Prezentacija_2014_2016_par_NAP(1)

Report
2014. - 2016. gada budžeta veidošanas
process saistībā ar NAP2020
Finanšu ministrija
2013.gada 15.oktobris
Maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma
noteikšana
A+B = Maksimāli pieļaujamais izdevumu kopapjoms
Budžeta attīstības daļa:
A
 Jauno politikas iniciatīvu finansēšana
(NAP, valsts aizsardzības koncepcija)
Budžeta bāze:
B
 Budžeta līdzekļu daļa, kas nodrošina
valsts funkciju izpildi nemainīgā
līmenī
2
JAUNO POLITIKAS INICIATĪVU
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS
Likums par budžetu un finanšu
vadību* nosaka svarīgākos plānošanas
dokumentus,
kuros
minētie mērķi,
prioritātes un darbības virzieni ir pamat
priekšnoteikums jauno politikas iniciatīvu
izstrādei, tie ir:
- Nacionālais attīstības plāns
- Valsts aizsardzības koncepcija
Ministru kabineta noteikumi reglamentē
kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās
valsts budžeta iestādes iesniedz jaunās
politikas iniciatīvās un kā tās tiek vērtētas
* 16.1 panta trešā daļa
Jaunās politikas
iniciatīvas
jaunās politikas iniciatīvas,
kurām tiek vērtēta atbilstība
attīstības plānošanas
dokumentiem
jaunās politikas iniciatīvas administratīvās kapacitātes
stiprināšanas pasākumiem
3
Jauno politikas iniciatīvu
sagatavošanas un vērtēšanas process
Ministrijas un neatkarīgās institūcijas iesniedz
priekšlikumus par JPI, kurām tiek vērtēta
atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, un
pārējās JPI (administratīvas kapacitātes
stiprināšanas pasākumi)
JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības
plānošanas dokumentiem, izvērtē Finanšu
ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs
Ministru kabinets pieņem lēmumu
par finansējuma piešķiršanu
4
Jauno politikas iniciatīvu
vērtēšanas kritēriji
• Atbilstība NAP un Valsts aizsardzības
koncepcijai
• Atbilstība citiem attīstības plānošanas
dokumentiem un MK rīkojumiem un
protokollēmumiem
PKC
FM
• Atbilstība Deklarācijā par MK iecerēto darbību
norādītajiem uzdevumiem
• Atbilstība normatīvajiem aktiem
• JPI vieta ministrijas iesniegtajā jauno politikas
iniciatīvu sarakstā
5
Jauno politikas iniciatīvu
prioritārā saraksta sagatavošanas kārtība
Pēc Finanšu ministrijas
un Pārresoru
koordinācijas centra
izvērtējuma tiek
aprēķināts vidējais
punktu skaits
Vienādu punktu skaitu
ieguvušās tiek
sakārtotas prioritārā
secībā pēc iegūtajiem
punktiem vērtējumā –
atbilstība NAP2020 vai
VAK
Līdzvērtīgas punktu
ieguvušās tiek
sakārtotas pēc vietas
ministriju iesniegtajā
sarakstā
6
Jaunās politikas iniciatīvas
I. Jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas
dokumentiem
Latvijas Nacionālais
attīstības plāns
Valsts aizsardzības
koncepcija
Pārējās
Prioritāte
«Tautas saimniecības izaugsme»
Valsts militārās aizsardzības
stratēģiskie pamatprincipi
Attīstības plānošanas dokumenti un
Ministru kabineta rīkojumi un
protokollēmumi
Prioritāte
«Cilvēka drošumspēja»
Prioritātes un pasākumi valsts
aizsardzības nodrošināšanai
Normatīvie akti
Prioritāte
«Izaugsmi atbalstošas teritorijas»
Valsts aizsardzības pasākumu
kopums un to īstenošanai
nepieciešamie resursi
Deklarācijā par Ministru kabineta
iecerēto darbību norādītie
uzdevumi
II. Pārējās jaunās politikas iniciatīvas – administratīvās kapacitātes stiprināšanas
pasākumi
7
Finansējums jaunās politikas iniciatīvām
sadalījumā pa ministrijām
milj. eiro
70
Kopā:
2014.gadā – 243,2 milj. eiro
2015.gadā – 330,2 milj. eiro
2016.gadā – 386,8 milj. eiro
60
JPI pieprasījumi
likumprojektā iekļautās JPI
1,200
1,074.1
1,000
815.3
50
800
40.6
40
1,368.4
1,400
40.1
600
37.6
386.8
400
330.2
243.2
30
200
20
17.5
16.0
0
15.4
13.9
10
2014
13.4
10.4
2014
2015
2016
9.6
6.3
0
2015
6.2
4.8
3.9
2.5
1.7
1.0
0.8
1.5
2016
8
Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Valsts
aizsardzības koncepcijas realizācija un
valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana
386,8
milj.eiro
400.0
330,2
38.4
350.0
Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts
aizsardzības koncepcijas realizāciju
34.4
300.0
243,2
250.0
212.1
14.3
175.9
200.0
Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina
Latvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju:
prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»
prioritāte «Cilvēka drošumspēja»
prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»
122.7
150.0
100.0
50.0
106.2
119.8
2014
Pārējās
2015
NAP
136.4
0.0
2016
VAK
Pārējās jaunās politikas iniciatīvas, tai skaitā:
- finansējums darba samaksas jautājumu
risināšanai,
- zinātnes bāzes finansējumam,
- kultūras telpas attīstībai,
- elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības
īstenošanai
9
Latvijas Nacionālā attīstības plāna vidēja termiņa
stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošana
Jaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm
milj. eiro
250.0
212,1
175,9
200.0
75.7
150.0
122,7
72.9
40.7
100.0
51.3
36.2
22.4
50.0
95.7
66.8
49.0
0.0
2014
Izaugsmi atbilstošas teritorijas
Tautas saimniecības izaugsme
2015
2016
Cilvēka drošumspēja
Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»,
tai skaitā,
1) elektroenerģijas ražošanas fonda (EAF) izveide
konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas
nodrošināšanai
2) ēku
energoefektivitātes
uzlabošanas
pārejas
risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku
energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem
Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»,
tai skaitā,
1) valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti
2) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
(ambulatoro un stacionāro pakalpojumu gaidīšanas
rindu mazināšana)
3) asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar
invaliditāti
Prioritāte «Izaugsmi atbilstošas teritorijas»
tai skaitā,
1) autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam
2) administratīvā sloga samazināšana VID klientiem,
pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti
10
3) principa «Nauda atgriežas dabā» realizācija
Pārējās jaunās politikas iniciatīvas
milj. eiro
136,4
160.0
119,8
140.0
2.3
106,2
120.0
100.0
2.5
4.4
5.9
80.0
25.3
2.3
12.2
5.5
22.6
16.4
5.4
24.5
87.8
Finansējums darba samaksas jautājumu risināšana
- minimālās algas paaugstināšana un mēneša darba algas
izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri
- ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana
- darba samaksas paaugstināšana un nodrošināšana
pedagogiem uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības
nodrošināšana IEM sistēmas un TM Ieslodzījumu vietu
pārvaldes darbiniekiem
- kultūras institūcijās nodarbināto pilnas darba slodzes
atjaunošanai
77.2
60.0
68.1
Kultūras telpas attīstība – kultūras mantojuma pieejamības
veicināšanai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas
uzturēšanai, profesionālās kultūrizglītības un radošās izglītības
attīstībai
40.0
20.0
Zinātnes bāzes finansējuma palielināšana – valsts atbalsts
Elektronisko plašas saziņas līdzekļu darbībai
zinātniskajai darbībai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām
institūcijām, tai skaitā, apmaksājamā pievienotās vērtības
nodokļa segšanai
Zinātnes bāzes finansēšanai
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai –
0.0
2014
2015
2016
Kultūras telpas attīstībai
Pārējie pasākumi
Finansējums darba samaksas jautājumu risināšanai
Latvijas radio 5 darbības realizācijai, Latvijas Televīzijai
objektīvu, neatkarīgu un tematiski līdzsvarotu ziņu, analīzes un
komentāru veidošanai par notikumiem Latvijā, Eiropas
Savienībā un pasaulē, novadu ziņu veidošanai
11
Latvijas Nacionālā attīstības plāna un
Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija
un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana
JPI sadalījums
100
90
5,9
%
JPI sadalījumā pa NAP 2020 prioritātēm
10,4
9,9
53,3
54,8
50,5
100
90
80
80
70
70
60
60
50
50
41.8
41.4
35.7
19.2
40
36,3
35,3
20
10
10
0
0
Pārējās JPI
39.9
38.0
2014
2015
30
20
2014
20.6
40
43,6
30
18.3
2015
NAP 2020
2016
VAK
Tautas saimniecība un izaugsme
Izaugsmi atbilstošas teritorijas
45.1
2016
Cilvēka drošumspēja
12
PALDIES PAR UZMANĪBU!
13

similar documents