünde olması ve ortamdaki oksijen miktarının yetersiz olması
durumunda aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisinin
kullanılması uygundur?
A) Tam yüz toz maskesi
B) Yarım yüz gaz maskesi
C) Aktif karbonlu toz maskesi
D) Temiz hava beslemeli maske
291)(EKİM 2012 B ) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun
olacaktır.
D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın
seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.
292)
(EKİM 2012 B ) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun
olacaktır.
D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde
daha tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.
İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28681
293) İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet
gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara ne
denir?
A)İş kazası
B)doğal afet
C)acil durum
D)olağanüstü durum
294)Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverenin
sorumluluklarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş
sağılığı ve güvenliği uzmanının işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlamasını ve
gerekli düzenlemeleri yapmasını sağlar.
B) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır
C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üz ere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar.
D) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
kendi sorumluluğu. igu sorumluluğu değil.
295)
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar ile ilgili dikkate alınacak
hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Risk değerlendirmesi sonuçları
B) Çalışanların psiko-sosyal durumları
C) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
D) Sabotaj ihtimali.
DİĞERLERİNE ilave olarak,
İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar da var.
296)
Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverence Arama, kurtarma ve
tahliye, yangınla mücadele de görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile
ilgili hangisi yanlıştır? ÖNEMLİ
A) çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana kadar en az birer çalışanı destek
elemanıolarak görevlendirir.
B) tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanı
olarak görevlendirir.
C) az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı destek
elemanı olarak görevlendirir.
D) yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike
sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için ikişer destek elemanı daha görevlendirir.
Yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike
sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
**10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir kişi
görevlendirilmesi yeterlidir.
297)
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak
takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde
hangi sıklıkla tatbikat yapılır?
A)6 ayda bir
B)1 yılda bir
C)2 yılda bir
D)gerektiğinde
tatbikatlar yılda bir yapılır
298)
Acil durum planında hangisi bulunmaz?
A)çalışanların adı, soyadı adresleri
B) Belirlenen acil durumlar
C) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
D) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
Acil durum planlarında;
-İşyerinin unvanı, adresi ve iş verenin adı.
- Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
- Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
- Belirlenen acil durumlar.
- Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
- Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
- Kroki
299)
Acil durum planlarında bulunması zorunlu olan krokide hangisi bulunmaz?
A) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
B) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı
tahliye planı.
C)Toplanma bölgesindeki yerleşim planı
D) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri
dışındaki kuruluşların irtibat numaraları
300)
Acil durum planının yenilenmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Çok tehlikeli sınıflarda 2 yılda bir yenilenir.
B)tehlikeli sınıflarda 3 yılda bir yenilenir.
C)az tehlikeli sınıflarda 6 yılda bir yenilenir.
D) İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil
durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde
etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
çok tehlikeli...............2 yıl
tehlikeli....................4 yıl
az tehlikeli................6 yıl
301)
(ARALIK 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisinin İşyerlerinde Acil
Durumlar Hakkında Yönetmelik`e göre hazırlanan tatbikat raporunun
içeriğinde yer almasına gerek yoktur?
A)Tatbikat planı
B)Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi
C)Tatbikatta görülen eksiklikler
D)Görülen eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler
302)
(ARALIK 2013 A SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik’e göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla
mücadele için toplamda en az kaç çalışanın görevlendirilmesi
yeterlidir?
A)
B)
C)
D)
4
3
2
1
303)
(ARALIK 2013 B SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik’e göre az tehlikeli sınıfta yer alan ve 60 çalışanı bulunan bir
işyerinde;
•arama, kurtarma ve tahliye
•yangınla mücadele
konularında sırasıyla uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç
çalışan görevlendirilmelidir?
A) 1/3
B) 2/1
C) 5/3
D) 2/2
304)
(ARALIK 2013 B SINIFI) işyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik’e göre acil durum planlarının yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç beş yılda bir yenilenir.
B)Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.
C)İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek değişikliklerin meydana
gelmesi hâlinde yenilenir.
D)İşyerinde yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin
meydana gelmesi hâlinde yenilenir
305)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik’te yer alan “İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden
Tebliğ’de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............
çalışana,Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye
b) Yangınla mücadele
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer
çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir” cümlesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 50 / 50 / 50
B) 50 / 40 / 30
C) 30 / 40 / 50
D) 35 / 50 / 100
306)
(AĞUTOS 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ne kadar sıklıkla
tatbikat yapılması gerekir?
A) 6 yılda 1 kez
B) 3 yılda 1 kez
C) 2 yılda 1 kez
D) Yılda 1 kez
307) (AĞUTOS 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik’te yer alan acil durum müdahale ve tahliyesi yöntemleri
arasında, aşağıdakilerden hangisi
bulunmamaktadır?
A)Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım
da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.
B)İşverence acil durumların meydana gelmesi hâlinde uyarı verme, arama, kurtarma,
tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil
durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hâle getirilir.
C)İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliği için alınacak tedbirler hakkında, risklerden
korunma ilkelerine uygun bireysel korumayı esas alır ve mevcut teknik donanımlar
çerçevesinde müdahale edebilme imkânı sağlar.
D)İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi hâlinde çalışanların bu durumun
olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri
amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve
çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı:28678
308)
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan,
topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi
bulunmayan biyolojik etkenler hangisidir?
A)Grup 1
B)Grup 2
C)Grup 3
D)Grup 4
Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.
Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek,
ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan
biyolojik etkenler.
Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike
oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı
olan biyolojik etkenler.
Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike
oluşturan, topluma yayılmariski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan
biyolojik etkenler.
309)Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair
yönetmeliğe göre risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken
huşulardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması
B) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler
C) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili
bilgiler
D)Çalışanların iş dışında yakalandığı hastalıklarla ilgili bilgiler
310)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe
göre riskin azaltılması için yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Öncelikle kişisel korunma yöntemleri uygulanır
B) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama
yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde
düzenlenir
C) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır
D) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur
311)
İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya
olay durumunda veya …………… biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda,
işyerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar
ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar.
A)Grup 1
B)Grup 2
C)Grup 3
D)Grup 4
312) İşveren, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere Maruz kalan
çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik
etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetleri, kazalar ve olaylarla
ilgili kayıtları maruziyet sona erdikten sonra kaç yıl saklar?
A)10
B)15
C)20
D)40
313)
Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere
maruziyet, Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya
çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik
etkenlere maruziyet, Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi
olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet,Tedaviye
rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik
etkenlere maruziyet ve uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara
sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette kayıtlar kaç yıl saklanır?
A)10
B)15
C)20
D)40
314)
İşverenler, biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş
kurumu il müdürlüğüne en az otuz gün önce bildirimde bulunur.
Hangisi bildirilmez?
A)Grup 1
B)Grup 2
C)Grup 3
D)Grup 4
Grup 1 bildirilmez
315)
Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar,
maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?
A)10
B)15
C)20
D)40
Grup 1 için özel çalışma alanı gerekmez
316)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe
göre biyolojik etkenlerle çalışmalarda çalışma alanları için hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Grup 1 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 1 olan çalışma alanı
B) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan çalışma alanı
C) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan çalışma alanı
D) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan çalışma alanı
317)
İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların
konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan,
biyolojik etkenleri içerip içermediği belirsiz olan maddelerle yapılan
laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az kaç olan önlemler
uygulanır?
A)1
B)2
C)3
D)4
İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların
konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak
olmayan, biyolojik etkenleri içerip içermediği belirsiz olan maddelerle
yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az 2 olan
önlemler uygulanır.
318)Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancakkesin bir
değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm iş
yerlerinde koruma düzeyien az kaç olan önlemler alınır ?
A)1
B)2
C)3
D)4
319)
Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
B) Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
C)Yer altı ve yer üstü madenlerde çalışma
D) Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI
İŞLER LİSTESİ
-Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.
-Tarımda çalışma.
-Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.
-Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
-Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik,veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki
çalışma.
-Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.
-Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.
320)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre
hangisi yanlıştır?
A) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan
bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 3’de
sınıflandırılmış sayılacaktır.
B) biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin
bulunduğunu, etkili aşısının olduğunu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin 15
yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir
C) Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı bilinen
türleri ve tipleri (strains)listeye alınmamıştır.
D) Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış
olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına
gelmez.
İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün
virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 2’de sınıflandırılmış sayılacaktır.
321)
Büyüklüğü 0,3 mikron olan aerosolları, maksimum 1,52 metre/dakika
hava akım hızında, minimum % 99,97 oranında tutabilen özellikte
kuru tip değiştirilebilir filtre hangidir?
A) HEPA
B) FFP1
C)p1
D) d tipi
HEPA (High Efficiency Particulate Air)
322)
Katı, sıvı, toksik partiküller, radyo aktif partiküller ve
mikroorganizmalar için hangi filtre kullanılır?
A)P1
B)P2
C)P3
D) FFP1
P1: düşük kapasite (işlenmemiş ve minör katı partiküllere karşı)
P2 ta kapasite (katı, sıvı ve tehlikeli partiküller)
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
323)(ARALIK 2013 A SINIFI) Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır.
B)İşyerinde, yapılan işin özelliğine göre öncelikli olarak zararlı biyolojik etkenleri
kullanmaktan kaçınılır.
C)Risk değerlendirmesi sonuçları; çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk
bulunduğunu ortaya koyuyorsa, işveren gerekli bilgileri İş Teftiş Kurulu Başkanlığına
gönderir.
D)Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu
işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike
dikkate alınarak yapılır.
324)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk
etmenlerine maruziyet riski diğerlerine göre en az olan meslek grupları
arasındadır?
A)Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışanlar
B)Temizlik işleri yapan çalışanlar
C)Ofis ortamında çalışanlar
D)Sağlık personel
325)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen “Koruyucu aşı uygulama
Kılavuzu’na göre biyolojik etkenlere karşı yapılacak aşılama için aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülecektir.
B) Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
C) Her çalışan için düzenlenen aşılama belgesi Türkiye İş Kurumuna gönderilecektir.
D) Çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında
bilgilendirilecektir.
326) (ARALIK 2013 B SINIFI) Biyolojik etkenlerle ilgili olarak aşağıda
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Biyolojik etken risk değerlendirmesinde tek bir mikroorganizmayı dikkate almak
esastır.
B)İşveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını biyolojik etken güvenlik raporu
hakkında her hafta bilgilendirir.
C)İşveren grup 1 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini en az 50 yıl
saklamak zorundadır.
D)Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip
içmeleri engellenir.
327)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, işverenlerce biyolojik etkenlerin
ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin
Başlamasından en az kaç gün önce yapılır?
A) 7
B) 15
C) 30
D) 40
328)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz
kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan
daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi
ile ifade edilir?
A) A
B) D
C) T
D) V
A: Olası alerjik etkileri olan.
D: Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten
sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken.
T: Toksin üretimi olan.
V: Etkili aşısı bulunan
329)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Olası alerjik etkileri olan” göstergesi
aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?
A) A
B) D
C) T
D) V
A: Olası alerjik etkileri olan.
D: Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten
sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken.
T: Toksin üretimi olan.
V: Etkili aşısı bulunan
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, tanı laboratuvarları dışında kalan,
insan sağlığı ve
veterinerlik hizmeti verilen işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken,
aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir?
A)İşin doğasından kaynaklanan riskler
B)Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde
biyolojik
etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizlikler
C)Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde var
olduğu bilinen veya var olduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluşturduğu
tehlike
D)Biyolojik etkenlerle enfekte olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturmayan ama
topluma yayılma riski bulunabilen ve genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan
mikrobiyolojik riskler
331)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelik’e göre Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruz kalan
çalışanların listesi ve kayıtları herhangi özel bir durum olmaksızın maruziyet
sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
332)
(MAYIS 2013 A SINIFI) “İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar
verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili
korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler”tanımı enfeksiyon
risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade
etmektedir?
A)Grup 4 biyolojik etkenler
B)Grup 3 biyolojik etkenler
C)Grup 2 biyolojik etkenler
D)Grup 1 biyolojik etkenler
333)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerin hangisi biyolojik etkenlere
maruziyetin olabileceği işlerden değildir?
A)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
B)Yer altı maden ocaklarında çalışma
C)Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
D)Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma
334) (MAYIS 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi
biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?
A)Tarımda çalışma
B)Döküm işlerinde çalışma
C)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
D)Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma
335)
(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerden hangisinin
ilk kez kullanımında işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
ön bildirimde
bulunmakla yükümlü değildirler?
A)Grup 1 biyolojik etkenler
B)Grup 2 biyolojik etkenler
C)Grup 3 biyolojik etkenler
D)Grup 4 biyolojik etkenler
336)
(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Etkenlere
Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan
unsurlardan değildir?
A) Biyolojik etken
B) Mikroorganizma
C) Maruziyet riski
D) Hücre kültürü
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013
337)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır? ÖNEMLİ
A) Eğitimler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az iki defa tekrarlanır
B) Eğitimler Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir Defa tekrarlanır.
D) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde
karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin
alındığına dair belge olmaksızın,başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe
başlatamaz
Çok Tehlikeli sınıf……1 yılda bir kez
Tehlikeli sınıf………2 yılda bir kez
Az tehlikeli …………..3 yılda bir kez
338)Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların
eğitimi kapsamında hangisi yer almaz?
A) Eski hükümlü çalışanlar
B) gebe veya emziren çalışanlar
C) onbeş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar,
D)Yaşlı ve engelli çalışanlar
339)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti içinÇalışanlardan katkı payı alınır.
B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır
C) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veyatemsilcilerinin görüşleri
alınır.
D) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması
durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz
340)
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı
süresince belirlenen periyotlar içinde; Az tehlikeli işyerleri için en az
………….saat,Tehlikeli
iş yerleri için en az ……….. saat, Çok tehlikeli iş yerleri için en az ………..
saat olarak her çalışan için düzenlenir. ÖNEMLİ
A) 6-12-18
B)8-12-16
C)10-15-20
D)10-20-30
Az tehlikeli……….8 saat
Tehlikeli…………12 saat
Çok tehlikeli……..16 saat
341)
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre
I. iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
II. üniversiteler
III. kamu kurumlarının eğitim birimleri
IV.OSGB
V. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları
Yukarıdakilerden hangisi eğitim verebilir?
A) I,III ve V
B)I, II,III ve V
C)II,III,IV ve V
D)HEPSİ
342)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre
sağlık konularında verilecek eğitimlerde hangisi yoktur?
A) İşyeri temizliği ve düzeni
B) İlkyardım
C) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
D) Meslek hastalıklarının sebepleri
Sağlık konuları
- Meslek hastalıklarının sebepleri,
- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
-İlkyardım
Genel konular
- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
-İşyeri temizliği ve düzeni,
-İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
Teknik konular
- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Elle kaldırma ve taşıma,
- Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
-İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
- Tahliye ve kurtarma
343) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını
II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini
III- Çalışanların bu programlara katılmasını,
IV- Program sonunda katılanlar için sınav düzenlenmesini
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangilerini sağlamakla yükümlüdür?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve III
D) I, II, III ve IV
İşverenin sorumlulukları,
**Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
** Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
** Çalışanların bu programlara katılmasını,
** Program sonunda katılanlar için katılım belgesi Düzenlenmesi
344)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim
alınması zorunludur.
II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı
kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde
düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi
ve amacı hususlarına yer verilir.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve II
Bakanlığından görüş alınır.
II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması
durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni
risklerin ortaya çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın
çalışanların uygun eğitim
almaları sağlanır.
IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde
düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi
ve amacı hususlarına
yer verilir.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında
yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) II, III ve IV
346)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- Meslek hastalıklarının sebepleri
II- İlk yardım
III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
IV- İmalat usulleri
V- Mesleği ile ilgili bilgiler
Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan
eğitim konularındandır?
A) I, III ve V
B) II, III ve IV
C) II, III ve V
D) I, II ve III
(MAYIS 2013 A SINIFI) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin özellikleri arasında ağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
B)Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak
eğitilir.
C)İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, engelli, eski hükümlü, terör mağduru
ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.
D)Çalışanlardan istekli olanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için
işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılırlar
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:30.04.2013 Resmi Gazete Sayısı:28633
348)Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar
altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla
temasında tümüyle yanabilen karışıma ne denir?
A)Yanıcı ortam
B)patlayıcı ortam
C)parlayıcı madde
D)yanıcı madde
349) Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma ile ilgili işverenin
görevlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
B) patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
C)Patlama bölgesinde minimum kişi çalıştırmak
D) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı
etkilerini azaltacak önlemleri almak
350) Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde
aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?
A) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı
B) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü
C) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme
ihtimalleri,
D)Havanın meteorolijik durumu
Diğer şıklara ilaveten
-İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel
karşılıklı etkileşimleri,
351) Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak
normal çalışmakoşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan
yerler ya da böyle bir ihtimal olsabile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre
için kalıcı olduğu yerler yönetmeliğe göre hangi tehlikeli bölgedir?
ÖNEMLİ
A) BÖLGE 0
B)BÖLGE 1
C)BÖLGE 2
D)BÖLGE 21
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli
olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1 :Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal
çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler
Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı
ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam
oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli
olduğu yerler
352)Patlamadan korunma önlemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların
patlayıcıortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Planlarında
belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir
B) Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete
başlanılmadan önce bütün iş yerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı
kanıtlanacaktır.
C) Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için
çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.
D) Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler
veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.
Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda
güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde
bunlar hizmete sokulabilir.
353)Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen
bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır. Hangisi
yanlış verilmiştir? ÖNEMLİ
A) Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman
B) Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman
C) Bölge 2: Kategori 1 veya 2 ekipman
D) Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman
354)Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti İçin hangisi
yanlıştır?
A) üçgen şeklindedir.
B) siyah kenarlı, sarı zemin üzerine siyah yazılıdır
C) sarı zeminin işaret alanının en az %35’ dir
D) üzerinde ex patlayıcı ortam yazar
sarı zeminin işaret alanının en az %50’ dir. işaretler ile ilgili yönetmelikte
işlemiştik.
355)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların
Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre patlayıcı ortam oluşabilecek
yerlerin sınıflandırılmasında “Bölge 0”da yer alan bir işyerinin
kullanabileceği ekipman kategorisi nedir?
A)Kategori 0 ekipman
B)Kategori 1 ekipman
C)Kategori 2 ekipman
D)Kategori 3 ekipman
356)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi
yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin
değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?
A)Patlayıcı ortamın kalıcılığı
B)Patlayıcı ortam oluşma ihtimali
C)Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
D)Statik elektrik hariç tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle gelme
ihtimalleri
Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme
ihtimalleri,
bir %100 isabet daha.benim azırladğım sorunun hemen hemen aynısı.not merak
edene ben geçmiş yılların sorularını yönetmelik bittikten sonra bakıyorum
357)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve
bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler hâlinde
sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre aşağıda belirtilenlerden hangisi
“Bölge 0” olarak adlandırılır?
D
A)Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara sıra
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
B)Havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da
sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
C)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan
patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan
yerler
D)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan
patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler
358)
(EKİM 2012 A SINIFI)Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların
korunmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan patlama riskinin
değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
B) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı
C) İşyerinde bulunanların ilk yardım müdahalesi konusundaki bilgi düzeyleri
D) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle
gelme ihtimalleri
(EKİM 2012 A SINIFI) Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu
ortamın devam etme süresi esas alınarak,bölgeler hâlinde sınıflandırılır.
“Bölge 2”nin tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara sıra
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler
B)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma
koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal
olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler
C)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın sürekli olarak uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler
D)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler
360)
(EKİM 2012 B SINIFI)
I- Bölge 0 – kategori 1 ekipman
II- Bölge 20 - kategori 2 ekipman
III- Bölge 22 - kategori 1 ekipman
IV- Bölge 1- kategori 3 ekipman
İşyerlerinde gazlar, buharlar, sisler ve tozlar nedeniyle patlayıcı ortam
oluşabilecek yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemlere ilişkin
yukarıda verilen bölge-kategori eşleştirmelerinden hangileri
doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
361)
(EKİM 2012 B SINIFI) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların
Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre işverenin sorumlulukları arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
B)İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini
azaltacak önlemleri almak
C)Patlamayı önleyecek tedbirler 6 ayda bir gözden geçirilecektir.
D)Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün
değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013
362)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre
kullanılmaması gibi durumlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli
kontrollerin yapılır
B) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere
uygun şekilde saklanır
C) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belgelerin
ekipmanla birlikte bulundurulmasına gerek yoktur
D) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontroller yapılır
363)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre
çalışanların bilgilendirilmesi husularında hangisi yoktur?
A) İş ekipmanının kullanım koşulları
B) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
C) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.
D)İş ekipmanının üretici firmasının bilgileri
364)Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimiyle ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Bildirimde yazılı veya sözlü olabilir.
B) Yetkili kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
C) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar
tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
D) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
Bildirimde beyan esastır
365)
Koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek
kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması
mümkün olur.
B) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur
C) Tehlike bölgesinden yeterli yakınlıkta bulunur
D) Sağlam yapıda olur
Koruyucular ve koruma donanımı;
** Sağlam yapıda olur,
** İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
** Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,
** Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
** Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte
olur,
** Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan
parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
366)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu
forkliftlerin devrilmesinden
kaynaklanan risklerin azaltılması için yapılacaklardan hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Sürücü için kabin bulunur
B) Forkliftin devrilmeyecek yapıda olması elzem değildir.
C) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan
çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olur.
D) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini
önleyecek yapıda olur
Forklift devrilmeyecek yapıda olur
367)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için
asgari gereklerden hangisi yanlıştır?
A) Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük
açıkça görünecek şekilde işaretlenir.
B) Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında kullanıcının
kendisinin kabinden düşme riski önlenir.
C) Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün istem dışı kurtulması sağlanacaktır.
D) Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini
gösterecek şekilde işaretlenir.
368)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre Basınçlı kaplarda temel prensip olarak
hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi
belirtilmediği sürece işletme basıncının ............ katı ile ve bir yılı
aşmayan sürelerle yapılır.
A)1.1
B)1.5
C)2
D)3
369)Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A) Taşınablir gaz tüpleri- Standartlarda süre belirtilmemişse3 Yıl
B) Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
C) Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar-10 yıl
D) Buhar ve Kalorifer kazanları – 2 yıl
1 yıl olacak
370)Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi
tutulur.
B) Kriyojenik tanklar 1 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
C) Taşınabilir asetilen tüpleri standardında belirtilensürelerde yapılır
D) Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yılda bir yapılır
Kriyojenik tanklar standardında belirtilen
sürelerde yapılır.
371)Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen
basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri)
kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate
alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen
periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her
halükarda .............. yılı aşmaması gerekir.
A) 1
B) 2
C)3
D)5
372)
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları,
beyan edilen yükün en az .......... katını, etkili ve güvenli bir şekilde
kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı
ve yeterli yük frenleri bulunur.
A)1.1
B)1.5
C)1.25
D)2
373)Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik
deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az ..........katı,
dinamik deneyde ise en az ............... katı olması gerekir.
A)1.1 -1.25
B)1.5-1.1
C)1.25-1.1
D)1.1-1.5
374)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre periyodik kontrol süreleri için hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Kaldırma ve/veya iletme araçları-6 ay
B) İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) -1 yıl
C) Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)-1 yıl
D) Yapı İskeleleri- 6 ay
Kaldırma ve/veya iletme araçları-1 yıl
375)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre tesisatların periyodik kontrol süreleri için
hangisi yanlış verilmiştir?
A) Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner- 1yıl
B) Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı-6 ay
C) Havalandırma ve Klima Tesisatı-1 yıl
D) Yangın Söndürme cihazı- standarda belirtilen sürelerde
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı-1 yıl
376)(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre manifoldlu asetilen tüp
demetlerinin azami kontrol periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl
B)Standartlarda süre belirtilmemişse 4 yıl
C)Standartlarda süre belirtilmemişse 5 yıl
D)Standartlarda süre belirtilmemişse 10 yıl
377)
)(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Yükün çalışanlara çarpması
II- Yükün tehlikeli bir şekilde düşmesi
III- Yükün tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi
IV- Yükün istem dışı kurtulması
Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulacak iş ekipmanı
yukarıdakilerden hangilerinin riskini azaltacak şekilde tesis edilmelidir?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV
378)(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş
ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisideğildir?
A)İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi işlemlerinde herhangi bir talimata
uyulmayabilir.
B)İş ekipmanında kullanılan ya da üretilen maddelerin güvenli bir şekilde
uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
C)İş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli
kısımlar arasında yeterli mesafe bulunmalıdır.
D)Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın
etkilerine karşı uygun araçlarla korunur.
379) (ARALIK 2013 A SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanının tüm bakım ve onarımları kayıt altına alınır.
B)İş ekipmanlarının bakımları, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce
yapılabilir.
C)İş ekipmanlarının bakımları, işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılabilir.
D)Periyodik kontrol kapsamındaki test ve deneyleri yapılan iş ekipmanlarının günlük
veya haftalık muayenelerden geçirilmesine gerek yoktur.
380)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım
veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi değildir?
A)Türk standartları
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
381(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının
bakım veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan
birisi değildir?
A)Türk standartları
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
382
(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda süre
belirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabi tutulmalıdır?
A)Yılda bir
B) Üç yılda bir
C) Beş yılda bir
D) On yılda bir
*Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
*LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri - 5 yıl
*Kullanımdaki LPG tüpleri-1 yıl
383(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında
bulunan koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?
A)Koruyucular sağlam yapıda olmalıdır.
B)Koruyucular ilave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.
C)Koruyucular kolayca yerinden çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
D)Koruyucular bakım esnasında ekipmandan mutlaka yerinden çıkarılmalı ve
tasarlanıp yenisi uygulanmalıdır
384)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik
gereklerinin uygulanmasında çalışanların iş ekipmanı kullanımı
sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile birlikte
aşağıdakilerden hangisi tam olarak dikkate alınmalıdır?
A)Ergonomi prensipleri
B)Periyodik kontrolü yapan firma
C)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
D)İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler
385)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’ne göre yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez.
B)Çalışanlar, yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası
için her zaman görevli en az dört kişi bulunmalıdır.
C)İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları
kullanılır.
D)İstisnai bir acil durumda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli
önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.
Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın
kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur.
386)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre vinçlerin periyodik
kontrollerinde yapılacak olan dinamik deneyde deney yükü, beyan
edilen yükün en azkaç katı olması gerekir?
A) 1,1
B) 3
C) 5
D) 10
Statik 1.25
dinamik 1.1
387)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Kendinden hareketli veya bir başka araç
vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki
hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa hız sınırı konulmalıdır.
B)Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanına görevli olmayan çalışanların
girmesi engellenmelidir.
C)Çalışma yerlerinde, çalışanlar için yeterli hava sağlanmasa dahi içten yanmalı
motora sahip seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.
D)Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekip manların güvenli kullanımı ile ilgili
eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.
doğrusu
Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava
sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.
388)
(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının
bakımıyla ilgili
olarak yanlıştır?
A)Her koşulda elektronik ortamda bakım onarım kayıtlarının saklanması yasaktır.
B)Bakım işlerinin, istisnalar dışında, iş ekipmanı kapalı iken yapılması esastır.
C)Bakımla ilgili işlemler günü gününe makineye ait bakım defterine işlenir.
D)İş ekipmanının bakımının kapalı iken yapılamayacağı durumlarda bakım işleri
yürütülürken gerekli önlemler alınmalıdır
Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa
elektronik ortamda kayıt yaptırır.
a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
1) Adı ve soyadı.
2) T.C. kimlik numarası.
3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil
numarası.
5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı
389)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan
ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari gereklerden değildir?
A)Kumanda cihazları zorunlu hâller dışında bile tehlikeli bölgenin içine yerleştirilir.
B)Kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur.
C)Kumanda cihazları gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
D)Kumanda cihazlarının istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir
DOĞRUSU
Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve
bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı
hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.
390)
(ARALIK 2013 B SINIFI)
I- İş ekipmanı, çalışanların tehlikeli bölgeye ulaşmasını önleyecek uygun
koruyucular ile donatılmalıdır.
II- İş ekipmanı, çalışanların tehlikeli bölgeye ulaşmadan önce hareketli
parçaların durmasını sağlayacak uygun koruma donanımı ile
donatılmalıdır.
III- İş ekipmanına koruyucu önlem alınmadığı durumlarda en az iki çalışan
beraber bu bölgede çalıştırılmalıdır.
İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol
açabileceği hâllerde yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
391)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Şayet, çalışma yerinin özelliği
ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan
güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, .......... daha yüksek güvenlik
halatı ile teçhiz edilip, her .......... kontrol edilir.” cümlesindeki boşluklara
sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) güvenlik kat sayısı / hafta
B) güvenlik halatı / on beş günde bir
C) düşük güvenlik halatı / saat başı
D) emniyet kat sayısı / çalışma günü
Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin
düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet
katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol
edilir
392)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde
yer
alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölge”
ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Tehlikeli bölge
B)Sağlıksız saha bölgesi
C)İş istasyonu bölgesi
D)Tedbir ve önlem bölgesi
393)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanlarının, bu
Yönetmelik’te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak,
yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri” ifadesi ile
aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Güvenli kontrol
B)Periyodik kontrol
C)Belirli-belirsiz kontrol
D)Deney ve test kontrolü
394)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık
veGüvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanını kullanma görevi
verilen çalışan veya çalışanlar” ifadesi ile aşağıdakilerden hangi kavram
tanımlanmaktadır?
A) Destek elemanı
B) Görevli
C) Çalışan temsilcisi
D) Operatör
395)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı açısından
aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından
kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.
B)İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası
standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde,imalatçı verileri ile fen ve tekniğin
gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.
C)Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı
muayene yapılana kadar güvenlik limitleri içinde kullanılmaya devam edilir.
D)İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili
standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından
yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
396)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli sıvıların
bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü azami kaç yılda bir
yapılacaktır?
A) Yılda bir
B) Üç yılda bir
C) Beş yılda bir
D) On yılda bir
397)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`nde yer alan “İş ekipmanında yapılan her
türlü temizlik, ayar,
kalibrasyon gibi işlemlerin tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi
tanımlanmaktadır?
A) Tadilat
B) Onarım
C) Bakım
D) Kontrol
398)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı hava tanklarının,
standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak kaç
yıldır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
399)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre taşınabilir gaz tüplerinin (dikişli,
dikişsiz), standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami
olarak kaç yıldır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
400)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Seçilen iskelenin
karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; .............
inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; ............. işlerinde
ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır.
Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde
olabilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) yapı işlerinde / gemi inşası ve sökümü
B) inşaatlarda / kıyı ve liman
C) modernizasyonda / liman
D) sahada / tersanecilik
401)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde yer alan “Vinçlerin periyodik
kontrollerinde yapılacak
olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün .........., dinamik
deneyde ise .......... olması gerekir.” cümlesindeki boşluklara sırasıile
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)en az 1,5 katı / en az 1,25 katı
B)en az 1,1 katı / en az 1,25 katı
C)en az 1,25 katı / en az 1,5 katı
D)en az 1,25 katı / en az 1,1 kat
402)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili “Basınçlı
kaplarda temel prensip olarak .......... yapılması esastır. Bu testler,
standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .......... ile ve bir
yılı aşmayan sürelerle yapılır.” ifadesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)basınç deneyi / kademeli olarak artırılması
B)hidrostatik test / 1,5 katı
C)hidrolik deney / 10 katı
D)deney / 3 katı
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2013 R.G.Sayısı: 28620
403) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmelik kapsamına ,
I. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallindeki
ekranlar
II.Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri
III. İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemler
IV.Bürolardaki sabit bilgisayarlar
V. Ekranlı daktilolar
Hangileri girmez?
A)yalnız IV
B)I,II ve III
C)I,II,III ve V
D)HEPSİ
YÖNETMELİĞİN UYGULANMADIKLARI:
-Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde,
- Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde,
- Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
- İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
- Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı
cihazlarda,
- Ekranlı daktilolar
404) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konularında hangisi
yoktur?
A) Doğru oturuş
B) Gözlerin korunması
C)meslek hastalıkları
D) Ara dinlenmeleri ve egzersizler
Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konuları;
- Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
- Doğru oturuş,
- Gözlerin korunması,
- Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
- Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
- Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
- Ara dinlenmeleri ve egzersizler
405)
Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için
yapılacak muayanelerde hangisi yoktur?
A) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
B) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli
aralıklarla,
C) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında
D)Ekranlı araçlarda arıza meydana geldiğinde
406)
Ekranlı araçlarda aranacak asgari gereklerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre ayarlı ve sabit olacaktır.
B) Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar
bulunmamalıdır.
C) Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.
D) Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk
olmalıdır
Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir
olmalıdır.
407)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik`e göre ekranlı araçlarla
yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
B) Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.
C) Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı
vermemelidir.
D) Daha iyi görebilmek için ekran yüzeyi gün ışığı yönüne döndürülerek maksimum
aydınlatma sağlanmalıdır
408)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan
kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla aşağıdakilerden
hangisi yapılmalıdır?
A)Çalışma masası yüzeyi ışığı yansıtacak şekilde parlak malzeme ile kaplanmalıdır.
B)Ekranlı araçlarla çalışan operatörlere dinlendirici gözlük verilerek gözlerini
dinlendirmeleri sağlanmalıdır.
C)Uygun çalışma planı yapılarak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya
dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmaları sağlanmalıdır.
D)Ekranlı aracın monitörünün alt orta noktasıoperatörlerin çene hizasına gelecek
şekilde Ayarlanmalıdır.
409)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Aydınlatma
II- Yansıma ve parlama
III- Gürültü
IV- Radyasyon
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışma
ortamında bulunan unsurlardır?
A) I, II, III ve IV
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız I
çalışma ortamında bulunan unsurlar:
- Gerekli alan
- Aydınlatma
- Yansıma ve parlama
- Gürültü
- Isı
- Radyasyon
- Nem
410)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri
II- Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri
III- Masaüstü bilgisayarlar
IV- Hesap makineleri
Yukarıdakilerden hangileri Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almaz?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV
411)
(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla
çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir?
A)Çalışma ortamında perde kullanılmaması
B)Monitörlerde ekran görüntüsünün stabil olması
C)Klavyenin renginin mat olması ve ışığı yansıtmaması
D)Çalışma sandalyesinin yüksekliğinin ayarlanabilir olması
412) (MAYIS 2013 B SINIFI) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin
korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?
A)Düzenli aralıklarla
B)Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
C)Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda
D)Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanan iş kazası yaşanması durumunda
İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013 R.G.Sayısı:28603
413)İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili oluşturulan heyete dair
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) heyet, iki müfettişten oluşur
B) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını,
müfettişin tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde verir
C) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir.
D) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir
heyet, üç müfettişten oluşur
414)İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi
halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne üç gün içinde
gönderilir.
B) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu
tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya
tamamında iş durdurulur.
C) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz
ve Kurul Başkanlığına iletilir
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan
işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.
1 gün içinde bildirilir
415)
İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme
sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan
hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli
inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç .........
gün içerisinde karar verilir.
A) 3
B)7
C)15
D)30
416) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu
kararın yerine getirildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde itiraz hakkı
vardır?
A) 3
B)6
C)7
D)30
İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme
itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.
417)Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin
belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. çalışmalarında
ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur.
Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi
D) ILO
418)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO sözleşmesi
hangisidir?
A)71
B)155
C)161
D)175
( Güvenlik=polis imdat 155)
419)
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyelerinde hangisi yoktur?
A) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi
B) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel
müdür
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür
D)Ulaştırma Bakanlığından bir genel müdür
ÜYE LİSTESİ:
-Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından bir genel müdür,
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür,
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı,
- İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden,Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonundan,Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetimkurulu üyesi,
- İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci
420)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine İhtiyaç duyulması hâlinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile
belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya
kuruluşlardan en fazla ..........temsilci alınır.
A) 1
B)2
C)3
D) 4
421)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekreteryasını hangisi yapar?
A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
C) Çalışma Genel Müdürü
D İş Teftiş Kurulu Başkanı
422) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma usul ve esaslarından
hangisi yanlıştır?
A) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık
aylarında yapılır
B) Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir
C) Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur.
D) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en
az 15 gün önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.
30 gün önceden gönderilir
423) (ARALIK 2013 A SINIFI) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, oyların eşitliği hâlinde
başkanın oyu kararı belirler, çekimser oy kullanılamaz.
B)Konsey yılda iki defa olağan toplanır, başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile
olağanüstü olarak da toplanabilir.
C)Konseyin çalışma usul ve esasları Başbakanlık tarafından belirlenir.
D)Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür
424) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Yönetmeliği aşağıdaki hangi sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır?
A)2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktif Sözleşmesi
B)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı Sözleşme
C)İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı Sözleşme
D)Sosyal Güvenliğe İlişkin 102 sayılı Sözleşmeye
425) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi, Ulusal İş Sağlığı
ve Güvenliği Konseyinin görevleri arasında Yer almaz?
A)İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler
önermek
B)Çalışma şartları, çalışma ortamı, iş kazaları vemeslek hastalıkları ve risk
değerlendirme kriterlerine dayanarak sektörel düzeyde analizler yapmak
C)İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş
Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için
öneriler geliştirmek
D)Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri,
bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşturulması konusunda görüş bildirmek
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Sayı : 28539
426)
Hangisi asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında
yönetmeliği kapsamına girmez?
A) asbest söküm çalışmaları
B) asbest yıkım çalışmaları
C) asbest uzaklaştırma çalışmaları
D) asbest üretim çalışmaları
Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri
427) İşveren, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında
yönetmeliği kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı
hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu
bildirimde hangisi bulunmaz?
A) Asbest söküm çalışanı belgesi
B) Asbest söküm uzmanı belgesi
C) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı
D)Çalışanların yaşı
Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;
* İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
* Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
* Yapılacak işler ve işlemler,
* Çalışan sayısı,
* İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
* Asbest söküm uzmanı belgesi,
* Asbest söküm çalışanı belgesi.
428) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel
Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılır. Hangisi yanlıştır?
A) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında
tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır.
B) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile yedi buçuk saatlik
çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.
C) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de
görüşleri alınır.
D) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç
mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.
8 saatlik çalışma süresi baz alınır
429) İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate
alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme
sonucuna göre akciğer
radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre ........ yılı aşamaz.
A)1
B)2
)3
D)5
430)Hangisi asbest çeşidi değildir?
A)Aktinolit Asbest
B) Antofilit Asbest
C) Grünerit Asbest (Amosit)
D)Amonit asbest
Diğer asbest çeşitleri : Krizotil, Krosidolit ve Tremolit Asbest
431) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az
kaç yıl süreyle saklanır?
A)10
B)15
C)20
D)40
432) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi hangisi tarafından yürütülür?
A)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
B)İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü
C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi
D)Sağlık Bakanlığı
Asbest söküm uzmanlarının eğitimi
İSGÜM tarafından yürütülür
Diğer doğru şıklara ilaveten* Mide-bağırsak
kanseri de var
433) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyetin neden
olduğu hastalıklardan hangisi yanlıştır?
A)Asbestoz
B) Mezotelyoma
C) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom)
D)Pankreas kanseri
434) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların
maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik
zaman ağırlıklı ortalama
değerinin (ZAOD-TWA) ............’ü geçmemesini sağlar.
A) 0,1 lif/cm3
B) 0,2 lif/cm3
C) 0,15 lif/cm3
D) 0,01 lif/cm3
435)(2012 A SINAVI) Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki
hangi meslek hastalıklarına neden olmaz?
A) Asbestosis
B) Mezotelyoma
C) Mide-bağırsak kanseri
D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epileps
436) (2012 B SINAVI) Gemi sanayi ve balata üretiminde
kullanılan aşağıda yer alan hangi maddenin maruziyeti hem
akciğer kanserine neden olup hem de plevral plak
yapabilmektedir?
A) Benzen
B) Silika
C) Asbest
D) Kömür
437)(BİR KAÇ KEZ SORULMUŞ) Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz
kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?
A) 0.05 lif/cm3
B) 0.10 lif/cm3
C) 0.20 lif/cm3
D) 0.30 lif/cm3
438) asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi nedir?
A)1
B)2
C)3
D)5
439) asbestli çalışmalarda yükümlülük süresi nedir?
A)1 yı
B)2 yıl
C)5 yıl
D)10 yıl
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi
Gazete Tarihi: 18.01.2013
440) ............ ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve .............aydan fazla süren
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
A)30-2 ay
B)30-6 ay
C)50-2 ay
D) 50-6 ay
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere
kurul oluşturur.
441)İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
A)Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve
alt işveren ayrı ayrı kurul kurar
B) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında
ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur.,
C) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri
bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerinde tek kurul kurulur.
D) Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan
kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili
bir temsilci atar.
her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
442) İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların
çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla
bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az ..............
ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar.
A)1
B)2
C)3
D)6
443) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre
oluşturulan kurulda hangisi yoktur?
A) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
B) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
C) İşyeri hekimi
D)Destek elemanı
kurul üyeleri:
*İşveren veya işveren vekili,
* İş güvenliği uzmanı,
* İşyeri hekimi,
* İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
* Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
* Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
* Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci
444) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre
oluşturulan kurulla ilgili hangisi yanlıştır?
A) İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise
kurul sekretaryası iş yeri hekimidir.
B) formen, ustabaşı veya usta seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından
atanır.
C) kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır.
D) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekilidir.
İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul
sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle
görevli bir kişi tarafından yürütülür.
445) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve
güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Hangisi eğitim
konularından değildir?
A) Acil durum önlemleri
B) Meslek hastalıkları
C) Risk değerlendirmesi
D)Çalışanların izinleri
Eğitim konuları:
-Kurulun görev ve yetkileri,
- İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
- Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
- İş hijyeninin temel ilkeleri,
- İletişim teknikleri,
- Acil durum önlemleri,
- Meslek hastalıkları,
- İşyerlerine ait özel riskler,
- Risk değerlendirmesi
446) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre Kurulun
çalışma usullerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurullar ayda en az bir kere toplanır.
B) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul
üyelerine bildirilir
C) Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılmaz.
D) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli
hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
447 İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre
kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike
sınıfını dikkate alarak,
tehlikeli işyerlerinde bu sürenin ..... ay, az tehlikeli işyerlerinde ise ...... ay
olarak belirlenmesine karar verebilir
A)2-3
B)2-4
C)3-6
D)1-2
Çok tehlikeli.........1 ay
Tehlikeli.............2 ay
Az tehlikeli.........3 ay
448)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve
güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine işveren tarafından verilmesi
sağlanan asgari eğitim konuları kapsamında değildir?
A) Uluslararası kuruluşlar ve mevzuatları
B) İş hijyeninin temel ilkeleri
C) Risk değerlendirmesi
D) Meslek hastalıklar
449(AĞUSROS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik hükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanların
yükümlülüğü bulunmamaktadır?
A)Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği
kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
B)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan
tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla iş birliği yaparlar.
C)Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında
çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.
D)İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı
ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye
yönelik çalışmalar yaparlar
450)(AĞUSTOS B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurullarının çalışma usulleri arasında yer almaz?
A)Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun
toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresindensayılır.
B)Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası hâlleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli
hâllerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu
konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterineyapılması gerekir. Toplantı zamanı,
konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
C)Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul
üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin
önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek
kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
D)Kurullar ayda en az iki kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate
alarak, çok tehlikeli işlerde bu sürenin bir hafta, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki hafta,
az tehlikeli işyerlerinde ise bu sürenin üç hafta olarak belirlenmesine karar verebilir
451) (MAYIS A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu
gereği işyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunun üyelerine
verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içerdiği asgari
konulardan biri değildir?
A)Acil durum önlemleri
B)Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri
C)İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
D)İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası kuruluşlar
452) (MAYIS B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu
üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?
A)Personel yönetimi
B)Kurulun görev ve yetkileri
C)Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
D)İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012
453) ) Eğiticilerin eğitimi en az ................ saatlik eğitim sonunda kamu
kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007tarihli ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program
sonucunda verilir.
A)220
B)80
C)40
D)24
454)igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
hangisi yanlıştır?
A) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B)
sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip
olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
B) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde,
sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike
sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli değildir. yeterlidir olacak
C)İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlar
D) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz
455) igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki
yönetmeliğe göre hangisi İş güvenliği uzmanlarının görevlerinden
değildir?
A) Rehberlik
B) Risk değerlendirmesi
C) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
D)Kalitenin artırılması
Diğer 3 şıkka ilaveten,* İlgili birimlerle işbirliği
456) igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
hangisi İş güvenliği uzmanlarının yetkileri arasında yoktur?
A) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde işi durdurmak
B) İşverene yazılı olarak bildirilen hayati tehlike arz eden hususları yerine
getirilmemesi hâlinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek
C) iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve
belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek
D) ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği
yapmak
acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
457) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut
bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek
hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği
uzmanının yetki belgesinin geçerliliği .................... süreyle askıya alınır.
A)3 ay
B)6 ay
C)1 yıl
D)2 yıl
458)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre İş
güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına
yılda en az 30 dakika.
B) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına
yılda en az 60 dakika.
459) Az tehlikeli sınıfta yer alan .................. ve daha fazla çalışanı olan
işyerlerinde her .................. çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş
güvenliği uzmanı görevlendirilir.
A)2000
B)1500
C)1000
D)750
En son değişikliğe göre:
Az tehlikeli 2000
Tehlikeli 1500
Çok tehlikeli 1000
460)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlardan yanlış verilmiştir?
A) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz
B) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslikler
ile diğer bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz
C) 3 metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.
D)Pencere alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10’undan az olmaması ve
yerden yüksekliğinin 90 cm den fazla olmaması gerekir.
4 metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
eğitim kurumlarının eğitici kadrosu için hangisi yanlıştır?
A) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici belgesine sahip
olan en az üç eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapılır.
B) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğiticilerden en az biri
mühendis olmak zorunda olup en fazla ikisi aynı meslek dalından olabilir
C) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici
belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere ikisi hekim, ikisi mühendis ve kalan
ikisi farklı meslek dalından olmak üzere en az altı eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi
yapılır.
D) Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları; İş güvenliği uzmanlığı ve
diğer sağlık personeli eğitimi için belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az iki eğiticiyi
tam süreli ve en az iki eğiticiyi de kısmi süreli görevlendirir.
İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici belgesine sahip olan en
az dört eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapılır.
462)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
hangisi yanlıştır?
A) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde otuz gün
içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.
B) Eğitim Kurumu yetki belgeleri en geç beş yılda bir defa Bakanlığa vize ettirilir.
C) Belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize
işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği 1 yıl süreyle askıya
alınır
D) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk beş
gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder.
6 ay askıya alınır.
463)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarından hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Eğitim kurumları, eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi
veya kuruma devredemezler.
B) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde on beş işgünü
içinde durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir
C) Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden yenilenmesi durumu yazılı
bildirim olarak kabul edilir.
D) 30 gün içerisinde tam süreli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin
yerine aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden
Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgünü içinde
durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir
464)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşveren,
görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve .......... tedbirleri yerine
getirir. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa .......... talepte bulunan
kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak
arşivlenmesini sağlar.” ifadesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) yerine getirilmesi şart / bunlar da yerine getirilerek
B) iş müfettişlerince açıklanan / mazeretsiz bir surette
C) yazılı olarak bildirilen / gerekçesi ile birlikte
D) cerh edilmeyen / tutanaklar ilave etmeden
465) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’teki iş güvenliği
uzmanının yetkilerine göre iş güvenliği uzmanı, işyerinde belirlediği hayati
tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale
gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisini
yapar?
A)İşverene başvurur.
B)Durumu İş Teftiş Kurumuna iletir.
C)Durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun gündemine taşır.
D)Sorumlu müdür ile birlikte işyeri hekimine yazılı olarak bildirimde bulunur.
466)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te, iş güvenliği uzmanlarının
yükümlülükleri arasında yer alan “Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle
sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası
veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş
güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği.......... süreyle askıya alınır. Bu
konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün
belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır” cümlesindeki
boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) iki gün
B) altı hafta
C) altı ay
D) iki yıl
467)
(2012 B SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli
iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.
B) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı
belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise
bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
C) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az
bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
D) İş güvenliği uzmanı, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için
kendisine sağlanan
çalışma süresi içinde başka bir işle de görevlendirilebilir
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİYÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012
468) işveren İşten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süreyle
çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklamak zorundadır?
A)10
B)15
C)20
D)40
468)iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken
durumlarda İSGB kurar
B) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli
görevlendirilmesi zorunlu değildir.
C) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde
yönetmelikteki yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak
yerine getirebilir.
D) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan
temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasına gerek yoktur.
önceden görüşlerinin alınmasını sağlar
469) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre onaylı defter için
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel
Müdürlük,İSGÜM veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
B) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi tarafından saklanır
C) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
D) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren
tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler
işverene tebliğ edilmiş sayılır
Onaylı defteri onaylayabilecek yerler:
* Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
* Genel Müdürlük
*noter
470) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş
sözleşmesiyle çalışan en az bir............... istihdamı zorunludur. Boşluğa
hangisi gelemez?
A) İşyeri hekimi
B) İş güvenliği uzmanı
C) Diğer sağlık personeli
D)müfettiş
A) en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygunbelgeye sahip en az bir iş
güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık
personeli de görevlendirebilir.
B)İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına
uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve en üst
katta kurulması esastır.
C) Bu birimlerde 8’er metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile
işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az
olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı
görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer
oda tahsis edilir.
D) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla
görülebilecek şekilde işaretlenir.
Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve
giriş katta kurulması esastır.
A) OSGB’ler; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir
muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği
uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir
tuvalet ve lavabodan oluşur
B) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı
unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev
yapabilirler.
C) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve
50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için;
koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân
oluşturulabilir
D) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi herhangi
bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar
Tam süreli çalışıyorsa başka yerde görev yapamaz.
473) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre İSGB ve
OSGB’lerin görev, yetki ve sorumluluklarından hangisi yanlıştır?
A) çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapılması ve öneriler hazırlayarak
uygulanmasının sağlanması
B) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve
maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile
meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine
uyularak saklanması
C) acil durum planının hazırlanması
D) sağlık gözetiminin uygulanması
çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve
öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından
474)
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre OSGB’lerin Yetkilerin askıya
alınması ve iptali ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin
tespiti halinde doğrudan iptal edilir.
B) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı halinde altı ay
süreyle askıya alınır.
C) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30
günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi halinde altı ay süreyle askıya alınır.
D) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması halinde altı ay süreyle askıya alınır.
doğrudan iptal edilir.
474)
(ARALIK 2013 A SINIFI) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ve/veya Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, işyerinde değil,
OSGB arşivinde tutulur.
B)OSGB’ler; sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin
tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
C)İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş
güvenliği uzmanının işyerinde görevlendirilmesi ile oluşturulur.
D)İSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir
OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir
475)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda yer alanlardan hangisi Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimlerinin (OSGB) sorumlu müdürü olabilir?
A) Endüstri mühendisleri
B) Eğitici belgesi olan hekimler
C) İş sağlığı ve güvenliği teknikerleri
D) İşyeri hekimliği belgesi olan hekimler
Ya iş yeri hekimi yada A sınıfı uzman olacak
476) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını
zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı
B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç
meydana gelme ihtimalini
C) Uygulama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin
tümünü
D) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
477)Hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz?
A)İşveren veya işveren vekili
B) iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
C) ) İşyerindeki sendika temsilcileri
D) İşyerindeki destek elemanları
Risk değerlendirme ekibi:
*İşveren/yada vekili * igu ve işyeri hekimi *çalışan temsilcisi *destek elemanı
*kayıtlı riskler konusunda bilgili çalışanlar
478)
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş
aşamasından başlamak üzere aşama aşama yapılır. Hangisi ilk yapılması
gerekendir?
A) Dokümantasyon
B) Risk kontrol adımları
C) Risklerin belirlenmesi ve analizi
D) Tehlikelerin tanımlanması
Risk değerlendirmesi aşamaları sırasıyla:
* Tehlikelerin tanımlanması
* riskleri belirleme ve analiz etme
* risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
* dokümantasyon
* Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
479)Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin
kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki uygulananan
adımların sıralaması hangisidir?
I. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
II. Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
III. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
A)I,II ve III
B)II,I ve III
C)III,II ve I
D)II,III ve I
480)
Risk değerlendirilmesinin yeniden yapılamasını gerektiren hususlardan
hangisi yanlış verilmiştir?
A) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
B) Üretim yönteminde değişiklikler olması
C)Çalışanların işe giriş çıkışlarında artış olması
D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
**İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
** İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana
gelmesi.
** Üretim yönteminde değişiklikler olması.
** İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
** Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
** Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
**İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
481)
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk
değerlendirmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Alt işveren asıl işverence yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarına tabi olur.
B) Asıl işveren; alt işverence yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla
bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve
uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
C) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk
alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır
D) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.
482)
Risk değerlendirme işleminin birey tarafından yapılması yaklaşımı işyerinin
küçük olması ve İSG risklerinin düşük olması durumlarında kabul edilebilir
bir seçenektir. Bu yaklaşımın başlıca yararlarında hangisi yoktur?
A) Çabuk netice alınmasını sağlar
B) Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller
C) Teknik uzmanlık gerektirir
D) Maliyeti düşüktür
Diğerlerine ilaveten bireyin kendisine olan özgüveni artar.
birey yaklaşımının bazı mahzurları:
* Teknik uzmanlık gerektirir
* Yönetim anlayışı
* Tek boyutluluk.
* Katılım sağlanmadığından insanlar tehlikelerin kendi bölümlerde olmadığını düşünürler
* Bireyin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi etkileyebilir
* Koruma faaliyetlerinin bireyleri etkilemesi değerlendirmeyi etkileyebilir.
483) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kantitatif risk analizi yöntemleri, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur.
B) Kantitatif risk analizinde tehditin olma ihtimali, tehditin etkisi gibi değerlere sayısal
değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip
risk değeri bulunur.
C) Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik değerler yerine
yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanır.
D) Risk = Tehditin Olma ihtimali * Tehditin Etkisi formülü kalitatif risk analizinin temel
formülüdür.
Kantitatif risk analizinin formülüdür
484)Risk değerlendirilmede takım yaklaşımının fayadalarından olmayan
hangisidir?
A) Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir
B) Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.
C) Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir
D) Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller
TAKIM YAKLAŞIMININ YARARLARI
Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir.
Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir.
Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.
Yöneticilerin katilimi sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını sağlar.
TAKIM YAKLAŞIMININ MAHZURLARI
Takim çalışmalarından netice daha geç alınabilir.
Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir
Çalışılması gereken zaman ve maliyet yüksek olur.
485)Risk değerlendirmesinin çalışanlar açısından yararlarından hangisi
yanlış verilmiştir?
A) Katılım hakkı
B) Haberdar olma
C)kuralların önceden belirlenmesi
D) Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini
Çalışanlar Açısından Yararlar
* Katılım hakkı
* Haberdar olma,
* Sorumlulukların belirlenmesi,
* Kayıtlara ulaşabilme,
* Bütün çalışanları kapsama,
* Kuralların önceden belirlenmesi
* Proaktif yaklaşım-Sürekli gelişim,
* Acil Durum Hazırlığı
486)Risk değerlendirmesinin işveren açısından yararlarından hangisi
yanlış verilmiştir?
A) Tehlike ve risklerini önceden görebilme
B) Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
C)meslek hastalıklarını önleme
D) Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
İşveren Açısından Yararlar
*Tehlike ve risklerini önceden görebilme
*Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
*Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
*İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması
*Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
*Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini
487)Risk değerlendirmesinin devlet açısından yararlarından hangisi
yanlış verilmiştir?
A) Risk Kültüründe Gelişme
B) Düzenli Veri Akışının Sağlanması
C) Tehlike ve risklerini önceden görebilme
D) Sürekli Gelişme
Devlet Açısından Yararlar
*Tarafların Katılımı İle Yükün Azalması
*Denetim Kolaylığı
*Sürekli Gelişme
*Uluslararası SG Yönetim Sistemine Hazırlık
*Düzenli Veri Akışının Sağlanması
*Çalışma Barışına Katkı
*Kayıpların Azalması
*Risk Kültüründe Gelişme
488)Hangisi tehlikenin tanımlanması aşamasında yer almaz?
A) İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi
B) Benzeri diğer iş yerlerinden elde edilen veriler
C) Eğitim ve öğretimin sağlanması
D) Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi
Tehlikelerin belirlenmesi
*Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi
*İşaktivitelerinin gözden geçirilmesi
*Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi
*İş kazasıve hadise (olay) raporlarının incelenmesi
*Literatür taraması(standart vb.)
*İmalatçıverilerinin değerlendirilmesi
*Uzman görüşlerinden yararlanılması
*Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi
*İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,
*Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler
489)Risk düzeyi veya skoruna göre 12-8 arası hangi anlama gelmektedir?
A) Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Müdahale Edilmeli
B) İşi Durdur ve Derhal Çalışma Başlat
C) Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı Planla
D)kabul edilemez yüksek risk
15-25: kabul edilemez yüksek risk- İşi Durdur ve Derhal Çalışma Başlat
8-12 dikkate değer risk- Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Müdahale Edilmeli
1-6:kabul edilebilir risk- Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı Planla
490)Hangisi Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması aşamasında yer almaz?
A) çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
B) Denetim
C) Kayıpların Azalması
D) Bakım
*çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
*İletişim
*Eğitim ve öğretimin sağlanması
*Denetim
*Bakım
491)
Ön tehlike analizi(Preliminary Hazard Analysis-PHA) için hangisi yanlıştır?
A) Tasarım öncesi aşamada, yalnızca temel tesis elemanlarının ve malzemelerinin
bilindiği aşamalarda kullanılır.
B) Kantitatif listeleme olup öncelik sıralaması içermez.
C) iş güvenliği deneyimi olan bir veya iki mühendisle bu çalışmalar gerçekleştirilebilir.
D) Sonuçlar tesisin tasarlanması aşamasında tehlikeleri ortadan kaldıracak veya
minimize edecek tavsiyeleri içermelidir
Kalitatif listeleme olup öncelik sıralaması içermez
492)
Fabrika ziyaretleri ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi esnasında
yararlıdır. Hali hazırda var olan kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit
edilme oranı yüksektir. Bu metot mevcut tesisler için proses geliştirme
sürecinde ve/veya operasyonlara başlama öncesinde kullanılabilir. En
yaygın kullanımı mevcut tesiste bir takım değişiklikler düşünüldüğü
aşamadır.Tanımlanan metot hangisidir?
A)ön tehlike analizi
B)olursa ne olur
C)iş güvenlik analizi
D)olası hata türleri ve etkileri analizi
493)
kişi ve gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde
yoğunlaşır. Bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa
bu metot uygulanır. Bahsedilen metot hangisidir?
A)ön tehlike analizi
B)olursa ne olur
C)iş güvenlik analizi
D)olası hata türleri ve etkileri analizi
494) Kabul edilebilir risk için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Tehlikeli ortamda çalışmaya razı olmak kaçınılmaz bir durum olarak görülür ve
riskle birlikte çalışma anlamına gelir.
B)İşletme şartlarının gerektirdiği bir olgu olarak kabul edilen bir durum olup,
çalışmada zorunluluk olan bir durumu ifade eder.
C)Risk değerlendirmesi yaparken koyulan subjektif ölçülerin bir sonucudur ve
doğruluğu veya yanlışlığı da işletmenin değerlendirmesine bağlıdır.
D)Yasal zorunluluklara ve işletmenin kendi İSG politikasına göre, tahammül
edebileceği düzeye indirilmiş risk olarak ifade edilir.
495) Risk değerlendirme süreci için uygun sıralama aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tehlikelerin belirlenmesi - risklerin belirlenmesi - risklerin değerlendirilmesi- risklerin derecelendirilmesi
B)Tehlikelerin belirlenmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi - risklerin derecelendirilmesi
– kontrol önlemlerinin uygulanması
C)Tehlikelerin belirlenmesi - risklerin derecelendirilmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi
– kontrol önlemlerinin uygulanması
D)Risklerin belirlenmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi - tehlikelerin ortadan
kaldırılması – kontrol önlemlerinin uygulanması
496)
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeninde en son uygulanması
gereken hangisidir?
A) Mühendislik önlemlerini uygulamak
B) Kişisel koruyucu donanım kullanmak
C) Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek
D) Tehlikeleri ortadan kaldırılmak
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni:
1. Tehlikeleri ortadan kaldırılmak (eliminasyon}
2. Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek(ikame)
3. Mühendislik önlemlerini uygulamak (otomasyon, tecrit / izolasyon, uzaklaştırma,
havalandırma, ergonomik yaklaşımlardan yararlanma)
4. İdari önlemler/işaretler/uyarılar (çalışma süreleri, işyeri düzeni, eğitim ve öğretim, planlı
bakım-onarım, mental riskler,monotonluk, iletişim, denetim-disiplin)
5. Kişisel koruyucu donanım kullanmak
497)
hangisi risk yanıtlama planlarından birisi değildir?
A) basitleştirme
B) Kaçınma
C) Kabullenme
D) Azaltma
risk yanıtlama planları:
**Kaçınma
**Transfer etme
**Azaltma
** Kabullenme
498)
Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli
anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına
yardımcı olması amacıyla yaygın olarak kullamlan risk değerlendirme
metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) HAZOP
B) FMEA
C) ETA
D) FTA
Hata Ağacı Analizi (FaultTree Analysis-FTA)
Olay ağacı analizi(event tree Analysis-ETA)
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Failure Modes and EffectsAnalysis – FMEA)
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması (Hazard and Operability StudiesHAZOP): kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri
dikkate alınarak geliştirilmiştir.Multi disipliner bir ekip tarafından, kaza odaklarının
saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. Belirli anahtar ve
kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır
499)
Grafik olarak insan ya da malzeme kaynaklı hasarların muhtemel
kombinasyonlarını oluşturan, ihtimallerini ortaya çıkarabileceği
önceden tahmin edilebilen istenmeyen hata olayını grafik olarak
gösteren risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
D) Hata Ağacı Analizi
500)Hata ağacı analizi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Bilgilerin toplanması
B)Tepe olayı seçimi
C)Balık kılçığın oluşturulması
D)Ağacın planlanması
501)hangisi tesisin son tasarım aşamasında yada daha detaylı çalışmalara
model olarak kullanılabilecek olan hızla hazırlanabilen kalitatif bir risk
değerlendirme metodolojisidir?
A)Ön Tehlike Analizi
B) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
C) Olay Ağacı Analizi
D) Neden-Sonuç Analizi
502)Hata ağacı analizi ile olay ağacı analizinin birleşimi olan ve
nükleer enerji santrallerinin risk analizinde kullanılmak üzere
Danimarka'da bulunmuş olup, diğer endüstrilerin sistemlerinin
güvenlik düzeyinin belirlenmesi için de adapte edilmiştir. hangi
metotdur?
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
D) Hata Ağacı Analizi
Neden-Sonuç Analizi: Balık kılçığı diyagramı
kullanılır
503)
Hata türleri ve etkileri analizinde zararların etkileri ve sonuçlarının
belirlenmesinde kullanılan parametreler aşağıdakilerden hangileridir?
A)OlasılıkXşiddet
B)OlasılıkXfark edilebilirlik
C)ŞiddetXfark edilebilirlik
D)OlasılıkXşiddetXfark edilebilirlik
504)
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kullanılan
fine-kinney metodunun parametrelerinden birisi değildir?
A) Olayın meydana gelme ihtimali
B) Fark edilebilirlik
C) Zarar ya da hasarın şiddeti
D) Tehlike maruz kalma sıklığı
Risk değeri = Olayın meydana gelme ihtimali x Tehlike maruz kalma
sıklığı xZarar ya da hasarın şiddeti
505)Fine-kinney metoduna göre yapılan risk değerlendirmesi nde risk
değeri sonucu 450 bulunmuştur. Buna göre karar ve eylem
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
B)Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
C)Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
D)Tolerans gösterilemez ri sk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina,
çevrenin kapatılması düşünülmelidir.
400 < R: Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis,
bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir
200 < R < 400: Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
70 < R < 200: Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
20 < R < 70: Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
R < 20: Önlem öncelikli değildir.
506)
Fine-kinney metoduna göre yapılan risk değerlendirmesinde risk
değeri sonucu 450 bulunmuştur. Buna göre karar ve eylem
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
B)Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
C)Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
D)Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya
tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir
400 < R: Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis,
bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir
200 < R < 400: Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
70 < R < 200: Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
20 < R < 70: Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
R < 20: Önlem öncelikli değildir.
507)
Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilip,
seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılan veya
arşivlerin incelenmesi ile geçmiş kazaların meydana gelme nedenlerini
belirlenmeye çalışılan ve tekrarlama şanslarının araştırıldığı uygulama
yönteminin kullanıldığı risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) LT İpi Matris Yöntemi
D) X Tipi Matris Yöntemi
508)
Kimyasal maddelerle çalışma yapılması halinde risk
değerlendirilmesi kaç yılda bir yenilenir?
A) 1
B)2
C)3
D)5
509)(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- İşyeri taşındığında veya binalarda değişiklik yapıldığında
II- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda
değişiklik meydana geldiğinde
III- İşyerine yeni bir proje mühendisi alındığında
IV- İşyerinde iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana
geldiğinde
Yukarıdaki hangi durum veya durumlarda risk değerlendirmesinin
yenilenmesine gerek yoktur?
A) II ve IV
B) I ve IV
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
510)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi
sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son
alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanın çalışma ortamı dışına taşınması
B)Çalışanların bir kabin içerisine alınarak yüksek gürültü düzeyinden korunması
C)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanın gürültü düzeyi düşük ekipmanla değiştirilmesi
D)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanla aynı ortamda çalışanlara kişisel koruyucu
donanım verilmesi
511)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi
yapılmaması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işin
durdurulması yaptırımı uygulanmaz?
A)Çağrı merkezi
B)Baraj yapımı inşaatı
C)Yer altı kömür madeni
D)Metal döküm ve şekillendirme fabrikası
512)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak
II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
III- Risklerden kaçınmak
Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri
öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?
A) III - I – II
B) I - III - II
C) III - II – I
D) II - I - II
513)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Risk değerlendirmesinde, tehlikeler
tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları
B)Çalışanların muhasebe kayıtları ve ek ödenekleri
C)Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
D)Malzeme güvenlik bilgi formlar
514)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş
hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde bulunan işyerlerinde ayrı
ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu
aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A)Yönetim
B)İş Güvenliği Birimi
C)Sevk ve Koordinasyon Birimi
D)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri
515)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
Risk değerlendirmesinde; risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel
korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine Öncelik verilmesi
sağlanır?
A)Dokümantasyona
B)Toplu korunma önlemlerine
C)Kişisel koruyucu donanımlara
D)Kişisel maruziyet seviyelerinin belirlenmesine
516)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Risk değerlendirmesinin dokümantasyon
aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer Alması gerekmez?
A)Maliyet analizi
B)Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi
C)Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
D)Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
517)
ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Tehlikeleri tanımlama
II- Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları
III- Riskleri belirleme ve analiz etme
IV- Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
Yukarıda verilen risk değerlendirmesi aşamalarının hiyerarşik (öncelikli)
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I - II - III – IV
B) I - III - IV - II
C) I - IV - III – II
D) I - II - IV – III
518)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre işveren risk değerlendirmesi yaparken veya
yaptırırken aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almayabilir?
A) İşyerinin tertip ve düzeni
B) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
C) Üretimi kaliteli yapmak ve hatalı ürün riskiniazaltma
D) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçim
519)
(ARALIK 2013 B SINIFI) “Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma
olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin matematiksel olarak
sayısal değerlerle analiz edilmesi” şeklinde tanımlanan risk analiz yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nicel (kantitatif) yöntem
B)Kontrol listesi yöntemi
C)Nitel (kalitatif) yöntem
D)Karma yöntem
520)
ARALIK 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A)Planlama
B)Dokümantasyon
C)Uygulamaların izlenmesi
D)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
Risk kontrol adımları
** Planlama
** Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
** Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
** Uygulamaların izlenmesi
Dokümantasyon risk değerlendirmesinin adımlarındandır
521)
ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında
önlenmesine yönelik alınacak önlemlerden birisi değildir?
A)Gürültü kaynağına yakın çalışanlara kulak koruyucu kullandırılması
B)Gürültülü işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi
C)Gürültü kaynağının çalışma ortamı dışına taşınması
D)Kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi
522)
ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması
II- Titreşimli ekipmanın daha az titreşimli bir ekipmanla değiştirilmesi
III- Titreşimli iş ekipmanının titreşim azaltıcı aparatlarla iyileştirilmesi
IV- Kişisel koruyucu donanım kullanılması
Yukarıda verilen titreşimden korunma önlemleri önceliğine göre sıralanırsa
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) IV, I, II, III
B) IV, II, III, I
C) I, III, IV, II
D) II, III, I, IV
523)
ARALIK 2013 B SINIFI) Risk değerlendirmede, tehlikeler tanımlanırken
asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A)Ramak kala olay kayıtları
B)Çalışanların prim gün sayıları
C)Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
D)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar
ile kadın çalışanların durumu
524) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması
III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi
Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik
sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) I, III, II, IV
B) I, II, III, IV
C) III, IV, II, I
D) III, IV, I, I
525) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk
değerlendirmesi;tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından
başlamak üzere .......... tanımlama,
riskleri belirleme ve analiz etme, .......... kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması, dokümantasyon,yapılan çalışmaların güncellenmesi ve
gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.” cümlesindeki
boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) riskleri / tehlike
B) tehlikeleri / risk
C) olasılıkları / kaza
D) iş kazalarını / süreç
526) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’nde yer alan; “Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim,
yöntem ve teknikleri ile .......... da değerlendirilebilir.”cümlesindeki boşluğa,
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek
hastalıkları
B)kaza üreten sistem bilgilerinin yer aldığı SGK kayıtları
C)“Tehlike Değerlendirme Teknikleri”nin kullanıldığı çalışmaların sonuç raporları
D)Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşlarından derlenmiş yıllık iş kazası
kayıtları
527) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A)Risk analizi sonuçlarının değerlendirilmesi
B)Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
C)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
D)Uygulamaların izlenmesi
528) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’nde yer alan; “Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları
numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp,
son sayfası imzalanır ve..........” ve “Risk değerlendirmesi dokümanı..........
arşivlenebilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir / İş Güvenliği Uzmanlığı Katip
Sisteminde
B)İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna teslim edilir /notere tasdik ettirildikten sonra özel
dosyalarda
C)işyerinde saklanır / elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp
D)üç işgünü içinde İş Teftiş Kuruluna iadeli taahhütlü mektupla gönderilir / Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim edilerek
529) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre; Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol
tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi
aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir?
A)Yüksek risk seviyesinin
B)Kabul edilemez risk seviyesinin
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Tebliği’nde yer alan risk seviyesinin
D)Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma
oluşturmayacak risk seviyesinin
530) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’nde yer alan; “İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka
işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde
karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile .......... hakkında bilgilendirilir.”
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Aksayan yönler ve yasal tedbirler
B)Düzeltici ve önleyici tedbirler
C)Kabul edilebilir risk seviyesi
D)Belirlenen tehlikeler
531(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi;tüm işyerleri için ...............
başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme,
risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan
çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek
gerçekleştirilir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)giriş kısmından
B)her ünite aşamasından
C)üretim ve işletme prosesinden
D)tasarım veya kuruluş aşamasından
532)AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesi
neticesinde, mühendislik yöntemleri, ortam ve toplu korunma önlemleriyle
risklerin giderilemediği veya kabul edilebilir düzeye indirilemeyen
durumlarda, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A)Acil eylem planı hazırlamak
B)Kişisel koruyucu donanımlarını kullanmak
C)Güvenlik ve sağlık işaretlerini tedarik etmek
D)Yönerge ve MSDS formlarını derleyip yayınlamak
533(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken,
öncelikle tehlikeler ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır, bu yapılamıyor
ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir;
I- Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame
II- Riskler ile kaynağında mücadele
III- Kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik
verilmesi
IV- Yeni bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
Yukarıda belirtilenlerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
534)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Risk, bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya
çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin .............
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir?
A)toplamıdır.
B)çarpımıdır.
C)bileşkesidir.
D)matematiksel olarak hesaplanmasıdır
535) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği`nde yer alan “İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan
olay” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Anlık kaza olayı
B)Ramak kala olay
C)Potansiyel zararlı olay
D)Potansiyel zararsız olay
536(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında yer alan “Risk kontrol
tedbirlerinin
uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi
yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve
bitiş tarihi ile benzeri bilgileriiçeren planlar hazırlanır. Bu planlar
.............uygulamaya konulur.” cümlesindeki boşluğa,aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)işverence
B)çalışan temsilcilerince
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca
D)işverence uygun görülmesi sonrasında iş güvenliği uzmanlarınca
537)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan;
“Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,
tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç ............., ............. ve
............. yılda bir yenilenir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) üç / beş / yedi
B) bir / üç / beş
C) iki / dört / altı
D) bir / iki / üç
Az tehlikeli 6 yıl
Tehlikeli 4 yıl
Çok tehlikeli 2 yıl
kimyasallar 5 yıl
538)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında yer alan “risk
kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması” nda aşağıdaki adımlardan hangisi
yer almaz?
A)Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi
B)Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması
C)Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi
D)Risk dokümantasyonunun analizi ve çalışanlara gerekli uyarıların yapılması
risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
**Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
** Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
** Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
539)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi İSG
politikası çerçevesinde dayanamayacağı düzeye indirilmiş risk hangisidir?
A)Kaza
B)Zarar
C)Kabul edilebilir risk
D)Kabul edilemez risk
540)
(MAYIS 2013 A SINIFI) İlgili tarafları kabul etme ve dahil olmasını sağlama,
dikkatli bir şekilde plan yapma, çalışmaları değerlendirme, kamuoyunun özel
kaygılarına kulak verme ve dürüst, samimi ve açık olma aşağıdakilerden
hangisinde geçerlidir?
A)Risk iletişimi
B)Risk algılama
C)Risk yönetimi
D)Risk analizi
541(MAYIS 2013 A SINIFI) Gürültü kontrolünde uygulanan “tavanın ve
duvarın ses yutucu malzeme ile kaplanması” ne tür bir risk kontrolüdür?
A)Gürültünün alıcıda kontrolü
B)Planlama ile gürültü kontrolü
C)Gürültünün kaynağında kontrolü
D)Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü
542(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi
yanlıştır?
A)İnsan sağlığına zararlı olma olasılığının ölçüsü
B)Bir olayın sonuçlarının ve karşılık gelen olma ihtimalinin bir birleşimi
C)Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum
D)Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay
veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının
ciddiyet derecesinin birleşimi
543(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden
hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?
A)Yerine koyma
B)Kontrol ve izolasyon
C)Mühendislik kontrolü
D)Riskin ortadan kaldırılması
544(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yönetimle ilgili risk
kontrol planlarından birisi değildir?
A) İş akış şemalarının oluşturulması
B) Eğitim prosedürlerinin oluşturulması
C) Sorumluluk atamalarının yapılması
D) Operasyon noktası koruyucularının oluşturulması
545)(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği
risk yönetiminin genel prensiplerinden değildir?
A) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları
algılamaya dayanır. Değişik menfaat gruplarının bu algılamalarını mantıklı kılmak için
iletişim ve danışma iki önemli faktördür.
B) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi ve bunlar hakkında karar verilmesi,
verilerin mantıksal analizine dayanır.
C) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin en etkin kontrolü, insanları değiştirmektense
güvenli bir çalışma yeri sağlamaktır.
D) İşyerinin ürettiği ürünlerin müşterilere verebileceği zararlar nicel yöntemlerle
analiz edilir
546)
(EKİM 2012 A SINIFI) Risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri
ve Etkileri Analizinde (FMEA)Azami risk puanı kaçtır?
A) 10
B) 25
C) 1000
D) 10000
RİSK=olasilik X farkedilebilirlik X siddet=10X10X10=1000
547) (EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi proses tehlike analizi için
gerekli dokümanlardan biri değildir?
A)İşletmenin insan kaynakları politika dokümanı
B)İşletmenin tesis ve ekipman yerleşim planları
C)İşletmenin proses akış diyagramları
D)İşletmenin iş kazası kayıtları
HAZOP Ön Bilgi Gereksinimi:
HATA AĞACI ANALİZİ Ön Bilgi Gereksinimi:
** Çizimler, prosedürler ve akış şemaları gibi tesise,
ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı dokümanlara ve bu **Tesisisin/sistemin nasıl çalıştığının bütünüyle anlaşılmış olması
konuları bilen kişilerden alınacak detaylı bilgilere gereksinim ** Tesis/sistem ekipman hata/kusurlarının ve bunların
tesis/ekipman üzerine etkilerinin çok iyi bilinmiş ve anlaşılmış
vardır.
olması. Bu bilgileri FMECA metoduyla daha önceden elde
edilebilir.
OLURSA NE OLUR ANALİZİ Ön Bilgi Gereksinimi: OLAY AĞACI ANALİZİ Ön Bilgi Gereksinimi:
**Kazaya potansiyel olarak neden olabilecek, ekipman kusuru,
sistem hataları vs. başlatıcı olayların tahmini,
**Başlatıcı olayların etkisini yumuşatacak olan iş güvenliği
HATA MODLARI, ETKİLERİ VE KRİTİKLİK ANALİZİ sistemlerinin ve acil durum prosedürlerinin fonksiyonlarının
bilinmesi gerekir.
(FMEA)
Tesise, ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı çizim,
prosedür, vb. dokümanlar
Ön Bilgi Gereksinimi:
** Sistem/teSis ekipman listesi
**Ekipmanların fonksiyonlarının bilinmesi
* *Sistem/tesis fonksiyonlarının bilinmesi
548)
(EKİM 2012 B SINIFI) Bir işyerinde yapılacak risk analiziyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Her risk için olasılık ve sonucun şiddeti ayrı ayrı puanlanıp çarpılarak bir risk skoru
hesaplanmalıdır.
B)Risk skoru hesabında olasılıklara değer verebilmek için geçmiş kaza istatistiklerinin
kullanılması gereklidir.
C)Belli bir riskin azaltılması için hem ilişkili olasılık değerinin hem de sonucun şiddetinin
birlikte azaltılması gerekir.
D)İşyeri ortamındaki tezgâh eklenmesi, taşınma, işyeri yerleşiminin yeniden
düzenlenmesi gibi
değişiklikler ilişkili risklerin skorlarının değişmesine yol açabilir.
CEVAP D
549)(EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi risk konusundaki
bilgilerin ilgili taraflar arasında paylaşımı anlamına gelmektedir?
A) Risk iletişimi
B) Risklerin kontrolü
C) Risk değerlendirmesi
D) Risklerin karakterizasyonu
550) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde
tehlikelerin belirlenmesi için tavsiye edilen yöntemlerden değildir?
A)İşyerinde gözlem amaçlı gezinti
B)İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulması
C)İşyerinde kullanılan makine, tezgâh ve el aletlerinin incelenmesi
D)İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin sağlığa zararlı özelliklerinin belirlenmesi
551)(MAYIS 2012 A SINIFI) Bir iş kazası bağımsız A ve B olaylarının
birlikte meydana gelmesiyle gerçekleşiyorsa, bir aylık bir dönem için A ve
B olaylarının gözlenme olasılıkları sırasıyla 0,10 ve 0,20 ise iş kazasının
olasılığı ne olur?
A) 0,02
B) 0,10
C) 0,20
D) 0,30
İki bağımsız olayın ihtimali
1/10)X(1/20)=1/200=0.02
552)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Risk değerlendirme yöntemlerinden Fine-Kinney
Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Azami şiddet puanı 10’dur.
B)Riskin sıklık-seyreklik boyutu, frekans ve olasılık olmak üzere iki kısımda incelenir.
C)Risk puanı; tehlikeye maruziyet sıklığı, olasılık ve şiddet puanları çarpılarak hesaplanır.
D)En yüksek tehlikeye maruziyet sıklığı skoru, hemen hemen sürekli maruz kalınan
tehlikeli olaylara atanır
553)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi X-tipi matriste risk skoru
hesaplanırken kullanılan faktörlerden biri değildir?
A)Şiddet
B)Frekans
C)Kontrol derecesi
D)Önceki kazaların sonucu
554)(MAYIS 2012 A SINIFI)Tehlike ve işletilebilirlik Çalışması (HAZOP) ile
ilgili hangisi yanlıştır?
A)Kimya sektörü esas alınarak geliştirilmiştir.
B)Proseslerdeki sapmaları belirlemek için “fazla”,“az” gibi anahtar kelimeler kullanılır.
C)HAZOP takımı prosesteki sapmaların nedenleri ve sonuçlarını belirlemeye çalışır.
D)Proseslerdeki sapmaların risk skoru en fazla 10000 olabilir
555)(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi üretim veya montaj işlerindeki
eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan
FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)yöntemidir?
A) Sistem FMEA
B) Tasarım FMEA
C) Proses FMEA
D) Servis FMEA
*Sistem FMEA: Sistem ve bileşenlerinin tasarım aşamalarında analizi için kullanılır.
Tasarımdan kaynaklanan sistemin fonksiyonları ile ilgili potansiyel hata türleri üzerine
odaklanır.
* Tasarım FMEA: Üretime geçilmeden önce ürünlerin analizinde kullanılır.
*proses FMEA: üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini
ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.
* Servis FMEA: Servisin müşteriye ulaşmadan analiz edilmesi için kullanılır. Servis FMEA,
sistem veya süreç eksikliklerinin sebep olduğu hata türleri üzerine odaklanır
ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008
556) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarından hangisi
yanlıştır?
A) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olabilir. Ancak daha önce o
işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı
olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.
B) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş
olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
C) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte
çalıştırmalıdır
D) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de
bulunmalıdır.
Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır
557)Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin
............ veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile
..............nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek
veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara alt
işveren denir.
A)asıl işlerde –zorlukları
B) yardımcı işlerde -teknolojik
C)yardımcı işlerde-uzmanlık gerektirmesi
D)asıl işlerde-teknolojik
558)Aşağıdakilerden hangisi döküm fabrikasında alt işveren işi olabilir?
A)Yemekhane işleri
B)Boyahane işleri
C)Dökümhane işleri
D)Kumlama işleri
559)Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?559)
A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden veya
alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren
ile birlikte sorumludur.
C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
asıl işveren, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerini alt işverene
verebilir, ancak işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler
dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
560)mayıs 2013 B SINFIFI) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre,
aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması
gerekmez?
A) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu
B) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri
C) Asıl işverenin sigorta prim borcunun olmaması gerektiği
D) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından
önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde,
bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağı
561) (MAYIS 2012 A SINIFI) asıl işveren-alt işveren ilişkisine ilişkin yanlış
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asıl iş alt işverene hiçbir koşulda verilemez.
B)Yardımcı işler alt işverene verilebilir.
C)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
D)Asıl işveren, alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur
562)
(MAYIS 2012 B SINIFI) Plastik boru üretimi yapan bir fabrika açısından
aşağıdaki işlerden hangisi alt işverenlik olarak değerlendirilemez?
A)Fabrikanın temizlik işi
B)Fabrikanın güvenlik ve koruma işi
C)Fabrikanın yemekhanesini işletme işi
D)Üretilen malzemenin fabrikanın depolarında istifleme işi
563)
(2011 A SINIFI) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, alt işveren ilişkisinde
muvazaanın incelenmesinde, aşağıdakilerden hangisi göz önünde
bulundurulmaz?
A) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut
mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan
kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı
B) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafından yürütülen mal veya hizmet
üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı
C) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren bir iş olup olmadığı
D) Alt işverenin işçilerinin kısmi süreli çalışıp çalışmadıkları
564)(2011 B SINIFI) Alt İşverenlik Yönetmenliği’ne göre, asıl işveren-alt
işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın
tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere
tebliğ edilir.Tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç işgünü içinde işverenlerce
yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir?
A) Otuz
B) On beş
C) Altı
D) Üç
565)(2011 B SINIFI) alt işverenlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
B)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
C)Asıl işverene ait yardımcı işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edildiğinde, alt
işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.
BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT) Resmi Gazete Tarihi:
22.01.2007
566) 0,5 bar‘ dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı
akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli
kaplara veya depolara basınçlı kaplar denir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi basınçlı kap değildir?
A) Otoklavlar
B) Kriojenik tanklar
C) Buhar kazanları
D) su depoları
Açıklama: Basınçlı kap çeşitleri şunlardır; kazanlar, kompresörleri, gaz tüpleri,
hava tankları, LPG tanktan, sanayi gaz tankları, kriojenik tanklar, otoklavlar,
hidroforlar.
567)Hangisi basınçlı kaplardaki emniyet aksesuarlarında değildir?
A) Emniyet vanası
B)flanş körlemeleri
C) patlama diski
D) bel verme çubukları
568)Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre çeşitli kategoriler için uygulanacak
uygunluk değerlendirme işlemlerinde kategori I için hangi modüldür?
A) Modül A
B) Modül A1
C) Modül H
D) Modül G
Kategori I.....modül A
Kategori II.... Modül A1... Modül D1....... Modül E1
Diğerleri ezbere gerek yok
569) Kompresör dairelerindeki elektrik tesisatlarına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
B)Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
C) Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
D)Kompresörler uygun elektrik tesisatına bağlandıktan sonra topraklama
bağlantısı yapılmalıdır.
** İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
** Kompresör dairelerinin enerji besleme hatları, yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı ve test
ve kontrol edilerek devreye alınmalıdır.
** Kompresör uygun topraklama bağlantısı yapıldıktan sonra elektrik tesisatına bağlanmalıdır
**Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
**Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
570) Kriyojenik tanklarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kriyojenik sıcaklıklar -150°C ile mutlak sıfır (-273°C)arasındaki sıcaklıklar olarak
tanımlanır
B) Her bir tank, iç içe geçirilmiş iki adet tanktan oluşmaktadır
C) Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 °C'nin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve
depolamak amacı ile üretilmektedir
D) Kriyojenik tanklar, çok düşük sıcaklıklardaki sıvıları, yüksek sıcaklıklarda ve basınçta
depolamak için kullanılan tanklardır.
571)
Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum
veya alaşımlı alüminyum ise minimum et kalınlığı nedir?
A)4 mm
B) 3 mm
C) 2 mm
D) 1 mm
572) Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise
minimum et kalınlığı nedir?
A)4 mm
B) 3 mm
C) 2 mm
D) 1 mm
573)Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su
şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten ve işletimini
kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa
sistemlerine ne denir?
A) Kompresörler
B)Boiler
C)Hidrofor
D)otoklav
574)CE uygunluk işareti için hangisi yanlıştır?
A) CE İşareti, "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européenne«
sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.
B) CE Uygunluk işaretlerinin çeşitli bileşenleri, 10 mm'den az olmamak şartı ile, aynı
düşey boyutlara sahip olmalıdır.
C) CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği,
bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli
bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir
D) CE işareti kalite ile ilgili değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca
ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.
CE Uygunluk işaretlerinin çeşitli bileşenleri, 5 mm'den az olmamak şartı ile,
aynı düşey boyutlara sahip olmalıdır.
575)Aşağıdaki test tekniklerinden hangisi basınçlı kaplara
uygulanan zorlayıcı test tekniklerindendir?
A) Gözle muayene testi
B) Hidrolik test
C) Manyetik partikül testi
D) Ultrasonik test
Zorlayıcı test teknikleri:
• Hidrolik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir sıvı ile doldurulup
basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
• Pnömatik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir gaz ile doldurulup
sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak son uçlarının irdelenmesi tekniğidir.
Zorlayıcı olmayan test teknikleri:
• Gözle muayene testi
• Sıvı sızdırma(penetrasyon)testi
• Manyetik partikül testi
• Radyografiktest(gamma ve x-ray)
• Ultrasonik test
Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafıdan konulan yazılı bir
plakada aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez?
A)İmalatçı firmanın adı
B) Kazanın numarası
C) en düşük çalışma sıcaklığı
D) En yüksek çalışma basıncı
Plaka üzerinde:
**imalatçı firmanın adı
** Kazanın numarası
** imal edildiği sene
** En yüksek çalışma basıncı
577) Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda
belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Manometrenin işaretleri, kazan boyunun 1.5 katı uzaklıktan rahatça okunabilecek
büyüklükte olacaktır.
B) Kazanın en yüksek çalışma basıncının 2 katını gösterecek şekil de taksimatlı
manometresi olacaktır.
C) Kazanlarda bir adet su seviye göstergesi bulunacaktır.
D) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.
Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır
578) Buhar kazanlarındaki emniyet supapları için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetre kareyi
geçmeyecektir.
B) Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk
yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
C) Doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.
D) Buhar kazanlarında en az bir adet emniyet supabı bulunacaktır
Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacaktır
579) Bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde
bulundurulması gereken yükleme şekillerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)içsel ve dışsal basınç
B)rüzgar
C)sıcaklık
D)hacim
İlk 3üne ilaveten
**Statik ve Dinamik yükleme
**Ağırlık (ölü yükler)
580) Kazanların periyodik kontrolleri
hangi sürelerde yapılmalıdır?
A)2 yıl
B) 1 yıl
C)6 ay
D)3 ay
Kompresörlerde 1 yıl oldu
581) Kazanların hidrolik basınç deneyleri,
en yüksek çalışma basıncının en çok kaç
katı ile yapılmalıdır?
A)1.1
B)1.25
C)1.5
D)2
582)Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110°C
geçmeyecektir.
B) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın
150°C nin üstüne çıkmasını önleyecekbir termostat bulunacaktır.
C) Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu boruları
üzerine, en az birer adet stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır
D) Kazanın içindeyapılacak temizlik, bakım ve onarını için, işçinin kazan içine
girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcaksu çıkış stop valfları ile diğerbütün
vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır
Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120°C nin
üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.
583) Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve
bu basıncın 1.5 katı bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır
B) basınçlı hava tanklarında bulunması gereken güvenlik cihazları Manometre, Emniyet
supabı, ) Basınç düşürme vanasıdır
C) Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği
hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacaktır, bunlardan
bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır
D) Soğutma tanklarındaki basınç ayar araçları, tankın üzerine ve soğutucu sıvının en
yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere yerleştirilecektir.
1.1 katında olacak
584) İmalatçı firmalar kompresör üzerine aşağıdaki bilgilerden hangisini
yazmak zorunda değildirler?
A)İmalatçı firmanın adı
B) Yapıldığı yıl
C) En yüksek çalışma basıncı
D) çalışma sıcaklığı
kompresörler üzerindeki bilgiler :
** İmalatçı firmanın adı
** Yapıldığı yıl
** En yüksek çalışma basıncı
** Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve
miktarı
585) Seyyar kompresörler, çalışanlardan en az ............. metre uzaklıkta veya
patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede bulunacaktır.
A) 5 m
B) 10 m
C) 25 m
D)50 m
586) Asgari çalışma sıcaklığı -50 °C'den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise
çelik için ............ "C'den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için
............. °C'den fazla olmayan kapları kapsar.
A) 300-100
B)200-100
C)100-200
D)100-300
Alüminyum....100 derece
Çelik kaplar......300 derece
587)
(ARALIK2013 B SINIFI) Basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Basınçlı kaplarda tahribatsız muayene yapılması yeterlidir.
B)Herkes tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrol yapabilir.
C)Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerini makine mühendisleri yapabilir.
D)Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü asgari otuz yılda
bir yapılmalıdır.
588)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili “Basınçlı
kaplarda temel prensip olarak .......... yapılması esastır. Bu testler,
standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .......... ile ve bir
yılı aşmayan sürelerle yapılır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) basınç deneyi / kademeli olarak artırılması
B) hidrostatik test / 1,5 katı
C) hidrolik deney / 10 katı
D) deney / 3 katı
589) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) basınçlı hava tanklarının, standartlarda süre
belirtilmemişse kontrol periyodu Azami olarak kaç yıldır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
590) ( MAYIS 2013 A SINIFI)Basınçlı kaplarda emniyet supapları kapların en
çok kullanma basıncında ne kadar bir artış meydana geldiği zaman
açılmalıdır?
A) % 10
B) % 15
C) % 20
D) % 25
KAZANLARDA ÖLÇÜ CİHAZLARI
**Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi
olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş
bulunacaktır.
**Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek
büyüklükte olacaktır.
** Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.
**Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır.
BASINÇLI KAPLARDA KONTROL CİHAZLARI:
**Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre gibi
kontrol cihazları bulunacaktır.
** Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş
olacaktır.
** Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın
onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.
591) ( MAYIS 2013 A SINIFI)Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı
kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hâllerinde
giriş borusu üzerinde olması gereken valfler ve/veya kontrol cihazları ile
bunların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)Önce emniyet supabı, sonra blöf vanası
B)Önce termometre, sonra emniyet supabı
C)Önce manometre, sonra boşaltma vanası
D)Önce basınç düşürücü valf, sonra emniyet supabı
Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük
olması hallerin de, giriş borusu üzerine sıra ile basınç düşürücü valf ve emniyet supabı konacak ve
bunlar gerekli şekilde korunacaktır.
592) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Paralel çalışan basınçlı kapların aşağıdaki
hangi parçalarının ayrı ayrı işaretlenmesine gerek yoktur?
A)Giriş vanaları
B)Çıkış vanaları
C)Emniyet supapları
D)Boşaltma vanaları
Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klapesi konacaktır. Paralel
çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile kapatılacak ve
vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır. Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış,
boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.
Girilemeyecek kadar küçük olan basınçlı kaplarda, el delikleri yapılacak ve bu delikler
emniyetli bir şekilde kapatılmış olacaktır. El deliklerinin boyutları 70x90 milimetreden
küçük yapılmayacak ve basınçlı kaplar üzerinde bulunan yıkama ve kontrol kör tapaları en
az 25 milimetre çapında olacaktır.
593) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Basınçlı kaplarda el deliklerinin boyutlarının
olması gereken alt limitleri kaç mm’dir?
A) 70x90
B) 75x80
C) 85x85
D) 65x75
594) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Basınçlı kaplarda kontrol kör tapalarının
çapları en az kaç mm olmalıdır?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
Üstte var.25 mm
595)(EKİM 2012 A SINIFI) Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek
çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılacaktır?
A) Bir buçuk
B) İki
C) İki buçuk
D) Üç
596) )(EKİM 2012 A SINIFI) Buhar kazanları ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Buhar kazanlarında en az üç adet emniyet supabı bulunacaktır.
B)Kazanla emniyet supapları arasında bir valf bulunacaktır.
C)Emniyet supapları doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.
D)Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncının iki katına göre ayarlanacaktır.
**Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya
kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir
şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.
**Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk
yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır
**Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek
ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.
597) (MAYIS 2012 A SINIFI) üksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan
çalışmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde sadece stop vanası bulunması yeterlidir.
B)Yerden 2 m yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta
koruyucu bir siper konacaktır.
C)25 m2 veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde çalışan en az
iki tertibatla beslenmelidir.
D)Akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı hâllerde, Cehennemliklerin en yüksek
noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır
Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme klapesi (ek valf) bulunacak
ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden geçmeyecektir.
598) (MAYIS 2012 A SINIFI) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında,
basınç ve sıcaklık için belirtilen üst limit aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)1,5 atü ve 110 ºC
B)2 atü ve 95 ºC
C)1 atü ve 100 ºC
D)0,5 atü ve 110 ºC
599) (MAYIS 2012 B SINIFI) basınçlı kapların periyodik kontrolü ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)En az yılda bir yapılmalıdır.
B)Değişiklik ve büyük onarımdan sonra yapılmalıdır.
C)Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce yapılmalıdır.
D)Basınçlı kabın boşaltılıp tekrar doldurulması hâlinde yapılmalıdır.
600) (2011 B SINIFI)Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden
yapılmış basınçlı kaplar için en yüksek çalışma sıcaklığı nedir?
A) 80 °C
B) 100 °C
C) 150 °C
D) 200 °C
Ekstra bilgiler:
**Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği hallerde,
soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacak, bunlardan bir tanesi kırılabilir
cinsten olacaktır.
** Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreden az olduğu hallerde, soğutma tanklarında bir
basınç ayar vanası veya kırılabilen cinsten güvenlik tertibatı bulunacaktır.
**Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek
basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
601)Asgari ücret yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır.
B) Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 18 yaşını doldurmuş olup
olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.
C) asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.
D) Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler.
Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı
ayrı belirlenir.
602)Hangisi asgari ücret belirleme komisyonunda yer almaz?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
B) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
C) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları
için seçeceği beş temsilci
D) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları
için seçeceği on temsilci
5 temsilci olacak.
Bunlara ilaveten;
*Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,
* Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
* Devlt Planlma Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir
görevli
603) Hangisi asgari ücret belirleme komisyonu ile ilgili yanlıştır?
A) Komisyon, en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar
verir.
B) Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir
C) İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez
D) Her toplantı günü için komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise
800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan
miktarda huzur hakkı ödenir.
en az on üyenin katılımıyla yapılır
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(YANGIN KONUSUDA BU BAŞLIKTA İNCELENECEKTİR.)
604)Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre yüksek
bina tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar
B) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binalar
C) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binaları
D) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45.50 m’den fazla olan binaları
605) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
A) Bir kat alanı 1000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı
olarak hazırlanır.
B) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50
m’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha
yukarıda olan katlarında en çok 3 kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir.
C) Atrium alanının hiçbir noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m2’den
küçük olan atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman
perdesi ile çevrelenir
D) Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı
olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının,
kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm kalınlığında beton ile kaplanmış
olması gerekir
Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı
olarak hazırlanır.
606) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye,
depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın
tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla
ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; işaretlenmesi gereken
yerlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) kaçış yolları
B) yangın merdivenleri
C) jeneratörün yeri
D)toplanma bölgesi
Diğer şıklara ilaveten
***varsa itfaiye asansörleri,
***yangın dolapları,
*** itfaiye su verme ağızları,
***yangın pompaları
607) Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp
uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa ne
denir?
A) Alevlenme noktası
B)Parlama noktası
C)Yanma noktası
D)patlama noktası
608)Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın değildir?
A) katran
B) benzol
C) makine yağları
D) plastik
A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,
B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler
yangınını,
C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,
D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller
ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını
608)Elektrik yangınlarında hangisi kullanılır?
A)Köpük
B)su
C) Karbondioksit
D)sodyum klorür
*A B C D E Tipi Yangınlarda Kullanılan Söndürme Maddeleri:
A Tipi Yangında: SU
B Tipi Yangında: Örtme ve Boğmadan dolayı KARBONDİOKSİT (CO2) ve KÖPÜK uygulanır.
C Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)
D Tipi Yangında: SODYUM KLORÜR, MAGNEZYUMOKSİT karışımı.
E Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), BİKARBONAT Tozlu
609) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının Özelliklerinden değildir?
A) Patlama limitleri % 9 ile % 15 arasındadır
B) Solunması halinde zehirsizdir.
C) Propan ve bütan gazlarının karışımıdır
D) Buharları havadan daha ağırdır.
LPG gazının yanması için oksijenle birleşme oran yani Patlama limitleri % 2 ile % 9
arasındadır.
LPG gazının özellikleri şunlardır;
Doğal oiarak renksiz ve kokusuzdur,
Propan ve bütan gazlarının karışımıdır.
Buharları havadan daha ağırdır.
Hava ile karışmadıkça yanmaz.
Patlama limitleri % 2 ile % 9 arasındadır.
Solunması halinde zehirsizdir.
Aniden buharlaştığı için dokunduğu yeri dondurur.
610) Doğalgazın alt ve üst patlama limitleri sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
A) %5 - %10
B) %5 - %15
C) %7- %15
D) % 2-% 8
Alt Patlama Sınırı(LEL):%5
Üst Patlama Sınırı(UEL):%15
611) Yanma olayının önemli bir bileşeni olan
ısının ortama yayılması aşağıdakilerden
hangileri ile olur?
I. Kondüksiyon
II. Konveksiyon
III. Radyasyon
IV.titreşim
A)I ve II
B)I,II ve III
C)II ve III
D)hepsi
** Direkt temas yoluyla ısının yayılması (kondüksiyon)
**Havayoluyla ısının yayılması (konveksiyon)
**Işıma yoluyla ısının yayılması (radyasyon)
612)Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence, yeme, içme,
ulaşım ve araç bekleme gibi sebeplerle, ...................veya daha
fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binaları veya bunların bu
amaçla kullanılan bölümlerini ifade eder.
A)50
B)30
C)10
D)5
613)Bir işyerinde 100 çalışan varsa çıkış sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)1
B)2
C)3
D)4
**25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış
bulunması şarttır.
** Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak
zorundadır.
**Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan
az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı
sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.
614) Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su
B) Karbondioksit
C)Kurukimyevitoz
D) Köpük
615) Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınlarda kullanılan en etkin
söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Köpük
B)Kuru kimyevi toz
C)Su
D)Nitrogliserin
616) Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Boğma
B)Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
C)Dağıtma
D)Soğutma
617) Bir kat inilerek veya çıkılarak doğrudan bina dışına ulaşılan ve eğimi
.................’dan fazla olmayan araç rampaları, kaçış rampası olarak kabul edilir.
A) % 10
B) % 20
C) % 30
D) % 45
618) Konutlarda, konut içindeki herhangi bir noktadan konut çıkış
kapısına kadar olan uzaklığın ......... m’yi, yağmurlama sistemi olan
konutlarda ........ m’yi geçmemesi gerekir.
A)10-20
B)20-30
C)30-40
D)40-50
619) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
A) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven
düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2
merdivene de ulaşılması gerekir
B) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine
alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya
basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir
C)Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın
güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 3 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
D) Hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her biri, en
az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu
yatay tahliye alanları teşkil edilir. Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü
2.8 m²/kişi olarak dikkate alınır.
Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın
güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
620) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden ............. cm
yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en
az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.
A)100 cm
B)150 cm
C)200 cm
D)300 cm
150 cm yükseklikte olacak.
Not: sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde
edilecek özellikte olması şarttır.
621)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır? ÖNEMLİ
A)Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru
kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
B) orta tehlike sınıfında her 250 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru
kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
C) yüksek sınıfında her 100 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru
kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
D) Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.
yüksek sınıfında her 250m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu
veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
622) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma
halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha
ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık
........................aşmayacak şekilde montaj yapılır.
A)90 cm
B)100 cm
C)120 cm
D)200 cm
623)Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar
doğrultusunda hangi sıklıkla yapılır?
A) altı ayda bir
B)yılda bir
C)iki yılda bir
D)üç yılda bir
Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir
kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki
söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.
624) Yeraltı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden
en az ................aşağıda kalacak şekilde olması şarttır.
A) 1000 mm
B) 750 mm
C) 500 mm
D) 300 mm
625) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Yerüstü tank ,boru ve dispenserlerin statik topraklama ölçümleri, yılda en az 1 defa
yapılır
B) Tankların hidrostatik testleri ise 5 yılda bir yapılır.
C) Yaylı emniyet valflerinin hidrostatik testleri, 5 yılda bir yapılır.
D) yer üstü tankları en az 3 m ve yeraltı tankları en az 1 m uzaklıktan itibaren tel örgü
veya çit ile çevrilir
Tankların hidrostatik testleri ise 10 yılda bir yapılır.
626) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Yangın
Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları bina tehlike
sınıflandırmasına göre orta tehlike için kaç dakikadır?
A)30
B)60
C)90
D)120
Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları:
Düşük tehlike 30 dk
Orta tehlike 60 dk
Yüksek tehlike 90 dk
627) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Dökme
LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları Beher Tankın Su Hacmi 10 m3
ise Tankların Birbirinden Uzaklığı kaç metredir?
A)1
B)1.5
C)2
D)5
0.5’den az ise 0 metre
0.5-50 m3 arası 1metre
50.1-120 m3 arası 1.5metre
50 ve üzeri.......... Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼’ü
628) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmemektedir?
A) hapishaneler
B) Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar,
bürolar
C) Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları,
D) Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri
Düşük Tehlike Kullanım Alanları
Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika
olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mekânlar. Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli
alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler
* Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına girmeyen alanlar.
Diğerleri orta tehlike
629) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre
hangileri bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak
geçmektedir?
I. Çimento işleri
II. Bilgisayar veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç)
III. Büyük mağazalar, Alışveriş merkezleri
IV. Sergi salonları
V. Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler
VI. Mezbahalar, mandıralar
A)hepsi
B) I,II ve III
C)I,II,III ve V
D)I,II,III,V ve VI
630) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Taşınabilir
Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bölge Genişliği 300 m3 depo hacmi için
kaç metredir?
A)10 m
B) 20 m
C)30 m
D)50 m
10 -30 m³..................10 m
30-100 m3.................20m
100m3den büyük..........30m
631) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre
hangisi bina tehlike sınıflandırmasında yüksek tehlike olarak
geçmemektedir?
A) Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalalatı
B)deri eşya fabrikaları
C) selüloz nitrat fabrikaları
D) havai fişek fabrikaları
Orta tehlike
Diğer yüksek tehlkeliler:
** Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları
** boya renklendirici ve vernik imalatı
**talaş,odun fabrikaları
**aydınlatma fişeği fabrikaları
**katran damıtma
**otobüs ambarı,yüklü kamyonlar ve vagonlar
632)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
“Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük
damlalar meydana getirir. Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini,
kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın
söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emülsiyon
B) Yanıcı maddeyi dağıtma
C) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
D) Ara boşluğu meydana getirme
Tanıma ilaveten
Emülsiyon:Fuel-Oil üzerine ince damlalar halinde püskürtülecek su yanmayı durdurur ki bu olaya
Emülsification (Emülsifikasyon) denir.
Yangın söndürme prensiplerini şunlardır:
**Soğutarak söndürme (ısıyı azaltma veya ortadan kaldırma)
- Su ile soğutma - Yanıcı maddeyi dağıtma
- Kuvvetli üfleme
** Havayı kesme (oksijeni yok etme veya oranını düşürme)
- Örtme - Boğma - Oksijeni azaltma
**Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
- Yanıcı maddeyi ısıdan ayırma
- Ara boşluğu meydana getirme
633) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdaki yangına maruz kalmış yerlerden
hangisinde yangın söndürücü olarak köpük,kuru kimyevi toz kullanımı
uygun değildir?
A)Petro-kimya tesisleri
B)Boya ve vernik işleriyle ilgili işletmeler
C)Akaryakıt dolum ve depolama tesisleri
D)Magnezyum veya alüminyum toz ve talaşlarının bulunduğu yerler
metal yangını
634) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıda verilenlerden hangisi
karbondioksit(CO2) söndürme cihazında kullanılan karbondioksitin
dezavantajlarından değildir?
A)-78oC’de çıkan CO2ye temas soğuk yangınlarına sebep olur.
B)Kritik sıcaklığı (31oC) nedeniyle sıcak ortamlarda tüp basıncı artar.
C)Elektrik cihazlarına zarar veren atık bırakır.
D)Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucudur.
KARBONDİOKSİTİN AVANTAJLARI
**Yüksek konsantrasyondaki CO2 Kapalı hacimlerde ani söndürme etkisi yaratır. Elektrik akımı
yalıtkanıdır.
**Diğer söndürme gazlarına göre ucuz olup kolaycadoldurulabilir.
**Temiz söndürücüdür.Çok az tahriş ve pas etkisivardır.
KARBONDİOKSİTİN DEZAVANTAJLARI
**Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucu etki gösterir.
**Kritik sıcaklık nedeni ile sıcak ortamlarda tüpbasıncı artar. CO2 nin kritik sıcaklığı 31 ºC
dır.Busıcaklığın üstünde gaz olarak bulunur.
**Gazın-78 ºCde çıkması temas ile soğuk yanıklarına neden olur. Bu nedenle çıkan gazın % 25i
kar haline dönüşür.
**Kuru buz partikülleri statik elektrik taşırlar. Alçak basınçlı depolardan el hortumu ile
kullanıldığında topraklama gerekir
635) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi karbondioksit
söndürme cihazında kullanılan karbondioksitin (CO2) özelliği değildir?
A)Elektrik akımını iletmez.
B)Temiz söndürücüdür; çok az tahriş ve pas etkisi vardır.
C)CO2 bütün yangın sınıflarında kullanım avantajına sahiptir.
D)Yüksek konsantrasyondaki CO2’nin kapalı hacimlerde ani söndürme etkisi vardır
636) (ARALIK 2013 B SINIFI) Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik’e göre, çıkış kapılarının kapasitesi hesaplanmasında
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A)Kişi sayısı
B)Birim zaman
C)Kapı genişliği
D)Yangın söndürücü sayısı ve söndürme malzemesi
637) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi soğutma ve boğma
yöntemi ile söndürülen sıvı madde yangınlarından değildir?
A) Petrol türevleri
B) LPG, havagazı
C) Benzin, benzol
D) Yağlı boya
638) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Yangının çeşidine uygun söndürücü
malzemeler kullanılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)A Sınıfı Yangınlar: öncelikle çok maksatlı kurukimyevi tozlu veya sulu
B)B Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu,karbondioksitli veya köpüklü
C)D Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu,karbondioksitli
D)C Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli
639) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik’e göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisi tam veya kısmi
otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorunda değildir?
A)Araç kapasitesi 20’den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı
otoparklar
B)Yapı yüksekliği 30.50 m’yi geçmeyen apartmanlar
C)Toplam kullanım alanı 2000 m2nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret,
eğlenceve toplanma yerleri
D)Yatak sayısı 200’ü geçen otel, pansiyon ve misafirhaneler
Sprinkler sistemi:
**Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
**Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,
** Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
** Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda,
** Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,
** Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve
toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.
**Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur.
640) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıda belirtilen bina tehlike
sınıflamalarından hangisi yanlıştır?
A)Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin
bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2den
büyük olmayan yerlerdir.
B)Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı
malzemelerin bulunduğu yerlerdir.
C)Çok tehlikeli yerler: Çok tehlikeli yangın yüküne ve yangının çabucak yayılarak
büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu çok tehlikeli yerlerdir.
D)Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküneve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak
yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir
böyle bir tanım yok.düşük-orta-yüksek
641) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Soğutarak yangın söndürme yöntemlerinden
birisi olan “kuvvetli üfleme yöntemi” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan
maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.
B)Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.
C)Bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.
D)Bu tür söndürme ile yangının oksijenle teması kesilerek veya azaltılarak söndürme
işlemi yapılır.
Kuvvetli üfleme:
Yanan madde üzerine kuvvetli olarak üflenen hava, alevin sönmesine ve yanan madde ısısının
belirli oranda azalmasına neden olur. Bu tip söndürme uygulaması ile başlangıç noktasında
bulunan A sınıfı yangınlarda başarı elde edilebilir. Büyümüş ve belirli boyutlara ulaşmış
yangınlarda yeterli söndürmeyi sağlayacak üflemeyi her an pratikte uygulamak mümkün
olmamaktadır.
642) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) “Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir
noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve
engellenmemiş yolun tamamıdır.” Aşağıda verilenlerden hangisi bu tanım
kapsamında değildir?
A)Zemin kata ulaştıran yangına dayanıklı asansör
B)Her kattaki koridor ve benzeri geçitler
C)Zemin kata ulaşan merdivenler
D)Son çıkış
Kaçış Yolu:
Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir
şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar,
katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina
çıkışına giden yollar bu kapsamdadır.
643) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi köpükle yangın
söndürmenin etkili olduğu alanlardan değildir?
A)Katran depolarındaki yangın
B)LPG dolum tesislerindeki yangın
C)Boya ve vernik atölyelerindeki yangın
D)Artık yağların döküldüğü alanlardaki yangın
tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla
kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Bu tanıma göre
kaçış yolu sayısı ve genişliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kaçış yolu koridoru yüksekliği 300 cm’den az olamaz.
B)Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.
C)Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların
kullanımında olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir
çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.
D)Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok
olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken
kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür
ilaveten
** toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan binalarda bir kaçış yolunun genişliği 100
cm.'den az olmayacaktır.
** Kaçış merdivenlerinin en çok genişliği 200 cm'yi geçmeyecektir.
645) (MAYIS 2013 A SINIFI) Yangın sınıfına göre söndürme metodu
aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A) B sınıfı - Soğutma
B) A sınıfı - Kimyasal reaksiyon metodu
C) D sınıfı - Havayı kesme metodu
D) C sınıfı - Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma metodu
646) (MAYIS 2013 A SINIFI) İşçilerin, işyerinin herhangi bir kısmında, ateş
ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir
duvarın kapısına ulaşabilecekleri uzaklık;I- Çok tehlikeli yerlerde IITehlikeli ve az tehlikeli yerlerde sırasıyla kaç metreyi geçmeyecektir?
A) 20-30 metre
B) 15-30 metre
C) 10-15 metre
D) 5-15 metre
Tehlikeli ve az tehlikeli 30m çok tehlikeli 15 m
647) (MAYIS 2013 A SINIFI) Kaynak işlemi yangınları için hangi tür yangın
söndürücü bulundurulmalıdır?
A) Karbondioksitli
B) Halon gazlı
C) Kuru kimyevi tozlu
D) Azot gazı
648)(MAYIS 2013 B SINIFI)Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre, aşağıdaki maddelerden hangisi asansörlerin taşıması gereken
özelliklerden değildir?
A)Aynı kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandırılmayacaktır.
B)Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler, yangın uyarısı aldıklarında kat
ve koridor çağrılarını kabul etmeyecektir.
C)Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler, yangın uyarısı aldıklarında
kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecektir.
D)Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem sensörü
kullanılacak, asansörler deprem sırasında sarsıntı geçene kadar hareketsiz kalacak ve tüm
fonksiyonlarını kilitleyecektir
DOĞRU CEVAPLARA İLAVETEN:
***Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez.
***asansör kulesi ve makine dairesi yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılacaktır.
***Yüksek binalarda, asansör kapıları duman sızdırmaz ve yangına en az 1 saat dayanıklı, yanmaz malzemeden yapılmış
olacaktır.
***Yüksek binalarda Asansörler yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmeyecektir.
***yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan konut dışı yapılarda, ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere en az 1 asansör
yangın asansörü olarak düzenlenecektir.
***Acil durum asansörü için her katta yangın güvenlik hacmi oluşturulmalıdır.
***Acil durum asansörünün kabin alanı en az 1.5 m², taşıma kapasitesi en az 630 kg, hızı zemin kattan en üst kata 1 dakikada
erişecek hızda olacak ve enerji kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girecek özellikte jeneratöre bağlı olacaktır.
***Acil durum asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de kullanılabilir olacaktır.Bu asansörlerin kapıları, elektrik
tesisat ve kabloları 2 saat yangına karşı dayanıklı olacaktır. Asansör boşluğu içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.
***Acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılacaktır.
***Acil durum asansörü kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilir.
649) (MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yanlışbir ifadedir?
A)A sınıf yangınlar katı madde yangınlarıdır.
B)Kömür ve kauçuk yangınları B sınıfı yangınlar grubunda değildir.
C)Karbondioksitli söndürücüler elektrik yangınlarından kullanılmaz.
D)A sınıfı yangınlar soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile
soğutularak söndürülür.
650) (MAYIS 2013 B SINIFI) Yangınla mücadele amacıyla kullanılan
ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklindedir.
B)Bu tür ekipmanları belirlemede kırmızı renk kullanılır.
C)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenir.
D)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler işaret levhaları ile işaretlenir
651) (MAYIS 2013 B SINIFI) A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)AFFF tipi köpük
B)Sodyum bikarbonat
C)Protein esaslı köpük
D)Monoamonyum fosfat (MAP)
652) (EKİM 2012 A SINIFI)
I- Köpük maddesinin su ile karışımı % 2 – 10 olmalı
II- Köpük hidrolize edilmiş sıvı durumda olmalı
III- En az 15 yıl özelliğini kaybetmemeli Yangın söndürmede
kullanılan köpüklerin özelliklerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
653) Kurşun ve civa zehirlenmelerini inceleyerek belirtilerini saptayan, iş-işçi
uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak bir
anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüzyılda açıklayan italyan bilim insanı
aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) Ramazzini
B)Sir Percival Pott
C) Nicander
D)Juvenal
654) Madencilerde ve baca temizleyicilerinde meslek hastalıkları saptamış,
"De Morbis Metallicis"adlı kitabında, bu gün pnömokonyoz diye bilinen
kronik akciğer hastalıklarının klinik tablosunu çizmiş ve "meslek hastalıkları
riskinin artması, endüstriyel gelişmenin sonucudur" demiştir.Bu bilim insanı
aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) Ramazzini
B) Paracelsus
C) Juvenal
D) Nicander
655) İlk iş sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır?
A
A)İngiltere
B) Fransa
C) ABD
D) Almanya
656) Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanan ve 100 maddeden oluşan,
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
D
A) Askeri Fabrikalar Nizamnamesi
B)Dilaver Paşa Nizamnamesi
C)Maadin Nizamnamesi
D)Ereğli Maden-i Hümayun İdaresinin Nizamnamesi
657) "Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından
hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir." hükmünü getiren
ve iş güvenliği konusunda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tanzimat'tan
sonra çıkarılan önemli yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
D
A)Dilaver Pasa Nizamnamesi
B)Askeri Fabrikalar Nizamnamesİ
C)Polis Nizamnamesi
D)Maadin Nizamnamesi
658) 16 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren Cumhuriyet
dönemindeki ilk İş Kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
B
A)1937 sayılı İş Kanunu
B)3008 sayılı İş Kanunu
C)6331sayılı İşKanunu
D)4857 sayılı İş Kanunu
659) 1930 yılında yürürlüğe giren ve işyerlerine sağlık hizmeti götürecek iş
yeri hekiminin çalıştırılmasına ve diğer revir, hastane gibi kuruluşlara ilişkin
düzenlemeleri içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?
D
A) Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
B)3008 sayılı İş Kanunu
C)818 sayılı Borçlar Kanunu
D)1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
660)(ARALIK 2013 C SINIFI) İlk kapsamlı meslek hastalıkları kitabını
(Çalışanların Hastalıkları) yazan ve “iş sağlığının babası” olarak günümüzde
de anılan doktor aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bernardini Ramazzini
B) Dilaver Paşa
C) Paracelsus
D) Eflatun
661) (MAYIS 2013 A SINIFI) Osmanlı döneminde iş hukuku açısından
batılı tarzda sayılabilecek ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Polis Nizamı
B)Maadin Nizamnamesi
C)Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
D)Mevadd-ı Madeniyeye Dair Nizamname
662) (MAYIS 2013 B SINIFI) De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında
doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına
önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi
kimdir?
A)Paracelsus
B)Georgius Agricola
C)Bernardino Ramazzini
D)Charles Turner Thackrah
663)(ARALIK 2011 A SINIFI) Türkiye’de 50’den fazla işçinin çalıştığı
işyerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu ilkolarak hangi yasal
düzenlemede yer almıştır?
B
A) Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C) Belediyeler Kanunu
D) İş Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
664)I. Çalışanları korunması(meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı
Korumak)
II. İşletmenin korunması
III. iş gücü ve iş günün kayıplarını en aza indirmek
IV. Üretim ve kalitenin artırılması
hangileri hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlan arasındadır?
D
A)Yalnız I
B)I ve II
C)I,II veIII
D) HEPSİ
665) Kaza piramidi dikkate alındığında 330 kaza olayının sırasıyla kaçı
maddi hasarla, kaçı uzuv kaybıyla ve kaçı ölümle sonuçlanmaktadır?
A) 200-129-1
B) 300-29-1
C) 300-28-2
D) 310-18-2
Ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanan her kazanın temelinde 29 uzuv kayıplı
ve 300 yaralanma meydana
gelmeyen olay vardır (1-29-300 oranı)
666) 1986 yılından bu yana “İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Haftası “ olarak kabul edilen
tarih hangisidir?
A) 4-10 Mayıs
B) 7-13 Haziran
C) 3-9 Ocak
D) 17-23 Kasım
667) Aşağıdakilerden hangisi güvenliğin ana kurallarından biri değildir?
A)Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması
B) Önlenemeyen durumların kabul edilebilir risk olarak belirlenmesi
C)Güvenliği tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması
D)Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi
668) Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşağıdakilerden
hangisi/hangileri sorumludur?
C
A)işverenler
B)İşsağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi
C)Devlet, sendikalar, işverenler ve çalışanlar
D)Çalışanlar
669)Hangisi İş Güvenliğinin Çalışma Alanları ile ilgili yanlış verilmiştir?
A)Sanayi ve hizmet sektörlerini kapsar.
B)Etüd çalışmaların sonunda etkili olarak bir mesleki ve teknik çalışmaya
dönüşmektedir.
C)İş güvenliği teknik bilimlerle sosyoloji, iktisat, hukukla ilişkili çok yönlü bir bilim
dalıdır.
D)İş sağlığı ve güvenliği kavramı sadece meslek hastalıklarını önleme amaçlıdır.
Diğer 3 şıkka ilaveten. İş güvenliği konusunu incelerken fizik, kimya, mühendislik, iktisat,
sosyoloji, psikoloji,ekonomi gibi bilim dallarından yararlanılır.
670)(MAYIS A SINIFI) Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını
tanımlar?
D
A) Riskin oluşma olasılığının çok küçük olması
B) Riskin oluşma olasılığı ile kişi üzerinde oluşturduğu etkinin birleşimi
C) Riskin oluşması sonucunda insan üzerinde oluşan etkinin olması
D) Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı içinde kabul edilebilir düzey içinde kalması
671)(2011 B SINIFI) işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
A) Güvenlik kültürü oluşumunda çalışanların değerleri ve inançları temel alınır.
B) İşletmenin taahhüdü, işyerinde güvenlik kültürünün oluşmasında etkendir.
C) Çalışanların tutum ve davranışları işletmelerde oluşan güvenlik kültürünün önemli
bir belirleyicisidir.
D) İşletmede iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için; konuya öncelik verilmesi,
risklerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme gereklidir
672)(2011 B sınıfı) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı ile kuralların tarihsel
gelişimi sürecine ilişkin olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A
A) Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ilk iş sağlı ve güvenliği kuralları
dizisi Polis Nizamnamesi ile hazırlanmış ve uygulanmıştır.
B) İtalyan Ramazzini 17. yüzyıldaki sayısız çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin
kurucusu sayılmaktadır.
C) İş sağlığına yönelik sistematik çalışmalar esas olarak Sanayi Devrimi ile İngiltere’de
başlamış ve günlük çalışma saati 19. yüzyılda 12 saate indirilmiştir.
D) İSG; işyeri çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan tehlikelere, iş kazalarına,
mesleki
ve diğer tür hastalıklara karşı işçilerin teknik ve yasal önlemlerle korunması olarak
tanımlanabilir
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
673) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışma Bakanlığı, 1939 yılında kurulmuştur.
B)Türkiye'de iş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir.
C) kömür madenleri ile ilgili ilk yasa- 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havza-i
Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak
Füruhtuna Dair Kanun
D) Cumhuriyetin ilk iş kanunu olan 3008 sayılı iş Kanunu 8 Haziran 1936 tarihinde
kabul edilmiştir
Çalışma Bakanlığı, 1945 yılında kurulmuştur.
674)2009 SGK istatistiklerine göre ölümcül iş kazaları en fazla hangi
sektörde olmuştur?
A)İnşaat
B)maden
C)metal
D) Kara ve boru hattı taşımacılığı
En fazla iş kazasıda metal işleri
675) (ağustos 2013 b sınıfı)18, 19 ve 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya
Kongrelerinin ev sahibi ülkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla
verilmiştir?
A)ABD - Almanya - G.Kore
B)İngiltere - Türkiye - Singapur
C)G.Kore - Türkiye - Almanya
D)Hindistan -Türkiye – Avusturya
676) (MAYIS 2013 A SINIFI)SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, Türkiye’de
Meslek Hastalıkları en fazla hangi yaş grubunda
ortaya çıkmıştır?
A) 25-29
B) 30-34
C) 40-44
D) 45-49
677) (MAYIS 2013 B SINIFI)Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş
kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
A) 25-29
B) 35-39
C) 40-44
D) 45-49
678) İş Kazalarının Kaza Sebeplerine Göre Dağılımına göre en fazla iş
kazası hangisindedir?
A) Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
B) Makinaların sebep olduğu kazalar
C) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
D)Kişilerin düşmesi
En fazla iş kazası bir veya birden fazla cismin sikışması, ezmesi, batması, kesmesidir.
2. sebepte A şıkkı.
679) SGK verilerine göre Meslek Hastalıkları Sonucu Teşhis Olunan
Hastalıklara göre en fazla meslek hastalağı hangi gruptadır?
A) Fosfor ve Anorganik Fosfor Bileşikleri
B) Kurşun ve Kurşun Tozları
C) Nitroz Gazları
D) Slikoz ve Slikotuberküloz
680. İş kazaları en fazla iş başladıktan sonra kaçıncı saatte
olmaktadır?
A)1
B)2
C)3
D)8
681)Hukukta yaptırım türlerinden
hangisi yanlış verilmiştir?
A)Ceza
B) Zorla (Cebri) İcra
C) Zararın Tazmini
D)iş akdi feshi
Doğru şıklara ilaveten:
** Yapılan İşlemlerin Geçersizliği (Hükümsüzlük-Butlan)
682) Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan
tüzük hangi kurumun incelemesinden
geçtikten sonra Cumhurbaşkanının
onayına sunulur?
A) Sayıştay
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) TBMM
683) Geçerli bir hukuki işlemle üzerine
aldığı borcunu ödemeyen kişiye hangi tür
müeyyide uygulanır?
A) Cebri icra
B) Ceza
C) Tazminat
D) Hükümsüzlük
684) Aşağıda tüzükler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere
çıkarılır.
B) Kanunlara aykırı olamazlar.
C) Kanunların boşluğunu doldururlar.
D) Danıştay'ın incelenmesinden geçerler.
685) Pozitif hukukun tanımı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Pozitif hukuk, yürürlükte olan hukuktur.
B) Pozitif hukuk, olması amaçlanan hukuktur.
C) Pozitif hukuk, günümüzde uygulanmayan tarihi hukuktur.
D) Pozitif hukuk, gelecekte istenen hukuktur.
686) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar, hangi mahkemede
açılır?
A) Anayasa Mahkemesine
B) Sayıştaya
C) Yargıtaya
D) Danıştaya
687) Sözleşmeden dönme halinde hangi
zarar istenir?
A) Müspet zarar
B) Olumlu zarar
C) Menfi zarar
D) Gecikmiş zarar
688) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel
kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin
uygulanmasını sağlamak için yaptığı düzenleyici (kural koyucu) işlemin
Anayasadaki adıdır?
B
A) Tüzük
B) Yönetmelik
C) Kanun
D)Genelge
689) Aşağıdakilerden hangisi kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisine
sahiptir?
A)Sayıştay
B)Danıştay
C) Bakanlar kurulu
D)TBMM
690) Kusur oranları hangi kanuna tabidir?
A)İş kanunu
B)SGK Kanunu
C) Borçlar kanunu
D)Ticaret kanunu
691)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak
ve hürriyetler-Kişisel Haklar
B) Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklarKamu Hakları
C) Çalışma hakkı -Sosyal ve ekonomik haklar
D) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar-Temel Haklar
Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara
Ayni hak denir.
Özel hukukun dalları şunlardır;
• Medeni Hukuk
• Borçlar Hukuku
• Ticaret Hukuku
• Devletler Özel Hukuku
• Medeni Usul Hukuku
• İcra ve iflas Hukuku
692) Aşağıdakilerden hangisi özel
hukukun dallarından biri değildir?
A) Borçlar Hukuku
B) Ticaret Hukuku
C) idare Hukuku
D) Icra ve iflas Hukuku
693) Aşağıdakilerden hangisi kanunların
özelliklerinden biri değildir?
D
A) Yazılı olması
B) Genel olması
C) Sürekli olması
D)Özel olması
Kanunlar; yazılı, genel ve sürekli olmalıdır.
694) (ARALIK 2013 A SINIFI)
-Kanun
-Kanun Hükmünde Kararname
-Tüzük
Yukarıda yer alan düzenlemeler hangi hukuk çeşidinin kapsamına girer?
D
A) Tabii Hukuk
B) Örfi Hukuk
C) Tarihi Hukuk
D) Mevzu Hukuk
695)(ARALIK 2013 B SINIFI) “Tüzük” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A
A) Tüzükler yönetmeliklerle yürürlükten kaldırılabilir.
B) Tüzükler birer hukuk kuralıdır ama kanun değildir.
C) Tüzükler mutlaka bir kanuna dayanmak zorundadır.
D) Tüzükler sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.
696)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kanun metninde “aksi yönde hüküm
yoksa”, “sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça” şeklinde hüküm varsa
hükmün niteliği hangisidir?
D
A) Emredici hukuk kuralı
B) Tanımlayıcı hukuk kuralı
C) Yorumlayıcı hukuk kuralı
D) Tamamlayıcı hukuk kural
697) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Hâkim,
önüne gelen uyuşmazlıkta yazılı ve
yazısız hukuk kuralı bulamaz ise hangisi
söz konusudur?
B
A)Kanun boşluğu
B)Hukuk boşluğu
C)Kural içi boşluk
D)Hâkimin takdir yetkisi
698)(2012 A SINIFI) Kanunlar hiyerarşisi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
A) Cumhurbaşkanı Kanun teklif edebilir.
B) Kanun yapma yetkisi TBMM’nindir.
C) Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz.
D) Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir
699) (2012 B SINIFI) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzük
hangi kurumun incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının
onayına sunulur?
A
A) Danıştay
B) TBMM
C) Yargıtay
D) Sayıştay
700) (2012 A SINIFI) Çalışma hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan
bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?
B
A)Siyasi Haklar ve Ödevler
B)Sosyal Haklar ve Ödevler
C)Kişinin Hakları ve Ödevleri
D)Ekonomik Haklar ve Ödevle
701) (2012 B SINIFI) Sosyal güvenlik hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan
bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?
A
A)Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
B)Kişinin Hakları ve Ödevleri
C)Genel Haklar ve Ödevler
D)Siyasi Haklar ve Ödevler
702)ILO sözleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
D
A) 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
B) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
C) 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
D) 161 No'lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
EU-OSHA: Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
703) Uluslararası kuruluşların açık şekilde yazılışları ile ilgili hangileri
doğrudur?
I. EU-OSHA: Avrupa İş Güvenliği Merkezi
II.ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
III.WHO: Dünya Sağlık Örgütü
C
A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)II ve III
D)I,II ve III
704)ILO ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
D
A) ILO 1919'da kurulmuş ve 1946 yılında BM'nin uzmanlık kuruluşu olmuştur.
B) ILO eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri ve de hükümetin yönetim organları ile
birlikte üçlü bir yapı oluşturmaktadır.
C) Türkiye 1932 yılında ILO üyesi olmuştur.
D)Türkiye ILO’nun tüm sözleşmelerini kabul etmiştir.
705)Hangisi ILO'nun hedefleri arasında değildir?
A
A) AB kapsamında iş sağlığı ve güvenliği normlarını belirlemek
B)Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek
C)Kadın ve erkeklerin insanayakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat
yaratmak
D)Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak
İlave olarak
** Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek
706)Türkiye aşağıda verilen ILO sözleşmelerinden hangisini
onaylamamıştır?
B
A) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
B) 170 No’lu kimyasallar ile ilgili sözleşmesi
C) 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
D) 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
707) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında
aşağıda belirtilenlerden hangileri çocuk sayılır?
C
A)14 yaşına kadarherkes
B)16 yaşına kadar herkes
C)18 yaşına kadarherkes
D)20 yaşına kadar herkes
708)(ARALIK2013 A SINIFI) vrupa Birliğine üye ülkelerde iş sağlığı ve
güvenliğinin güncel durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
C
A) İş kazalarının sayısı artmakta, işle ilgili sağlık sorunları ve hastalıklar sabit
kalmaktadır.
B) 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi tüm riskler (özellikle
psikososyal riskleri) ve önleme tedbirlerini detaylı olarak içermektedir.
C) Kas-iskelet sistemi hastalıkları hâlen işle ilgili olarakbildirilen en yaygın meslek
hastalıklarındandır.
D) Elektromanyetik alanlardan kaynaklanan risk lere maruz kalan çalışanlar için asgari
sağlık ve güvenlik şartları ile ilgili bir Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
bulunmamaktadır
AB istatistiklerine göre %60-90 oranında Kas-iskelet sistemi hastalıklarından
çalışanlar rahatsız
709)(MAYIS 2013 B SINIFI) Avrupa Birliği’nde iş sağlığı ve güvenliği
alanında yeni ortaya çıkan ve acil önlem gerektiren riskler kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yeni ortaya çıkmış, güncel konulardan biri değildir?
D
A)Psikososyal konular
B)Yaşlanmakta olan iş gücü
C)Nano-teknolojinin kullanımı
D)İnşaat ve maden iş kazalar
710) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye
tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri
değildir?
B
A)73 sayılı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
B)167 sayılı İnşaatlarda Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
C)161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
D)81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
711) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B
A)Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur.
B)Türkiye, 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ni kabul
etmemiştir.
C)Türkiye, 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO
Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.
D)Türkiye’de ILO’nun politika ve programlarını ve uluslararası çalışma standartlarını
tanıtmak ve uygulanmasını sağlamak ILO Ankara ofisinin görevleri arasında yer alır
712)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda yer alanlardan hangisi Türkiye’nin de
onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 182 No’lu En Kötü
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin kapsamı dışındadır?
A
A) Çocuklara çıraklık yaptırma
B) Çocukları yasa dışı işlerde kullanma
C) Çocukları kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırma
D) Çocukları silahlı çatışmalarda kullanmak için zorla askere alma
713) (MAYIS 2013 A SINIFI) Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 161
sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi’ne göre,iş sağlığı hizmetleri
konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesini kapsamalıdır.
B
B)İşyerinde ve mümkün olduğu durumlarda tek bir işletmeye hizmet verecek şekilde
örgütlenmelidir.
C)İş sağlığı hizmetleri, işyerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve
değerlendirilmesini kapsamalıdır.
D)İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerinin örgütlenmesine, mesleki rehabilitasyon
önlemlerinin uygulanmasına katkı sağlamalıdır.
(çok madde var. mantıken çıkarılacak)
714) (MAYIS 2013 B SINIFI)
I- 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel
çerçeve direktifidir.
II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.
IIII- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin
numarası161’dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
B
A) I ve II
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I, II ve III
715) ( EKİM 2012 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin imzaladığı
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerinden biri değildir?
C
A) 2 sayılı İşsizlik Sözleşmesi
B) 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
C) 170 sayılı Kimyasallar Sözleşmesi
D) 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
716) ( EKİM 2012 B SINIFI)1919 yılında kurulmuş olan,Türkiye’nin 1932
yılında üye olduğu, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının
iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?
B
A)WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
B)ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
C)UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)
D)EU-OSHA (Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği
717)6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanunu aşağıdakilerden
hangisinde uygulanır?
C
A) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
B) Ev hizmetleri
C) sporculara
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet
üretimi yapanlar.
Diğer 3 şıkka ilaveten uygulanmayan yerler.
**Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri,
genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
** Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan
iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
718)6331 nolu kanuna göre genç çalışan hangisidir?
A
A) 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışan
B) 14 yaşını bitirmiş ancak 15 yaşını doldurmamış çalışan
C) 15 yaşını bitirmiş ancak 16 yaşını doldurmamış çalışan
D) 15 yaşını bitirmiş ancak 20 yaşını doldurmamış çalışan
Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışan
719) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?
A) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimali
C) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay
D
D) Planlama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin
tümünü
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü
720)
6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin yükümlülükleri ile
ilgili hangisi yanlıştır?
C
A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler
ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar
B) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
C) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetinin bir kısmını çalışanlardan talep
edebilir
D) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
talep edemez
721) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İşverenin
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde göz önünde bulundurması
gereken ilkelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A
A) kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
B) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
C) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek
D) Risklerden kaçınmak.
722)
6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?
A) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli
görevlendirilmesi zorunlu değildir.
B
B) Kamu kurum ve kuruluşları hariç 50 den az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bakanlık desteğinden faydalanabilir.
C) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen
hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde,
bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
D) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanlarının günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen
saatten fazla olan görevlendirmeleri dikkate alınmaz
Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
723) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre Risk değerlendirmesi
yapılırken dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
C
A) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
B) İşyerinin tertip ve düzeni
C) Kullanılacak iş ekipmanı ile biyoloyik madde ve müstahzarların seçimi
D) kadın çalışanların durumu
Dikkate alınacak hususlar. doğrulara ilaveten
**Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile
kadın çalışanların durumu.
** Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
724) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin acil durum
planları hazırlanırken dikkat edeceği hususlarda hangisi yoktur?
D
A) işyerinin büyüklüğü
B) yapılan işin niteliği
C) çalışan sayısı
D) çalışanların cinsiyetleri
İşveren Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığıözel tehlikeler, yapılan
işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu
konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir
725)6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışmaktan kaçınma
hakkı için hangisi yanlıştır?
A) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı
durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.
B
B) Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti çalışmaktan kaçındığı sürece
verilmez.
C) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli
tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
D) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı
işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden
doğan diğer hakları saklıdır.
726) İş kazası ve meslek hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi
ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? ÖNEMLİ
A
A) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç onbeş gün içinde
B) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları
vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına
sevk eder.
C) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek
hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.
D) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde
Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde
727) İşverenin çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak
zorunda olunduğu hallerden hangisi yanlıştır?
A
A) İşe girişlerinde
B) Yıllık izin dönüşlerinde
C) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
D) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
Diğer doğru şıklara ilaveten.
** İş değişikliğinde
728) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre sağlık gözetimi için
hangisi yanlıştır?
A) çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
B) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet
işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
C
C) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılabilirler.
D) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik
biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri
hekiminden alınır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
729) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların
bilgilendirilmesinde hangisi yoktur?
D
A) işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri
B) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar
C) koruyucu ve önleyici tedbirler
D) üretim kalitesi ve verimliliği
Doğru şıkka ilaveten İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye
işleri konusunda görevlendirilen kişiler.
730) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların eğitimi için
hangisi doğrudur?
A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli
eğitimin verilmesini sağlar
B
B) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitim verilmez.
C) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
D) eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.
Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
Doğru şıklara ilaveten.
**İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu
kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile
ilgili ilave eğitim verilir.
**herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan
önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
731)485 çalışanın olduğu bir fabrikada çalışan temsilcileri ile ilgili bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi
olarak da görev yapar.
B) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin
azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını
isteme hakkına sahiptir.
C
C)Dört çalışan temsilcisi bulunur.
D) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin
alınmasını isteme hakkına sahiptir.
Çalışan temsilcisi sayısı:
2-50 arası........................1 kişi
51-100 arası........................2 kişi
101-500 arası........................3 kişi
501-1000 arası.......................4 kişi
1001-2000 arası.......................5 kişi
2001 ve üzeri arası.......................6 kişi
732) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için
tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur.
B
B) Konseyin sekretaryası, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülür.
C) Konsey yılda iki defa olağan toplanır.
D) Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.
733)Hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesi değildir?
C
A) İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
C) İşçileri Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
D) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlğ. konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.
Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı
ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel
Başkanlığından bir bakan yardımcısı.
ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk
Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.
d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile
belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki
temsilci.
734) İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlış
verilmiştir?
A
A) 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 1 yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul
oluşturur.
B) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin
yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl
işverence sağlanır.
C) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı
elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt
işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
D) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu
kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin
735) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi
bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
koordinasyon ...............sağlanır.
D
A)En fazla çalışanı olan iş yeri tarafından
B)Çok tehlike işyeri tarafından
C) ortak kurulan kurul tarafından
D) yönetim tarafından
736) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işin durdurulması ile
ilgili hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş
sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli
incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına
karar verebilir.
B) çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla
çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
C) Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve onbeş iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme
kararı kesindir.
D
D) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş
mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.
Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar
737) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek
işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika
belgesi veya güvenlik raporu ............... tarafından hazırlanır.
A
A)işveren
B)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı
C)OSGB
D)Bakanlık
738) (ARALIK 2013 B SINIFI)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisinin uygulamasında az tehlikeli sınıfta yer alan
bir işyeri ile çok
tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri arasında fark yoktur?
B
A)Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
B)İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi
C)Acil durum planında görevlendirilecek kişi sayısı
D)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yenilenmesi
739)(ARALIK 2013 B SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime
sahip kişiyi” ifade etmektedir?
A
A)Destek elemanı
B)Mutemet yetkilisi
C)Acil eylem personeli
D)İnsan kaynakları eğiticisi
740)(ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’na göre aynı çalışma alanını birden fazla işverenin
paylaşması durumunda işverenlerin yapması gerekenler arasında yer
almaz?
A)Birbirlerini ve çalışan temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirmek
B
B)Tüm işyerleri için ortak bir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmak
C)İş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapmak
D)Yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden
korunması çalışmalarını koordinasyon içinde yapmak
741) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt
işveren ile birlikte sorumludur.
C
C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
742) Bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma
konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple
faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini,
çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü,
kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya
vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini kaç ay içinde bölge müdürlüğüne
bildirmek zorundadır?
A
A)1
B)2
C)3
D)6
743) Aşağıda belirtilen işlerden hangisinde 4857 sayılı 4857say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" class="keywordReplace">iş
Kanunu hükümleri uygulanır?
C
A) Deniz ve hava taşıma işlerinde
B) Ev hizmetlerinde
C) 50'den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
D) Sporcular hakkında
4857 iş kanunun uygulanmadığı işler
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları
arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
e) Ev hizmetlerinde,
h) Sporcular hakkında,
ı) Rehabilite edilenler hakkında,
i) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç
kişinin çalıştığı işyerlerinde.
744) İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranma ilişkisi hükümlerine
aykırı davranıldığında işçi, ........................... aya kadar ücreti tutarındaki
uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
D
A)1
B)2
C)3
D)4
745) 4857 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/"
class="keywordReplace">iş Kanunu eşit davranma ilkesine göre hangisi
yanlış verilmiştir?
A) Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz
B) İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan
işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
C
C) Daha düşük bir ücretin uygulanmasını ancak işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu
hükümlerin uygulanması haklı kılar.
D) İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin
uygulanmasını haklı kılmaz.
746) İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir
tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren
birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin
sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl ile sınırlıdır?
B
A)1
B)2
C)3
D)5
747)4857 sayılı iş Kanununa göre geçici iş ilişkisi ile ilgili hangisi yalıştır?
A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte
sorumludur.
B) Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde
toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.
C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık
ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
D
D) Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla üç
defa yenilenebilir.
Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa
yenilenebilir.
748) 4 857 sayılı iş Kanununa göre iş sözleşmeleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir
B
B) Süresi iki yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
C) yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel
çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret
eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde
tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle
yükümlüdür
D) İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme
tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
****Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması
zorunludur
749) 4 857 sayılı iş Kanununa göre nitelikleri bakımından en çok ............... iş
günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.
B
A)15
B)30
C)60
D)90
750) 4857 sayılı iş Kanununa göre çağrı üzerine çalışmalarla ilgili
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
A)Çalışanın ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık
çalışma süresi otuz beş saat kararlaştırılmış sayılır.
B) Belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
C) işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört
gün önce yapmak zorundadır.
D)Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi
günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır
Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır
751) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun
süresi en çok ........... olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle
................ a kadar uzatılabilir.
A
A)2 ay-4 ay
B) 2 ay-6 ay
C)4 ay-6 ay
D)4 ay-12 ay
Sözleşme süresi 2 ay....toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilir
752) 4857 sayılı iş Kanununa göre süreli fesihle ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak
iki hafta sonra
B) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
C
C) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak beş hafta sonra
D) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
SÜRELİ FESİH
0....6 ay =
6 ay....1.5 yıl=
1.5 yıl.....3 yıl=
3 yıl ve üzeri=
2 hafta
4 hafta
6 hafta
8 hafta
753) ...................... veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az
.......................... kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden
işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak
zorundadır.
C
A)50-6 ay
B)50-3 ay
C)30-6 ay
D)30-3 ay
754) İş sözleşmesi feshedilen çalışan, fesih bildiriminde sebep
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası
ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde iş
mahkemesinde dava açabilir?
D
A)on iki ay
B)altı ay
C)üç ay
D)bir ay
1 ay içinde açabilir
*Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir
*Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece
verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.
755) 4857 sayılı iş Kanununa göre geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarına
göre hangisi yanlıştır? ÖNEMLİ
A
A) feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi iki ay içinde işe başlatmak
zorundadır
B)İşveren işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört
aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
C) İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü
içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır
D) Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır
756) İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki
personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla
oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı
olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve
işçi tarafından ............... iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen
değişiklikler işçiyi bağlamaz.
B
A)3
B)6
C)10
D)30
757) İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkında hangisi yoktur?
D
A) Sağlık sebepleri
B) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) Zorlayıcı sebepler
D) İşi sevmeme ve motivasyon eksikliği
758) 4857 sayılı iş Kanununa göre 385 çalışanın olduğu işyerinde toplu işten
çıkarma sayılabilmesi için en az kaç çalışanın bir aylık süre içinde aynı tarihte
veya farklı tarihlerde işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır?
C
A)10
B)20
C)30
D)40
İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu
işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika
temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
**20 -100 işçi, en az 10 işçinin,
**101 -300 işçi, en az yüzde on oranında işçinin,
**301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin
760) 4857 sayılı iş Kanununa göre ücretle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında
ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
B) İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir
ve temlik olunamaz. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.
C) işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin bu nedenle iş
akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına
yaptırılamaz
D
D) Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi on yıldır
ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.
759) 4857 sayılı iş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü,
kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi çalıştırmakla
yükümlüdürler
B
B) Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılabilir
C) İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile
sağlarlar
D) kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran
işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece
karşılanır
Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz
761) 4857 sayılı iş Kanununa göre ücretle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İşçi ücretlerinden yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut
yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.
B) Bu kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu
bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten
itibaren bir ay içinde yatırılır.
C
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile
ücretlerin asgari sınırları en geç yılda bir belirlenir
D) zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi
içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile
ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir
762) 4857 sayılı iş Kanununa göre fazla çalışma ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan
çalışmalardır.
B
B) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında ise her bir saat fazla
çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde
elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
C) Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.
D) Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı
zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle
çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
Eğer 45 saatin üzerinde ise....................%50 zamlı
45 saatin altında ise..................................%25 zamlı
763)762. soru ile alakalı çıkmış soru yeri geldi.(ARALIK 2013 A SINIFI)Fazla
çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati
aşan çalışmalardır.Normal çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, bir
hafta boyunca 48 saat çalışan ve saat başına 10 TL ücret alan bir işçinin o
hafta için alacağı toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?
C
A) 480 TL
B) 487,5 TL
C) 495 TL
D) 510 T
45 saati aşan olduğu için %50 zamlı olacak.
48X10=480 tl normal maaşı.10 tl nin %50si 5 tl
eder
3 saat fazla mesai ücreti 3X5=15 tl
495 tl eder
764) Hafta tatili ücretleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat
dinlenme (hafta tatili) verilir.
B
B)Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer
izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalışılmış
günler gibi düşünülmez
C) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya
çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri
çalışılmış günler gibi hesaba katılır
D)Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı
olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.
çalışılmış günler gibi hesaba katılır
Ek bilgi:Tatil günü ücretleri
***İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.
***Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.
765) 4857 sayılı Kanun’da Yıllık ücretli izin süreleri için verilenlerden hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz
B) İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir
yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
C) Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde
çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz
D
D) 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık
ücretli izin süresi 30 günden az olamaz.
20 günden az olamaz.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
1- 5 yıl.......... 14 gün
5-15 .......... 20 gün
15 yıl ve üzeri......26 gün
766) 4857 sayılı iş Kanununa göre Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi
sayılan hallerden hangisi yanlış verilmiştir?
A
A) İşçilerin evlenmelerinde beş güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş
veya çocuklarının ölümünde on güne kadar verilecek izinler
B) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
C) Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
D) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya
çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler
767) 4857 sayılı iş Kanununa göre Yıllık ücretli iznin uygulanması ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez
B
B) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili
ve genel tatil günleri izin süresinden sayılır.
C) izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en
çok üçe bölünebilir.
D) Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
sayılmaz.
768) 4857 sayılı iş Kanununa göre çalışma süreleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
C
A) Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir
B) çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak
koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.
C) Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 6 aya kadar artırılabilir.
D) iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma
süresini aşamaz.
4 aya kadar artırılabilir
769) 4857 sayılı iş Kanununa göre telafi çalışması için hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir
B) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten
fazla olamaz.
C) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
D
D) Telafi çalışması fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılır.
770) 4857 sayılı iş Kanununa göre hangisi çalışma süresinden sayılan
hallerden sayılmaz?ÖNEMLİ
A
A) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler.
B) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya
bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini
yapmaksızın geçirdiği süreler.
C) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
D) işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
771) 4857 sayılı iş Kanununa göre ara dinlenmeleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
C
A) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika
B) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde
yarım saat
C) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde kırkbeş dakika
D) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz
4 saat ve altı.....................15 dk
4-7.5 saat......................30 dk
7.5 saat üzeri....................1 saat
772) 4857 sayılı iş Kanununa göre Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili
hangisi yanlıştır?ÇOK ÖNEMLİ
A
A) İşçilerin gece çalışmaları 11 saati geçemez.
B) Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya
kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir.
C) Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe
başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir.
D) Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada
çalıştırılamaz
**İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.
**Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden
geçirilirler.
**İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce
alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle
yükümlüdür.
**Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada
çalıştırılamaz.
773)4857 sayılı iş Kanununa göre çocukları çalıştırma yasağı ile ilgili hangisi
yanlıştır?ÇOK ÖNEMLİ
D
A) Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde
güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve
yetenekleri dikkate alınır
B) Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi
ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.
C) onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için çalışma saatleri günde sekiz ve haftada kırk
saate kadar artırılabilir.
D) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri
dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri
dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.2x10
774) Onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların
çalıştırılması yasak olduğu işlerden hangisi yanlıştır?
A
A) Maden ocakları
B)Metal sektörü
C) kanalizasyon ve tünel inşaatı
D) kablo döşemesi
Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında
çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması
yasaktır.
Ek bilgi:
**Sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece
çalıştırılması yasaktır.
775) 4857 sayılı iş Kanununa göre kadın çalışanları için verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
B) Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta
süre eklenir.
C) İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul
gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre,
yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
D
D) Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretsiz izin verilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Ek bilgi:
kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk
saat süt izni verilir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
776)(ARALIK 2013 B SINIFI) 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin izin
almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bir ay içinde en az ne
kadar devamsızlığının olması gerekir?
B
A) 1 gün
B) 3 iş günü
C) 15 iş günü
D) 20 iş günü
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir
ayda üç işgünü işine devam etmemesi
777)(ARALIK 2013 B SINIFI) 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
işverenlere uygulanacak idari para cezalarına itiraz nereye yapılır?
C
A)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne
B)Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne
C)Sulh Ceza Mahkemesine
D)Anayasa Mahkemesine
15 gün içinde sulh mahkemesine yapılır.
778) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdaki işyerlerinden hangisinin
20.12.2013 tarihi itibarıyla iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü
bulunmaktadır?
A)10 - 49 arası çalışanı bulunan ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
B)50’den az çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
C
C)4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları
D)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 50’den fazla çalışanı bulunan ve
çok tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları
779)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerin hangisinde sanayi, ticaret,
tarım ve orman işleri ile ilgili düzenlemenin yasal dayanağı doğru olarak
verilmiştir?
A)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi
B)6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun6. Maddesi
C)1475 sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesi
D
D)4857 sayılı İş Kanunu’nun 111. Maddesi
780)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hizmet süresi
onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi
hangisinden az olamaz?
C
A) 14 gün
B) 20 gün
C) 26 gün
D) 30 gün
781)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre analık hâlinde
çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
B)Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta
süre eklenir.
C)Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
D
D)Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse
doğumdan önceki son haftaya kadar işyerinde çalışabilir
782)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ara dinlenmesi
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
A)İş Kanunu’na göre ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır.
B)İş Kanunu’nda düzenlenen ara dinlenme süreleri iş sözleşmeleriyle artırılabilir.
C)İş Kanunu’na göre ara dinlenme süreleri, işin niteliği göz önünde tutularak
sözleşmeler ile aralıklı olarak kullandırılabilir.
D)İş Kanunu’nda günlük çalışma süresine göre belirlenen ara dinlenmesi günlük 15
dakika ile 1 saat arasında düzenlenmiştir
783)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre işçilerin gece
çalıştırılabileceği azami çalışma süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
C
A) 9 saat
B) 8 saat
C) 7,5 saat
D) 6 saat
784)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdaki işlerden
hangisinde engelli işçi çalıştırılamaz?
D
A) Hizmet sektöründe
B) Sanayiden sayılan işlerde
C) Tarım ve orman işlerinde
D) Yer altı ve su altı işlerinde
785)
(MAYIS 2013 A SINIFI)“........, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı koşullar
çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.”Yukarıdaki boşluğa
gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?
D
A) Fazladan çalışma
B) Fazla mesai
C) Ek çalışma
D) Fazla çalışma
786)MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun bir üyesi değildir?
B
A)Çalışma Genel Müdürü
B)Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
D)Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı
4857 deye göre
Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
**İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
***Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,
****Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
****Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği
bir görevli
****bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri
beş, *******bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için
seçeceği beş temsilciden kurulur.
787)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A
A)Geçici iş ilişkisi on iki ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla
iki defa yenilenebilir.
B)Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte
sorumludur.
C)İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi
kurulan işverene karşı sorumludur.
D)İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş
uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz
I- İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
II- İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî
süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan
işçiye farklıişlem yapamaz.
III- İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha
düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılar.
IV- Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.
4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan “eşit davranma ilkesi”ne göre yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
B
A) Yalnız I
B) I, II ve IV
C) I ve II
D) I, II, III ve IV
789)(MAYIS 2013 B SINIFI) Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla
devam eden işlere ne denir?
C
A) Tam süreli iş
B) Belirli süreli iş
C) Sürekli iş
D) Belirsiz süreli iş
790)
(MAYIS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdaki hususlardan hangisi,
işverenin iş güvencesi kapsamında başvuracağı fesihlerde geçerli bir sebep
oluşturur?
A) İşyeri sendika temsilciliği yapmak
B) Çalışma saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılmak
C) İş sözleşmesinden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari makamlara
başvurmak
D
D) Yapılan objektif değerlendirmede işçinin yeter izliğinin tespit edilmesi
791)
(EKİM 2012 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi günlük
çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere verilen ara dinlenme
sürelerinden birisi değildir?
A)Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beşdakika
B) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar(yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde
yarımsaat
C
C)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde kırk beş dakika
D)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat
792)(MAYIS 2012 A SINIFI) İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi feshedilen iş
güvencesi kapsamındaki işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği iddiası ile
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içinde iş
mahkemesinde dava açabilir?
C
A) Bir hafta
B) On beş gün
C) Bir ay
D) Doksan gün
793)
Bir işçi 20 günlük yıllık izin hakkını kaçıncı senesinde kullanabilir?(Murat
arkadaşımıza soru için teşekkürler)
D
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIKSİGORTASI KANUNU
BAŞKA YERDE YOK
Kanun Numarası : 5510
794) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine meslek hastalığı denir.
Tanımı hangi kanuna göredir?
A
A)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
B)4857 sayılı İş Kanunu
C) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
D)161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin ILO Sözleşmesi
795) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
aşağıda kaidelerden hangisi sigortalı sayılır?
B
A) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta
veya malûller
B) Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar çalışanlar
C) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
D) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve
sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin
masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz
katından az olduğunu belgeleyenler
**Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)
796) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
hangisi iş kazası sayılmaz?
A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
B) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
D
D)Çalışanın hususi aracıyla mesaiye geliş gidişleri
Diğer 3 şıkka ilaveten iş kazası sayılan haller
**emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek
için ayrılan zamanlarda,
**Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında,
797)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
işveren tarafından iş kazası, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve
Kuruma da en geç kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirmesi gerekir?
A
A)3
B)5
C)10
D)30
3 işgünü.
Ek bilgi:
Çalışanın kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel
olmadığı günden sonra üç işgünü içinde iş kazasını bildirmesi gerekir
798)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş kazası
veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan hangisi yanlış
verilmiştir?
A) geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
B) sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
C
C) Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir
bağlanması.
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.
799)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre iş
kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları
tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte
% 10
kazanma gücü en az .....................oranında
azalmış bulunduğu tespit edilen
sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
A
A) % 10
B) % 40
C) % 50
D) % 60
800)çalışanlar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı
sonucu meslekte kazanma gücünün en az ..................'ını veya vazifelerini
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık
Kurulunca tespit edilenler malûl sayılır.
D
A) % 10
B) % 40
C) % 50
D) % 60
801) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek
geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının ne
kadarıdır?
A
A)1/2
B)2/3
C)1/3
D)Tamamı
Yatarak 1/2
Ayakta 2/3
802) iş kazası, meslek hastalığı , vazife malullük ve ölüm hallerinde
bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren
............... yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar.
C
A)15
B)10
C)5
D)2
** Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran
olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı
doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer.
803)Çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan
yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az
..................gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona
ermemiş olması gerekir.
B
A)15
B)10
C)5
D)3
804) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla
sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % kaçı iş kazası
ve meslek hastalıkları sigortası primidir?
D
A) % 34,5
B) % 20
C) % 12,5
D) % 2
****% 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.
805)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası nedeniyle sürekli iş
göremezlik gelirine hak kazanmak için asgari meslekte kazanma gücü
kayıp oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
A) % 10
B) % 20
C) % 30
D) % 40
806)(MAYIS 2013 B SINIFI)Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, iş kazası veya meslek hastalığı
sigortasından sağlanan haklardan değildir?
B
A)Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
B)Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
C)İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir
bağlanması
D)Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği
verilmesi
Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
807)(EKİM 2012 A SINIFI) SGK Mevzuatı’na göre bedensel, zihinsel ve
ruhsal özürleri nedeniyle çalışma gücününen az yüzde kaçından yoksun
olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, sakat (özürlü) sayılırlar?
C
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
808)
(2011 A SINIFI)Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre
iş kazası hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak
tedavilerde sigortalının bu Kanun’a göre hesaplanacak günlük kazancının
ne kadarıdır?
A
A) Yarısı
B) Tümü
C) Üçte ikisi
D) Dörtte biri
809)SGK 2012 istatistiklerine göre kadınlarda iş kazası sayısı hangi aralıkta
yer almıştır?
B
A)1000-5000
B)5000-10000
C)10000-30000
D)30000-50000
İş kazası sayısı
Erkekler: 69.090 Kadınlar: 5.781 Toplam:74.871
810)SGK 2012 istatistiklerine göre çalışanlarda toplamda en fazla iş kazası
hangi sektörde olmuştur?
D
A) Tekstil Ürünleri İmalatı
B) Ana Metal Sanayi
C) Gıda Ürünleri İmalatı
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
toplamda.
En fazla iş kazasının olduğu sektörler:
Erkek çalışanlarda: Kömür Ve Linyit Çıkartılması( 8828 )
Kadın çalışanlarda: Tekstil Ürünleri İmalatı (1140)
811)SGK 2012 istatistiklerine göre çalışanlarda en fazla meslek hastalığı
hangi sektörde olmuştur?
D
A) Tekstil Ürünleri İmalatı
B) Ana Metal Sanayi
C) Gıda Ürünleri İmalatı
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
toplamda.
En fazla meslek hastalığının olduğu sektörler:
Erkek çalışanlarda: Kömür Ve Linyit Çıkartılması( 231 )
Kadın çalışanlarda: Finansal Hizmet.(Sig.Ve Emek.Har.) (2)
toplam meslek hastalığı sayısı ise 395 dir.
812)SGK 2012 istatistiklerine göre Sürekli iş göremezlik sayısı en
fazla hangi sektörde olmuştur?
B
A) Tekstil Ürünleri İmalatı
B) Bina İnşaatı
C) Fabrik.Metal Ürün.(Mak.Tec.Har)
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
813)SGK 2012 istatistiklerine göre en fazla ölümlü iş kazası hangisinde
olmuştur?
B
A) Kara Taşıma.Ve Boru Hattı Taşıma.
B) Bina İnşaatı
C) Elektrikli Techizat İmalatı
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
814)SGK 2012 istatistiklerine göre İş Kazaları en fazla hangi yaş aralığında
olmuştur?
C
A) 25-29
B) 18-24
C) 30-34
D) 35-39
2011 yılı istatistiklerinde bu 25-29 iken 2012 de değişmiş ve 30-34
olmuştur.
Erkeklerde 2012de en fazla: 30-34
Kadınlarda 2012de en fazla: 18-24
815)SGK 2012 istatistiklerine göre meslek hastalıkları en fazla hangi yaş
aralığında olmuştur?
A
A) 40-44
B) 50-54
C) 30-34
D) 35-39
Erkeklerde 2012de en fazla: 40-44
Kadınlarda 2012de en fazla: 25-29
816)SGK 2012 istatistiklerine göre Meslek Hastalıklarının Türüne
Göre Dağılımına göre en fazla aşağıdakilerden hangisinde
görülmüştür?
C
A) Nikel Ve Bileşikleri
B) Kurşun Ve Kurşun Tozları
C) Slikoz Ve Slikotuberküloz
D) Asbestoz
2. sırada kurşun geliyor
817)(MAYIS 2013 A SINIFI)SGK 2012 İstatistik Yıllığına göre, Türkiye’de
Meslek Hastalıkları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
C
A) 25-29
B) 30-34
C) 40-44
D) 45-49
818) (MAYIS 2013 A SINIFI) Türkiye’de SGK 2012 İstatistik Yıllığına göre,iş
kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
B
A) 25-29
B) 30-34
C) 40-44
D) 45-49
Ş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
1 SORU MUTLAKA GELECEKTİR
819)ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,TS EN IS0 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ilk aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?
D
A) Planlama
B) Kontrol
C) Uygulama
D) Politika
820) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır?
C
A) Planlama
B) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
C) Yönetimin Gözden Geçirmesi
D) Politika
Politika----planlama----uygulama ve işletme----- Kontrol ve Düzeltici
Faaliyet------ Yönetimin Gözden Geçirmesi
821) TS 18001’in temel felsefesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A
A)İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması
B)İSG mevzuatına göre ihtiyaçları belirtmek
C) Risk değerlendirmesi yapmak
D)Kaliteli üretim yapmak
822) İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS
OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır?
A
A)Durum tespiti
B)Önleme
C)Planlama
D)Uygulama
823) Aşağıdaki ifadelerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
çerçevesinde“ önleyici faaliyet” olarak tanımlamaktadır?
B
A) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını
iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek İçin tekrarlanan proses
B) Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan
kaldırılması için yapılan işlem
C)Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin
ortadan kaldırılması
için yapılan işlem
D)Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler
824) İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her
bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama, OHSAS
18001 yönetim sisteminin oluşturulması aşağıdaki aşamalardan hangisinde
yapılmaktadır?
C
A)Önlem alma
B) Planlama
C)Uygulama
D) Kontrol
825) hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde düzeltici
faaliyeti tanımlamaktadır?
B
A) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını
iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek İçin tekrarlanan proses
B)Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin
ortadan kaldırılması
için yapılan işlem
C)Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan
kaldırılması
için yapılan işlem.
D) Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler
826) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde İSG politikasına
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A)Kuruluşun İsg risklerinin büyüklüğüne ve yapısına uygun olmalı
B)Sürekli iyileştirme için taahhüt içermeli
C)tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı
D) Üretim hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesini sağlamalı
3 şıkka ilaveten:
**yürürlükteki isg mevzuatı şartlarına uyulacağı taahhüdü içermeli
** Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli
** ilgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,
**Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak
gözden geçirilmelidir.
827)tehlikenin tanımlanması ,risklerin değerlendirmesi ve risklerin kontrolü TS
OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır?
C
A)Durum tespiti
B)Önleme
C)Planlama
D)Uygulama
828)Acil durum planları TS OHSAS 18001'in hangi aşamasındadır?
D
A) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
B)Önleme
C)Planlama
D)Uygulama ve işletme
Uygulama ve işletme:
**eğitim,bilinç ve yeterlilik
**dokümantasyon
**iştişare ve iletişim
**doküman veri kontrolü
**işletme kontrolü
**acil durum planı
829)TS 18001 standardına göre aşağıdakilerden hangisi pratik olan
durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile
tutarlı olmalıdır?
C
A) Acil dururn hazırlığı
B) Risk değerlendirmesi
C) İSG hedefleri
D) Yönetimin gözden geçirmesi
830)Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 standardının beklenen yararlarından
değildir?
B
A)Meslek hastalıklarını en aza indirmek
B)Üretimi artırmak
C)Yaralanan işçi sayısını azaltmak
D)zararlı durumları elemine ederek kazaları önlemeye çalışmak
831) TS 18001 standardına göre kazaya sebep olan veya kazaya sebep
olacak potansiyele sahip oluşum tanımı nedir?
B
A)Tehlike
B)Olay
C)risk
D)kaza
832) TS 18001 standardına göre tehlikeli bir olayın meydana gelebilme
olasılığı ile sonuçlarının birleşimi tanımı hangisidir?
C
A)Tehlike
B)Olay
C)risk
D)kaza
833) İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve
geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması TS 18001 standardının
hangi aşamasında yapılır?
B
A) Kontrol ve düzeltici faaliyetler
B) Uygulama ve işletme
C) Planlama
D)Önleme
834) “Uygulama kılavuzu olup, kuruluşlarda sistemin nasıl uygulanacağını
anlatan destek dokümandır.” tanımı hangisidir?
C
A) OHSAS 18001
B) BS 8800
C) OHSAS 18002
D) ISO 14001
835)OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 9001 in ortak olmayan yönü
hangidir?
C
A)iş sağlığı ve güvenliği
B)proses güvenliği
C)ürün güvenliği
D)acil durum
836)(ARALIK 2013A SINIFI) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi standardının eşleştirildiği yönetim sistemleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
D
A)OHSAS 19020 ve ISO 16001
B)OHS-OSHA 16000 ve ISO 19010:2002
C)TS EN ISO 18010 ve OHSAS-EU 19010
D)TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 9001
837)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarından birisi değildir?
B
A)Planlama
B)Ürün kalitesi
C)Yönetimin gözden geçirmesi
D)İş sağlığı ve güvenliği politikası
838)(ARALIK 2013 B SINIFI) TS 18001’e göre, düzeltici faaliyet
uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yapılırken,önleyici faaliyet
aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
D
A)Olasılığı azaltmak
B)Verimliliği artırmak
C)Tehlikeleri belirlemek
D)Uygunsuzluğun ilk defa meydana gelmesini önlemek
839)(ARALIK 2013 B SINIFI) TS 18001’e göre “kuruluşun tehlikeleri
tanımlaması, riskleri değerlendirmesi ve gerekli kontrolleri belirlemesi” iş
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartlarından hangisinin kapsamında yer
almaktadır?
C
A) Politika
B) Dokümantasyon
C) Planlama
D) Acil eylem plan
840 (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) TS 18001’de yer alan “Potansiyel bir
uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan
kaldırılması için yapılan işlem” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram
tanımlanmaktadır?
C
A)Tetkik
B)Kalite arayışı
C)Önleyici faaliyet
D)Muhtemel tehlike tedbiri
841)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) TS 18001’de yer alan “Tetkik
kriterlerinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik
delillerinin elde edilmesi ve objektif olarak
değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante
edilmiş proses” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A
A) Tetkik
B) Süreç
C) Kalite arayışı
D) Düzeltici faaliyet
842)(MAYIS 2013 A SINIFI)ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de bir
üst düzeye çıkabilmenin şartı nedir?
C
A) Politika
B) Planlama
C) Sürekli iyileştirme
D) Yönetimi gözden geçirme
843)(MAYIS 2013 A SINIFI) ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de şirket
içi uygunsuzluklar hangi başlık altında incelenir?
A
A)Tetkik
B)Politika
C)Planlama
D)Yönetimi gözden geçirme
844)(MAYIS 2013 B SINIFI) ISO 14001’de öne çıkan husus
aşağıdakilerden hangisidir?
C
A)Yönetimi gözden geçirme
B)Acil durum hazırlığı
C)Atık yönetimi
D)Yasal şartlar
845(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001
yönetim sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen
kazançlardan biri değildir?
B
A)Verimin artması
B)Ürün güvenliğinin sağlanması
C)İş sağlığı güvenliği riskleri en düşük seviyeye gelmesi
D)Firmanın toplum üzerindeki imajının olumlu yönde değişmesi
846(EKİM 2012 A SINIFI)OHSAS 18001 yönetim sisteminde
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
A)Müşteri memnuniyet analizleri
B)İç ve dış denetlemeler
C)Risk değerlendirmesi
D)Acil durum planları
847(EKİM 2012 A SINIFI) “Kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik
standardı olan ..... Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi
1996’da İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.” ifadesindeki
boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
D
A) DIN 180
B) OHSAS 18002
C) ANSI 2000
D) BS 8800
848)(EKİM 2012 B SINIFI) OHSAS 18001 yönetim sisteminde
tehlike ve risklerin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisi
çerçevesinde yapılır?
A
A)Planlama
B)Politika
C)Uygulama
D)Yönetimin gözden geçirmesi
849)(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdaki
yönetim sistemi standartlarından
hangisinde risk değerlendirmesi ile ilgili
unsurlar yer almaz?
B
A) TS EN ISO 9001
B) ASTM E-726-01
C) OHSAS/TS 18001
D) TS EN ISO 14001
850)(MAYIS 2012 A SINIFI) OHSAS 18001’de performans ölçümlerine bağlı
geri besleme hangi aşamada yapılır?
C
A)Planlama
B)Uygulama
C)Kontrol ve düzeltici faaliyet
D)Yönetimin gözden geçirmesi
851)(MAYIS 2012 B SINIFI) Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi
OHSAS/TS 18001’de verilen tanımlamaya En yakın olanıdır?
A
A)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin birleşimi
B)Bir yaralanma veya meslek hastalığının ciddiyet derecesi
C)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin
matematiksel çarpımı
D)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin
matematiksel toplamı
852(2011 A SINIFI) OHSAS 18001 standardının asıl amacı
aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I- Düzenlemek
II- Planlamak
III- Kontrol etmek
D
A) Yalnız I
B) I - II
C) I – III
D) I - II - III
853)(2011 A SINIFI) OHSAS 18001’de yer alan politikada
Yapılmaması gereken nedir?
A
A)Revizyonun sıklığı
B)Ulaşılabilir hedefler
C)Üst yönetimce onaylama
D)Sağlık ve güvenlik geliştirme taahhüdü
854)(2011 A SINIFI) OHSAS 18001’de
yer alan talimatlar kaçıncı
derece dokümanlardır?
B
A) Birinci
B) İkinci
C) Dış kaynaklı
D) İç kaynaklı
855)(2011 BSINIFI) Klavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik
standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim
Sistem Rehberi” hangi kurum tarafından yayımlanmıştır?
C
A)Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
B)Uluslararası Çalışma Örgütü
C)İngiliz Standartlar Enstitüsü
D)Dünya Sağlık Örgütü
856) Uluslararası Çalışma Konferansında,
ILO üyesi ülkelerin kaç delegesi
olmalıdır?
A
A)4
B)3
C)2
D)1
857) Dünya Sağlık örgütünün kuruluş
tarihi ve ülkemizin resmi üye tarihi hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A
A) 7 Nisan1948-9 Haziran 1949
B) 7 Nisan-9 Haziran 1949
C) 7 Nisan 1946-9 Haziran 1949
D) 1 Nisan 1945-9 Haziran 1948
858) İşçilerin İşte Gürültüye Maruz Kalmalarına Bağlı
Risklerden Korunmaları Hakkında, Konsey Yönergesi
………...nolu AB direktifidir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
B
A)80/1107/EEC
B)86/188/EEC
C)78/610/EEC
D) 82/501/EEC
859) İşçilerin İşte Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik
Etkenlere Maruz Kalmalarından Kaynaklanan
Risklerden Korunmaları Hakkındaki
Yönergesi……….nolu AB direktifidir.Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
C
A)77/576/EEC
B) 78/610/EEC
C)80/1107/EEC
D) 82/501/EEC
ÇASGEM: kısaca eğitim - araştırma
isggm: iş sağlığı ve güvenliği genel müd: kısaca mevzuat yapar
isgüm: iş sağlığı ve güvenliği merkezi müd: test-ölçüm- analiz yapar
itk: iş teftiş kurulu: teftiş- istatistik- veri
SGK: politika yapar
860)Test ,ölçüm ve analiz yapan ulusal
kuruluşumuz hangisidir?
C
A)ÇASGEM
B)İSGGM
C)İSGUM
D)İTK
861) İş sağlığı profesyonelleri için uluslararası “etik kurallar" aşağıda verilen
hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?
D
A)ILO
B)OHSA
C)WHO
D) ICOH
Uluslararası iş denetim örgütü
862)Aşağıda verilenlerden hangisi temel, üst etik değerler ve
ilkeler arasında yer almaz?
D
A) Adalet
B) Doğruluk ve dürüstlük
C)Sorumluluk
D)Sadakat
ilave olarak tarafsızlık
863)Etikle ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
C
A) İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve
ticari sırları açıklamamakla yükümlüdür
B) İş sağlığı profesyonelleri, işverenlere, işçilere ve temsilcilerine, işyerindeki bilinen ya
da kuşkulanılan iş tehlikelerinin bilimsel kesinlik derecesi hakkında bilgi sağlamalıdır.
C) İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin ve toplumun güvenlik ve sağlığını koruma
açısından gerekli olan bilgileri de saklamalıdırlar
D) İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkulanılan iş tehlikelerinden bilimsel
toplulukları,halk sağlığı ve işçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmelidirler
saklamamalıdırlar
864) Aşağıdakilerden hangisi iş etiğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?
B
A) Küreselleşme
B) Teknoloji
C) Sosyal sorumluluk
D) Kültür
865) Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili
olarak tavsiyelerde ve
yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere
kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az
.............. kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
A
A)3
B)5
C)7
D)10
en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur
866) Çalışma etiği ve iş ahlakına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)İki kavram arasında birfark bulunmamaktadır.
B)İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; çalışma
etiği göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir.
C
C)Çalışma etiği hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken, iş
ahlakı dine ve dini inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır.
D)iş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış
kurallarını tanımlarken, çalışma etiği toplum içindeki farklı grupların dini, cinsel ve etnik
kimliklerine göre değişmektedir.
867) Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
A) İş etiği, evrensel-İş ahlakı, toplumsaldır
B) İş etiği görsel-İş ahlakı kalıcıdır
C) İş etiği bazı kesimler-İş ahlakı herkes içindir
D) İş etiği parça-İş ahlakı bütündür
868) (ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi etik bir davranış
değildir?
A)Dürüstlük
B)Nezaket ve saygı
C)İş güvenliği uzmanının işyeri ile ilgili ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri
gizli tutması
D
D)İşverenin veya işyeri hekiminin çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri
bütün çalışanlarla paylaşması
869)(2010 C sınıfı)Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe
dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.
B) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel
bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
C) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine
ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır.
D
D) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir
nedenle iş yeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır.
YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK GÜVENLİK EĞiTiMi VE İLETİŞİM
870) Yetişkinlerin öğrenmeleri ile ilgili aşağıdaküerden hangisi yanlıştır?
A
A)Yaş ilerledikçe öğrenme gücü azalır,
B)Yaş ilerledikçe öğrenme hızı azalır.
C)Yeterince zaman ayırmak koşuluyla, her yetişkin her türlü bilgiyi öğrenebilir.
D)Yetişkinler, çocuklara göre daha yavaş öğrenirler.
yaş ilerledikçe azalan öğrenme gücü değil
öğrenme hızıdır.
871) Yetişkinin konuya ilgi duyup, bu yeniliğin ya da bilginin yararlı ve üstün
yanlarını merak ederek öğrenmek istediği ve duyum düzeyindeki konu
hakkında daha detaylı bilgi toplamaya çalıştığı öğrenme süreci
aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) Farkında olma
B) ilgilenme
C) Değerlendirme
D) Deneme
Farkında olma: Yetişkin, önce yeni yada kendisinin bilmediği bir bilgi ve becerinin, olayın ve olgunun var
olduğunu duyar ve farkına varır.
ilgilenme; Konuya ilgi duyar ve bu yeniliğin ya da bilginin yararlı ve üstün yanlarını merak ederek öğrenmek
ister. Duyum düzeyindeki konu hakkında daha detaylı bilgi toplamaya çalışır.
Değerlendirme: İlgilendiği konuda daha detaylı bilgi edinen yetişkin, bu bilgi ve becerinin kendisine getireceği
maliyet ve yararlan konusunda bir değerlendirme ve hesaplama yapar. Bu değerlendirmede, yararların daha
ağır bastığına emin olmak ister. Sonucun kendisi için yararlı ve kâriı olup olmadığını tartar ve hesaplar. Kârlı
bulur ise denemek ister.
Deneme: Öğrendiği bilginin kendisine getireceği yararı ve kârlılığı küçük bir uygulama ile dener ve sonuçlarını
gözler.Deneme sonunda da yararlı ve kârlı olduğu kanısına varır ve inanır ise, uygulama yapmak ister. Kesin
kararını deneme sonuçlarına göre verir.
***Uygulama: Yetişkin, bilgiyi ve konuyu benimsemiştir, gerekli girişimlerde bulunarak uygulamaya geçer.
872) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerdeki öğrenme
güdülerinden biri değildir?
D
A)Kişisel gelişme
B) Meslek güdüleri
C) Sosyal ilişki
D) Genetik aktarım
873) hangisi yeti şkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da yardımın
bilim ve sanatı anlamına gelmektedir?
A
A) Andragoji
B)Epidomoloji
) Pedagoji
D) Antropometri
874) Yetişkin eğitimlerindeki temel prensiplere ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
C
A)Yetişkinler öğrenmeye karşı farklı motivasyonlara sahiptirler,
B)öğrenme konusunda yetişkin tecrübesi önemli bir yer tutar.
C)Yetişkinlikle öğrenme kabiliyetinin gerilemesi arasında zorunlu bir ilişki vardır.
D)Yetişkin eğitiminde eğitmenin görevi sadece rehberlik etmektir
875) Aşağıdakilerden hangisi bir konuyu öğretmek için
ortak olarak çalışma anlamına gelmektedir?
B
A)Androgoji
B)Sinergoji
C)Pedegoji
D) Antropometri
876) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitime
katılımını engelleyen kişisel engellerden değildir?
C
A) Gülünç olma korkusu
B) Bilinmeyenden korkma
C) vardiyalı çalışma
D) Öğrenmeye karşı olumsuz tutum
Diğer etkenler:
• Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma
korkusu
• Okuldan hoşlanmama
• Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama
• Zihinsel ve fiziksel eksiklikle
877) Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel ve işitsel
araçların avantajlarından değildir
B
A) Öğrencilerin güdülenme düzeyleri artar.
B)Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
C) Öğrenmeyi somutlaştırır.
D)Öğretme ve öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar.
İlave olarak
** Bir yaşantı ortamı sağlar.
**Laf kalabalığını önler ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi olanaklı kılar.
** Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik yapmayı sağlar.
878) Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel ve işitsel
araçların dezavantajlardan değildir?
B
A) Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
B) Öğrenmeyi soyutlaştırır.
C) Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı gerektirmeyebilir.
D) Aracın temini pahalı ve sürekli taşınması zahmetli olabilir.
İlave olarak:
** istenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmak için gerekli zaman ve
hazırlık yeterli olmayabilir.
** Bazı araçların kullanımında ilgi çabuk dağılabilir.
879) Aşağıda belirtilen yaş aralıklarından
hangisinde öğrenme en hızlıdır?
A
A)20-25
B) 26-35
C)46-60
D) 61-80
880) 42-45 yaşlarına kadar yıllık öğrenme hızındaki düşme yüzde kaç
olarak kabul edilir?
D
A) %5
B) %4
C) %2
D) %1
** Ses tonu yüz yüze eğitimi %38
**Beden dili yüz yüze eğitimi %55 etkiler
881) İşiterek, görerek ve ifade ederek yapılan eğitimde
öğrenme yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
C
A)60
B) 80
C) 70
D) 90
882) Yetişkinde öğrenim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru
sıralamıştır?
I- Deneme – Uygulama
II- Değerlendirme
II- Farkına varma
IV- İlgilenme
C
A)IV - III - II - I
B)I - III - IV - II
C)III - IV - II - I
D) I - II - III - IV
883)(MAYIS 2012 A SINIFI)Öğretenin ve öğrenenin kasıtlı olduğu
öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
D
A) Kitle iletişim araçları
B) Rastgele öğrenme
C) Bireysel öğrenme
D) Örgün eğitim
884)(MAYIS 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel ve
beklenen özelliklerinden değildir?
D
A)Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olur.
B)Öğrenme için eğitime ilişkin bir ön şart yoktur.
C)Öğrenme yaşantı ürünüdür.
D)Öğrenme geçicidir.
885) (MAYIS 2012 B SINIFI) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
A)İşe devamsızlığı azaltmak
B)İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
C)Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
D)İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek
886) (EKİM 2012 A SINIFI) Mesleki etik prensiplerine ilişkin olarak “İş sağlığı
profesyonelleri için uluslararası etik kurallar” aşağıdaki kuruluşlardan
hangisi tarafından hazırlanmıştır?
C
A)WHO: Dünya Sağlık Örgütü
B)ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
C)ICOH: Uluslararası İş Sağlığı Komitesi
D)EU-OSHA: Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
887) (EKİM 2012 A SINIFI) (EU-OSHA) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği
Ajansının merkezi hangi kenttedir?
A
A) Bilbao
B) Cenevre
C) Strazburg
D) BrükseL
ILO..........cenevre-isviçre
WHO....... cenevre-isviçre
EU-OSHA......bilbao
888) (EKİM 2012 A SINIFI) Okuma, duyma, görme ve yapma yoluyla
gerçekleştirilen eğitimlerin kalıcılık düzeyinin,en düşükten en yükseğe
doğru sıralaması
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
A)Okuma - Duyma - Görme - Yapma
B)Okuma - Görme - Duyma - Yapma
C)Duyma - Okuma - Görme - Yapma
D)Yapma - Görme - Duyma – Okuma
889) (Ekim 2012 A Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için
uluslararası etik kurallar rehberi ne göre iş sağlığı çalışanlarının görevleri ve
yükümlülükleri arasında yer almaz?
C
A)Bilimsel bilgiye katkı
B)Sağlığın desteklenmesi
C)Sosyal destek sağlanması
D)Toplum ve çevrenin korunması
890) (Ekim 2012 B Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te verilecek
eğitim programlarından değildir?
A
A) Ön Eğitim
B) Yeni Eğitim
C) İlave Eğitim
D) İleri Eğitim
891)(Ekim 2012 B Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi geçici veya belirli süreli
işlerde çalışan işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin
unsurlarından biri değildir?
D
A) Bilgi düzeyi
B) İşin niteliği
C) Tecrübe düzeyi
D) En az 10 saat sürmesi
892) (Ekim 2012 B Sınıfı) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine
ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi
temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.
B
B)İlave eğitimler, çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum
sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
C)Eğitimler, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde
periyodik olarak tekrarlanır.
D)Yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir yıllık eğitim programı
hazırlanır
893) (MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıdaki ilkelerden hangisi mesleki etik
ilkeleri arasında yer almaz?
C
A)Tarafsız olma
B)Hesap verebilirlik
C)Kayıtların gizlenmesi
D)Herkese eşit davranma
894) (MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri
için uluslararası etik kurallar rehberine uygun değildir?
A
A)İşçiler yalnızca işverene başvurarak sağlık durumları hakkında bilgi alabilirler.
B)Sağlık izleme sistemi içinde yürütülen muayenelerin sonuçları, ilgili işçilere
açıklanmalıdır.
C)Belirli bir işe uygunluğun değerlendirilmesi işin gereklilikleri ve işçinin sağlığı hakkında
yeterli bilgi temel alınarak gerçekleştirilmelidir.
D)İşçilere, çıkarlarına aykırı olduğunu hissettikleri bir işe uygunlukları hakkında verilen
kararlara ilişkin kuşkularını belirtme olanakları olduğu bildirilmelidir
895) (MAYIS 2013 A SINIFI) Çalışma yaşamındakilerin eğitiminde, dikkate
alınması gereken yetişkin öğrenme teorisi prensiplerine göre yetişkinlerin
öğrenme özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Yetişkinler günlük veya iş yaşamlarına anında uygulayabilecekleri bilgiler ile eğitime
kendi kendilerine motive olabilirler.
B
B)Yetişkinler, hakkında herhangi bir fikirleri olmadıkları bilgileri daha iyi öğrenirler,
böylece mevcut bilgilerle kıyaslama yapılmasının ve bilgilerin kıyaslanmasının önüne
geçilmiş olunarak daha etkin bir öğrenme sağlanmış olur.
C)Yetişkinler farklı şekillerde öğrenirler ve her kişinin özel bir öğrenme tarzı vardır. En
uygun eğitim, katılımcıların birçok öğrenme modelini birleştirme fırsatının olduğu
eğitimlerdir.
D)Yetişkinler için “yaparak öğrenme” yöntemi en iyi yöntemlerden biridir. Aktif ve
katılımcı metotlara, pasif metotlara göre daha çok uyum sağlarlar.
896) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
işveren aşağıdaki durumlardan hangisinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri verilmesini sağlamakla yükümlü değildir?
A)Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce
B
B)Herhangi bir sebeple dört aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce
C)Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması
gibi durumlar
D)İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya
başlamadan önce
897) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- Meslek hastalıklarının sebepleri
II- İlk yardım
III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
IV- İmalat usulleri
V- Mesleği ile ilgili bilgiler
Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim
konularındandır?
D
A) I, III ve V
B) II, III ve IV
C) II, III ve V
D) I, II ve III
898) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından
görüş alınır.
II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda
yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya
çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim
almaları sağlanır.
IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde
düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı
hususlarına
yer verilir.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında yukarıdaki hususlardan hangileri
dikkate alınır?
D
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) II, III ve IV
899) (ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi etik bir davranış değildir?
A)Dürüstlük
B)Nezaket ve saygı
C)İş güvenliği uzmanının işyeri ile ilgili ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli
tutması
D
D)İşverenin veya işyeri hekiminin çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri bütün
çalışanlarla paylaşması
900) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını
II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini
III- Çalışanların bu programlara katılmasını,
IV- Program sonunda katılanlar için sınav düzenlenmesini
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangilerini sağlamakla yükümlüdür?
B
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve III
D) I, II, III ve IV
901) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Risk değerlendirmesi çalışmaları
II- İlk yardım
III- İşyeri temizliği ve düzeni
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’e göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde
yukarıdaki konu başlıklarından
hangisi ya da hangileri bulunur?
C
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve II
902) (ARALIK 2013 A SINIFI)İş etiği ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
A)Çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki özel bilgiler bütün çalışanlarla şeffaf bir
şekilde paylaşılabilir.
B)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler ayrım gözetmeksizin tüm
çalışanlara adil davranmalıdır.
C)Çalışanların iş yaşamında edindikleri tecrübelerin, iş etiğine ilişkin algı düzeyleri
üzerinde etkisi bulunmaktadır.
D)Meslek ahlakı her meslek üyesinin olabildiğince iyi olması ilkesine dayanır.
903) (ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim
alınması zorunludur.
II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı
kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde
düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve
amacı hususlarına
yer verilir.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
C
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
ELEKTRİK KONUSU (YÖNETMELİKLERE GÖRE)
904) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
A) Bir işletme aracının yada tesis bölümünün iletkenleri arasında işletme sırasında var
olan gerilim yalıtkanlık gerilimidir
B) Şebekedeki açma-kapama olayları ve gerilimlerdeki ani değişmelerden ileri gelen geçici
gerilimler şebeke en yüksek gerilimi kapsamına girmez.
C) Sıfır iletkeninin kesinlikle bir orta iletken olması gerekmez özel durumlarda
topraklanmış bir faz iletkeni de sıfır iletkeni olarak kullanılabilir
D) Tamamı metal borulardan meydana geldiği bilinen su borusu şebekesi topraklayıcı
olarak kabul edilemez.
İşletme gerilimi: Bir işletme aracının yada tesis bölümünün iletkenleri arasında işletme
sırasında var olan gerilimdir.
905) El ulaşma uzaklığı normal olarak girilip çıkılan yerlerde insan elinin,
yardımcı bir araç kullanmadan her yönde ulaşabileceği uzaklıklardır. Bu
uzaklıklar, basılan yüzeyden başlayarak yukarıya doğru .......... m. aşağıya ve
yanlara doğru .................. m. varsayılır.
B
A) 2.5- 1.5
B) 2.5- 1.25
C) 2- 1.25
D) 2- 1.5
Yukarı 2.5 metre,aşağı ve yanlara 1.25
metre
906) Tehlikeli Gerilimin Etkin değeri kaç voltun üstündedir?
A
A)50
B)100
C)220
D)1000
Alçak Gerilim : Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir.
Yüksek Gerilim : Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilimdir.
Tehlikeli Gerilim : Etkin değeri 50 voltun üstünde olan gerilimdir.
907) Aygıtların gövdeleri arasında yada bu gövdelerle referans toprağı
arasında hata durumunda meydana gelen gerilime ne denir?
B
A) Aşırı Gerilim
B) Hata Gerilimi
C) Dokunma Gerilimi
D) Topraklayıcı Gerilim
tanımlarda kendisi de geçiyor. Mesela topraklayıcı gerilimde topraklama geçiyor. Bunda da hata
geçiyor
*Adım Gerilimi : Topraklama geriliminin, insanın 1 m'lik adım açıklığı ile köprülenebilen
bölümüdür
908) Küçük Gerilim , bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi baş
göstermemesi için, anma gerilimleri ............................ volta kadar olan akım
devrelerinin topraklanmadan çalıştığı bir korunma tedbiridir.
D
A)220
B)100
C)50
D)42
909) Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi için bir akım
tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme şebekesinden
iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzeni hangisidir?
C
A) Sıfırlama
B) Koruma Topraklaması
C) Koruyucu Ayırma
D) Hata akımı Koruma Bağlaması
Sıfırlama: Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresini aşırı akım koruma
aygıtları ile açılmasına sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerini sıfır
iletkenine yada buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma iletkenin aynı biçimde
bağlanmasıdır.
910)Tesiste yapılabilecek değişiklikler, yetki sınırları içinde kalmak koşulu ile
kurulu gücün .........'sini geçmeyecektir.Tesiste yapılacak değişikliklerin ..........'yi
geçmesi durumunda uygulama projesi yeniden hazırlanacaktır.
C
A) % 50
B) % 30
C) % 20
D) % 10
NOT: Tesisin yapımı tamamlandıktan sonra 30 gün içinde tesisatçı işletmeden elektrik
bağlantısının yapılmasını isteyecektir
911)Anma gücüne göre motorlar hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Anma gücü 0.5 kilowatı geçmeyen bir fazlı motorlar, elektrik priz linyelerine
bağlanabilir.
B) 0.5 kilovattan, 3 kilovata kadar olanlar için ayrı bir hat çekilir
C) Anma güçleri 3 kilowattan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri
için üç fazlı olmaları gerekir.
D
D) Elektrik şebekelerinde 3 kilowattan fazla gerilim dalgalanmalarına neden olan
tesislerin elektriği kesilir
Elektrik şebekelerinde 0.5'den fazla gerilim dalgalanmalarına neden olan tesislerin
elektriği kesilir
912)Elektrikle yapılan çalışmalarla ilgili emniyet tedbirleri için verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Kaynak tesislerinde, tavlama ve eritme ocakları ile elektroliz tesisleri gibi elektro
kimyasal tesislerde çalışma sırasında üzerinde durulan yerin yalıtılması, yalıtılmış ayakkabı
ve aygıtlar kullanılması gerekir.
B
B) Lâk yada emaye tabakası, oksit tabakası ve özel maddeler emdirilmiş olsa da lifli
maddelerden yapılan örtüler dokunmaya karşı koruyucu yalıtma sayılır.
C) 42 volta kadar olan anma gerilimlerinde el ulaşma uzaklığı içinde de gerilimli
bölümlere doğrudan dokunmaya karşı koruma yapılmayabilir.
D) EI ulaşma uzaklığı içinde bulunan iletken ve kabloların koruyucu örtü ve dış kılıfları
elektrik işletme araçlarının mahfazaları içine sokulmalıdır.
Koruyucu madde sayılmaz.
913)Gerilim altında bulunan bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı
korunmak için alınan tedbirlerde hangileridir?
I. küçük gerilim
II. sıfırlama
III. koruyucu ayırma
IV. Koruyucu yalıtma
V. koruma topraklaması
D
A)I ,III ve V
B)II,III ve V
C)I,III,IV ve V
D)HEPSİ
Koruyucu yalıtma, küçük gerilim, koruma topraklaması, sıfırlama, koruma hat sistemi, hata
gerilimi koruma bağlaması, hata akımı koruma bağlaması ve koruyucu ayırma
914)
Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A
A) Koruma iletkeni özenle döşenmeli ve Sıfırlama işareti ile belirtilmiş olan bağlantı
noktalarına bağlanmalıdır.
B) Koruma iletkeni elektrik işletme araçlarını gövdeleri yada çelik yapı bölümlerinden
meydana geliyorsa, renkli işaretleme yapılmayabilir
C) Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve kablolar bütün uzunlukları
boyunca belirli renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Sıfır iletkenleri de aynı biçimde
işaretlenmelidir ve bu işaret başka hiçbir iletken için kullanılmamalıdır.
D) Topraklama kontağı olan prizler, koruma iletkenine bağlanmadan kullanılmamalıdır.
Koruma iletkeni özenle döşenmeli ve toprak işareti ile belirtilmiş olan bağlantı noktalarına
bağlanmalıdır.
915)Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Gerdirme telleri, askı telleri, metal tesis boruları, metal hortumlar vb. tesis bölümleri
koruma iletkeni olarak kullanılmamalıdır
B
B) Koruyucu yalıtmalı tüketim araçlarının fiş-priz düzenlerinde topraklama kontağı
olmak zorundadır.
C) Fişler, aynı tesiste daha yüksek bir gerilim için kullanılan prizlere sokulamayacak yapı
ve özellikte olmalıdır
D) Civatalar koruma iletkenini bağlantı yeri olarak kullanılamazlar
Koruyucu yalıtmalı tüketim araçlarının fiş-priz düzenlerinde topraklama kontağı
bulunmayabilir
916)
Küçük gerilimlerin elde edilmesi için kullanılabilecek aygıtlardan
hangisi yanlış verilmiştir?
B
A)piller
B)jenaratörler
C) Sargıları elektriksel olarak birbirinden ayrı olan çeviriciler
D) Güvenlik transformatörleri
İlave olarak: Akümülatörler var
** İşletme araçları ve hatlar en az 250 V'luk yalıtkanlık gerilimine göre yalıtılmış
olmalıdır. (Oyuncak ve haberleşme aygıtları bunun dışındadır.)
917)Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) koruma topraklaması uygulanan şebeke ve tesislerde elektrik tüketim aygıtlarının
sıfırlanmasına izin verilmez
B) Tüketici tesislerinde orta(nötr) iletken mekanik bakımdan korunmalı ve yalıtılmış
olarak çekilmelidir
C
C) Topraklama barasını kesiti, hiç olmazsa en büyük sigorta ile yada otomatik anahtarla
korunan işletme aracının koruma iletkeninin kesitinin iki katı olmalıdır.
D) Hava hattı şebekelerinde el ile ulaşabilen uzaklıklar içindeki işletme topraklaması
iletkenleri, mekanik zorlamalar ve rasgele dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.
** Topraklama barasını kesiti, hiç olmazsa en büyük sigorta ile yada otomatik anahtarla
korunan işletme aracının koruma iletkeninin kesitine eşit olmalıdır.
918)sıfırlama ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Sıfırlamanın amacı, işletme araçlarının gövdesinde yüksek dokunma gerilimlerinin
sürekli olarak kalmasını önlemektir
B) Sıfırlamanın uygulandığı şebeke ve tesislerde sıfır iletkeni ile bağlantısı olmayan
koruma topraklamasının yapılmasına izin verilmez
C
C) Sıfır iletkenini iletkenliği en az haz iletkenininkinin yarısı değerde olmalıdır.
D) Metal su şebekesi bulunan yerlerde sıfır iletkeni, su borularına olabildiği kadar çok
yerde bağlanmalıdır.
Sıfır iletkenini iletkenliği en az haz iletkenininkine eşit olmalıdır.
919)sıfırlama ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kabloların kurşun kılıfları yalnız başına sıfır iletkeni olarak kullanılmaz.
B
B) Sıfır iletkenlerinin devresi yalnız başına açılıp kapatılmalıdır
C) Sıfır iletkeni üzerine aşırı akım koruma aygıtları konulamaz
D) Sıfır iletkeni dağıtıldıktan sonra artık orta iletkenler ve koruma iletkenleri birbirine
bağlanamaz. Bu durumda orta iletken de artık topraklanamaz.
Sıfır iletkenlerinin devresi yalnız başına açılıp kapatılmamalıdır
diğer önemli hususlar:
** Koruma iletkeni ayrı olarak çekilebilir: bu durumda koruma iletkeni mekanik bozulmalara
karşı yeterli biçimde korunmalı ve olabildiğince ait olduğu akım devresi boyunca çekilmelidir.
** Koruma iletkeni orta iletkenle yanı bara yada bağlama ucunda (klemens) bağlanamaz; bunun
için ayrı bir koruma iletkeni barası yada koruma iletkeni ucu bulunmalıdır
920) Koruyucu ayırma düzeni, anma gerilimleri en çok .................volta kadar
olan elektrik tüketicilerinin akım devrelerini, bir ayırma transformatörü yada
motor jeneratör aracılığı ile besleme şebekesinden ayırır
D
A)100
B)110
C)220
D)380
921) Koruyucu ayırma düzeninin uygulanmasında aşağıdaki şartlardan
hangisi yanlıştır?
A) Koruyucu ayırma düzeni ancak gerilimleri 500 V' a kadar olan şebekelerde
uygulanabilir.
B) Ayırma transformatörü yada motor-jeneratörün çıkış tarafındaki anma gerilimi, bir
fazlı tüketicilerde 250 V. üç fazlı tüketiciler de 380 V' dan daha yüksek olamaz.
C
C) Ayırma transformatörleri yada motor-jeneratörlerin ikinci akım devreleri
topraklanır ve öteki tesis bölümlerine iletken olarak bağlanır.
D) Bir ayırma transformatörü yada motor-jeneratörü ancak anma akımı en çok 16 A
olan bir tüketici bağlanabilir
** Ayırma transformatörleri yada motor-jeneratörlerin ikinci akım devreleri
topraklanamaz ve öteki tesis bölümlerine iletken olarak bağlanamaz
922)Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya
depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile
üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler
bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere
göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki
…………………….. ile korunacaktır.
C
A)Sigorta
B)Paratoner
C)Parafudr
D) Koruyucu ayırma
923)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 60 A'e kadar akım çeken tablolar barasız 60 A'den daha fazla akım çeken tablolar
baralı tipte Olmalıdır.
B) Gerilim altındaki çıplak bölümler arasında en az 10 mm açıklık bulunmalıdır
C
C) Zil transformatörleri üzerinde aydınlatma yapılmalı ve bunların devresi ayrı bir
sigorta ile korunmalıdır
D) Tabloların demir gövdesi ile gerilim altında olmayan tüm demir bölümleri
topraklanmalıdır
Zil transformatörleri üzerinde hiçbir şekilde aydınlatma yapılmamalı ve
bunların devresi ayrı bir sigorta ile korunmalıdır
924)Bağlama aygıtlarıyla aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
A) Nötr hatları topraklanmış olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri üzerine
konulmamalıdır
B) Anahtarların normal olarak toprağa göre gerilim altında bulunan bütün kutupları aynı
zamanda açılıp kapanmalıdır
C) Anahtarlar anma akımının ve geriliminin üstündeki değerlerde kullanılamazlar
D) Anma gerilimi 250 V'ye kadar olan elektrik devrelerinde kullanılacak anahtar1ann
anma akımı 10'A'dan aşağı olmamalıdır.
Nötr hatları topraklanmış olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri üzerine
konulmalıdır.
925)Bağlama aygıtlarıyla (fişler, anahtarlar)aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Elektrik tesislerinde lambaların duy ve soketlerine takılı prizler kullanılamaz. Aynı
şekilde sabit fişleri bulunan çok prizler de kullanılamaz
B
B) Koruma iletkenleri fış ve prizlerin toprak işareti bulunan yerlerine bağlanmamalıdır
C) Anahtarların bir ucuna birden fazla iletken bağlanamaz.Yani anahtar, dağıtım kutusu
olarak kullanılamaz.
D) İç tesislerde kullanılacak fış ve prizlerin anma değerleri 10 A'in altında olamaz
Koruma iletkenleri fış ve prizlerin toprak işareti
bulunan yerlerine bağlanmalıdır
926)Fiş ve prizlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Konutlarda salonlar (20 m2 den büyük alanlı) ve mutfak için en az ikişer,
odalar ve banyo için en az birer priz tesis edilmelidir
B) İç tesislerde kullanılacak fış ve prizler Türk Standartlarına uygun olmalı ve
bunların topraklama kontağı koruyucu kontak bulunmalıdır
C
C) Bir fişe birden fazla sabit olmayan iletken bağlanamaz. (Özel fişler de dahil)
D) Prizler dağıtım kutusu olarak kullanılamaz
Özel prizler bu hükme dahil değildir.
927)sigortalarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik hatları eriyen telli sigortalar yada kesiciler ile korunmalıdır.
B) elektrik tesislerinde yamanmış yada üzerine tel sarılarak köprülenmiş sigortalar
kullanılamaz
C) Sigortalar ve kesiciler korunacak hattın başına konulmalıdır. Şebekeden sigortaya
gelen faz iletkeni her zaman sigorta gövdesinin alt kontağına bağlanmalıdır. Sigortalı
anahtarlar açıldıktan sonra sigorta elemanı gerilim altında kalmamalıdır.
D
D) Kısa devre kapasitesi yeterli olan ev tipi devre kesici bulunmaması durumunda, tel
sarılmamış eriyen telli sigorta kullanılmayacaktır.
Kısa devre kapasitesi yeterli olan ev tipi devre kesici bulunmaması durumunda, tel sarılmamış
eriyen telli sigorta kullanılabilir.
928)Aydınlatma aygıtları ve bunlara ait donanımlarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Gazlı boşalma lambalarında (f1üoresan, cıva buharlı, sodyum buharlı vb.) kullanılan tüm
plastlar kondansatörlü olacaktır
B) Aydınlatma aygıtları, çıkardıkları ısı kendi içlerindeki ve yakınlarındaki cisimlere zarar
vermeyecek biçimde tesis edilmelidir
C
C) Aydınlatma tesislerinde 380 V'dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmayacaktır
D) Aydınlatma aygıtlarında faz ve nötr iletkenleri olarak yalıtılmış iletkenler kullanılacaktır.
Aygıtların metal parçaları nötr iletkeni olarak kullanılamaz
Aydınlatma tesislerinde 250 V'dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmayacaktır
929)Elektrik motoru ile çalışan aletlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
A) Doğru akım gerilimi kullanılacaksa kesinlikle küçük gerilim yada koruyucu ayırma
düzeni uygulanmalıdır.
B) Elektrikle uzaktan kumanda düzeni küçük gerilimle yada koruyucu ayırmalı düzenini
gerilim ile çalıştırılmalıdır
C) Küçük gerilimli elektrik üretmek için kullanılan güvenlik transformatörleri ve motor
jeneratörler yada koruyucu ayırmayı sağlayan aygıtlar kazan, hazne ve boruların
dışarısına konulmalıdır
D) Islak elle tutulan bileme makineleri küçük gerilim yada koruyucu ayırma düzeninde
çalıştırılmalıdır. Beton karıştırma makineleri ile aynı biçimde çalışmalı yada koruyucu
yalıtmalı olmalıdır.
Alternatif gerilim kullanılacaksa kesinlikle küçük gerilim yada koruyucu ayırma düzeni
uygulanmalıdır.
930)Elektrik İç tesislerinde iletkenler için renk kodları
kullanılmaktadır. Koruma iletkenleri için hangi renk kullanılır?
C
A) kırmızı
B) Açık mavi
C) Yeşil- sarı
D) her faz için farklı renkler
** Koruma iletkenleri için Yeşil- sarı
** Orta iletkenler ve nötr iletkenler için Açık mavi
** Faz iletkenler için Yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her
faz için farklı renkler
**Aydınlatma tesisatında anahtardan geçen iletkenin kırmızı, va-e-vien
anahtarın bacakları arasındaki iletkenlerin pembe renkli olması tavsiye edilir
931)Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sınır sıcaklık lastik yalıtkanlı iletkenlerde 60° C termoplastik yalıtkanlı iletkenlerde
70° Cdır.
B) Aydınlatma devrelerinde en çok 25 A'e kadar olan aşırı akım koruma aygıtları
kullanılabilir
C) iletkenlerin bağlantısı ancak yalıtkan parçalar üzerinde yada yalıtkan kılıflı olarak
vidalı klemens, vidasız klemens, lehim yada kaynakla yapılmalıdır.
D
D) İletkenler kesilmeksizin bir geçiş kutusundan geçirilecekse, birden fazla akım devresi
için ayrı ayrı geçiş kutuları kullanılabilir
ortak geçiş kutusu kullanılabilir.
932)Yeraltı kabloları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
A) Kablolar toprak içine yada taşlı toprak içine gömülmelidir.
B) Kabloların üzerinde dış kılıflar varsa, yangının yayılmasına engel olmak için bunlar
gereken yerlerde soyulmalıdır.
C) Yeraltı kabloları döşendikleri yerlerdeki kimyasal ve mekanik etkilere karşı
korunmuş olmalıdır
D) Yeraltına döşenecek kablolar, sokak ve alanlarda en az 80 cm derinliğe gömülmelidir.
Bu yerlerin dışında derinlik en az 60 cm olabilir
Kablo kanallarının tabanı sağlam zeminli, düzgün ve taşsız olmalı. Kablolar kum içine
yada taşı ayıklanmış toprak içine gömülmelidir.
933)Elektrikle ilgili fen adamlarının durumlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?
D
A) En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler grup1 dir.
B) Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl mesleki
ve teknik öğrenim görenler.
C) Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama grup 3ün yetkisi
dahilindedir.
D) Bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımını grup 1 yapabilir
GRUP 1:
** En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri:Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı
** İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar
GRUP 2:
** Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl
mesleki ve teknik öğrenim görenler.
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: Bağlantı gücü 30 KW`a kadar
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı
** İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar
GRUP 3:
** Enaz lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu
kursları başarı ile tamamlamış olanlar
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,
**İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 500 KW`a kadar
934)Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?
D
A)36V
B)50V
C)80V
D)120V
Tehlikeli gerilim alternatif akımda 50 volt, doğru akımda ise 120 volttur.
935)Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için .........
m'yi, yalıtılmış iletkenler için .......... m'yi aşan hatlara büyük aralıklı hatlar
denir.
A
A)50-60
B)75-150
C)100-200
D)250-500
936.İnsan bedeninden geçen en az kaç mA akım kalpte fibrilasyona ve şuur
kaybolmasına neden olur?
D
A) 5-15 mA
B) 15-30 m A
C) 30-80 mA
D) 80-100 mA
Not:0,01 Ma: Akımın hissedilme sınırıdır, Elde gıdıklanma olur.
937.Yıldırım yoğunluğunun fazla olduğu yerler hariç ............ kV'a kadar olan
hava hatlarında toprak iletkeni kullanılmayabilir.
C
A)19
B)22
C)36
D)42
938.Elektrik tesis ve aygıtlarını yıldırım etkisinden korumak için parafudr,
eklatör (atlama aralığı) gibi koruyucu aygıtlar kullanılmalıdır. Özellikle
.............. kVA'ya kadar olan tesislerde eklatör kullanılması tavsiye edilir
D
A)100
B)200
C)300
D)400
939) Elektrik tesislerinde uygun yerlere asılması gereken levhalarda hangisi
yoktur?
C
A) Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili yönergeler
B) Tesisin bağlama şeması
C) Çalışanların listesi
D) Tesisin işletilmesi sırasında alınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge.
940) Kurşun - asitli akümülatör odalarının özelliklerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden
uzak bulundurulmalıdır.
B
B) kapılar ve pencereler içeriye doğru açılmalıdır
C) Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran
elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
D) Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği
biçimde yapılmalıdır.
kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır
941) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Nötr iletkeni (N): Şebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan, elektrik
enerjisinin iletilmesine katkıda bulunan bir iletkendir
B) Ayırma transformatörü (Ara transformatör): İletişim tesislerinde, besleme şebekesinden
kaynaklanan işlev bozulmalarını önlemek için kullanılan, sargıları elektriksel (galvanik)
olarak ayrılmış bir transformatördür.
C
C) Fonksiyon topraklama iletkeni: Bir akım devresine ilişkin olan gerilimin, bir başka akım
devresine sirayet etmesinin yeterli güvenlikle önlendiği ayırmadır
D) Koruma iletkeni (PE): Elektriksel olarak tehlikeli gövde akımlarına karşı alınacak
güvenlik önlemleri için işletme elemanlarının açıktaki iletken bölümlerini Potansiyel
dengeleme barasına, Topraklayıcılara , Elektrik enerji kaynağının topraklanmış noktasına,
bağlayan iletkendir
Emniyetli ayırma: Bir akım devresine ilişkin olan gerilimin, bir başka akım devresine
sirayet etmesinin yeterli güvenlikle önlendiği ayırmadır
942) İşletme araçlarının gövdeleri, akım sisteminin orta noktasına ya da
doğrudan doğruya topraklanmış bir şebeke noktasına veya toprağa iletken
olarak bağlanmışlarsa, işletme elemanının aktif bölümlerinden, işletme
yalıtkanı üzerinden aktif olmayan bölümlere, örneğin gövdeye işletme
sırasında geçen akıma ne denir?
A
A) Kaçak akım
B) Topraklama akımı
C) Sıfırlama akımı
D) ayırma akımı
943) Kaçak akım koruma anahtarları, herhangi bir tesisat hattından gelen ve
dönen akımların toplamının sıfır olması esasına göre çalışırlar. Can güvenliği
ve yangından korunma için kaçak akım koruma anahtarlarının açma sınırları
sırasıyla kaç olmalıdır?
B
A) 10 mA - 100 mA
B) 30 mA - 300 mA
C)50mA-220 mA
D)100mA- 1000mA
**Can güvenliğinde kaçak akım koruma anahtarının açma sınırı 30mA'dir.
** 300 mA'de devreyi açanlar ise yangın koruma anahtarı olarak isimlendirilir
944) Makine ve tezgâhlarda oluşabilecek elektrik kaçaklarından çalışanları
korumak için uygulanan aşağıdaki yöntemlerden hangisi tehlikelidir?
A
A) Sıfırlama
B) Kaçak akım rölesi kullanma
C) Küçük gerilim kullanma
D) Topraklama
Sıfırlama, gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, şebekenin sıfırlama hattına
(topraklanmış nötr hattına)veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır. Küçük
değerdeki kaçaklar, sigorta tarafından algılanmayacağı için cihaza dokunan kişiler için de her
zaman potansiyel tehlike oluşturur.
945) Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde
kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içinemonte edilmeli, değeri ......
amperin üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol
altına alınmalıdır.
C
A)12
B)24
C)32
D)42
946) Aşağıdaki elektrikli el aletlerine ilişkin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A)Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmelidir
B
B) Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymeliler, işe
uygun izole eldiven takmalılardır.
C)Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akımı geçirmeyen
maddeyle kaplanmalıdır.
D) Elektrikli el aletleri kendi kapasiteleri içinde aşırı zorlanmalara başvurulmadan
kullanılmalıdır
**Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler, yay veya bir kablo ya da bir zincir
ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulmalıdır.
**Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla
yapılmalı ve bu sapan askılarçalışma sırasında kullanılmamalıdır.
**Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler, işe uygun
izole eldiven takmalılardır.
947) Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin güvenli
kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Koruma iletkenlerinin bağlantısı tam bir iletkenlik sağlayacak biçimde yapılmalıdır
B) Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalıdır.
C) Kablolar dağınık bulundurulmamalı ve geçitlerde yüksekten geçirilmelidir.
D
D) Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca iki şalter bulundurulmalıdır.
Diğerleri:
1 şalter olacak
**Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalıdır.
** Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalıdır.
** Koruma iletkenli bir koruma sisteminde kullanılan elektrikli araçlar topraksız prizlerden ve
koruma düzeni olmayan tesisattan beslenmemelidir.
**Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve sıfır iletkeni bütün uzunlukları boyunca
özel olarak belli renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Bu işaret başka iletkenler için kullanılmamalıdır
948)Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında
çalışanların hayatının korunması için alınması gereken önlemlerden ilk
yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
B) Gerilimin her yönden kesilmesi
C) Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
D) Kısa devre etme ve topraklama
Sıralama şu şekilde:
1.Gerilimin heryönden kesilmesi
2.Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
3.Çalışılacakyerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
4.Çalışılan yerlerde ve işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken
başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi
5.Kısa devre etme ve topraklama
949) Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar
veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları
kilitli olmalıdır.Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır.
A
A)180 cm
B)200 cm
C)250 cm
D)300 cm
950) Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirl
er hangisinin ilk önce yapılması gerekir?
B
A) Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalıdır.
B) Görev emri ve çalışma izni formu düzenlenmeli ve çalışma yapılacak tesisin özelikleri
çalışanlara bildirilmelidir.
C) Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol
edilmelidir.
D) Üzerinde çalışma yapılacak teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar
açılmalıdır.
En son yapılansa... Çalışma yeri, gerektiğinde levha, bayrak, flama ve bariyerlergibi işaretlerle
sınırlandırılmalıdır.
951) Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan
önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde................ bağlı olup olmadığı
araştırılmalı, .................. olup olmadığı tespit edilmelidir.
D
A) jeneratör-akım
B)jeneratör -cihaz
C)cihaz-jeneratör
D) jeneratör - ters besleme
952) Elektrik iç tesislerinde gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı
alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri,
yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş
olmalıdır?
C
A)32-110
B)50-110
C)50-120
D)100-380
953) Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda
karbondioksiti!, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın
söndürme cihazları, 35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde kaç metre
uzaklıktan kullanılmalıdır?
C
A)1
B)2
C)3
D)5
**15 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 1 metre,
**15-35 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 2 metre,
**35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde : 3 metre
954) Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
A
A) Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde,
alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, çalışma yerinin dışında bulunan ve
sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen küçük gerilim en çok
50 volt kullanılacaktır
B) Gerilimi 650 volt veya daha fazla olan ana dağıtım tabloları ve yüksek gerilimle çalışan
bütün aletlerin metal koruyucuları topraklanmış olacaktır
C) Toprakla potansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalışan
elektrik motorları, özel motor dairelerinde veya tabandan en az 3 metre yüksek bir yerde
bulunacak veya muhafaza sistemi içinde olacaktır.
D) Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan
sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları, kapalı bir tablo içine monte edilecek ve
en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınacaktır.
en çok 42 volt kullanılacaktır
955) İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el
aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik
transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile
çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır. Güvenlik
transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız
..................elektrikli el aleti bağlanacaktır.
D
A)4
B)3
C)2
D)1
956)Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde
alternatif akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi en fazla kaç volt
olmalıdır?
A
A)42
B)50
C)110
D)220
Doğru akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi 100 voltu geçmeyecek ve artı kutup
topraklanmış olacaktır. Alternatif akımda ise ancak en küçük gerilim (en çok 42 V)
kullanılacaktır
957)Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu
yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrikyüklerinin
meydana gelmesine kargı alınacak tedbirlerden değildir?
C
A)Topraklama
B)İyonizasyon
C) Ayırıcı transformatör
D) Nemlendirme
diğer üçü var
959)Yüksek gerilimli tesisatta servis koridorları en az kaç santimetre
genişlikte olmalıdır?
B
A) 60
B) 80
C) 100
D) 120
**Alçak gerilimli tesisatta servis koridorları en az 60cm
**Yüksek gerilimli tesislerde ise en az 80cm
**Koridorların tavan yüksekliği 2 metreden az olmayacaktır.
960)1 - 36 kV'luk hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda
yapılara olan en küçük yatay uzaklığı ne kadardır?
B
A)1 m
B)2m
C) 3,5 m
D)5m
Haltın izin verilen en yüksek binalara yatay uzaklık metre
sürekli işletme gerilimi (kV)
0 - 1 ............................................. ............................... 1
1 - 36 ..........................................................................2
36 -72,5 ......................................................................3
72,5 -170 ................................................................4
170 -420 .................................................................5
961)150 kV'luk hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan en küçük yatay
uzaklıkları kaç metredir?
B
A) 1
B)2,5
C) 3
D) 4,5
Haltın izin verilen en yüksek ağaçlara yatay uzaklık metre
sürekli işletme gerilimi (kV)
0 - 1 ................................................................ 1
1 - 170 ....................................................................2.5
170 .........................................................................3
170 -420 .........................................................4.5
962)(ARALIK 2013 A SINIFI)Elektrik akımına maruz kalan bir insan,
hangi değerden sonra bu akımı hissetmeye başlamaktadır?
A
A) 0.01Ma
B) 1 mA
C) 3 mA
D) 30 A
963(ARALIK 2013 A SINIFI) Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, faz
ile nötr arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?
B
A) 10
B) 220
C) 380
D) 1000
964(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile
ilgili iş güvenliği tedbirlerinden değildir?
C
A)Küçük gerilim ile çalıştırmak
B)1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenliktransformatörü ile çalıştırmak
C)Statik yük birikmesini önlemek için elektrikli aletleri nemlendirmek
D)Kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen
güvenlik otomatikleri ile kullanmak
965(ARALIK 2013 B SINIFI) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği’nde yüksek gerilim nasıl tanımlanmıştır?
D
A)Etkin değeri 10 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
B)Etkin değeri 20 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
C)Etkin değeri 50 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
D)Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
966(ARALIK 2013 B SINIFI) Toprak kaçak akım şalterleri için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Uygun bir sigorta kullanıldığı takdirde kaçak akım koruma şalterleri kullanılmasına
gerek kalmaz.
B
B)Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 mA değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen
kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
C)Bina girişlerinde, kaçak akımın 30 mA değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen
kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
D)Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 A değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak
akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur
967(ARALIK 2013 B SINIFI) Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, iki
faz arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?
C
A) 25
B) 38
C) 380
D) 1000
968(ARALIK 2013 C SINIFI) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği’nde tehlikeli gerilim nasıl tanımlanmıştır?
A
A)Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan gerilim
B)Etkin değeri, alçak gerilimde 5 voltun üstünde olan gerilim
C)Etkin değeri, alçak gerilimde 500 voltun üstünde olan gerilim
D)Etkin değeri, alçak gerilimde 1000 voltun üstünde olan gerilim
969(ARALIK 2013 C SINIFI) oprak kaçak akım şalterleri için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Bina ve daire girişlerinde kaçak akım koruma şalterleri kullanılması faydalıdır ancak
zorunlu değildir.
B)Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, topraklama düzeneğine gerek
kalmaz .
C
C)Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, iletkenliği nispeten az olan bir
topraklama düzeneği yeterli olabilir.
D)Bina girişlerinde ve daire girişlerinde kullanılan kaçak akım koruma şalterleri aynı
kaçak akım değerinde elektriği keserler
970(ARALIK 2013 C SINIFI) Elektrik gerilimi aşağıdakilerden hangisi ile
ölçülür?
D
A) Termometre
B) Direnç ölçer
C) Barometre
D) Voltmetre
971(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Elektrik akımının/geriliminin kesilmesi
II- İletkenlerin kısa devre edilmesi
III- İletkenlerin topraklanması
Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada, yukarıdaki işlemlerden
hangilerinin yapılması gereklidir?
D
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve II
972(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.
II- Topraklama devresi, yüksek dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.
III- Topraklama devresi meydana gelebileceken büyük hata akımı dikkate
alınarak ölçülendirilmelidir.
IV- Topraklama devresi meydana gelebileceken küçük hata akımı dikkate
alınarak ölçülendirilmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
A) I ve III
B) II ve IV
C) II ve III
D) I ve IV
973(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Depoların parlayıcı sıvılarla
doldurulmasında, araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı
yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
D
A)Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak
B)Depoları korozyona karşı korumak
C)Aracın elektrik sistemini korumak
D)Statik elektriklenmeyi önlemek
974(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen
(ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacaktır.
II- Güvenlik transformatörü kullanılması hâlinde, çıkış devresine birden
fazla elektrikli el aleti bağlanabilir.
III- Küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.
IV- Özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.
İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el
aletleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
B
A) II ve III
B) I, III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV
975(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Toprak kaçak akım şalterleri için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Statik yük birikmesini önler.
B)Sigortanın işlevini de yerine getirir.
C)Toprak kaçak akım şalterleri kullanılan şebekede topraklamaya gerek kalmaz.
D
D)Fazdan gelen akımın nötrden giden akıma eşit olup olmadığını kontrol ederek kaçak
akım tespiti yapar
976(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve
patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin
meydana gelmesine karşı alınabilecek güvenlik önlemlerinden değildir?
D
A)Topraklama
B)İyonizasyon
C)Nemlendirme
D)Ayırıcı transformatör (güvenlik transformatörü)
977(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi fiş-priz sistemleri
ile ilgili güvenlik önlemlerinden değildir?
C
A)Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır.
B)Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır.
C)Topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı
sağlamalıdır.
D)Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak
yapı ve özellikte olmalıdır
978(AĞUSTOS 2013 C SINIFI) Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile
ölçülür?
C
A) Barometre
B) Voltmetre
C) Ampermetre
D) Direnç ölçer
979(MAYIS 2013 A SINIFI)Bir elektrik kaynak makinesinin boşta
çalıştırılması esnasında oluşan voltaj aralığı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
D
A) 20-30 V
B) 45-75 V
C) 55-120 V
D) 65-100 V
980(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda verilen akım şiddeti-cam rengi
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Akım Şiddeti (Amper)-Camın Rengi
A
A)80-175 Açık
B)175-300 Orta
C)300-500 Koyu
D)> 500 Koyu
İlave olarak
Akım Şiddeti (Amper)-Camın Rengi
15 – 20 Çok açık
20 -40Açık
40 – 90 Açık
80 – 175 Orta
981(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi bir transformatör için
her zaman doğru değildir?
B
A)Transformatörün giriş ve çıkış güçleri, kayıpları ihmal edilirse birbirine eşittir.
B)Transformatörün sekonder gerilimi, primer geriliminden daha küçüktür.
C)Transformatörün sekonder akımı, demir kayıpları ihmal edilirse primer akımı ile
doğru orantılıdır.
D)Transformatörün sekonder gerilimi, demir kayıpları ihmal edilirse, primer gerilimi ile
doğru orantılıdır.
Temelde transformatörde iki sargı bulunur. Bu sargılardan biri primer (birincil) sargı, diğeri
ise sekonder (ikincil) sargıdır.Primer ve sekonder sargılarının elektriksel bir bağlantısı
yoktur. Transformatörlerin primer ve sekonder sarım sayıları, gerilimleri ve akımları arasında
sabit bir oran vardır.Bu orana dönüştürme oranı denir. Dönüştürme oranına göre primer
sarım sayısı ve gerilimi sabit kabul edilirse sekonder sarım sayısı artırılırsa sekonder gerilimi
artar ve sekonder akımı düşer. Sekonder sarım sayısı az olursa sekonder gerilimi düşer.
982(MAYIS 2013 A SINIFI)Doğru akım elektrik çarpması tehlike sınırı
aşağıdakilerden hangisidir?
D
A) 15 V
B) 20 V
C) 25 V
D) 30 V
983(MAYIS 2013 B SINIFI)Alternatif akım elektrik çarpması
tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
C
A) 30 V
B) 40 V
C) 50 V
D) 60 V
984(MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devreleri
için yanlıştır?
A
A)Alternatif akım DC akım gibi sabit olmadığı ve zamana göre sinosidal (bazen (+)
bazen (-))olarak değiştiği için toplam enerji kaybı sıfırdır.Bu nedenle de DC akıma göre
daha fazla tercih edilir.
B)Aynı miktarda gücün üretilebilmesi ve taşınabilmesi için alternatif akımın güç kayıpları
daha azdır.
C)Alternatif akım jeneratörleri ve motorları daha basit, daha hafif, daha sağlam ve daha
ucuzdur.
D)Alternatif akımın daha uzak mesafelere yüksek gerilim kullanılarak iletilmesi
mümkündür.
985(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatörler
II- Uzun yüksek gerilim kabloları
III- Yüksek gerilim trafolarının nötr topraklama dirençleri
Bakım ve onarım gibi işlemler yapılmadan önce, enerji depolayan tüm cihaz
ve bileşenlerin enerjisi boşaltılmalıdır.Yukarıdakilerden hangileri enerji
depolar?
B
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve II
986(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Büyüklüğü 20 mA’den fazla olan akımlar kalpte elektrik dengesinin
bozulmasına yol açabilir.
II- İnsanın hissedebileceği akım, 0,01 mA’dan başlamaktadır.
III- Büyüklüğü 5 mA’e kadar olan akımlar hiçbir tehlike
oluşturmamaktadır.
Elektrik akımının insan vücuduna etkileri açısından yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
B
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve II
987(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle çıkan yangınlar
II- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle meydana gelen elektrik çarpmaları
III- Statik elektrik yükleri nedeniyle meydana gelen patlamalar
Toprak kaçan akım şalterleri yukarıdaki risklerden hangilerine karşı
doğrudan etkilidir?
C
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve II
988(EKİM 2012 B SINIFI)
Aşağıdakilerden hangileri kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım-onarım
çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından alınması
gereken önlemlerden değildir?
D
A)Gerilimin kesilmesi
B)Kısa devre etme ve topraklama
C)Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
D)Gerilimin tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
989(EKİM 2012 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmalarda
tehlike oluşturabilecek durumlardan değildir?
B
A)Yıpranmış elektrikli el aletleri
B)Preslerde çift el kumanda kullanılmaması
C)Topraklaması yapılmamış tezgâhlar veya el aletleri
D)Topraklamanın belirli periyotlarla kontrolünün yapılmaması
990(MAYIS 2012 A SINIFI)Elektrik tesisatının topraktan yalıtıldığı IT
sistemlerinde, gerilimli bir bölümden açıktaki iletken bölümlere veya
toprağa karşı arızanın oluştuğunu gösteren bir yalıtım izleme sistemi
bulunmalıdır. Bu yalıtım izleme sistemi için aşağıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
I- Artık akım (toprak kaçak akım) koruma şalteri de bir yalıtım izleme
sistemi olarak kullanılabilir.
II- Yalıtım izleme sistemi, işitilebilir veya görülebilir bir alarmı harekete
geçirmelidir.
III- Yalıtım izleme sisteminde, arıza sürdükçe alarmın devam etmesine
mani olmak için, tüm alarmları kapatan bir düzenek bulunmalıdır.
A
A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III
991(MAYIS 2012 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin
inşaat şantiyelerinde kullanılması esnasında alınması gereken önlemlerden
değildir?
D
A)El aletleri küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.
B)El aletleri özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.
C)El aletlerinde, devreyi kapalı tutmak için,sürekli olarak basılması gereken yaylı devre
kesicileri bulunacaktır.
D)Birden fazla el aleti kullanıldığı takdirde, bunların tümü aynı güvenlik
transformatörünün(sargıları birbirinden ayrı olan transformatör)çıkış devresine
bağlanacaktır.
992(MAYIS 2012 B SINIFI)Elektrik tesisatında topraklama ile ilgili olarak,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
A)Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak
bir devre kesme tertibatı bulunacak ve bu tertibat eşzamanlı olarak toprak hattını da
devreden çıkaracaktır.
B)Topraklamada, bağlantı hatları açık çekildiği takdirde, mekanik ve kimyasal etkilerden
korunmuş olacaktır.
C)Toprak hatları, kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olacaktır.
D)Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacaktır.
993(MAYIS 2012 B SINIFI)
I- Lambalar, sargıları birbirinden ayrı olan bir transformatör üzerinden
beslenecektir.
II- Lambalar küçük gerilim (en çok 42 V) ile çalıştırılacaktır.
III- Lambaları besleyen transformatör, çalışma yerinde bulundurulacaktır.
Islak ortamlarda kullanılan alternatif akım lambaları ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
B
A) I, II ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) Yalnız I
994(MAYIS 2012 B SINIFI)Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim
altında çalışanların sahip olması gereken “Kuvvetli Akım Tesisleri’nde
Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” hangi bakanlık tarafından
verilir?
B
A)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
C)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
995(2011 A SINIFI)Elektrik yangınları aşağıdakilerden
hangisi ile tanımlanır?
D
A) Kırmızı kare
B) Sarı yıldız
C) Kırmızı daire
D) Mavi daire
996(2011 A SINIFI)Bir Orta Gerilim (OG) elektrik sisteminde meydana
gelen “Aşırı gerilim”in nedeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A
A)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” OG hattına yıldırım düşmesi sonucunda
meydana gelmiş olabilir.
B)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” sistemde 3-faz toprak arızası sonucunda
meydana gelmiş olabilir.
C)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” tüketicinin çektiği akımdaki artıştan
dolayı meydana gelmiş olabilir.
D)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim”sistemde tek faz toprak arızası
sonucunda meydana gelmiş olabilir.
997(2011 A SINIFI)Üzerinde çalışma yapılacak bir Orta Gerilim
(OG) hattını taşıyan direğe çıkmadan önce alınması gereken önlem ve
tedbirler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
C
A)Neon lambalı bir ıstaka vasıtası ile hatta gerilim kontrolünün yapılması
B)Hattın tüm faz ve nötr iletkenlerinin her iki ucundan topraklanması
C)Üzerinde çalışma yapılacak OG hattı üzerindeki branşmanların devre dışı edilmesi
D)Hattın kaynak tarafındaki kesicilerin açılması ve açık durumda kilitlenmesi ve
üzerine uyarı levhasının asılması
998(2011 A SINIFI)Çalışanların elektrik çarpmasına karşı
korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkisizdir?
B
A)Çalışanların üzerinde elektrik olan iletkenlere temas etmelerinin önlenebilmesi
için çalışanlarla üzerinde elektrik olan iletkenler arasına koruyucu yalıtım sağlayan
bir perdelemenin yapılması
B)Kısa devre açma akım değerleri uygun otomatik sigortaların kullanılması
C)Hattın nötr iletkeninin topraklanması
D)Kaynakta küçük gerilim kullanılması
999) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin fiziksel
risk faktörlerinden değildir?
B
A) tekrarlama
B)titreşim
C) statik duruşlar
D) uygunsuz duruşlar
Ergonomik risk faktörleri:
** Psikolojik faktörler: zihinsel yüklenme, psikososyal etkiler, organizasyonel etkiler
** Çevresel taktörler: gürültü, sıcaklık ve nem, aydınlatma, titreşim, kimyasallar
**Fiziksel faktörler:tekrarlama, uygunsuz duruşlar,statik duruşlar, aşırı güç, sıkışma
1000)Ergonomi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) "İnsan mühendisliği" veya "işbilim" olarak da bilinen ergonomi; insan, makine ve
işin birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik,
anatomik ve diğer özelliklerini inceler.
B) Ergonomi, insan ve çalışma ortamı arasındaki bilimsel ilişki olarak tanımlanabilir.
C) Ergonomi, sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki
etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir
D
D) Ergonomi, işyeri şartlarını, iş taleplerini, kalite politikası ve üretim kapasitelerine
uygun hale getirme bilimidir.
1001) Başlıca konuları arasında; mental iş yükü, karar verme, becerili
performans, insan ve bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği, iş sistemi ile
bunların insan ve sistem tasarımıyla ilişkili becerileri gibi konular yer
almaktadır. Tanımda geçen ergonomi hangisidir?
B
A) antropemtrik ergonomi
B) Bilişsel ergonomi
C) Örgütsel ergonomi
D) Fiziksel ergonomi
**Fiziksel ergonomi: Fiziksel etkinlikleriyle ilişkili olarak insanların anatomik, antropometrik,
fizyolojik ve biyomekanik karakteristiklerle ilgilenmektedir. Çalışma sırasındaki duruş özellikleri,
işlenecek materyalle ilgili işlemler,yinelenen hareketler, işle ilgili kas ve iskelet sistemleri ile iş
sağlığı ve güvenliği temel konularını oluşturmaktadır.
**Örgütsel ergonomi: Örgütsel yapılar, politikalar ve süreçler dâhil olmak üzere sosyoteknik
sistemlerin en uygun duruma getirilmesiyle ilgilenmektedir. Konuları arasında; iletişim, ekip ve
kaynak yönetimi, ekip çalışması, uyumlu çalışma, işbirliği içinde çalışma, iş tasarımı, katılımcı
tasarım, çalışma saatlerinin belirlenmesi, toplum ergonomisi, yeni iş paradigmaları,örgütsel kültür,
sanal örgütler, tele iş ve kalite yönetimi yer almaktadır.
1002) Hangisi fiziksel ergonominin alanlarından biri değildir?
A
A) Psikoloji
B) Antropometri
C) Anatomi
D) Biyomekanik
1003) İnsan bedeninin belirli özelliklerini inceleyerek çalışma standartlarını
ve çeşitli standartları belirleyen bir bilim dalıdır. Kişinin ağırlığını, boyunu,
gücünü ve hareket sınırlarını belirli hareket noktalarını esas alarak ölçer ve
kişilerin birbirleriyle karşılaştırılmalarını sağlar.tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
B
A) Andragoji
B) Antropometri
C) Anatomi
D) Biyomekanik
1004) Antropometri ergonominin hangi
alanına girer?
A
A) Fiziksel ergonomi
B)Örgütsel ergonomi
C) Bilişsel ergonomi
D)Toplumsal ergonomi
1005)Ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul
edilirse, ........................... ve ....... sınırları arasındaki insan
ölçülerine göre ölçülendirme yapılmaktadır.
C
A)%10-90
B)%10-85
C)%5-95
D)%10-95
Ergonomiye ait kaynaklarda, genellikle çalışanların % 90 oranındaki bir bölümüne uygun bir
ölçülendirme esas alınmaktadır. ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul
edilirse, % 5 ve 95 sınırları arasındaki insan ölçülerine göre ölçülendirme yapılmaktadır.
1006) Hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir?
C
A) Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
B) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
C) Çevresel risklerin azaltılması
D) İşgücü kayıplarının önlenmesi
Ergonominin amaçları:
** İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
**İş gücü kayıplarının önlenmesi
**Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
**iş kazaları ve mesleki risklerin azaltılması
**Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
1007) Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için gerekli unsurlardan
hangisi yanlıştır?
A
A) Yükün içeriği
B) Yükün ağırlığı
C) Yükün şekli
D) Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı
DİĞERLERİ:
** Yükü taşımak için gerekli zaman
**Taşınma uzaklığı
1008) Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg'lık
bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır?
D
A) 5 kg
B) 55 kg
C) 250 kg
D) 550 kg
Kuvvet kolu ile yük kolu arasındaki oran 1/10 oranında olduğundan
550= [(5+50) x 10] kilogramlık bir yük getirir.
1009) Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken yüzde kaç
daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?
C
A) 1-2
B) 3-4
C) 3-5
D) 10-20
1010) Oturarak iş görenin en az kaç dakikalar ayakta iş görmesi gerekir?
B
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
1011)Ayakta iş görenin en az ne kadar oturarak iş görmesi gerekir?
B
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
1012) Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta yüzde kaç daha
fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?
A
A) 8-10
B) 10-20
C) 30-40
D) 40-50
1013)(ARALIK 2013 A SINIFI) Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşarak
geçimini sağlayan bir çiftçinin çalışma hayatında karşılaşabileceği
durumlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tarlasında traktör kullanırken yaşayabileceği bir kaza Tarım Kanunu’na göre iş
kazası olarak sayılır.
B) Haşere ilacını açık havada püskürterek ilaçlama yaptığı takdirde kesinlikle kişisel
koruyucu donanım kullanmamalıdır.
C) Kendi nam ve hesabına çalışıyorsa meslek hastalığına yakalanması durumunda İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre hakkını araması gerekir.
D
D) Çalışma hayatında ekipman kullanımı ve ergonomi konularında iş sağlığı ve
güvenliği kurallarını dikkate alması önemlidir.
1014) (ARALIK 2013 B SINIFI) İşyeri hekimleri, işin yürütümünde
ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini
dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki
stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla yükümlüdür?
B
A)Fiziksel ve bilimsel
B)Fiziksel ve zihinsel
C)Zihinsel ve bilişsel
D)Bilişsel ve sezgisel
1015) (ARALIK 2013 B SINIFI)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne
göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında
çalışanların iş ekipmanı kullanımısırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma
şekilleri ile birlikte aşağıdakilerden hangisi tam olarak dikkate
alınmalıdır?
A
A)Ergonomi prensipleri
B)Periyodik kontrolü yapan firma
C)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
D)İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler
1016) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İşin insana uyumunu sağlama çalışmalarında temel
öge olan “Ergonomik ÇalışmaYeri Düzenleme”de, aşağıdakilerden hangisi incelenmez?
A
A) Entomoloji
B) Antropometri
C) Fizyoloji
D) Psikoloji
1017) (MAYIS 2013 A SINIFI) Asıl çalışma alanı gösterge dizaynı
olan;kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri,sinyaller, joystickler, araç ve
uçakların göstergeleri gibi tasarımlarda hata olasılığınıen aza indirmeyi
hedefleyen ergonomi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A)Bilişsel Ergonomi
B)Örgütsel Ergonomi
C)Fiziksel Ergonomi
D)Antropometri
1018) (MAYIS 2013 A SINIFI) Ergonominin temel felsefesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B
A)Ergonominin temel felsefesi daha çok üretimdir.
B)Ergonominin temel felsefesi “işi, insana uyumlu hâle getirmek”tir.
C)Ergonomi “işe uygun işçiyi işe almayı” temel ilke edinmiştir.
D)Ergonominin temel felsefesi; oturma, ayakta durma ve ağırlık kaldırma gibi işlerde
kişinin uygun anatomik pozisyonda duruşunu sağlamak için çalışanların eğitilmesini
sağlamaktır.
1019) (MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde
uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” birideğildir?
B
A)Bilinçlendirme ve eğitim
B)Yönetici ve çalışan desteği
C)Ergonomik risklerin önlenmesi ve kontrolü
D)İşyerinin ergonomik riskler yönünden analizi
1020) (ARALIK 2012 A SINIFI)Ergonomi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi gösterge tiplerinden birisi değildir?
D
A)Niceliksel göstergeler
B)Niteliksel göstergeler
C)Uyarısal göstergeler
D)Biçimsel göstergeler
1021) (MAYIS 2012 A SINIFI)Ergonomik çalışma yeri düzenlemede
kullanılan “sürekli güç sınırı” kavramı aşağıda verilenlerden hangisi ile
ilgilidir?
C
A)Güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme
B)Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme
C)Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
D)Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
1022) (ARALIK 2011 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi ergonomik alet ve
teçhizat tasarımına ilişkin prensiplerden birisi değildir?
C
A)İki veya daha fazla aletin fonksiyonu tek bir alette toplanmalıdır.
B)Eller mümkün olduğunca serbest kalmalı ve tutma işi aletlerle sağlanmalıdır.
C)Aletler işin yapılış sırasına göre yerleştirilmelidir.
D)Parmaklara yük dengeli dağıtılmalıdır
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
(Titreşim ve gürültü yönetmelikleri daha önce incelendi.o yüzden diğer
unsurlara ağırlık vereceğim)
1023)İnsanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri
bulunan fiziksel risk etmeni aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) Basınç
B) Gürültü
C) Titreşim
D)İyonize ışınlar
1024) Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar
tarafından algılanır?
C
A)0,1Hz- 100 Hz
B) 0Hz - 1000Hz
C) 1 Hz -1000 Hz
D) 100 Hz - 1000 Hz
İnsanlar, frekansı 1Hz ile 1000 Hz arasındaki titreşimleri algılarlar, bir başka ifadeyle
hissederler.
1025) Aşağıdakilerden hangisi titreşimin
insan vücuduna etkilerinden biri değildir?
D
A) Psikolojik
B) Patolojik
C) Fizyolojik
D)histolojik
1026) Aşağıdakilerden hangisi titreşimden kaynaklanan bir hastalık
değildir?
A
A) Dispne
B) Keinböck hastalığı
C) sırt ve bel ağrıları
D) Raynaud sendromu(beyaz el sendromu)
1027) Termal konfor aşağıdakilerden
hangisini kapsamaz?
C
A) Havanın nemi
B) Havanın sıcaklığı
C) İyonize ışınlar
D) Radyant ısı
Termal konfor : sıcaklık, nem, hava akım hızı ve
radyant ısı
1028)Aşağıdakilerden hangisi hava akım
hızı ölçümlerinde kullanılır?
A
A) Anemometre
B) Kuru termometre
C) Kalorimetre
D) Higrometre
Hava akım hızı:anemometre
bağıl nem sikometre
radyant ısı: Glop termometre
1029) Vücut sıcaklık regülasyonunun
bozulması ile vücut sıcaklığının kaç
dereceye ulaşması ısı çarpması oluşur?
C
A)39°C
B) 40°C
C) 41 oC
D) 45 oC
1030) Hangisi insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden
faktörlerden değildir?
B
A)Hava akım hızı
B) Titreşim
C) Hava sıcaklığı
D) Radyant ısı
İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden
faktörler.
**Hava sıcaklığı
**Havanın nem yoğunluğu
**Hava akım hızı
**Radyant ısı
1031) Bir kişi ve onu kuşatan çevre arasındaki net ısı alış-verişi
denkleminde hangisi yoktur?
B
A) Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
B) Genleşme yoluyla ısı alışverişi
C) Konvektif ısı yükü
D) Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
H=M ± R ± C - E ± D
H = Vücut ısı depolama yükü
M= Metabolik ısı kazancı
R= Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
C= Konvektif ısı yükü
E= Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
D= Kondaktif ısı yükü ( direk temas)
1032)İşyerindeki hava akım hızı hangi değerler arasında
olmalıdır?
A
A) 0,3-0,5 m/s
B) 0,1-1 m/s
C)1- 2 m/s
D) 3-8 m/s
hava akım hızının saniyede 0,3 ile 0,5 metreyi
aşmamasına dikkat edilmelidir.
1033)İşyerindeki bağıl nem hangi değerler arasında olmalıdır?
C
A) % 30-50
B) % 50-70
C) % 30-80
D) % 80-90
Bir işyerinde bağıl nem % 30 ile % 80 arasında
olmalı ve bu sınırı aşmamalıdır.
29 °C.............. %5
30 °C.............. %10
31 °C.............. %17
32 °C.............. %30
1034)Efektif eşdeğer sıcaklık 30 °C olursa
performans yüzde kaç düşer?
B
A) 5
B) 10
C) 17
D) 30
Bütün algılamanın % 80 - 90'ı göz ile gerçekleşir. iyi bir aydınlatmayla
insan performansı % 15 - 40 oranında artabilir.
1035)İnsanın bilgileri algılamasındaki en
önemli algılayıcı olan göz, algılamanın
yüzde kaçını sağlar?
D
A)40-70
B) 60-70
C) 70-80
D) 80-90
1036)İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri
ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamının, işyeri taban yüzeyine
oranı en az kaç olacaktır?
D
A) 1/4
B) 1/8
C) 1/9
D) 1/10
1037)Aydınlatma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
D
A) İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks ile
aydınlatılacaktır.
B) Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler
ile iş geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks ile aydınlatılacaktır
C) Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan
dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve
yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks ile aydınlatılacaktır.
D) Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile
aydınlatılacaktır.
Diğerleri:
**Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı
yerler, en az 200 lüks ile aydınlatılacaktır.
**Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks ile
aydınlatılacaktır.
**Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en
az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.
**Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır
1038)Hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi ve parçacıklı
radyasyon çeşididir?
C
A) mikrodalgalar
B) Radyo dalgaları
C) Alfa Işınları
D) x ışınları
Konuyla ilgili detaylı açıklama. Artık karıştırmazsınız.
A........İyonlaştırıcı Radyasyon:
Elektromanyetik radyasyonlar: gama,x ışınları
Parçacıklı Radyasyon : Alfa (α) Işınları, Beta (β) Işınları
Serbest Nötronlar
B...........İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlar:
Optik Radyasyonlar:
Ultraviyole ışınları= kanserlerinin %80‟i UV ışınlarından kaynaklanmaktadır.
EMR Nitelikli Radyasyonlar=Radyo dalgaları, mikrodalgalar, mobil ve cep telefonları, radyo
FM ve TV vericileri, radarlar, trafolar, bilgisayarlar, akım taşıyan kablolar bu gruba
girmektedirler.
1039)Tabii veya suni radyoaktif ve radyonizan maddeler veya diğer
korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarla ilgili hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin, zararlı en az miktarı kullanılacaktır.
B
B) Çalışanların ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en
geç, üç ayda bir defa değerlendirilecektir
C) Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu
paravanalar, gama ve kaynak ışınları için, kurşun, beton ve benzeri, beta ışınları ve
nötronlar için plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.
D) İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulacak, boşaltılan havanın radyasyon
yönünden süzülmesi sağlanacak, temizlik sırasında, özel maskeler kullanılacaktır
Çalışanların ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç,
ayda bir defa değerlendirilecektir
DİKKAT: BAKINIZ C ŞIKKI AYRI SORU OLARAK A GRUBUNA 2 KEZ SORULDU.
1040)İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan
yüksekliği,en az 3metre olacaktır.Tabana paralel olmayan tavanlarda bu
yüksekliğin ortalaması 3 metre olacak ve en alçak kısmı,varsa,kirişin alt
noktasından .....................santimetreden aşağı olmayacaktır.
C
A) 120
B) 200
C) 240
D) 300
1041)İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin
kapladığı hacimler dahil olmak üzere,işçi başına en az kaç metreküp
olacaktır?
A
A) 10
B) 12
C) 24
D) 30
işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan
yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.
1042)Makinalar,motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer
tezgahlar arasındaki açıklık,işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere,en
az kaç santimetre olacaktır?
C
A) 50
B) 60
C) 80
D) 120
1043)İşyerindeki geçitlerin genişliği,oradan geçecek işçilerin miktarına ve
malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik kaç
santimetreden az olmayacaktır?
D
A) 50
B) 60
C) 80
D) 120
1044)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
B
A) İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kg yük taşıyacaktır.
B) Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 10 cm olacaktır
C) Merdivenlerin genişliği,bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 cm olacak ve merdiven
korkuluklarının bu genişlik içinde bulunmaları zorunluluğu halinde temiz genişlik 100 cm az
olmayacaktır.
D) Merdivenlerin eğimi,bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20o ve en çok 45o olacaktır.
Tabandan 20o az eğimin bulunması gerektiği işyerlerinde,rampalar yapılacak ve 45o fazla diklik gereken
hallerde de,korkuluklu servis merdivenleri şeklinde sabit merdivenler kurulacaktır.
Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2 cm olacaktır
Diğer bilgiler:
**Merdivenlerde,baş üstü boşlukları bulunacak ve bu boşlukların yüksekliği de 220 cmden az olmayacaktır.
** Basamakların eni,bakım merdivenleri dışında 22 cmden az olmayacak ve yükseklikleri en az 13 cm ve en
çok 26 cm olacaktır.
** Dört basamaktan fazla olan her merdivende,korkuluk ve trabzan bulunacaktır.
** Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında,ayrıca bir trabzan bulundurulacaktır
**İşyerlerindeki asma katlara çıkıp inmek için,yerin durumuna göre,eğimli veya dik demir merdivenler
kullanılabilir. Ancak,bunların üst ve alt başlarından sağlam bir şekilde tespit edilmiş bulunması,geniş basamaklı
ve iki tarafı korkuluklu ve bu korkulukların,merdivenin bittiği asma kat döşemesinde kesilmeyerek en az 75
santimetre daha uzatılması gereklidir.
**Bakım,onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün merdivenler görülecek işe uygun sağlamlıkta
olacak ve bunların genişliği 55 cm den dar olmayacak eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek ve
basamakların,çubuktan yapılmadığı hallerde,genişlikleri en az 13 cm olacaktır
1045)
I. Belirli bir süre içinde seviyeleri değişim gösteren, genellikle "A" frekans
ağırlıklı ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün enerji açısından eşdeğeri olan
sabit seviye
II. Frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değeri
III. Sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dâhil olduğu bütün
gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalaması
Yukarıda verilen tanımlanan doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
A)Eşdeğer gürültü seviyesi - en yüksek ses basıncı - günlük gürültü maruziyet düzeyi
B) en yüksek gürültü seviyesi - eşdeğer ses basıncı - haftalık gürültü maruziyet düzeyi
C) en yüksek gürültü seviyesi - eşdeğer ses basıncı - günlük gürültü maruziyet düzeyi
D)Günlük gürültü maruziyet düzeyi - ses etkilenim düzeyi – eş değer gürültü seviyesi
1046)(ARALIK 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı
radyasyondur?
D
A) Ultraviyole ışınlar
B) Mikrodalgalar
C) Radyo dalgaları
D) Gama ışınları
1047)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden
hangisi fiziksel risk etmenlerinden birisi değildir?
D
A)Nem
B)Hava akım hızı
C)Termal radyasyon
D)Toksik maddeler ve toz
1048)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı
(iyonizan/iyonlayıcı) radyasyondeğildir?
C
A)Gama radyasyonu
B)Alfa radyasyonu
C)Mikrodalgalar
D)X-ışınlar
1049)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıda yer alan hangi
frekanstaki ses, insanın işitebileceği frekans aralığında yer
almaktadır?
B
A) 10 Hz
B) 15000 Hz
C) 30000 Hz
D) 45000 Hz
1050)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne
göre,radyasyon kaynağı ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana
(ekran) konulacaktır. Bu paravanalar, Gama ve X- ışınları için,.........., ..........
ve benzeri; Beta ışınları ve Nötronlar için .......... ve benzeri malzemeden
yapılmış olacaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A
A)kurşun / beton / plastik
B)plastik / beton / aluminyum
C)alüminyum / bakır / plastik
D)kurşun / beton / çinko
Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu paravanalar,
gama ve kaynak ışınları için, kurşun, beton ve benzeri, beta ışınları ve nötronlar için plastik ve
benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.
1051) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne
göre, işyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile
menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, işyeri taban yüzeyinin en az
.......... oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayan
iç kapı, pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık veren yüzeyleri bu
hesaba katılmaz. Boşluğa uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) % 5
B) % 10
C) % 15
D) % 20
1/10 oranında olacak.
1052)( AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü`ne göre
işyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde uyulması gereken kurallardan
hangisi yanlıştır?
B
A)Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks
(lux) ile aydınlatılacaktır.
B)İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 50 lüks
(lux)ile aydınlatılacaktır.
C)Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı
yerler, en az 500 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.
D)Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin
yapıldığı yerler, en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks ile
aydınlatılacaktır.
1053)(MAYIS 2013 A SINIFI)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre koyu
renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı
yerler, en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılacaktır?
A
A) 500
B) 600
C) 700
D) 800
1054)(MAYIS 2013 A SINIFI)Sıfır desibel ses basınç seviyesini oluşturan
sesin basıncı kaç paskaldır?
D
A) 0 paskal
B) 0,002 paskal
C) 0,0002 paskal
D) 0,00002 paskal
1055)(MAYIS 2013 A SINIFI)Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında
etkili fiziksel risk etmenleri arasında aşağıda kilerden hangisi yer almaz?
A
A) Radyasyon
B ) Vibrasyon
C) Temas stresi
D) Hava sıcaklığının çok düşük olması
1056)(MAYIS 2012 A SINIFI) aşağıda yer alanlardan hangisi çalışma ortamı
için uygun değildir?
A)Çok buğu meydana gelen işyerlerinde sıcaklık 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat
dereceden yüksek olmayacaktır.
B
B)Koyu renkli dokuma ve büro gibi sürekli dikkat gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler en
az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır.
C)İşyerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği en az 3 m olacaktır.
D)Kapalı işyerleri günde en az bir kez bir saatten az olmamak koşulu ile
havalandırılacaktır.
Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı
yerler, en az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.
İŞ KAZALARI
YENİ KONU
1057) “Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve
gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaya kaza denir”
tanımı hangisine aittir?
A
A) WHO
B)ILO
C) EU-OSHA
D) TS 18001
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)
**TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı‘ na göre kaza; ölüme, hastalığa,
yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay, olay ise; kazaya sebep
olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşum olarak tanımlanmaktadır.
** Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını; "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan,
önceden planlanmamış beklenmedik bir olaydır" olarak tanımlamıştır
** Sosyal Sigortalar Kanunu, iş kazalarını insanların kazanma gücünü engellemesi ölçütüne
dayandırmış ve iş kazalarını sakatlığa yol açan olaylar olarak ifade etmiştir.
1058)Hangisi iş kazalarını oluşturan faktörler arasında yer almamaktadır?
D
A)Psikolojik faktörler
B)Teknik faktörler
C)Sosyolojik faktörler
D)Biyolojik faktörler
1059)
I. İnsan faktörü
II.Yönetim faktörü
III. Psikoloji faktörü
IV. Makine faktörü
Hangileri iş kazalarının temel nedenlerindendir?
B
A)I,II ve III
B)I,II ve IV
C)I,III ve IV
D)HEPSİ
iş kazaların temel nedenleri 4M yaklaşımı ile şunlardır:
-İnsan (Man): Hatalara neden olan insan faktörü
-Makine (Machine): Uygun olmayan veya koruyucusuz ekipman, makine, tezgâh gibi
fiziksel faktörler
-Ortam veya Çevre (Media): Bilgi, bilgilendirme, çalışma metotları ve çevresel
faktörler
-Yönetim (Management): Yönetimsel faktörler
1060)Hangisi iş kazası sonucunda oluşan direkt (görünür) maliyetlerden
değildir?
B
A) ilk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları
B) Adli masraflar
C) Sigortaya ödenen tazminatlar
D) Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri,
Direkt (Görünür) Maliyetlere;
** ilk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları,
** Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri,
** işçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar
** Sigortaya ödenen tazminatlar sayılabilir
1061)Hangisi iş kazası sonucunda oluşan dolaylı (görünmez)maliyetlerden
değildir?
C
A) Proses, makina veya tezgahın kısmen yada tamamen zarar görmesi nedeniyle
tamir yada yeni makina alımının getirdiği maliyet
B) işletmenin, makinaların, prosesin yada fabrikanın bir bölümünün yada tamamının
kaybedilmesi
C) Sigortaya ödenen tazminatlar
D) işçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve maliyet kaybı
DİĞERLERİNE İLAVETEN
Dolaylı (Görünmez) Maliyetler:
**Adli masraflar (Mahkeme)
** işe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa veriminin düşük olmasının getirdiği maliyet,
**Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti,
**Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı,
**Ürünün yada hammadddelerin zarara uğraması,
**Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı yada dolaysız iş yavaşlatmaları,
**Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında geçen sürenin
getirdiği maliyet
**Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp,
**Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar
**işletmenin imajının zedelenmesinden dolayı oluşabilecek sipariş kayıpları
1062) 1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslar arası Çalışma
istatistikçileri Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında göz önüne
alınması kararlaştırılan istatistik terimlerinde hangisi yoktur?
C
A) Mesleki kaza
B) Mesleki yaralanma
C)meslek hastalığı
D) İş göremezlik
1063)İş günü kaybına neden olan mesleki yaralanma olaylarında
aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?
B
A) Ölümlü Olmayan Olaylar Sayısı
B) Meslek hastalığı olayları
C) Ölümlü Olaylar Sayı
D) Toplam Olay Sayısı
İlave olarak Geçici iş Göremezlik Olayları Sayısıda dikkate
alınır
1064)500 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 50 iş
kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise (
yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 20.000’dir. Kaza Sıklık
Oranı aşağıdakilerden hangisidir?
C
A) 5.12
B) 6.2
C) 51.28
D) 62.01
1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.
KSO=( Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı )x 1 000 000
KSO= (50 / (500 x 300 x 7.5) – (20.000 x 7.5) )x 1.000.000
KSO=(50/(1 125 000 -150 000)) x 1.000.000
KSO=51.28
1065)Kaza Ağırlık Oranı hesaplanırken eğer ölümlü iş kazası veya sürekli
iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün
sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı
ayrı.....................gün eklenmesi gerekmektedir.
A
A) 7500
B)10000
C)100000
D)1 000 000
Ekstra: Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden
daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.
1066) Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansfnda alınan kararlar
doğrultusunda iş kazası istatistiklerinde kullanılacak oranlardan biri değildir?
D
A)Kaza sıklık oranı
B)Kaza olabilirlik oranı
C) Kaza ağırlık oranı
D) Kaza önlenebilirlik oranı
Kaza sıklık oranı:
(Toplam kaza sayısı /Toplanı insan saat çalışma sayısı )x 1.000.000
Kaza ağırlık oranı :
(Toplam kayıp gün sayısı/Toplam insan saat çalışma sayısı) x 1.000
Kaza olabilirlik oranı :
Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam
sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle
elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
1067)Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu hesaplamak
için aşağıdaki parametrelerden hangileri gereklidir?
I. Toplam kaza sayısı
II. 1,000.000 katsayısı
III. 225.000katsayısı
IV.Toplam çalışma saati
C
A)I ve II
B)I,II ve IV
C)I,III ve IV
D) hepsi
tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösteren :
iş kazası sıklık hızı = Toplam kaza sayısı /Toplam çalışma saati x 225,000
1068)Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde prime tahakkuk edilen gün
sayısı 22 500 ve iş kazası sayısı 30 ise tam gün çalışan her 100 kişi için iş
kazası sıklık hızı kaç olmalıdır?
D
A) 22.5
B) 25
C) 30
D) 37.5
100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösteren :
iş kazası sıklık hızı = Toplam kaza sayısı /Toplam çalışma saati x 225,000)
kso=((30/22500X8))X225,000
kso=37.5
1069)Domino teorisine göre iş kazalarının içinde önlenmesi mümkün
olmayan ve kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir?
D
A) % 88
B)%10
C)%3
D)%2
Bu teoriye göre; kazaların oluşması
** % 88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarından (tehlikeli hareketlerinden)
**% 10 oranında güvensiz çalışmalarından (tehlikeli durumlardan)
** % 2 oranında talihin etkisinden (kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen nedenlerden)
Kaynaklanmaktadır.
1070)Domino teorisine göre kazaya neden olan olayların
dizisindeki faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?
B
A) Kalıtsal ve sosyal çevre
B) Ölüm
C) Kişinin hatası
D) Güvensiz hareket ve koşullar
DOMİNO TEORİSİ:
1. Kalıtsal ve sosyal çevre
2. Kişinin hatası
3.Güvensiz hareket ve koşullar
4.kaza
5.yaralanma
1071) Domino teorisine göre iş kazaların ana nedenleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A
A)Tehlikeli hareket ve durumlar
B)Kişisel özürler
C)Fiziksel yetersizlikler
D)Tabiat olayları
1072) Bu teori,çalışmak için kullanılan modelleri elinde tutar ve bu ilişkilerin
tanımlanmasın da kazalar veya hastalıklar (salgınlar) ile çevre faktörleri
arasındaki nedensel ilişkinin araştırılmasında da kullanılır. Anahtar bileşenler
yetenek ve durum özellikleridir. Tanımlanan teori hangisidir?
C
A) Tek neden teorisi
B) Domino teorisi
C) Epidemioloji teorisi
D) insan faktörleri teorisi
1073) Bu teori; kişi, makine ve çevre bileşenlerini içeren bir sistem olarak
meydana gelen kazanın içinde bulunduğu bir durumu gösterir. Bir kaza
oluşumunun benzerliği, bu bileşenlerin nasıl birbirini etkilediğiyle tanımlanır.
Birbirini etkileme örneklerindeki değişimler artabilir veya kaza olasılığıyla
azalabilir.Tanımlanan teori hangisidir?
D
A) Tek neden teorisi
B) Domino teorisi
C) Epidemioloji teorisi
D) Sistem teorisi
1074) İnsan Faktörleri Teorisine göre insan hatasına yol açan
unsurlardan hangisi yanlıştır?
D
A) aşırı yükleme
B) uygun olmayan tepki
C) yerinde olmayan faaliyetler
D) yönetimin beklentileri
1075)Hangisi kaza teorilerinden değildir?
B
A) Epidemioloji Teorisi
B)Psiko-sosyal teori
C) Sistem Teorisi
D) Kombinasyon Teorisidir
1076)LD50 nin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
B
A)Öldürücü konsantrasyon
B) Öldürücü doz
C )Yarılanma zamanı
D)Zehirlenme süresi
LC50 ise öldürücü konsantrasyon
1077)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden
hangisi kazalardan kaynaklanan görünen
maliyetlerden değildir?
D
A)Tedavi hizmetleri
B)Ödenen tazminatlar
C)Açılan davalar nedeniyle ödenen avukatlık ücretleri ve
mahkeme giderleri
D)Kaza nedeniyle kesintiye uğrayan üretim ve yetişmiş
eleman kaybının maliyeti
1078)(ARALIK 2013B SINIFI) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin uygulamasında az tehlikeli
sınıfta yer alan bir işyeri ile çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri
arasında fark yoktur?
B
A)Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
B)İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi
C)Acil durum planında görevlendirilecek kişi sayısı
D)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yenilenmesi
1079)(ARALIK 2013B SINIFI)
I- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
II- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
III- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği
verilmesi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre,
yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş kazası veya meslek hastalığı
sigortasından sağlanan haklar arasında yer almaktadır?
D
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
1080)
(MAYIS 2013 B SINIFI)Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 istatistik yıllığına
göre 2012 yılında toplam kaç çalışan iş kazası sebebiyle hayatını
kaybetmiştir?
A
A) 744
B) 2.209
C) 5.781
D) 74.871
2011 sorulmuştu ben 2012 ye uyarladım soruyu.
(2011 de ise bu oran 1.700)
2012 de meslek hastalığından toplam ölüm sayısı ise sadece 1.
1081)(MAYIS 2013 B SINIFI)İş kazasında hangi durum hayati tehlikeyi
gösterir?
D
A)Kafa darbesi
B)Böbrek hasarı
C)Kalp zorlanması
D)Ciddi kanama ve soluk kesilmesi
1082)(ARALIK 2012 A SINIFI)Son on yıllık SGK istatistikleri incelendiğinde
iş kazalarının gerek sayı gerekse ölüme yol açması açısından en çok
görüldüğü sektörler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B
A) Kimya - Tarım - Gıda
B) Maden - İnşaat - Metal
C) Metal - Kimya - Maden
D) Maden - Kimya - Denizcilik
1083)(ARALIK 2012 B SINIFI)Bir işyerinde iş kazası görülme olasılığını
belirten değer aşağıdakilerden hangisidir?
D
A)Mortalite hızı
B)Prevelans hızı
C)İş kazası ağırlık hızı
D)İş kazası sıklık hızı
Önemli yorum:
Kaza sıklık oranı =(Toplam kaza sayısı /Toplam insan saat çalışma sayısı )x 1.000.000
Kaza ağırlık oranı =(Toplam kayıp gün sayısı/Toplam insan saat çalışma sayısı) x 1.000
Formülde görüldüğü üzere
Kaza sıkılık hızı ve kaza ağırlık oranında Toplam insan saat çalışma sayısı ortak.
Diyelim ki bir iişetmede bir yıl öncesine göre kaza sıklık hızı aynı kalmış ve kaza ağırlık oranı
artmışsa ne değişmiş denirse
Kaza sıklık oranından Toplam insan saat çalışma sayısı değişmediğini anlarız.o zaman ne artmıştır?
Cevap toplam kayıp gün sayısı.(işe gelmeme,devamsızlık vb)
Bunun gibi yorumları formüle göre yapmanız gerekir
1084)(MAYIS 2012 A SINIFI)200 işçinin çalıştığı bir işletmede 1 yılda 70 iş
kazası olmuştur. İşçiler yılda 300 gün, günde ortalama 7 saat çalıştıklarına
göre işletme için “kaza sıklık oranı” kaçtır?
D
A) 0,17
B) 1,67
C) 16,67
D) 166,67
Kaza sıklık oranı =(Toplam kaza sayısı /Toplam insan saat çalışma sayısı )x 1.000.000
KSO=(70/(200X300X7))1 000 000=166.67
1085) (MAYIS 2012 A SINIFI) Bir firma 2011 yılı verilerini 2010 yılı ile
kıyasladığında kaza sıklık oranının aynı kaldığını ama kaza ağırlık oranının
arttığını görmüştür. Bu iki yılda işçilerin toplam çalışma saati sayısı aynı
kaldığına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
A)Kaza sayısı aynı kalmış, ama ölüm ve yaralanmalardan doğan kayıp gün sayısı artmıştır.
B)Kaza sayısı azalmış, ama ölüm ve yaralanmalardan doğan kayıp gün sayısı artmıştır.
C)Kaza sayısı ile ölüm ve yaralanmalardan doğan kayıp gün sayısı artmıştır.
D)Kaza sayısı azalmıştır
açılamasını 1083 soruda verdim..
1086) Kurşunla yapılacak çalışmalar için hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde, adam başına 15 metreküp hacim düşecek
ve 4 metreden fazla tavan yükseklikleri bu hesaba katılmayacaktır
B) İşyeri havasından, periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı tayin edilecek
ve bu miktarın 0, 15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanacaktır
C
C) Kurşunla çalışan işçiler, her altı ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır
D) Kurşunla çalışacak işçiler, işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri ile genel
muayeneleri yapılacak, kan, kan yapıcı sistem, karaciğer ve böbreğin durumu
incelenerek, kurşuna hassas olanlar ve alkolikler, bu işlere alınmayacaktır
Kurşunla çalışan işçiler, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır
1087)
Kimyasalların sınıflandırılmasında kimyasalların özelliklerinin ve sebep
olabilecekleri fiziksel ve sağlık zararlarının esas alınmasını, taşıma esnasında
da Birleşmiş Milletlerin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili tavsiye kararına
uyulmasını öngören İLO sözleşmesinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) 161
B) 170
C) 165
D) 155
1088) Hangisi AB'nin tehlikeli kimyasal sınıflandırmasında yer almaz?
B
A) Patlayıcı
B) Yanıcı
C) Kanserojen
D) Aşındırıcı
AB tehlikeli kimyasalları şu şekilde sınıflandırmaktadır;
parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, reaktif, zehirli, aşındırıcı,tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen,
üreme için toksik ve çevreye zarar veren kimyasallar.
1089)
Organik fosforlu ve karbamatlı ensektisitlere maruz kalanlarda, rutin olarak
biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini yapılacak, işçi işe girerken
ve işin devamı süresince en az ............ ayda bir defa hassas tıbbi kontrole tabi
tutulacaktır. Kolinesteraz seviyesi % ..............oranında düşünce işçi, organik
fosfor bileşikleri ile temas ettirilmeyecek, işi değiştirilecektir.
D
A)3 ay-%25
B)3 ay-%50
C)12 ay-%25
D)6 ay-%25
1090)hangisi ILO'nun kimyasal sınıflandırmasında yer almaz?
B
A) Parlayıcı
B) radyoaktif maddeler
C) Aşındırıcı
D) Tahriş edici
**ILO, tehlikeli kimyasalları parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, reaktif, zehirli, aşındırıcı, tahriş edici,
hassasiyet oluşturucu, kanserojen, mutajen ve üremeyi etkileyen kimyasallar olarak
sınıflandırmaktadır.
** Çevreye zarar verenler, sıkıştırılmış gazlar, radyoaktif maddeler, enfeksiyona neden olanlar
ve diğerleri bu sınıflandırma içinde yer almamaktadır.
1091)
Kadmiyum oksit tozu ve dumanının, çevre havasına yayılması önlenecektir.
Kaplama tanklarının kenarlarına, sıvı seviyesine yakın, uygun aspirasyon sistemi
kurulacak, çevre havasında kadmiyum miktarı hangi değeri geçmeyecektir?
A
A) 0,1 mg/m3
B) 0,15 mg/m3
C) 0.2 mg/m3
D) 0.5 mg/m3
kadmiyum miktarı, 0,1 mg/m3 geçmeyecektir
1092) BM tarafından hazırlanan tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili
tavsiye kararı kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır?
D
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
BM kimyasalları 9 sınıfa ayırmaktadır.
*Patlayıcı maddeler
* Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış basınç altında yoğunlaştırılmış parlayıcı, parlayıcı olmayan ve zehirli
gazlar
*Kolaylıkla parlayabilen sıvılar
* Kolaylıkla parlayabilen katılar
*Oksidan maddeler, organik peroksitler
* Zehirli ve enfeksiyona neden olabilecek maddeler
* Radyoaktif maddeler
* Aşındırıcı maddeler
* Diğer zararlı maddeler
1093)Aşağıdaki kimyasallardan hangisi deride renk değişimine neden olmaz?
C
A) Gümüş
B) Civa
C) Asitler
D) arsenik
Gümüş, cıva, arsenik gibi ağır metallerden kaynaklanan kronik zehirlenme, deride renk
değişimi oluşturabilir.
1094)Pestisit ve asit temizleme havuzlarında bulunan ve normal şartlarda
sıvı olan metal aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) benzen
B) Civa
C) Amonyak
D) Arsenik
1095)Kimyasalların vücuda giriş yollarından hangisi yanlış verilmiştir?
A
A)dolaşım
B) Sindirim
C) Absorbsiyon
D) Solunum
Kimyasalların sağlık zararları vücuda bilinen üç yoldan girmekle meydana gelir
• Solunum
• Absorbsiyon (deri veya gözlerden absorbe edilerek)
• Sindirim (yiyerek, içerek)
1096)Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gaz değildir?
C
A) Karbon monoksit
B) Hidrojen sülfür
C) Metan
D) Hidrojen siyanür
Kimyasal boğucu gazlar: Karbon monoksit, hidrojen sülfür, hidrojen
siyanür bu tip gazlardır
Basit boğucu gazlar: Karbondioksit, metan, etan, propan,hidrojen
1097) Aşağıdakilerden hangisi kandaki hemoglobin ile birleşerek
karboksihemoglobin oluşturur?
B
A) Hidrojen sülfür
B) Karbon monoksit
C) Karbondioksit
D) Karbon sülfür
1098)Karbon monoksit ve karbondioksit gazlarının özellikleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A)Karbon monoksit kandaki hemoglobin hücresinin oksijen taşıma kabiliyetini azaltır.
B)Yanma reaksiyonlarında yeterli oksijen varsa karbon monoksit yerine karbondioksit
oluşur.
C)Karbondioksit havadan ağır bir gazdır.
D)Karbondioksit yanıcı bir gazdır.
Karbonun yetersiz oksijenle birlikte yanmasıyla açığa çıkan gaz karbon monoksittir.Yanma
reaksiyonlarında yeterli oksijen varsa karbon monoksit yerine karbondioksit oluşur.
Karbon monoksit
** çok zehirli bir gazdır.Yetişkin bir insan, yarım saat boyunca, % 1 oranında karbon monoksit
içeren bir odada kapalı kalırsa kısa sürede yaşamını yitirir.
** kandaki hemoglobin hücresinin oksijen taşıma kabiliyetini azaltır.
** Karbon monoksitin % 13 - 75 arasında havayla karışımları patlayıcıdır
Karbondioksit
**Havadan ağır olduğu için, bulunduğu kapalı ortamın tabanında toplanır.
**Karbondioksit miktarının artması oksijeni azaltacağından solunum sayısı ve sıklığı artar. % 1 3 yoğunluğunda orta sürede tehlikesizdir. % 3 - 6 yoğunluğunda baş ağrıları başlar. % 6 -10
yoğunlukta baş dönmesi, görme bozuklukları ve şuursuzluk başlar. % 10'dan fazla yoğunlukta
narkotik etki görülür.
1099) Karbondioksit, karbon monoksit ve metan gazlarının özellikleri için
aşağıda yazılış sırasına göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
C
A) Patlayıcı - Patlayıcı - Patlayıcı
B) Patlayıcı -Yanıcı - Patlayıcı
C) Yanmaz - Patlayıcı - Patlayıcı
D) Yanmaz - Yanmaz – Patlayıcı
1100)Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gazlardandır?
B
A) hidrojen sülfür
B) Amonyak
C) Karbondioksit
D) Karbon monoksit
Tahriş edici gazlar:
Amonyak,
kükürt dioksit,
fosgen,
klor,
azot oksitleri ve asit buharları
1101)Endüstride bazı sentez İşlerinde, gübre ve bazı boyaların imalatında
ve soğutucu olarak kullanılan tahriş edici gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Amonyak
B) azot oksit
C) hidrojen sülfür
D) Formaldehit
Amonyak, dağlayıcı ve yakıcı bir gaz olup müsaade edilen
azami konsantrasyon değeri 25 ppm 'dir.
1102)Aşağıdaki tozlardan insan sağlığı acısından en zararlı olanı
hangisidir?
A
A) Silis tozu
B) Demir oksit tozu
C)Kömür tozu
D)Pamuk tozu
Daha önce verdim ama tekrar olsun
Akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa genel olarak
pnömokonyoz denir.
Pnömokonyoz yapan tozların etki düzeyleri şu şekildedir:
• Ağır hastalık yapanlar: silis tozu, asbest tozu
• Orta derece ağır hastalık yapanlar: kömür tozu, silikat tozu
• Minimal dokusal değişik yapanlar demir oksit, baryum bileşikleri
Pnömokonyoz yapmayan tozların etki düzeyleri şu şekildedir:
• Ağır hastalık yapanlar: inorganik kurşun bileşikleri, berilyum
• Ortaderece ağır hastalıkyapanlar: pamuktozu,kuruottozu
• Minimal değişik yapanlar: çimento tozu, mermer tozu, tütün tozu, odun tozu
1103)Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı bir katı maddedir?
A
A) karpit
B) benzen
C) Asetilen
D) Flor
• Katılar:
Fosfor pentaklorür, zirkon, magnezyum, betanaftilansin, karpit
• Sıvılar:
Aseton, benzen, hegzan, toluen, ksilen, karbon sülfür, etil alkol, benzin
• Gazlar:
Asetilen, metan, etan, propan, flor, hidrojen
1104)Sodyum ve kalsiyum karpitin suyla temasından aşağıdaki
gazlardan hangisi çıkar?
D
A) Karbondioksit/hidrojen
B) oksijen/Hidrojen
C) Asetilen/oksijen
D) Hidrojen/Asetilen
Sodyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz sodyum hidroksit çözeltisi
ve hidrojen gazı oluşur.Kalsiyum karpit suyla temas ederse, çok parlayıcı olan asetilen gazı
açığa çıkar
1105)
a. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana
gelen kimyasal reaksiyon veya değişim
b.Yanıcı maddenin oksijenle birleşmesi sonucunda dışarıya ısı vermesi
c. Kolay alev alabilen maddelerin hava ile belli orandaki homojen
karışımlarının çok kolay alev alarak hızla yanması
verilen tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
A) Patlama-Yanma- Parlama
B) genleşme - Yanma- Parlama
C) Yanma - Parlama - Patlama
D) Parlama - genleşme – Patlama
1106)Alevin sürekliliğini kendi kendine sağladığı sıcaklığa ne denir?
C
A)Patlama
B) Parlama noktası
C) Yanma noktası
D) tutuşma sıcaklığı
1107)Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan
indekslerden AB' nin 94/9/EC Direktifi (ATEX 100A) hangi tehlike
derecelendirme sınıflamasında kullanılır?
A
A)Patlayıcı ortamların
B)Tehlikeli kimyasal maddelerin
C)Yanınıcı maddelerin
D)Kimyasal maddelerin
1108)NFPA Tehlike İşaretleme Sisteminde kullanılan mavi, kırmızı, sarı ve beyaz
renkler sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
A)Sağlık- Yanıcılık- Reaktiflik-Özel notlar
B)Yanıcılık-Özel notlar-Sağlık-Reaktiflik
C)Reaktiflik-Özel notlar- Yanıcılık- Sağlık
D)Özel notlar- Yanıcılık- Reaktifiik- Sağlık
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde özel
notlar şu kodlar ile ifade edilir:
• OX-Oksitleyici madde
• W-Su ile reaksiyona giren madde
• P-Polimerizasyon
• ACI D-Asit
• ALK-Alkali
• COR-Korozif
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde
sağlık şu kodlar ile ifade edilir:
• 4-Öldürücü
• 3-Çok tehlikeli
• 2-Tehlikeli
• 1-Az tehlikeli
• O-Tehlikesiz
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde yanıcı
hk şu kodlar ile ifade edilir:
• 4 * Parlama noktası 22,8 °C'nin altında
• 3 *Parlama noktası 37,8 "C'nin altında
• 2* Parlama noktası 93,3 °C'nin altında
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde
• 1 *Parlama noktası 19,3 °C'nin altında
reaktiflik şu kodlar ile ifade edilir;
• O*Yanmaz
• 4-Patlayabilir
• 3-Şok ve ısıda patlayabilir
• 2-Şiddetli kimyasal reaksiyon
• 1 –Isındığında stabil değil
• 0-Stabil
1109)Tehlikeli maddelerin eti ketle rindeki "R" sembolü neyin
kısaltmasıdır?
C
A) Güvenlik ibareleri
B) Kullanım şartlan
C) Risk ibareleri
D) Radyoaktivite
RİSK:R
SAFETY:S (Güvenlik ibareleri)
1110) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanarak yapılan
etiketlemede tehlike sembolleri hangi renkte olmalıdırlar?
C
A)Yeşil üzerine beyaz sembol
B)Sarı zemin üzerine siyah sembol
C)Turuncu zemin üzerine siyah sembol
D)Kırmızı üzerine beyaz sembol
* Etikette bulunması gereken sembol, etiketin en az onda birini kaplamalıdır
*Etiketler bu yönetmeliğe göre Türkçe olacaktır
1111) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre kanserojen,
mutajen ve üreme sistemine toksik maddeler kaç kategoriye ayrılmaktadır?
A
A) 3
B) 4
C) 7
D) 8
Yönetmeliğe göre; kanserojen,
mutajen ve üreme için toksik
maddelerin üçer kategoriye
ayrılmaktadır.
1112) Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların, özelliklerine ilişkin ayrıntılı
bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine
göre alınacak güvenlik Önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli
maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik
gerekli bilgileri içeren belgeye ne denir?
D
A)Tehlike Bilgi Formu
B)Müstahzar Sertifikası
C)Malzeme Sağlık Bilgi Formu
D)Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
**Malzeme güvenlik bilgi formlarını hazırlamaya yetkililer:
Akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler
** Malzeme güvenlik bilgi formlarında bilgiler 16 standart başlık altında verilir
1113) "CAS" kısaltması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
A)Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası
B)Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası
C)Mutajen maddelerin servis kayıt numarası
D)Kanserojen maddelerin servis kayıt numarası
EINECS: Kimyasal maddelerin Avrupa envanterini
CAS: kimyasal maddelerin servis kayıt numarasını
TWA: 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı
ortalamayı
STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması
gereken limit değeri
TLV = ESD (Eşik Sınır Değer):Günde 8 saat ve haftada 40 saat çalışma ile çalışanlara
zararlı etki göstermeden çalışılabilecek ortalama kimyasal madde konsantrasyonudur
MAC: Müsaade edilen azami konsantrasyon
1114)Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları hangi gruptadır?
A
A)A
B)B
C)C
D)D
Meslek Hastalıkları Listesi:
** A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
** B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,
** C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum
sistemi hastalıkları,
** D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar,
** E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,
Yükümlülük süreleri:
*akut arsenik.....1 ay
* Kronik kurşun zehirlenmesi.............3 yıl
1115)Akut arsenik zehirlenmesinde yükümlülük süresi ne kadardır?
A
A)1 ay
B)6 ay
C)1 yıl
D)2 yıl
civa seviyesi 0,075mg/m3
kurşun seviyesi 0.15 mg/m3
arsenik seviyesi 0.5 mg/m3
berilyum seviyesi 2 mg/m3
1116) İşyeri havasındaki civa miktarı kaç mg/m3 olmalıdır?
A
A)0,075
B)0,15
C) 0,5
D) 0,75
1117)Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için aşağıda belirtilen uyarı
işaretinin belirleyici özellikleri hangisidir?
A
A)Üçgen şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı
B)Üçgen şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı
C)Daire şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı
D)Kare şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için;
**Üçgen şeklinde,
**Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı,
**Sarı zemin işaret alanının en az %50' si kadar olacaktır.
1118)Parlayıcı sıvıların depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin
1/2
katı hacminde taşma havuzu bulunmalıdır.
..........
C
A) 1/5 katı
B) 1/4 katı
C) 1/2 katı
D) 1 katı
sıvıların toplanması için, tesis hacminin en az 1/2 oranında, sızdırmaz
duvarla, geniş toprak set veya sütre ile çevrilmesi gereklidir
1120) ILO verilerine göre gelişmekte olan ülkelerin iş kazası ve
meslek hastalıkları sonucu meydana gelen ekonomik kayıplarının
gayrisafi yurtiçi hâsılalarının yaklaşıkyüzde kaçı olduğu tahmin
edilmektedir?
A
A)4
B)3
C)2
D)1
1121) Hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'ne göre
Türkiye'nin 2009 – 2013 döneminde ulaşmayı planlandığı hedeflerden
biri değildir?
A)Yüz bin işçide iş kazası oranının % 20 azaltılması
B)İSG Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanması
C
C)Sunulan İSG labaratuar hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısının % 100 arttırılması
D)Ulusal Konsey üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri İSG proje, eğitim ve
tanıtım faaliyetlerinin %20 artırılması
Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2009 - 2013(beş yıllık) döneminde ulaşılması
planlanan hedefler
**İSG Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanması
** Yüz bin işçide iş kazası oranının % 20 azaltılması
**Beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısı tespitinin % 500 artırılması
**Sunulan İSG laboratuar hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısının % 20 artırılması
**Ulusal Konsey üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri İSG proje, eğitim ve tanıtım
faaliyetlerinin % 20 artırılması
**Çalışmaların yıllık değerlendirilmesi
1122) Aşağıdakilerden hangisi kaynağında korunma yöntemleri arasında yer
almaz?
B
A)Bertaraf etme
B)İzole etme
C) İkame etme
D) Makine koruyucuları kullanma
Tehlike kaynağına yönelik koruma uygulamaları: işyerindeki emniyetsiz durumların ve
tehlike kaynaklarının ortadan kaldırması
Ortama yönelik koruma uygulamaları: Ortadan kaldırılamayan tehlike kaynaklarının,
çalışma ortamından ayrılması, izole edilmesi ve emniyetsiz davranışların Önlenmesi
Kişiye yönelik koruma uygulamaları: işe uygun kişi seçimi, eğitim, denetim ve gerekli
yerlerde uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılma
Kaynağında korunma İçin üretim yöntemlerinde değişikliğe gidilerek tehlike bertaraf edilebilir,
bu mümkün değilse, Daha az zararlısı ile ikame edilebilir ya da makine koruyucuları
kullanılabilir.
1123) hangisi “ikame” kavramını ifade etmektedir?
A
A)Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi
B)Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi
C)Makinenin tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması
D)Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az işçi ile çalışma
1124) hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda son çare
olarak başvurulacak korunma yöntemidir?
A
A)Kişisel koruyucu donanım kullanımı
B)Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması
C)Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması
D)Toplu koruma Önlemlerinin alınması
1125) Hangisi toplu koruma uygulamalarından
değildir?
B
A) Yalıtım
B) Periyodik sağlık muayeneleri
C) İklimlendirme
D) Makine koruyucuları
Toplu koruma uygulamaları
*Tehlikesiz olanla değiştirme
* Yalıtım
* Koruyucu/koruma içine alma
* Yerel/genel havalandırma
*Yerel/genel aydınlatma
*Makine koruyucuları
* İklimlendirme
*İşaretleme/sınırlama
*Uyarı levhaları
Kişiye yönelik koruma uygulamaları
* işe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi
* İşe giriş sağlı k muayenesi
* Periyodik sağlık muayeneleri
*Geri dönüş sağlık muayeneleri
* Rehabilitasyon çalışmaları
* Kişisel koruyucu donanımlar
1126)Hangisi tehlikeli duruma örnek
olarak verilebilir?
D
A) Uygun olmayan emniyet donanımı
B) Emniyetsiz vaziyet alma
C) Kişisel koruyucu kullanmamak
D) Yetersiz kişisel koruyucu
Tehlikeli Durumlar
* Uygun olmayan koruyucular
* Koruyucusuz çalışma
* Kusurlu alet teçhizat kullanma
* Emniyetsiz yapılmış alet ve makine
*Yetersiz, bakımsız bina, makine, alet
* Yetersiz yada fazla aydınlatma
* Yetersiz kişisel koruyucu
* Yetersiz havalandırma
* Emniyetsiz yöntem ve şartlar
Tehlikeli Davranışlar
*Emniyetsiz çalışma
* Gereksiz hızlı çalışma
* Uygun olmayan emniyet donanımı
* Emniyetsiz yükleme, taşıma, istif
* Emniyetsiz vaziyet alma
* Tehlikeli yerlerde çalışma
* Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, ürkme, şakalaşma
*Kişisel koruyucu kullanmamak
1127) Kaynakta gürültü kontrolü ile ilgili hangisi yanlıştır?
A
A) Kişisel koruyucu kullanmak
B) Plânlama ve bakımla gürültü kontrolü
C) Titreşim yalıtımı
D) Kaynağın yerinin değiştirilmesi
Kaynakta gürültü kontrolü
1. Plânlama ve bakımla gürültü kontrolü
2. İşletme şartlarının değiştirilmesi
3. Daha sessiz olan işlemlerin seçilmesi
4. Kaynağın yerinin değiştirilmesi
5. Susturucu kullanılması
6. Titreşim yalıtımı
7. Titreşimin sönümlenmesi
8. Gürültü kaynağının örtülmesi
Kaynak işlerinde İSG
YENİ KONU.BANKO 1 SORU VAR.
1128) Hangisi elektrik kullanılarak yapılan kaynak çeşidi değildir?
C
A) Ark Kaynağı
B)punta kaynağı
C)ultrasonik kaynağı
D) Gazaltı kaynağı
ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAKLAR
* Elektrik Ark Kaynağı
* Punta kaynağı
* Gazaltı kaynağı(MIG-Metal Inert Gas, MAG-Metal Active Gas)
* Sualtı kaynağı
* Lazer Kaynağı
* TİG kaynağı
* Tozaltı kaynağı
1129) Elektrik Ark Kaynağı ile ilgili hangisi yanlıştır?
C
A) Güçlü bir elektrik akımı devresinde kısa bir boşluk oluştuğunda, bu aralıkta
elektrik arkı oluşur. Bu arkın sıcaklığı 3500 derece– 4000dereceye ulaşır.
B) Metal veya karbon çubuklara “kaynak elektrotu” denir.
C) Elektrik ark kaynağını sadece doğru akımla (Kaynak redresörü) yapmak
mümkündür.
D) ark, iki karbon çubuk arasında ya da kaynak yapılacak metal ile bir karbon
veya metal çubuk arasında oluşturulur
Elektrik ark kaynağını hem doğru akımla (Kaynak redresörü) hem de alternatif akımla
(Kaynak transformatörü)yapmak mümkündür.
1130)Gaz altı kaynağı (MIG-Metal Inert Gas, MAG-Metal Active Gas) ile
ilgili hangisi yanlıştır?
A) Toz altı kaynağının aksine dikey, yatay, diyagonal her türlü pozisyonda kaynaklama
mümkün olabilir.
B) Koruyucu gaz olarak helyum ve argon gibi soy gazlar ile karbondioksit ve argon gazı
da karışım olarak kullanılabilir.
C
C) %10'i aşmamak koşuluyla karışımda oksijen bulunması da olası olabilir.
D) Kaynak üflecinden kaynak bölgesine asal gaz püskürtülür. Bu gaz bölgenin hava ile
temasını keser ve kaynak bölgesinin oksitlenmesini önler
%5'i aşmamak koşuluyla karışımda oksijen bulunması da olası olabilir.
MİG: Metal İnert Gaz altı kaynağı (Metal soy gaz),
MAG: Metal aktif gaz altı kaynağı, (Argon, Karbondioksit)
1131) Aşağıdaki ifadelerlerden hangisi yanlıştır?
D
A)Kaynak ışınlarının % 60'ı kızılötesi ışınlardır.
B)Kaynak ışınları iyonlaştırıcı radyasyon yaymaz.
C)Görünen ışınların; ışık stresi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi etkileri vardır.
D)Kaynak ışınlarının % 10'u görünen ışınlardır.
en tehlikelisi. Ultraviyole Işınlardır (UV)Morötesi
kansere yol açabilir
Infrared Işınlar (IR) kızılötesi: % 60
Görünen Işınlar: % 30
Ultraviyole Işınlar (UV)Morötesi: % 10
1132) Oksijen tüpleri yanıcı gaz tüplerinden ayrı olarak en az kaç metre
uzakta depolanmalıdır?
B
A)5
B)6
C)10
D)15
**Oksi-asetilen kaynağında yakıcı gaz olarak kullanılan oksijen tüpleri, yanıcı gaz
tüplerinden ve kolay yanabilen malzemelerden _______________uzaklıkta
depolanmalıdır.
en az 6 metre
en az 60 dakika
Eğer oksijen tüpleri ile yakıcı tüplerin arasına yangına ______________dirençli
malzemeden yapılmış bir bariyer konulursa, bu mesafe____________________
en az 1,5 metre olabilir.
1133) Asetilen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A) Asetilen tüplerinde bakır, % 70 bakır alaşımlı malzeme, gümüş ve cıva asla
kullanılmamalıdır
B)Asetilen tüplerinde poroz madde, çözücü madde ve asetilen gazı olmak üzere üç
ayrı madde bulunur.
C)2,5 bar basınçta patlama özelliği olan bir gazdır.
D)Oksijenle birleşip yandığı zaman oluşturduğu alev yaklaşık olarak 2500 °C sıcaklık
vermektedir.
İlave olarak Asetilenin özellikleri:
* Renksiz, havadan hatif ve zehirli olmayan bir gazdır.
*Doğal asetilen kokusuzdur, ticari asetilen ise sarımsak kokusuna benzer bir kokudadır,
*Çözülmüş bir gazdır. İlk olarak poroz
maddeye çözücü madde(aseton) yedirilir,
ardından asetilen gazı çözücü madde
içerisinde çözündürülür.
* Oksijenle birleşip yandığı zaman
oluşturduğu alev yaklaşık olarak 3500 °C
sıcaklık vermektedir.
*Oldukça parlayıcı ve yanıcı bir gazdır. Hava
ile parlama sınırı % 2,2 ile 85 arasındadır.
1134) Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?
D
A) Asetilen
B) Bütan
C) Hidrojen
D)oksijen
yakıcı gazlar sol vida dişli,
yanıcı gazlar sağ vida dişli olur.
SOL VİDA DİŞLİLER –AYIRT ETME RENGİ
Asetilen
Bütan
Klor metil
Propan
Hidrojen
-
sarı
kırmızı
kırmızı
kırmızı
kırmızı
SAĞ VİDA DİŞLİLER –AYIRT ETME RENGİ
Amonyak
Asit Karbonik
Basınçlı Hava
Oksijen
Azot
-
Gri
Gri
Gri
Mavi
Yeşil
Boş gaz tüpleri işaretlenmelidir
1135) Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve ısı
kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin
sıcaklığı en fazla ne kadar olabilir? ÖNEMLİ
C
A)20°C
B)40°C
C)50° C
D) 70° C
Basınçlı gaz tüplerinin depolanması:
* Tüp depolan doğrudan güneş ışığına
maruz kalmamalıdır.
*Tüplerin depolandığı yerler daima
havalandırmalıdır.
*Su veya çözgen buharlarının yoğun olduğu ve
korozif maddelerin bulunduğu yerlerde
depolanmamalıdır.
*Dolu ve boş tüplerin karışmalarını önlemek için ayrı bölümlerde depolanmaları
sağlanmalıdır.
* Özel olarak tasarlanmış taşıyıcılar ile taşınmalıdırlar
*Taşıma esnasında veya kullanılmadıklarında kapakları kapalı tutulmalıdır
*Yanıcı gaz içeren tüpler oksijen ve azot oksit
tüpleri ile aynı ortamda depolanmamalıdır.
*Gaz tüpleri açık aleve ve yüksek sıcaklıklara 50
maruz bırakılmamalıdır.
°C
1136) Kaynak işleminde oluşan ve sağlığa zararlı olan gazlardan hangisi
yoktur?
A
A) Ksenon
B) Karbondioksit
C) Fosgen
D) Azot oksitler
Gazlar:
Azot oksitler ( NO, NO2) Asetilen( C2H2)
Karbondioksit ( CO2) Karbonmonoksit (CO )
Fosgen ( COCl2) Fosfin ( PH3)
Hidrojen ( H2) Propan ( C3H8)
Argon ( Ar) Helyum ( He )
Metal Dumanları
Baryum Berilyum Kadmiyum Bakır
Krom Flour Demir Kurşun
Magnezyum Nikel bileşikleri Çinko oksit
Tozlar:Kaynaklı imalatta tozlar, çapı 1 mikrondan büyük olan taneciklerden oluşmaktadır. Metal
oksit dumanları ise çapı 1 mikrondan küçük olan taneciklerden oluşmaktadır
1137) Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda alınacak
tedbirlerden hangisi yanlıştır?
A) Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer
teçhizatı yağlanmayacaktır.
B) Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve bu tüpler
kullanılmadıkları zaman, valfları kapanacak ve bu valfları koruyan başlıkları takılacaktır
C
C) Gaz tüpleri, çalışma anında yatay duracak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler
alınacak ve tehlike anında kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır.
D)Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve
gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.
Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracaktır
1138) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin basınçlı gaz tüplerinin üzerine
silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartıyla yazılması gerekmez?
C
a) imalatçı firmanın adı
b) imal tarihi
c) Kullanma sıcaklığı
d) En çok doldurma basıncı
YAZILMASI GEREKENLER:
**İmalatçı firmanın adı
** Seri numarası
**Doldurulacak gazın cinsi
**Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi
** En çok doldurma basıncı
**imal tarihi
1139) Basınçlı gaz tüplerinde alınacak aşağıdaki güvenlik
önlemlerinden hangisi yanlıştır?
A
A)Asetilenin temas ettiği kısımlar bakırdan ve%70'den fazla bakirli alaşımdan
yapılmış olmalıdır.
B)Doldurulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik olarak bekletildikten sonra
kullanılmalıdır.
C)Asetilen tüplerinin içinde absorbsiyon malzemesi bulunur.
D)Asetonda çözül müş asetilen tüplerini n doldurulmasında basınç hiç bir
zaman 15 kg/cm'yi geçmeyecektir.
Asetilenin temas ettiği bakırdan ve % 70 den fazla bakırlı alaşımdan yapılmış
olmayacaktır.
ÇOK ÖNEMLİ.Eğer farklı oranda olursa tepkime gerçekleşir.
1140) Kaynak işlerinde çalışanlar, günde
en fazla kaç saat çalıştırılabilirler?
C
A) 5
B)6
C) 7,5
D) 8
1141) TS EN 559 Standardına göre; hortum renkleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?
C
A) Asetilen.........Kırmızı
B) Oksijen.........mavi
C) LPG, doğal gaz, metan.......yeşil
D) Basınçlı hava, azot, argon, karbondioksit......siyah
LPG, doğal gaz, metan....Portakal rengi
Asetilen tüpü sarı iken hortumu kırmızıdır.
Oksijen tüpü hortumuda mavidir.
Azot tüpü yeşilken hortumu siyahtır.
1142)Tüp boğazının bir yanal yüzünde; tüpü üreten firmanın ticari ünvanı
ve ilk test tarihi ile diğer yanal yüzünde tüpü dolduran ve testini yapan
firmanın ticari ünvanı ve son test tarihinin ........mm derinliğinde kalıcı
olarak yazılmış olup olmadığını kontrol edilmeli ve yazılmamış ise tüpü
teslim alınmaması gerekir. (bakanlığın broşüründen)
A
A) 0,5
B)5
C)10
D)25
1143)Basınçlı gaz tüplerinin taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır? (bakanlığın
broşüründen)
A) Propan gaz tüplerini dik taşıyın ve yanıcı gaz tüpleriyle zehirli gaz tüplerini beraber
taşınmamalıdır
B
B) Hortum ve regülatör bağlantılarını tüplerden ayrılmamalıdır.
C) Tüpler için uygun koruyucu vana başlıkları ve kapları kullanılmalıdır
D) Taşımadan önce tüplerin valf koruyucu başlıklarının tam olarak takıldığından emin
olunması gerekir.
Hortum ve regülatör bağlantılarını tüplerden ayırın
1144.Basınçlı gaz tüplerinin taşınması esnasında yapılmaması gerekelerden
hangisi yanlış verilmiştir? (bakanlığın broşüründen)
A) Taşıma yapılan araçta sigara içilmez
B) Tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösteren etiketlerinin bulunmasına
dikkat edilmelidir
C
C)yükleme bölümünü ile sürücünün arası açık olması ve sürücünün gaz tüplerini
görebilmesi gerekir.
D)Tüpleri hiç bir zaman manyetik tutucular ile kaldırılmaması gerekir kaldırmayın
Yükleme bölümünü sürücünün bulunduğu yerden izole etmeden zehirli gaz
tüplerini (etiketlerde belirtilir)taşımayın
1145)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak çeşidi değildir?
C
A)Lazer kaynağı
B)Plazma ark kaynağı
C)Gamma ışın kaynağı
D)Elektrik direnç kaynağı
1146(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda
çalışmalarda, kapalı alandaki oksijen düzeyini düşüren durumlardan değildir?
B
A)Gemi ambarlarındaki, paketlenmemiş, dökme mallar
B)Su püskürtme işlemleri
C)Kaynak işlemleri
D)Egzoz gazlar
1147(ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Kaynak dumanına maruziyet astım ve pnömoniye (zatürreye) yol
açabilmektedir.
II- Kaynak işlerinde kullanılan yanıcı gaz tüpü hortumu ile oksijen tüpü
hortumu aynı renkte olmalıdır.
III- Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri günde azami yedi
buçuk saat çalışılabilecek işler kapsamında yer almaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A
A) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) I, II ve II
1148)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlerinde
ortaya çıkabilen risk etmenlerinden değildir?
C
A)Ozon (O3)
B)Azot dioksit (NO2)
C)Alfa (α) parçacıkları
D)Mor ötesi (Ultraviyole) ışınım
1149)(ARALIK 2013 B SINIFI) Bileşenlerden biri sabit kalırken, diğer bir
bileşenin onun üzerinde basınç altında döndüğü tamamen mekanik olan
kaynak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
B
A)Gaz altı kaynağı
B)Sürtünme kaynağı
C)Oksi-asetilen kaynağı
D)Elektrik direnç kaynağı
1150)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)DIN 8541’e göre oksijen ve asetilen
hortumlarının işaretlendirmelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Oksijen gaz hortumu mavi işaretlenir.
B
B)Diğer yanmayan gazlar için hortuma yeşil renk işaretlenir.
C)Yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar hariç) için hortuma kırmızı işaret verilir
D)Tüm yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar dâhil) için hortumun dış kısmına yarısı
kırmızı yarısı turuncu renk işaretlenir.
1151)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
A)Asetilen tüplerinde basınç ve sıcaklık için kabul edilen sınırlar 2,5 atmosfer ve 65ºC’dir.
B)Havaya % 1,5 ile % 85 oranında asetilen karıştırılırsa patlama meydana gelir.
C)Oksijene % 2,3 ile % 93 oranında asetilen karıştırılırsa patlama meydana gelir.
D)Asetilen tüp içinde karbon ve hidrojene ayrıldıktan sonra, tutuşma ve yanma olmadan,11
misli bir basınç artışıyla infilak eder
1152)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi oksijen kaynak
aparatları ile yapılan çalışmalarda, alınacak olan tedbirlerden değildir?
A)Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri
bulundurulmayacaktır.
B)Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak,tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı
yağlanmayacaktır.
C
C)Gaz tüpleri, çalışma anında mutlaka yatay bir şekilde olacak ve sıkıca herhangi bir yere
bağlanmış olacaktır.
D)Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve
gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.
1153)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Asetilen üretim cihazlarında bulunan ve
cihazın güvenliğini sağlayan sulu geri tepme güvenlik tertibatının su
seviyesi ne kadar sıklıkla kontrol edilmelidir?
A
A)Her kaynak işleminden önce
B)On beş günde bir kere
C)İki ayda bir kere
D)Ayda bir kere
1154)(MAYIS 2013 A SINIFI) Bir elektrik kaynak makinesinin boşta
çalıştırılması esnasında oluşan voltaj aralığı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
D
A) 20-30 V
B) 45-75 V
C) 55-120 V
D) 65-100 V
bu sayı farklı farklı geçiyor nette
1155)(MAYIS 2013 B SINIFI) Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli
maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarımişleriyle ilgili yapılması
gerekenlerden hangisi yanlıştır?
A)Vanalar kapatılıp kilitlenmelidir.
B
B)Boru ve kanallar en az % 50 oranında boşaltılmalıdır.
C)Çıkan gaz veya buharın dağılıp kaybolması beklenmelidir.
D)Oksijenli kaynak veya kesme işleri yapıldığı hâllerde borular yıkanmalı ve gerektiğinde
kaynar su veya buhar geçirilmelidir.
1156(MAYIS 2013 B SINIFI)
I- Kap temizlenmeli
II- İçi soygaz veya su ile doldurulmalıdır.
III- Patlama riskine karşı uygun göz koruyucu su kullanılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi kapalı kapların kaynakla birleştirilmesinden önce
dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
D
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III
1157)(MAYIS 2013 B SINIFI) Oksijenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A
A)Oksijen, yanıcı gazlardan en az 2 m uzakta depolanmalıdır.
B)Depo ve kullanım yerlerinde iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.
C)Yağ, gres ve ziftli malzemeler ile temas ettikleri zaman infilak ve yangına neden olurlar.
D)Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hâllerde, borular yıkanmalı ve
gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilmelidir.
PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ
1158)Çalışma yaşamında stresin kurumsal düzeydeki
sonuçlarından hangisi yanlış verilmiştir?
B
A) İşe Devamsızlık (absenteeism)
B) Hoşnutsuzluk
C) Çalışan Devir Hızı (turnover)
D)Performans Düşüklüğü
Diğerlerine ilave olarak
**Yabancılaşma da var
1159) Bir kurumda sürekli olarak stres altında çalışmak çalışanların
kurumla bütünleşmesini ve iş doyumunu engeller.aşağıdaki kavramlardan
hangisidir?
C
A) İşe Devamsızlık (absenteeism)
B) yabancılaşma
C) Çalışan Devir Hızı (turnover)
D)Performans Düşüklüğü
Kişisel stres yönetimi:
*gevşeme
*egzersiz
*diyet
*davranış değişiklikleri
Örgütsel stres yönetimi:
*denetim
*katılım
*çalışma ekiplerine sorumluluk
*esnek çalışma programları
1160)hangisi kişisel stres yönetiminde yer almaz?
C
A)gevşeme
B)egzersiz
C)katılım
D)diyet
1161)
I. Çalışanın yetenek ve eğitiminden yararlanılamadığı durum
II. Çalışanın işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediği durum
III. Çalışanın birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesinin istendiği durum
Hangisi doğrudur?ÖNEMLİ
C
A)Rol yetersizliği - Rol çatışması - Rol belirsizliği
B)Rol çatışması - Rol belirsizliği - Rol yetersizliği
C)Rol yetersizliği - Rol belirsizliği - Rol çatışması
D)Rol belirsizliği - Rol çatışması - Rol yetersizliği
Rol belirsizliği: İşçi işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar.İşte amaçlar,
beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik bu durumu destekler. Bu sorunu yaşayan
işçilerde iş doyumunun azaldığı, işe bağlı gerilimin arttığı ve sıklaştığı, özgüvenin azaldığı,
içgüdüsünün azaldığı kan basıncının ve Kalp hızının arttığı, depresyonun sıklaştığı ve işten ayrılma
eğiliminin arttığı görülmüştür.
Rol çatışması: İşçiden değerleriyle çatışan bir rolü ya da birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesi
istendiğinde ortaya çıkar. Çatışma arttıkça iş doyumu azalır, iş gerilimi ve kalp hızı artar. Kalp
hastalıklarının ve ülserlerin rol çatışması olan kişilerde arttığı gösterilmiştir.
Rol yetersizliği: Örgütün işçinin yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda
ortaya çıkar.İş doyumunu azaltır, gerilimi artırır.
1162) Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği İşyeri ortamı ve iş çevresi bakımından:
bakımından strese yol açan özelliklerden
değildir?
D
A)Vardiyalı çalışma
B)Monoton iş
C)Değişmez çalışma saatleri
D)Liyakate uygun yükselme olanağı
**Kariyer gelişimi: Kariyerin durgun,
belirsiz ve yetersiz olması, düşük ücret,
güvencesiz iş, işe verilen toplumsal
değerin yetersizliği
**işyerinde kişiler arası ilişkiler: Sosyal ve
fiziksel yalıtılmışlık, kişiler arası çatışma,
üstlerle ilişkilerdeki kopukluk, sosyal
desteğin yetersizliği
** İş yükü ve hızı: Zaman baskısı, iş
hızını denetleyememe, aşırı
yüklenme
**Görev tanımı:Tek düze, tekrarlayıcı,
parçalanmış ve anlamsız iş, iş ve işte
gelecek belirsizliği
**Karar serbestisi ve denetim: Katılımın
yetersizliği, iş üzerinde denetimin
olmaması
**Çalışma süresi:Vardiyalı çalışma, uzun
belirsiz veya kesintisiz çalışma saatleri,
asosyal çalışma süreleri
** Örgütsel kültür ve işlev: İletişim, sorun
çözme ve kişisel gelişim olanaklarının
yetersizliği, örgütsel amaçların belirsizliği
**işin içeriği bakımından: iş çevresi ve
ekipmanlar:Tesis ve ekipmanların
güvenilirliği, işe uygunluğu ve
ulaşılabilirliği, bakını ve onarımı ile ilgili
sorunlar
**Örgütsel rol: Rol belirsizliği ve
çatışması, sorumluluk
1163) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde psikososyal etkenlerin
oluşturduğu davranışsal sorunlardan değildir?
A) Fazla ya da az yemek yeme
B
B) Deri döküntüleri
C) Sigaraya aşırı düşkünlük
D) Uykusuzluk
Fizyolojik sorunlar: Kalp atışlarının artması, çarpıntı, hipertansiyon, nefes darlığı, göğüs
ağrısı, boğazda yutkunma güçlüğü, ateş basması, titreme, baş dönmesi, baş ağrısı, migren ve
kronik baş ağrıları, rnide ve kaslarda gerginlik,hazımsızlık, kireçlenme, yorgunluk, cinsel
iktidarsızlık, şeker hastalığı, egzama, sedef hastalıkları, saç ve kıl dökülmesi
Zihinsel ve duygusal sorunlar:Stres ve gerilim fazla enerji tüketmeye neden olduğu için bir
süre sonra birey kendisini zayıf,güçsüz, her an kötü bir şey olacakmış duygusunu yaşayan, nedeni
belirsiz yoğun bir endişe duyan, uykusuzluk çeken,sinirli ve çabuk heyecanlanan bir kişi
durumunda hissedebilir. Dikkatini toplamakta güçlük çekebilir, hafıza sorunları yaşayabilir ve
öğrendiği konuları unuttuğu endişesine kapılabilir.
• Davranışsal sorunlar; İçe kapanma, uykusuzluk, uyuma isteği, iştahsızlık, yemede artış,
konuşma güçlükleri, bir maddeye(sigara, alkol vb) aşırı düşkünlük, sakarlık,
1164) Aşağıdakilerden hangisi ani tükenme
sendromuna bir örnek olarak verilebilir?
A)Enerji kaybı
B)Ani kaygılanma
C) Diğerlerine karşı negatif tutum
D) Karoshi
D
1165)hangisi stres sonucu bireylerde ortaya çıkan psikolojik
sonuçlardan biri değildir?
Stresin yol açtığı fizyolojik rahatsızlıkların
A) Endişe
başında
B)Tükenme
C) Depresyon
kalp hastalıkları,
D) Çatışma
yüksek tansiyon,
migren,
ülser ve kanser gelmektedir.
Stresin sonucunda bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçlardan en belirginleri ise
endişe,
depresyon,
uyku problemleri,
psikolojik yorgunluk ,
tükenme
1166) Hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde,
gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun,diğerlerine psikolojik yollardan
uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.psikolojik şiddet, baskı, kuşatma,
taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelmektedir.tanımda
geçen aşağıdakilerden hangisidir?
D
A) Depresyon
B) Stres
C) Gerilim
D)Mobbing
1167)(ARALIK 2013 A SINIFI)Psikososyal riskler sağlığı doğrudan (fiziksel)ya
da stres aracılığı ile dolaylı (davranışsal,akıl sağlığı vb.) olarak etkileyebilirler.
Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir?
D
A) Kalp krizi
B) Mide hazımsızlığı
C) Eklem ağrıları
D) Yorgunluk
1168)(ARALIK 2013 B SINIFI) İşyeri hekimleri, işin yürütümünde
ergonomikve psikososyal riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini
dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki
stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla yükümlüdür?
B
A)Fiziksel ve bilimsel
B)Fiziksel ve zihinsel
C)Zihinsel ve bilişsel
D)Bilişsel ve sezgisel
1169(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik taciz
olarak adlandırılamaz?
C
A) Yıldırma
B) Pasifize etme
C) Fiziksel şiddet
D) İşten uzaklaştırma
1170)(ARALIK 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Psikolojik Tacizin
(Mobbing)Önlenmesi Genelgesi`nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen ‘kasıtlı ve sistematik olarak belirli
bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve
saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması,yıldırılması ve
benzeri şekillerde ortaya çıkan.............’ önlenmesi, gerek iş sağlığı ve
güvenliği, gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.”
cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
A
A)psikolojik tacizin
B)sosyo - politik manzaraların
C)psiko - kozmatik yüzleşmelerin
D)sosyal - kültürel terbiye zedelenmesinin
1171)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi
psikososyal yönden riskli işler arasında değildir?
D
A)Vardiyalı işler
B)Parça başı işler
C)Esnek çalışılan işler
D)Rotasyonla çalışılan işler
1172)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi psikososyal
etmenlerin ölçümünde kullanılabilir?
C
A) Fizik muayene
B) Tükenmişlik ölçeği
C) Performans ölçeği
D) Memnuniyet ölçeği
1173)(MAYIS 2013 B SINIFI)Çalışma hayatında psikososyal sorunlar
konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
A)Çalışanlar arasında iletişimi artırır.
B)İşe devamsızlığın sık bir nedenidir.
C)Monoton işlerin yapıldığı işyerlerinde daha sık görülür.
D)Nedenleri arasında işyerinde karar süreçlerine katılmamak da vardır.
1174)(MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal
risk etmenleri arasında değildir?
C
A) Çalışma ortamı
B) Çalışma süresi
C) Cinsiyet
D) Ücret
1175)(21 Ekim 2012 A SINIFI )Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin ortaya
çıkmasında psikososyal risk etmenleri rol almamaktadır?
C
A)Gastrit
B)Depresyon
C)Karaciğer sirozu
D)Koroner kalp yetmezliği
1176)(21 Ekim 2012 b SINIFI )İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başka
kişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve davranışlarla
taciz ettikleri; kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları sürece
ne denir?
A
A) Mobbing
B) Kavga
C) Stres
D) Gerilim
1177)(13 Mayıs 2012 A SINIFI )Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal
yönden etkili organizasyonel etmenler arasında değildir?
B
A)İşyerinin yönetim şekli
B)A tipi kişilik yapısı
C)İşyerinin ücret politikası
D)İşyerinde vardiya varlığı
1178)(13 Mayıs 2012 B SINIFI )Ülkemizdeki mevzuatta risk
değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi Yer almaz?
A) Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda risk değerlendirmesi
asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile maruziyet derecesi dikkate alınarak
yapılmalıdır.
B) Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin değerlendirmesi
yapılmalıdır.
C
C) Psiko-sosyal risk faktörleriyle ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
D) Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
1179)İSGB'ler ve OSGBler çalışma ortamı gözetimi ve sağlık gözetimi ile
ilgili kayıtların yer aldığı yıllık değerlendirme raporunu aşağıdakilerden
hangisine göndermekle yükümlü değildirler?
D
A)işverene
B)İş sağlığı ve güvenliği kuruluna
C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
D)Sağlık Bakanlığı'na
1180) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre çalışma ortamının gözetimi
kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?
C
A) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun
B)İşveren vekilinin
C)İşyeri hekiminin
D)İşverenin
1181)Çalışma ortamı gözetimi açısından hangisi yanlıştır?
A)Yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gerekir.
B)çalışma ortamında ölçüm yapılması ile o ortamdaki kişilerin hepsinin etkilenmesi
durumu hakkında bilgi edinilir.
C)Çalışma ortamı değerlendirilmesinde elde edilen bulguların düzenli olarak
kaydedilmesi bilimsel çalışmalar için uygun bilgi kaynağıdır.
D
D)biyolojik ve psikolojik değerlendirme yapılması ortam ölçümü yapılmasına göre
daha kolay ve ucuzdur.
1182)kimyasal ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde
yoğundur?
A
A)TEKSTİL
B)DEMİR ÇELİK
C)BOYA
D)İNŞAAT
1183)Türkiye’de standart olarak kabul edilen toz ölçer hangi esasa
dayanmaktadır?
C
A)elektrostatik
B)mekanik
C)gravimetrik
D)optik
1184) Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamının gözetimi kapsamında
yapılması gereken ortam ölçümlerinden biri değildir?
B
A)Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü
B )Baca gazı emisyon ölçümü
C)İşyeri havasında toz ölçümü
D)Termal konforşartların ölçümü
Baca gazı emisyon ölçümü çevre mevzuatı kapsamında
yapılması gerenken bir ölçüm olup ortam ölçümü değildir.
HASTALIKLAR
1185)Aşağıda verilen kimyasal madde ve yaptığı kanserden hangisi yanlış
verilmiştir?
B
A) İyonizan radyasyon -Lösemi, akciğer, deri, kemik
B) Ultraviyole ışın -Akciğer
C) Benzen- Lösemi, akciğer
D) Asbest- Akciğer, mezotelyoma, sindirim sistemi
Diğer doğru cevaplara ilaveten.toplu veriyorum
Madde
Amino bifenil
Arsenik
Benzidin
Kadmiyum
Katran
Krom
Naftil amin
Nikel
Vinil klorür
Ultraviyole ışın
İlişkili kanser türü
Mesane
Akciğer, deri
Mesane
Prostat
Deri, akciğer
Solunum yolları, sinuslar
Mesane
Akciğer, solunum yolları
Karaciğer, anjiyosarkom
Deri
1186)Aşağıda verilen iş kolu-kanser türü-etken maddesinden hangisi yanlıştır?
İş kolu................kanser türü............ etken maddesi
D
A) Madencilik....Deri, akciğer, lösemi....Arsenik, radon, asbest
B) Metal endüstrisi..... Solunum yolları, akciğer......Arsenik, krom ve nikel bileşikler
C) Tarım, orman, balıkçılık........ Deri, akciğer, dudak ..........Ultraviyole, arsenikli pestisid
D) Ulaştırma, gemi yapımı........ Deri, skrotum ..........Polinükleer aromatik hidrokarbon
**Petrol endüstrisi.... Deri, skrotum .....Polinükleer aromatik hidrokarbon
** Ulaştırma, gemi yapımı ....Akciğer, mezotelyoma ....Asbest
1187)Darbe gürültülerin üst seviyesi kaç dB’i aşamaz?
A
A)140 dB
B) 95 dB
C)87 dB
D)85 dB
KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
*çelik halatların emniyet katsayısı: 6
*Bağlantı Zincirlerinin Güvenlik Katsayıları: 5
*Sapan ve Zincirlerin Güvenlik Katsayıları: 4
*İp Halatların Güvenlik Katsayıları: 3
* flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı
* halatta son olarak 2 sarım kalmalı
* kabul edilen en eğır yükün 1,25 katını kaldırmalı
* çelik halat, zincir, kanca: 1 yılda kontrol edilmeli
* 5 ton ve üzeri raylı vinçleride 2 fren bulunacak
* operatör 1 kişiden işaret alacak, dur komutunu da herkesten
*takoz konulacaksa takoz tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde olacak
*çelik halatların aşınması kopması: halatın 1-3 metresi kesilecek
* zincilerde: baklalar boyuna uzaması %5 i geçmişse ve bakladaki aşınma bakla
kalınlığının 1/4 ünü geçmişse zincirler kullanılmaz
1188) Üzerine halat sarılan tamburlarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A)Tamburun flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını
önleyecek şekilde yapılmalıdır.
B)Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
C)Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden önce
kaldırma halatları,tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır.
D)Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az tek
sarım halat kalmalıdır.
** Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını önleyecek
şekilde yapılmalıdır.
**Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
**Kaldırma makineleri ve araçların tamburları, kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın
çap, nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılmalı ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı
olmalıdır.
**Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı ve yük tutma elemanı en alt seviyede
bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat bulunmalıdır.
** kaldıraç kolu bırakıldığında, yükü askıda tutabilmek için, tambur mili üzerine güvenlik
mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir vida
konulmalı ve yüklerinin indirilmesini ayar ve kontrol etmek için bir fren tertibatı
bulunmalıdır.
1189)Kaldırma makinelerinde kullanılan tel halatların özelliklerine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A) Halat uç bağlantıları uygun yapılmalıdır.
B)Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
C)Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
D)Kesinlikle yağlanmamalıdır.
*Yüklerin keskin kenarlı köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır.
* Halat eklemeleri uygun yapılmalıdır.
*Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
*Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
* Uygun yağ ile belirli periyotlarda yağlanmalıdır.
1190)Halatlarda, halat çapındaki incelme oranına göre halatın
değiştirilmesi gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
A) Çapı 10 mm ye kadar olan halatlarda 0.5 mm olursa
B) Çapı 19 mm'ye kadar olan halatlarda 1 mm olursa
C) Çapı 22-28 mm arasında olan halatlarda 1,5 mm olursa
D) Çapı32-38mmarasındaol anıhalatl arda2mm olursa
1191) Kaldırma makinelerinde kullanılan zincirlerin avantajlarından hangisi
yanlış verilmiştir?
C
A) iyi bir verime sahiptirler.
B)daha küçük boyutlardaki elemanlar üzerinde çalışabilirler.
C) ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar.
D) Fazla bakıma ihtiyaç duymazlar.
Avantajları: (şıklara ilaveten)
* Çeşitli ortamlarda (sıcak, tozlu, kirli, rutubetli vb.) iyi bir calışma kabiliyeti gösterirler.
Dezavantajları:
* ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar.
*Gürültülü çalışırlar.
*Çalışma hızları sınırlıdır.
• Aşırı yükte veya zayıflama sonucu belirti göstermeden aniden koparlar.
1192) Yükün iki veya daha fazla vinç ile kaldırılması zorunlu ise
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
B
A) Vinçlerin bom yüksekliği, halat boyu ve kapasiteleri aynı olmalıdır.
Doğrulara ilaveten
B) En az iki işaretçiden işaret alınmalıdır.
C) Tamburda en az iki sarım halat kalmalıdır **İşlerin, deneyimli eleman nezaretinde
yapılmalıdır.
D) Yüklü olarak hareket ettirilmemelidir.
**Tek bir işaretçiden işaret alınmalıdır.
1193) Açık kapların üzerinde köprü ve geçit yapılmayacak, taşıma aracı
geçirilmeyecektir. Ancak o kap için gerekli kaldırma araçları ile bunların
bakımı için gerekli köprü ve merdivenler bulunabilecek ve bunların genişliği
.......................santimetreden dar olmayacaktır.
C
A)15
B)30
C)45
D)60
1195)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbirleri ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?önemli
A
A) birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinesi operatörü, bağlayıcı,
sapancı veya diğer görevlilerin hepsinden işaret alacak ve işaretçiler, operatör tarafından
kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
B) Kaldırma makinelerinin operatörleri, özellikle eritilmiş maden potaları veya elektrikli
mıknatıslarla taşınan parçaları ve benzeri tehlikeli yükleri, çalışanlar üzerinden
geçirmeyeceklerdir.
C) Kaldırma makinelerinin yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya
sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını
kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları, yeter bir yükseklikte
tutacaklardır.
D) Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme halinde iken, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak
yüksekte bırakılmayacak, bunlar ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için
yapılmış platformlar üzerine indirilecektir.
(D şıkkı tek başına soruldu)
Bir kaldırma makinesinde birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma
makinesi operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret
alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır
1196)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbirleri ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A
A) Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri sürekli açık olacak dışarıdan gelecek tehlikelere
karşı operatörün ikazı ile kapatılacaktır.
B) Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli
kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş
halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
C) Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün
en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden
veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına
eşit olacaktır.
D) Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri
rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar
bulunacaktır.
Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş
görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak
ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.
1197)Kaldırma araçlarından vinçlerle ilgili emniyet tedbilerinden hangisi
yanlıştır?
A) Vinç kabin geçitlerinin köprü üzerinde güvenle geçmeleri sağlanamadığı hallerde,
vinç köprüsünün her iki başına ve köprü geçitlerine dikey vaziyette en az 40
santimetre genişliğinde sağlam yapılı, uygun şekilde korunmuş geçit veya sahanlıklar
yapılacaktır.
B) Tek raylı vinçlerin geçtikleri yollar, serbest tutulacak ve bu yollar, çizgilerle açıkça
belirtilecektir.
C) Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit
tesisler arasında 180 santimetreden az açıklık bırakılmayacaktır
D
D) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak
serbest tutulacak ve buralar en az 150 santimetre eninde olacaktır
Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak
serbest tutulacak ve buralar
en az 75 santimetre eninde olacaktır
1198)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden
hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir elektrikli
ve bir mekanik fren bulundurulacaktır.
B) Zincirler özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında ve bakla
veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde, bunlar
kullanılmayacaklardır
C
C) Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını
stop durumuna ve ana şalterleri de kapalı duruma getireceklerdir
D) Açık havada çalışan raylı vinçlerde, yük kancasını sürekli olarak aydınlatabilecek ve
vinç üzerine bağlanmış lambalar bulunacaktır
Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda
tertibatını stop durumuna ve ana şalterleri de açık duruma getireceklerdir
1199)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A)Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya civatalarla
tutturulmayacaktır
B) Kaldırma ve bağlama zincirleri, kullanılmadıkları zaman, uygun kancalara asılacak ve
bunların paslanması önlenecek, ezilmelere ve korozif maddelerin etkilerine karşı
korunacaktır.
C
C) Çelik halatların güvenlik kat sayısı 4 den aşağı olmayacak ve halatların ek yerleri,
halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır.
D) Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının
gevşemesi gibi hallerde, halatın 1-3 metresi, uygun şekilde kesilecek ve halatın başları,
yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.
Çelik halatların güvenlik katsayısı
6
olacak
1200)Seal özel çelik halatlarda 1 metre boyunca dayanımlarında %
kaçlık kayıp varsa kullanılmayacaktır?
A
A) % 12
B) %15
C) % 20
D) % 25
**özel çelik halatların 1 metre boyunca dayanımlarını, aşağıda
gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır.
7 telli çelik halatlarda % 12,
19 telli çelik halatlarda % 20,
37 telli çelik halatlarda % 25,
61 telli çelik halatlarda % 25,
Seal özel çelik halatlarda % 12,
Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15,
Nuflese özel çelik halatlarda % 20.
1201)Forklift kullanımına iliskin aşağıdaki özelliklerden hangisi
yanlıştır?1201)
A)Forkliftler, G sınıfı sürücü ve operatör belgesi olan kişiler tarafından
kullanılmalıdır.
B)Forkliftte operatör harici personel bulunmamalıdır.
C
C)Forkliftler, altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir
D)Forkliftler, kapasitesi dışında kullanılmamalıdır.
yeni yönetmeliğe göre 1 yıl oldu( eskiden 3
aydı)
1202)Kaldırma makinesi operatörü,
aşağıdaki işaretlerden hangisini her kim
tarafından verilirse verilsin yerine
getirmelidir?
B
A) indir
B) Dur
C) Kaldır
D) Yürüt
1203)Vinçlerde taşıma kabininin düşme riski , alınan güvenlik önlemleri
ne rağmen önlenemiyorsa, aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha
uygun olur?
A
A)Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı kullanılmalıdır.
B)Gözetim altında çalışılmalıdır.
C)Tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenmelidir.
D)Kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenmelidir.
1204)(ARALIK 2013 A SINIFI)Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik
kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C
A) Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen
yükün
en az 5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur.
B) Yere sabitlenmiş olan kule vinçlerin her 3 yılda bir kararlılık deneylerinin yapılması
zorunludur.
C) Makine mühendisleri istif makinelerinin periyodik kontrollerini yapabilir.
D) Asansörlerin periyodik kontrolleri azami iki yılda bir elektronik mühendislerince
yapılacaktır.
A nın doğrusu... Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları,
beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda
tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
Bnin doğrusu.. Kararlılık deney yükü: Kaldırma kapasitesi x 1.25 ‘tir. Yılda bir
Dnin doğrusu.... Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
kısmında bazı sorular verildiğinden burada paylaşılmayanları ekliyorum
1205)(ARALIK 2013 A SINIFI)Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik
kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C
A) Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan
edilen yükün en az 5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek
güçte olur.
B) Yere sabitlenmiş olan kule vinçlerin her 3 yılda bir kararlılık deneylerinin yapılması
zorunludur.
C) Makine mühendisleri istif makinelerinin periyodik kontrollerini yapabilir.
D) Asansörlerin periyodik kontrolleri azami iki yılda bir elektronik mühendislerince
yapılacaktır.
A nın doğrusu... Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları,
beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda
tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
Bnin doğrusu.. Kararlılık deney yükü: Kaldırma kapasitesi x 1.25 ‘tir. Yılda bir
Dnin doğrusu.... Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
1206)(MAYIS 2013 A sınıfı)Bir seal özel çelik halatının kullanılamaması için 1
m boyunca dayanımını yüzde kaç oranında kaybetmiş olması
gerekmektedir?
D
A) % 9
B) % 10
C) % 11
D) % 12
Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli
olarak serbest tutulacak ve buralar en
az 75 santimetre eninde olacaktır
1207) )(MAYIS 2013 A sınıfı) Köprü ayaklı
gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve raylar
en az kaç cm eninde olmalıdır?
C
A) 55
B) 65
C) 75
D) 85
1208) (MAYIS 2013 A sınıfı) 5 ton veya
daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde
olması gereken fren çeşitleri ve sayıları
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
D
A)1 elektrikli fren
B)2 mekanik fren
C)1 mekanik fren
D)1 elektrikli fren ve 1 mekanik fren
1209)(MAYIS 2013 A sınıfı) Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik
katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükünen az kaç katına
eşit olmalıdır?
A
A) 4
B) 3,5
C) 3
D) 2,5
Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü),
taşıyacakları yükün en az; el ile çalıştırılanlarda 3
mekanik olarak çalışanlarda 4
katına,
katına
erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli
yükleri taşıyanlarda ise, 5
katına eşit olacaktır.
1210)(MAYIS 2013 B sınıfı)
I- Zincirlerde düğüm ve büküm olmayacaktır.
II- Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya
cıvatalarla tutturulmayacaktır.
III- Sert ve kesici köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle zincirler arası, uygun
yastıklarla beslenecektir.
Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde dikkat edilmesi gereken
hususlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak sıralanmıştır?
D
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III
1211)(MAYIS 2013 B sınıfı)Bir nuflese özel çelik halatın kullanılmaması
için 1 m boyunca dayanımını en az yüzde kaç oranında kaybetmiş olması
gerekmektedir?
B
A) % 15
B) % 20
C) % 25
D) % 30
1212)(MAYIS 2013 B sınıfı)10 ton yük kaldıran raylı vinçlerde toplam kaç
fren bulundurulmalıdır?
C
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
1213)(2012 A SINIFI) Kaldırma makinelerinin çelik halat üzerindeki
kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az
kaç tam devir yapacak boyda halat sarılı olmalıdır?
B
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
1214)(2012 B SINIFI)kaldırma ve bağlama zincirlerin boyu ne kadar
uzadığında değiştirilmelidir?
D
A) % 2
B) % 3
C) % 5
D) % 5’den fazla
1215) (2012 B SINIFI) kaldırma işlerinde kullanılan ip halatların güvenlik
kat sayısı en az ne olmalıdır?
A
A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1216) Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
C
A) Motorlu arabaların operatör platformlarının üstleri ve kenarları, demir veya çelikten
yapılmış sağlam boru korkuluklarla korunacaktır.
B) Parlayıcı sıvıların veya gazların yüklü bulunduğu vagonlar, boşaltma veya doldurma
rampalarında bulunduklarında, bunlar ve bağlantı boruları topraklanacaktır.
C) Motorlu araçlarda kısa devreden dolayı yangın çıkacak olursa alternatörün kablosu
çıkartılacaktır
D) Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar üzerine çıkmaları, operatörler
tarafından önlenecektir
Motorlu araçlarda kısa devreden dolayı yangın çıkacak olursa Bataryanın kutup başı
bağlantısı çıkartılacaktır
1217) Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için verilenlerden
hangisi yanlıştır?
D
A)diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacaktır.
B) işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olcaktır.
C) aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır.
D)En az 85 dB gürültü sağlayacaktır
1218)Loder ve forklift operatörlerinin sahip olması gereken sürücü ehliyeti
aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) B sınıfı
B) G sınıfı
C) F sınıfı
D) A sınıf
1219) ”Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin
devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için” alınması gerekli
aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğru değildir?
B
A)Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan işçiler
için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak
B) Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği 50'yi cm geçmemelidir
C)Forklift devrilmeyecek yapıda olacak
D)Sürücü için kabin olacaktır.
Forklift ile çalışırken :
* İş makinesinde operatör harici personel bulunmamalıdır.
*Operatör mutlaka periyodik aralıklarla dinlenmeli, bu esnada makine kontrol edilmelidir.
*Gece çalışmalarında gerekli aydınlatma sistemi bulunması gerekir,
*iş makinesi ikaz lambası yandığı zaman iş makinesi stop ettirilmelidir
* Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği 30'yi cm geçmemelidir.
*Meyilli alanlarda yükleme yapılmamalıdır.
* Akülü forklifllerin akü bakımı günlük olarak yapılrnalıdır.
1220) Bir iş makinesi park edileceği zaman dikkat edilmesi gereken
hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B
A)Kepçe ve bağlantı yere indirilmelidir.
B)Geri vitese alınmalıdır.
C)Motor kapatılmalıdır.
D)Parkfreni çekilmelidir.
iş makineleri park edileceği zaman dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
*Vites boşa alınmalıdır,
*Anahtar alınmalıdır.
*Düz yerde park edilmelidir.
*Eğimli sahada dikey açıda park edilmelidir
* Eğimli yerde park edilmesi zorunlu olduğunda tekerlekler bloke edilmelidir.
1221)(2012 A SINIFI) Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş
güvenliği yönünden yapılması yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
B
A)Şantiye hız sınırına uyulmalıdır.
B)Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır.
C)Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır.
D)Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine
dikkat
etmelidir.
EL ALETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1222)Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış
verilmiştir??
D
A) Elektrik el aletleri kendi özel gayeleri için, doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde,
aşırı zorlamalara başvurulmadan kullanılacaktır
B) Elektrik işlerinde kullanılan penseler, karga burunlar, tornavidalar ve benzeri el aletleri,
uygun şekilde yalıtılmış ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik
araçlarının sapları, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olacaktır.
C) Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir
maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacak ve bu aletlerin üzerlerinde,
devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri
(enterüptör) bulunacaktır.
D) Elektrikli matkap, testere ve taşlarına çarkları gibi döner aletleri kullananlar eldiven
giymelidir
Elektrikli matkap, testere ve taşlama çarkları gibi döner aletleri kullananlar,
eldiven, kravat, kolye gibi aksesuarlar takmamalı ve bol elbiseler giymemelidir
1223) Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış
verilmiştir??
A
A)İnşaat şantiyelerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve
sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen elde edilen gerilim ile çalıştırılacak
veya özel olarak imal edilmiş, tek yalıtkanlı olacaktır.
B) Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız bir elektrikli el
aleti bağlanacaktır
C) Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli
el aletleri kullanılmayacaktır.
D) Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafından kontrol edilecek,
topraklanması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu bozuk
olanlar kullandırılmayacaktır.
İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük
gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı
transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki
yalıtkanlı olacaktır.
1224)El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit
olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada
bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en az
....................... santimetre yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır.
B
A)1
B)2
C)3
D)5
1225)Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış
verilmiştir??
B
A) El aletlerinin su verme veya bilenmesi ile bakım ve onarım işleri, kalifiye işçiler
tarafından yapılacak ve bunların sivri veya keskin uçları, kullanılmadıkları zaman uygun
şekilde korunacaktır
B) Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve benzeri
aletler kullanılacaktır
C) Normal kollu anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerleri takılarak
uzatılmayacak ve anahtarlar, çekiç olarak kullanılmayacaktır
D) Penseler, tel makasları ve kıskaçları ile gergin tel, yay veya benzeri teller kesilirken,
telin kesilen uçlarından biri uygun şekilde tespit edilecektir
Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve
benzeri aletler kullanılmayacaktır.
1226)Eğelerle çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
C
A)Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalıdır.
B)Eğeler sapsız kullanılmamalıdır.
C)Eğe talaşları üflenerek dikkatlice temizlenmelidir.
D)Eski eğelerden keski veya kalem gibi aletler yapılmamalıdır.
Eğelemede titreşim olmaması için iş parçası mengeneye bağlanmalıdır.
* Eğe talaşları üflenerek değil, fırça ile temizlenmelidir.
*Eğe mengenede bağlı olan işin üzerinde bırakılmamalıdır,
* metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir tutacakları
olmalı ve bunlar sapsız olarak kullanılmamalıdır.
* Eğe ve törpüler; sandık açma, çivi sökme veya sert bir cisme vurma
işlerinde kullanılmamalıdır.
*Eski eğelerden keski, kalem veya zımba gibi aletler yapılmamalıdır.
BAKIM - ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1227) hangisi bakım ve onarım islerinin hedefleri arasında ver
almamaktadır?
D
A)Sistemin ömrünü uzatmak
B)Arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmasını önlemek
C)Sistemin arızasız ve problemsiz çalışmasını sağlamak
D)Kazalardan sonra gerekli tedbirleri almak
Bakım ve onarım hizmetleri; makine, tezgâh ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve
problemsiz olarak çalışması; beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya
çıkmaması; istenmeyen olaylar, kazalar, yaralanmalar, malzeme hasarları ve zaman
kayıplarının oluşmaması için yapıları planlı ve düzenli çalışmalardır.
1228)Titreşim analizi, yağ analizi, sıcaklık analizi gibi yöntemleri kullanarak makine ve
ekipmanlardaki arızaları sorun yaratacak hale gelmeden önce tespit ederek muhtemel
arızaları önlemeyi hedefleyen bakım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) Periyodik bakım
B) Kestirimci bakım
C) Acil bakım
D)Önleyici bakım
Periyodik bakım(koruyucu bakım): Bu bakım yönteminde, Önceden belirlenen bir zaman
periyodunda makine parçalarının bakım ve onarımları yapılmaktadır. Düzenli olarak makine
üzerindeki bütün donanımlar gözden geçirilmekte ve tespit edilen arızalar giderilmektedir.
Proaklif bakım (önleyici bakım): amaç,makinelerin arızalarını ortaya çıkarmak değil,
başlangıçta arızanın ortaya çıkmasını önlemektir. Burada tasarımda, yağlama sistemlerinde ve
işletme şartlarında yapılacak değişiklikler
ile arıza sebepleri ortadan kaldırılır.
Kestirimci bakım (uyarıcı bakım): Avantajları şunlardır:
* Bakım süreleri azalır.
*Zamanla oluşan küçük arızaların büyüyerek daha büyük sorunlar oluşturmasının önüne geçilir.
*Makinelerde oluşabilecek önemli arızalar en alt seviyeye iner.
*iyi durumdaki makineler gereksiz yere durdurulmamış ve zaman kaybı yaşanmamış olur
* Üretim kaybı oldukça azalır
1229) Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün
merdivenlerin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
C
A)Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.
B)basamakların genişlikleri en az 13 santimetre olacaktır.
C)eğimleri 45 dereceyi geçmeyecek
D)uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55 santimetreden dar olmayacaktır.
eğimleri
60 dereceyi geçmeyecek
1230)hangisi bakım ve onarım ekibine yeterli düzeyde verilecek
eğitimlerden biri değildir?
C
A) İşyerinde bulunan makineler ve bunların tehlikeleri
B) Bakım işlerinde uyulacak kurallar ve çalışma izni
C) Kaza istatistikleri
D) Kullanılması gereken kişisel koruyucular
Doğru şıklara ilaveten;
*Makinelerin korunma ilkeleri,
*Elektrik ve mekanik güvenlik,
* Bakım ve onarım sırasında takip edilecek yöntemler
1231)hangisi bakım ve onarım işlerindeki kazaların nedenlerinden
değildir?1231)
C
A) Çalışma ortamının uygun aydınlatılmaması
B) İşe başlamadan önce gerekli tedbirlerin alınmaması
C) Çalışmaların aceleye getirilmeden ve planlı yapılması
D) İşin bitiminde daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin yerleştirilmemesi
Doğru şıklara ilaveten
* Bakım ve onarımın acele ettirilmesi
* Bakım ve onarımın planlı yapılmaması
*Gerekti yerlerden izin alınmaması
*İzin veren makamların gerekli tedbirleri almaması
*Uzman kişilerin veya ekiplerin bulunmaması veya ekiplerin
yetersiz olması
*Çalışma esnasında uygun tedbirlerin alınmaması
*Çalışma esnasında tesiste meydana getirilen değişikliklerin
operatöre izah edilmemesi
*Malzemelerin uygun kullanılmaması
1232)Kazanların bakım ve onarımıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A
A) Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım
yapılacaktır
B) Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa
ile kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır
C) Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan içine
girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkış stop valfları ile diğer
bütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır
D) Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi- asetilen kaynağı
yapılmayacaktır.
Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım
yapılmayacaktır.
Doğru şıklara ek olarak
* Bakım ve onarım için kazana girmiş olan bir işçiyi gözetleyecek ve gerektiğinde ona
yardım edecek diğer bir işçi kazan kapakları başında bekletilecektir
1233)Verilenlerden hangisi bakım ve onarım işleri için yanlıştır?
A
A) Transmisyon yatakları, paralel bir eksen üzerinde bulunacak, bakımlı olacak ve
hareket esnasında yağlanacaktır
B) Fırın ve ocaklarda çalışan işçilere işin özelliğine uygun kişisel korunma araçları
verilecek ve bakım ve onarım gibi nedenlerle fırın ve ocakların içine girilmeden önce,
sıcaklığı 50o C aşağıya düşürülecektir.
C) Koruyucular, ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve işin
bitiminde derhal yerine takılacaktır.
D) İşyerlerindeki bakım odaları günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır.
Transmisyon yatakları, paralel bir eksen üzerinde bulunacak, bakımlı olacak
ve hareket esnasında yağlanmayacaktır.
1234)Aşağıdakilerden hangisi bakım ve onarım işlerindeki elektrik
çarpması kazalarının nedenlerinden değildir?
B
A)Ortamın çok iletken olması
B)Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli olması
C)Sistemin enerjisinin kesilmemiş olması
D) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmaması
Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli olmaması
1235)Rutubetli ve iletken ortamlarda bakım ve onarım çalışmaları
yapılırken kullanılan aydınlatma cihazları hangi gerilimde olmalıdır?
D
A)120volt
B) 50 volt
C)32volt
D)24volt
1236) Bakım ve onarım işlerine ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi
uygun bir davranış değildir?
C
A)Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin
vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup
konulmadığını kontrol edecektir.
B)Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması
gerekiyorsa, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan
izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.
C)Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarımında gerekli önlemler
alınacaktır.
D)Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir.
Basınçlıyken asla onarım yapılmaz
1237)Verilenlerden hangisi bakım ve onarım işleri için yanlıştır?
A
A) Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak
bir devre kesme tertibatı bulunacak, devreden çıkarıldıktan sonra bunların, sıfırlanmış
olması hali devam edecektir.
B) Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makina ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek
ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya bunların açık
oldukları, uygun şekilde belirtilecektir.
C) Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi tamir ve bakımı veya çalışma yerinin
değiştirilmesi sırasında, makinalar şebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir
D) Gerilim altındaki kısımların bakım ve kontrolüne yarayan uygun geçitler yapılacak ve
bunlar yol olarak kullanılmayacaktır.
Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden
çıkaracak bir devre kesme tertibatı bulunacak, devreden çıkarıldıktan sonra
bunların, topraklanmış olması hali devam edecektir.
1238)Bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden hangisi
yanlıştır?
D
A) Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde tecrübeli ve
usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir
veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.
B) Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde
yapılacak bakım ve onarım işlerinde; işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet
kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve iş süresince tank veya depo
ağızlarında bir gözlemci bulundurulacaktır
C) Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve
onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör
tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.
D) İşyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo, su ile tamamen doldurulacak ve en az 24
saat kadar su verilmek suretiyle sürekli olarak karıştırılacaktır. Buhar veya akarsu
verildikten sonra, dipte toplanabilecek birikintiler, uygun şekilde temizlenecek ve depo, en
az 12 saat hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır.
en az 2 saat hava basma veya emme suretiyle
havalandırılacaktır.
1239)Daha önce benzin ve fuel oil gibi maddelerin depolanmış oluğu
kap, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile kaynak veya kesme yapılmalıdır?
ÖNEMLİ
C
A)Su ile yıkandıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır.
B)Kap boşaltıldıktan sonra kaynak İşlemi yapılmalıdır,
C)Boşaltılıp buharla temizlendikten sonra içerisine asal gaz doldurularak kaynak
İşlemi yapılmalıdır.
D)Doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde iki saat bekletildikten sonra kaynak İşlemi
yapılmalıdır.
Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya
oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile
temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol
edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile
doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş
verilecektir
1240)(ARALIK 2013 A SINIFI)İş ekipmanlarının bakım ve onarımı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A)İş ekipmanının tüm bakım ve onarımları kayıt altına alınır.
B) İş ekipmanlarının bakımları, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce
yapılabilir.
C) İş ekipmanlarının bakımları, işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılabilir.
D) Periyodik kontrol kapsamındaki test ve deneyleri yapılan iş ekipmanlarının günlük
veya haftalık muayenelerden geçirilmesine gerek yoktur
1241) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının
bakım veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi
değildir?
B
A)Türk standartları
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
1242)(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi iş
ekipmanının bakımıyla ilgili
Olarak yanlıştır?
A
A)Her koşulda elektronik ortamda bakım onarım kayıtlarının saklanması yasaktır.
B)Bakım işlerinin, istisnalar dışında, iş ekipmanı kapalı iken yapılması esastır.
C)Bakımla ilgili işlemler günü gününe makineye ait bakım defterine işlenir.
D)İş ekipmanının bakımının kapalı iken yapılamayacağı durumlarda bakım işleri
yürütülürken gerekli önlemler alınmalıdır.
1243)(ARALIK 2013 B SINIFI Tesisat ve ekipmanların periyodik kontrolleri ile
ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
A)Paratonerlerin periyodik kontrolü elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir.
B)Transformatörlerin periyodik kontrolü elektrik mühendisleri tarafından yılda bir yapılır.
C)Motopompların periyodik kontrolü makine mühendisleri tarafından yılda bir yapılır.
D
D)Havalandırma tesisatının periyodik kontrolü malzeme mühendisleri tarafından 7 yılda
bir yapılır
1244)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik
tedbirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği
hâllerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin
alındıktan sonra kaldırılacaktır.
B) Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde, bakım ve onarım sırasında boşa
alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır.
C) İş yerlerinde bakım ve onarım işleri, ilgili yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan
kesinlikle yapılmayacaktır.
D) Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır.
HEPSİ DOĞRU.. BU
SORU İPTAL EDİLDİ
1245)AĞUSTOS 2013 A SINIFI) bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde
kullanılan merdivenler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
A)Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği 50
santimetre olabilir.
B)Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenlerin eğimleri 55 derece
olabilir.
C)Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.
D)Basamakları noksan, yerinden oynamış yahut çatlak veya kırık olmayacaktır
*Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.
* basamakların genişlikleri en az 13 santimetre olacaktır.
* eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek
* uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55 santimetreden dar
olmayacaktır.
1246)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı
açısından aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce,operatörleri tarafından kontrollere
tabi tutulmaları sağlanır.
B) İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri,ilgili ulusal ve uluslararası
standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin
gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.
C
C) Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi biriş ekipmanı daha ayrıntılı
muayene yapılana kadar güvenlik limitleri içinde kullanılmaya devam edilir.
D) İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili
standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından
yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
1247)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) “İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik,
ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmaktadır?
A) Tadilat
B) Onarım
C) Bakım
D) Kontrol
1248)(MAYIS 2013 A SINIFI)Dışarıdan temizlenemeyen bir deponun suyla
temizliği yapıldıktan sonra depo en az kaç saat havalandırılmalıdır?
C
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
1249) (MAYIS 2013 A SINIFI)
I- Gerilimin kesilmesi
II- Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
III- Gerilimin, tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
IV- Çalışılacak yerde gerilim olmadığının kontrolü
V- Topraklama
VI- Kısa devre etme
Yukarıdakilerden hangileri kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakımonarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından
alınması gereken önlemlerdendir?
B
A) I, II ve V
B) I, II, IV,V ve VI
C) I, II, III, IV ve V
D) I, II, III, IV,V ve VI
1250)(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatörler
II- Uzun yüksek gerilim kabloları
III- Yüksek gerilim trafolarının nötr topraklama dirençleri
Bakım ve onarım gibi işlemler yapılmadan önce, enerji depolayan tüm
cihaz ve bileşenlerin enerjisi boşaltılmalıdır.Yukarıdakilerden hangileri
enerji depolar?
B
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve II
1251) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangileri kuvvetli akım
tesislerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında çalışanların
hayatının korunması açısından alınması gereken önlemlerden değildir?
D
A)Gerilimin kesilmesi
B)Kısa devre etme ve topraklama
C)Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
D)Gerilimin tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDIRME
1252) Hangisi ortam hava kalitesini etkileyen faktörlerden
değildir?
A
A) Basınç
B) Nem
C) Isı
D) Termal radyasyon
doğru şıklara ek olarak
• Hava akım hızı
• Havada bulunan kirletici unsurlar
1253)Havalandırma ve iklimlendirme ile ilgili hangisi yanlıştır?
C
A) Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa
havalandırılacaktır.
B) Zehirli toz, duman ve buharlı işyerlerinde, işyeri havası nemli; taban, duvar ve
tezgahlar yaş bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin yapılması önlenecek,
gerektiğinde bu çalışmalar, genel ve lokal havalandırma ile birlikte yapılacaktır
C) civa ile çalışmaların yapıldığı yerlerde genel havalandırma yeterli olacaktır.
D)Manganez ve krom ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun
aspirasyon sistemi kurulacak ve çalışmalar kapalı sistemde olacaktır
A ŞIKKI ÖNEMLİ
Genel havalandırma ile yetinilmeyerek civa ile çalışmaların yapıldığı
seviyeden veya yeteri kadar aşağıdan etkili aspirasyon sistemi
kurulacak, çalışma masalarının üzerine, aspirasyon davlumbazları
yerleştirilecektir
1254)Havadaki nem oranı aşağıdakilerden hangisi İle ölçülür?
D
A) Barometre
B) Termometre
C) Anemometre
D) Psikrometre
1255)Metabolik ısı, insan metabolizmasının çeşitli aktivite durumunda ürettiği
ısı enerjisi değeridir. Bu değer hareketsiz insan için kaç W/m2'dir?
B
A) 20
B) 50
C) 60
D) 80
1256)Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya
ihtiyacı vardır?
C
A) 10
B) 20
C) 30
D) 50
1257)İşyerlerinde hava akımının kaç m/ s ' yi aşması durumunda rahatsız
edici esintiler meydana gelmektedir?
B
A) 0,1
B) 0,5
C) 1.5
D) 2
Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi
10 m3
1258)Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre
olmalıdır?
B
A) 2,5
B) 3
C)3,5
D) 4
1259)Koğuşlarda tavan yüksekliği ...... santimetreden aşağı olmayacak ve adam
başına düşen hava hacmi,en az ..... metreküp olarak hesap edilecektir.
B
A) 280-10
B)280-12
C)300-10
D) 300-12
tavan yüksekliği 280 cm
hava hacmi en az 12 metreküp
1260)(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir.
II- Çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilememelidir.
III- Ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmamalıdır.
IV- Çalışanları rahatsız etmemelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik’e göre pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımı
yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangilerine sahip olmalıdır?
C
A) Yalnız II
B ) I ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
1261) (ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Lokal havalandırma sistemi kullanılabilir.
II- Genel havalandırma sistemi kullanılabilir.
III- Mekanik ve kimyasal ajanlarla dışarıya atılabilir.
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre kanserojen veya mutajen
maddelerin, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan
ortamdan, kaynağından alınarak, dışarı atılması ile ilgili yukarıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
B
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
1262)(ARALIK 2013 BSINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin mekanik
havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli
ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
D
A)Mekanik havalandırma sistemi iptal edilerek genel havalandırma sistemi devreye alınır.
B)Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımları için yetkili bir kişiye gerek yoktur.
C)Yalnızca doğal havalandırma sistemi tercih edilmelidir.
D)Arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir
1263)(ARALIK 2013 BSINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre mekanik ve genel
havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve
değişimleri yetkili kişilere ne sıklıkta yaptırılır?
B
A) Aylık olarak
B) Yıllık olarak
C) 5 yıllık olarak
D) 10 yıllık olarak
1264)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı
işletmesinin havalandırması ile ilgili Seyfi Bey’in vereceği aşağıdaki
önerilerden hangisi yanlış olacaktır?
A) Tahkimatın yüksekliği yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde arttırılması
B) Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların
yaptıkları işin dikkate alınması
C
C) Doğal havalandırma ile boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve
fena kokular ortam dışına atılması
D) Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımlarının yıllık olarak yetkili kişilere
yaptırılması
1265)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin havalandırılması
açısından dikkat edilmesi gereken koşullardan birisi değildir?
A
A)Her zaman mekanik havalandırma yerine doğal havalandırma tercih edilerek ani ve yüksek sıcaklık farkı
oluşturulmaz.
B)Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır.
C)Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır.
D)Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık
olarak yetkili kişilere yaptırılır
BU KONUYU ÖZETLEYELİM HER SENE GELMİŞ NEREDEYSE
Yönetmelikten alıntı
Kapalı işyerlerinin havalandırılması
** Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır.
Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş
dikkate alınır.
** Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve
artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu,
duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden
ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulur.
** Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması
sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise
arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir. Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım
ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır.
** Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek,
çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık
aşağıdan yukarı
1266)(MAYIS 2013 B SINIFI)Yeraltı maden ocakları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Grizu ölçmelerinde eser miktarda bile olsa metan saptanan ocaklar, grizulu ocak kabul
edilir.
B
B) Havalandırma esas itibarıyla yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
C) Eğimi hiç bir kısımda % 10’u geçmeyen, kesitinin herhangi bir noktasında grizu
toplanmasına olanak bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan
galeriler, havalandırma bakımından düz sayılır.
D) Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda,
metan oranı % 1,5’i, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçemez.
Bakın diğer şıklar doğru .dolaysıyla madenle ilgili hap bilgiler.. adamların
bilmemizi istediği şeyler. sadece yanlış cevaba odaklanmayın..d iğer şıkları
ezberleyin.
ÖNEMLİ BİLGİLER
**Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer
yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını
sağlar.
**maden yönetmeliğinden
Kapalı işyerlerinin havalandırılması
- Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz
hava bulunması sağlanır. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır
durumda olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması durumunda arızayı bildiren uyarı
sistemi bulunur.
- Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olur. Çalışma
ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler derhal dışarı atılır.
1267) Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B
A) Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3
metreden yüksek olan yerlerde güvenlikağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır
B) çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 80 cm yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır.
C) Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele platformu gibi bir
destek sistemi olmaksızın çalışmamalıdır.
D) Yük taşıyan iskelelerde alet ve mal zemenin düşerek kazaya sebep ol masını önlemek için döşeme dış kısmına
15santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konulmalıdır, iskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü
görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuiuksuz yapılmamalıdır.
çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1 metre
yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır.
1268)İskeleler ile ilgili hangisi yanlıştır?
D
A) İskele çalışanlarının emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır. Böyle bir sistem yoksa iskele
çalışanları koşumlar ve çıma halatları içeren koruma cihazları kullanmalıdır
B) iskele üzerinde emniyet kemeri kullanan işçiler yalnız başlarına çalışmamalıdır
C) Boru veya madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmalıdır. Bu
koşullar sağlanmadan iskele üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır
D) Hızı saatte 80-100 km olan rüzgârlı havalarda, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde,
yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır.
40 - 50 km rüzgarlı havada çalışma yapılmaz
1268)hangisi platformlarda alınması gereken güvenlik önlemlerinden
değildir?
C
A)Platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır.
B)Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici
eteklikler olacaktır.
C)Platformlar düşmeyi önlemek için mümkün olduğunca dar olacaktır.
D)Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
Platformlarda alınması gereken güvenlik önlemleri :
*üzerinde bulunabilecek azami yüke dayanacak şekilde yapılacaktır,
* çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır.
* çıkış ve inişler güvenli şekildeyapılacaktır.
* altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
* kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini
önleyici eteklikler olacaktır.
* Sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı
kullanılabilecektir.
*Çalışanlar bu konuda özel olarak eğitilecektir.
1269)hangisi tam vücut kemer sistemleri ile ilgili özellikleri kapsayan
standarttır?
C
A) TS EN 245
B) TS EN 352
C)TS EN 361
D)TS EN 471
1270) yüksekliği tabandan itibaren kaç metreden daha fazla olan ve düşme
veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine,
oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve
kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri
verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri
kullanacaklardır?
B
A) 2,5
B) 3
C) 3,5
D) 4
1271)işyerlerinin bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri yerlerin
çatıları, ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu
çatılar, en az ......................... santimetre yükseklikte yapılmış olacaktır.
A
A) 350
B)300
C)250
D)200
1272)Yüksekte yapılan geçici işlerle ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi
yanlıştır?
B
A)Uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılmalıdır.
B)Uygun ergonomik koşullarda yapılması sağlanamıyorsa, ki şisel koruma önl
emlerine öncelik verilecektir.
C)Kullanılan araçlar, yakın birtehlike durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün
kılacaktır.
D)Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki
geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır.
1273)Yüksekte yapılan çalışmalarda alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
C
A) Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle
yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacak, özellikle iş ekipmanının kontrolünün
doğrudan ya da dolaylı olarak işçide olması sağlanacaktır.
B)Bütün yük kaldırma işleri işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak
ve gözetim altnda yürütülecektir.
C) Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak
şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yükler en az iki yerden kılavuzlanacak ve açık
havada kullanılması sağlanacaktır.
D)Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı , kendisini besleyen güç
kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek
risklerden işçileri korumak için uygun önlemler alınacaktır.
Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz
bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için
tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulacaktır. İşçileri
riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler
alınacaktır.
1274)İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
C
A)Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek
tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
B) İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecektir.
C)İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır.
D)İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve
dayanıklılık hesapları yapılacaktır.
seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı
uzman bir kişi tarafından yapılacaktır. Bu plan iskele ile ilgili detay bilgileri
içeren standart form şeklinde olabilir.
1275)Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
D
A)Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket
kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen
sisteme sahip olacaktır.
B)İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet
kemerine veya oturma yerine veya başka uygun biryere bağlanarak güvenli hale
getirilecektir.
C)Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve
gözetim sağlanacaktır.
D)Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.
istemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada
veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı
olacaktır.
1276)Yüksekte çalışmak için düzenlenecek formlar arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
D
A) Personel yüksekte çalışma izin formu
B) Dış cephe asansörü kontrol formu
C) Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu
D) Personel yapılacak işler formu
1277)Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir?
D
A)Yüksekte çalışmalarda.
B)Hareketli iş ekipmanlarında.
C) Sabit platform yapılamayan durumlarda.
D)Kaldırma araçlarında.
1278)Hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri
değildir?
A
A)İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilir
B)İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden
olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
C)İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması,
yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılır.
D)Tekerlekli iskelelerin kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenir.
ahşap yada çelik borulardanda olabilir
1279)El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde
kullanılamaz?
A
A)Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde.
B)Kısa süre kullanılacaksa.
C)Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.
D)İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında.
1280) Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar kapsamında
iskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek
geçitler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D
A) 1 metreden dar ve korkuluklu yapılmalıdır
B) Korkuluk kullanılmayacaksa geçit geniş yapılmalıdır
C) 50 santimetreden dar olmamalıdır
D) 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmamalıdır
İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde işlendi.ilaveler olacak.belki
benzer sorularda olabilir kusura bakmayınız
1281) İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve
metrekarede en az kaç kilogram yük taşıyacaktır?
B
A) 500
B)400
C)300
D)200
1282)Aşağıda merdivenlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
C
A)Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan
bulundurulacaktır.
B) Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2
santimetre olacaktır
C) altı basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır
D) Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en
çok 45 derece olacaktır
Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan
bulunacaktır
1283)Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş,
yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda aşağıdakilerden hangisi
kullanılmalıdır?
A
A)Çatı merdiveni
B) Korkuluk
C)Platform
D) Uzatma merdiven
1284)Asağıdakilerden hangisi kazı islerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden
değildir?
A
A)İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama üç metre yükseklikte tahta perde
ile çevrilecektir.
B)Kazı isteri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev
verilmek suretiyle yapılacaktır.
C) Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin
hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz.
D)Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını
sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazia olamaz.
yapı alanının çevresi ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilir
1285)Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve
konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü
hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç santimetreden daha
derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek
suretiyle tahkim olunacaktır?
B
A) 100
B) 150
C) 200
D) 300
**150 cm den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun
şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim
olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst
kenarından 20 cm yukarı çıkarılacaktır.
1286)Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak
önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B
A)100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılmalıdır.
B)Patlatmadan sonra en az on dakika geçmeden patlatma yapılan yere girilmesi yasaktır.
C)Patlatmadan sonra patlatma yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı
belirlendikten sonra girilmelidir.
D)Patlatma ilgili hususlar yapı iş defterine yazılmalıdır.
** en az bir saat geçmeden ve yetkili eleman tarafından sakınca
olmadığı saptanmadan kuyu, tünel,galeri ve benzeri yerlere girilmesi
yasaktır
1287)Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip
çıkmaları için kullanılan bocurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olmalı
ve motorla işletilmelidir?
C
A) 15
B) 20
C) 25
D) 50
1289)Ahşap iskelelerin sökülmesine ilişkin aşağıda belirtilenlerden
hangisi yanlıştır?
C
A) İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır
B) Sökülmüş olan malzeme doğrudan yere atılacaktır.
C) iskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya
sırayla sökülecektir.
D) Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya
çaprazlarından hiçbir eleman alınamaz
**Sökülmüş olan malzeme hangi
yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya
yere atılmayacak, iki yerinden bağlanarak
dengeli şekilde indirilecek ve uygun biryere
istif edilecektir.
1290)Çelik borulu iskelelerde düşey ve yatay borulardaki
ekler en çok kaç metrede bir yapılacaktır?
C
A) 3
B) 5
C) 6
D) 10
10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede
bir dinlenme platformu yapılacaktır.
1291)Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir
dinlenme platformu yapılacaktır?
B
A)5
B)10
C)15
D)25
tahtada 4 metre
sınırı var
1292)4 metreden uzun taşınır merdivenler ve el merdivenleri
aşağıdaki malzemelerden hangisinden yapılamaz?
D
A)Çelik boru
B)Çelik profil
C) Alüminyum alaşım
D) Tahta
1293)Yıkım işlerinde yıkılacak kısmın etrafında en az ne kadar güvenlik
alanı bırakılacaktır?
D
A) Yapı yüksekliğine eşit
B) 100 metre
C) 200 metre
D) Yapı yüksekliğinin iki katına eşit
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş Sağlığı ve Güvenliği
1294)Kapalı alanlardaki potansiyel tehlikelerde hangileri vardır?
I. Küf ve spor gibi solunum sistemini tahriş edebilen biyolojik maddeler
II. yanıcı ve zehirli atmosfer oluşumu
III. Korozif tehlikeler
IV. yetersiz aydınlatma
D
A)I ve II
B)I,II ve III
C) II,III ve IV
D) HEPSİ
mantıken çıkartılabilir.
1295) Aşağıdaki!erden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel
korunma önlemlerinden değildir?
C
A) Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve
güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapıImalıdır.
B) Her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler
alınmalıdır.
C) Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde
açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmalıdır.
D) Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı
ıslatılmalıdır
Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği
yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmamalıdır.
1296)Yüzeyinde hidroklorik asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan İş
parçaları, kaynak öncesi bu bileşiklerden arındırılmalıdır. Aksi takdirde,
kaynak esnasında hangi zehirli gaz oluşur?
C
A) Hidrojen
B) karbondioksit
C)Fosgen
D) Fosfor oksit
1297)Kapalı ve daralanlarda yapılan kaynak işlemleri için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
C
A)Bir kişi dışarıda beklemelidir.
B)Havalandırma yapılmalıdır.
C)Oksijen verilmelidir.
D)Uygun maske ve solunum cihazı kullanmalıdır.
hiç bir şekilde oksijen verilmez
1298)Kapalı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B
A)Kapalı alanlarda çalışmalarda kullanılacak aydınlatma lambası 24 volt olmalıdır,
B)Metan oranı % 1 ,5 olduğunda elektrikli aletlerle çalışılabilir.
C)Oksijen oranı % 19'dan az olan ortamdaki hava kirli hava sınıfına girer.
D)Kapalı alanlarda kaynakişlemi yapmadan önce ortam havasının temizlenmesi gerekir
genel havasındaki metan oranı % 1,5'u geçen yerlerdeki iletkenlerin ve
elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir
1299)kapalı alanlarda yapılan işlerle ilgili hangisi yanlıştır?
D
A) Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak
çalışmalarında, yalnız doğru akım kullanılacaktır
B)Benzin, mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu arabalar, patlayıcı maddelerin,
tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin yakınında, binaların içlerinde,
vasıtaların akaryakıt depolarının doldurulduğu kapalı yerlerde kullanılmayacaktır.
C) Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa
havalandırılacaktır.
D) Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi 20 santigrat dereceden az ve
50 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır
15-30 derece arasında olacak
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
YENİ KONU
BAŞKA YERDE YOK...
1300)balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda çalışanlara verilecek
eğitimlerde hangileri vardır?
I. yangınla mücadele
II. can kurtarma ekipmanının kullanılması
III. balık avlama ve çekme ekipmanının kullanılması
IV. el işaretleri
D
A)I ve II
B)I ve III
C)II ve III
D) Hepsi
1301)Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine
dairesinin dışına konulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik
ekipmanının çalışmadığı diğer durumlarda, sistemlerin en az üç saat
süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenir.Hangisi
bunlardan değildir?
D
A) Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,
B) Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,
C) Telsiz haberleşme ekipmanı,
D) Çalışanların kaldığı yerler
ilave olarak
*Varsa, acil durum elektrikli yangın
pompası.
1302)Balıkçı gemilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik
tedbirlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
D
A) Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağlanır.
B) Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına
konulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer
durumlarda, sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek
şekilde düzenlenir.
C) Akü bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılır.
D) Panolar görünür şekilde işaretlenir, sigortaların değerlerine uygun kullanılıp
kullanılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle
tekrar kullanılır.
Sigorta buşonları tel sarılmak
suretiyle tekrar kullanılmaz.
1303)Balıkçı gemilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik
tedbirlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
D
A) Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel bulunamaz
ve buralar kolayca erişilebilir, doğrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılır ve
oradan cankurtaran sandallarına ulaşılabilecek şekilde olmak zorundadır
B) Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı alır. Ayrıca, çalışma yerleri,
çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer gemileri riske sokmadan
balıkçılık işlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi ile donatılır
C) Çalışanların bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır veya kaymayı ve
düşmeyi önleyen araçlarla donatılır ve bu alanlarda mümkün olduğunca engel bulunmaz.
D) Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman dışarıdan açılabilecek durumda olur.
Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, sadece dışarıdan açılabilir olmalıdır
Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden
açılabilecek durumda olur. Çalışma yerlerindeki kapılar,
çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilir olmalıdır
1304) Eğer çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine
düşme riski varsa, buralarda yeterli koruma sağlanır.Bu koruma demir
korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az kaç metre yükseklikte olur?
A
A)1
B)1.5
C)2
D)3
1305)Balıkçı gemilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik
tedbirlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
D
A)Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde, rampanın üst kısmı, çalışanların
rampaya düşme riskine karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte veya diğer bitişik araçların
yüksekliği ile aynı yükseklikte bir kapı veya başka bir koruyucu araç ile donatılır.
B) Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mürettebatı
yaklaşmakta olan ağır hava ve deniz koşullarının oluşturacağı tehlike konusunda uyaracak,
nitelikli bir personel bulundurulur
C) Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halat, palamar ve ekipmanların hareketli parçaları
ile temasın en az olması sağlanır
D) Çekme ekipmanının çalıştırma düğmesi kırmızı,durdurma düğmesi yeşil renkte ve acil
durdurma tertibatları da dahil olmak üzere acil durumlar için uygun koruyucu
donanımlara sahip olur.
iş ekipmanlarında çalıştırma yeşil durdurma kırmızı
1306)Can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanları ile ilgili asgari güvenlik
ve sağlık gereklerinden hangisi yanlış verilmiştir? ÖNEMLİ
A)Uzunluğu 45 metreden fazla olan veya beş ve daha çok çalışan bulunan gemilerde;
acil durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil
durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır.
B
B)Limanda veya denizde, altı ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır.
C)Bütün çalışanlara acil durumlarda yapılması gereken işlerle ilgili uygulamalı eğitim ve
talimat verilir
D)Hayat kurtarma ve hayat sürdürme ekipmanı düzenli olarak belirli aralıklarla kontrol
edilir.
Limanda veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı
yapılır
BAKANLIĞIN SAYFASINDAN soru cevap şeklinde
BUNLARA DAHA EVVEL DEĞİNDİK AMA BEN ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİMİ
EKLİYORUM
1307)Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?ÇOK
ÖNEMLİ
-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,
-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri
dışındaki nedenlerle,
-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve
benzeri nedenlerle,
-Askerlik görevi nedeni ile,
-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi
ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması
şartıyla,
-İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği
kıdem tazminatı ödenmektedir.
1308)Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi
durumunda, çalışılan her tam
yıl için 30 günlük brüt ücret
tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan
artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.
1309)İhbar tazminatı hakkı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?
4857/17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma
süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.
İş sözleşmeleri;
* İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki
hafta sonra,
* İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
* İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
* İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
feshedilmiş sayılır.
İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu
sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri
bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas
alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.
1310)İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir? ÇOK
ÖNEMLİ
4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca
6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,
6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,
1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,
3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır.
1311)İşe iade haklarından yararlanılabilmek için gereken şartlar
nelerdir?
İşe iade hükümlerinden yararlanılabilmesi için; söz konusu işyerinde en az "30"
işçi çalıştırılıyor olması, iş sözleşmesi feshedilen işçinin ilgili işverene bağlı
çalışma süresinin en az "6" ay olması, fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde iş
mahkemesine başvurularak dava açılması gerekmektedir.
1312)İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken
işlem nedir?
işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı
ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir
tatil gününden sonraki işgünü, yahut bir ayda üç işgünü
işine devam etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi, bildirim süresi
verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilmektedir.
1313)Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?
Yasal düzenleme gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmakta,
bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde, bu çalışmalar için de fazla
çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir
1314)Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir?
Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam
16 hafta çalıştırılmamaları esastır.
Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta eklenmektedir.
İşçinin isteğine ve doktor raporuna dayalı olması koşulu ile doğuma 3 hafta kalana
dek çalışılabilmekte,
bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına
aktarılabilmektedir.
Bu iznin bitiminde yazılı talepte bulunan işçiye, 6 aya kadar ücretsiz izin
verilmektedir.
Ayrıca; izin bitiminde işe başlayan işçiye çocuğun 1 yaşına gelmesine dek günde
1,5 saatlik süt izni verilmesi gerekmektedir.
1315)Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi nedir?
ücret alacaklarının 5 yıllık zaman aşımına
tabi olduğu belirtilmiştir.
1316)İşveren bir yılda toplam ne kadar fazla çalışma yaptırma hakkına
sahiptir?
fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda
olmayacağı belirtilmektedir
270 saatten fazla
1317)İşçinin hak ettiği fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma nedeniyle serbest
zamanı ne kadar sürede kullandırılmalıdır?
6 ay zarfında kullandırılması gerekir
1318)İşçi geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar görevlendirilebilir?
6 ay görevlendirilebilir. En fazla iki
defa(18 aya kadar) yenilenebilir.
1319)Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa
sonuç nasıl gerçekleşir?
İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe
başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok
sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle
yükümlü olur
1320)Fesih bildirimine dava açma süresi ne kadardır?
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep
olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden
itibaren ____________iş
bir ay içinde mahkemesinde dava açabilir.
1321)İşe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde
sonuçlandırılması gerekir?
Dava seri muhakeme usulüne göre
iki ay içinde sonuçlandırılır.
Mahkemece verilen kararın temyizi
halinde,Yargıtay bir ay içinde kesin
olarak karar verir
1322)Mahkeme işe iade kararı verirse işçinin kaç gün içerisinde işe başlaması
gerekir?
İşçi kesinleşen mahkeme kararının
tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe
başlamak için işverene başvuruda
bulunmak zorundadır
1324)İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde bu durumu ne kadar önce işverene haber
vermelidir?ÖNEMLİ
Bu süre yani ihbar öneli işçinin hizmet süresine göre belirlenir.
İşçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta,
6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta,
1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta,
3 yıldan fazla ise 8 hafta önce işten ayrılacağını işverene bildirmesi
gereklidir.
1323)İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu
bildirmeli midir?ÖNEMLİ
İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu
bildirmelidir. İhbar süresi İş Kanununda hem işveren hem de işçi için
karşılıklı olarak düzenlenmiştir.
İşverenin, işçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta,
6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta,
1,5 yıl- yıl arasında ise 6 hafta,
3 yıldan fazla ise 8 hafta önce, işçiyi işten çıkaracağını işçiye bildirmesi
gerekmektedir.
1325)Kadın işçileri gece vardiyasında çalıştırabilmek için hangi şartlar yerine
getirilmelidir?
Gece postasında kadın işçi çalıştıracak işverenler; Öncelikle kadın işçileri
vardiya değişimlerinde işyerinden ikametgahına yakın bir merkeze götürüp
getirecek servis aracı ayarlanmalıdır.
Gece vardiyasında çalıştıracakları kadın işçilerin isimlerini işveren liste
halinde bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilmelidir.
Gece postasında çalıştırılacak kadın işçilerin işe başlamadan önce sağlık
raporu almaları ve her 6 ayda bir muayenelerini tekrarlamaları
gerekmektedir.
1327)Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılabilir?
İşe başlanılan tarihten itibaren, deneme süresi de dâhil en az bir yıl
çalışılması halinde yıllık ücretli izne hak kazanılır.
BAKANLIĞIN SAYFASINDAN soru cevap şeklinde
BUNLARA DAHA EVVEL DEĞİNDİK AMA BEN ÖNEMLİ
GÖRDÜKLERİMİ EKLİYORUM
1326)Gebe ya da emziren kadın işçi gece postasında çalıştırılabilir mi?
Kadın işçi gebeliğinin doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar,
emziren kadın işçi de ilk altı ay (bu süre doktor raporu ile bir yıla kadar
uzatılabilir.) gece postasında çalıştırılamaz.
1328)Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?
Yıllık izin süresi, işyerindeki kıdeme göre hesaplanır.
Eğer işçinin işyerinde bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti varsa
yıllık izin süresi 14 günden;
beş yıldan fazla on beş yıldan az hizmeti varsa 20 günden;
on beş yıl ve daha fazla hizmeti varsa 26 günden az olamaz.
Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti olanlar, ancak beş yıllık
hizmet sürelerini doldurduktan sonra hak kazandıkları yıllık izinlerini 20
gün üzerinden kullanabilirler.
1329)Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?
Ara dinlenmesi, günlük çalışma süresi dört saat veya daha kısa ise on beş
dakikadan,
dört saat ile yedi buçuk saat arasında ise (yedi buçuk saat dahil) yarım saatten,
yedi buçuk saatten fazla ise bir saatten daha az olmamalıdır.
1330)İş Kanununa göre; deneme süresi en çok ne kadardır?
En çok iki aydır ancak bu süre toplu iş sözleşmeleri
ile dört aya kadar çıkarılabilir.
1331)4857 sayılı Kanuna göre, ne kadar süreli işler ‘süreksiz iş’ olarak kabul
edilir?
Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işler ‘süreksiz iş’ olarak
kabul edilmektedir.
1332)4857 sayılı Kanuna göre, kaç işçi işten çıkarılırsa toplu işçi çıkarma
söz konusu olur?
20-100 arası işçi çalışan işyerlerinde 10 işçi,
101-300 arası işçi çalışan işyerlerinde % 10 oranında işçi,
301’den fazla işçi çalışan işyerlerinde 30 işçi çıkarılırsa toplu işçi
çıkarma kabul edilir.
1333)4857 sayılı Kanuna göre, maden ocakları, tünel, kanalizasyon gibi yeraltı
işlerinde kimler çalıştırılamaz?
18 yaşını doldurmamış erkek işçiler ile her yaştaki
kadın işçiler.
1334)4857 sayılı Kanuna göre, telafi çalışması en çok ne kadar olabilir?
Günlük en çok çalışma süresini aşmamak
koşuluyla günde üç saatten fazla olamaz.
1335)Çocuklarda haftalık çalışma süresi ne kadardır?
Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri
günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.
Ancak, onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve
haftada kırk saate kadar artırılabilir.
1336)Gece süresi ne kadardır?
Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak
en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla
onbir saat süren dönemdir.
1337)İşçi postalarının ne kadar sürede bir değiştirilmesi gerekir?
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma
haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz
çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki
haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir
1338)İşçi ücretlerinin ne kadarlık kısmına dokunulamaz?
İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası
haczedilemez veya başkasına devir ve temlik
olunamaz.
1339)İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten
itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek
yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.Yenileme eğitim
programlarının süresi 30 saatten az olamaz.
1340)Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler
için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk
değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını,
koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen
riskler konusunda bilgilendirir.
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya
siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi
çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.Yönetim; bu
koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer
işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili
işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
1341)Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk
değerlendirmesi nasıl yapılır?
Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde;
her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu risk değerlendirmesi
çalışmalarını yapar veya yaptırır.
Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin
sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence
sağlanır.
Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını
denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene
verir.
Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla
bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
1342)İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi durumda ve kim tarafından
oluşturulur?
İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulunu
oluşturur.
İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi
birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın
bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
1343)İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?
Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri
yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması
halinde baş temsilci.
1344)Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir?
Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı
Kuvvetleri,
genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,
afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
ev hizmetleri,
çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi
yapanlar,
hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme
kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme
faaliyetlerinde çalışanlar kapsamda değildir.
1345)Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula,
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit
edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla
tespit eder.
Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan,
gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş
sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
1346)İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl
yapar?
İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık
hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine
bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş
günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
1347)Sağlık hizmeti sunucuları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve
bildirimini nasıl yapar?
Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını,
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı
koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirir.
1348)Çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?
- İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
- Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
- Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
- Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
- İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.
1349)Çalışanlara hangi hallerde sağlık muayeneleri yapılır?
- İşe girişlerde
- İş değişikliğinde
- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına
göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.
1350)İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az
kaç gün olması gereklidir?
Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında belirlenen esaslar
çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
İş kazasına uğrayan sigortalı, sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile
kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.
İş kazalarında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi
bir prim günü sınırı bulunmamaktadır.
HATA AĞACI SEMBOLLERİ
PROSES AKIŞ ŞEMASI (HAZOP SEMBOLLERİ)
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ
Yasaklayıcı işaretleri
UYARI İŞARETLERİ
EMREDİCİ İŞARETLER
ACİL ÇIKIŞ VE İLK YARDIM İŞARETLERİ
YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ

similar documents