SuccessionPlan - สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Report
เอกสำรนำเสนอเรือ
่ งกำรวำงแผนสื บทอดตำแหน่ง
(Succession Planning)
เสนอ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและสำนักงำนรัฐมนตรี
มิถุนำยน 2554
กรอบแนวคิดกำรวำงแผนสื บทอดตำแหน่ง
(Succession Planning)
 กระบวนกำรต่อเนื่ อ ง
แ ล ะ มี ร ะ บ บ ใ น ก ำ ร
ก ำ ห น ด ป ร ะ เ มิ น
และพัฒนำศั กยภำพที่
จ ำเป็ นต่ อกำรบรรลุ
กลยุทธและเป
์
้ ำหมำย
ในอนำคตของ
ผู้บริหำร
 กระบวนกำรต่อเนื่ อ ง
แ ล ะ มี ร ะ บ บ ที่ จ ะ
สนับสนุ นให้ศั กยภำพ
ของบุ ค คลเติบ โตไป
พร
บ โต
กำรวำงแผนสื
บทอดต
ำแหน่งในเชิงรุกเป็ นทำงหนึ่งทีจ
่ ะช่วยลดปัญหำกำรขำดบุคลำกรใน
้ อมกับ กำรเติ
ตำแหน่งส
เพรำะองคกรจะท
ำกำรประเมินสถำนกำรณและคำดกำรณ
ไว
ขององค
กร
้
์
์
์ ้
์ ำคัญๆ ไดมำก
ลวงหน
่
้ ำเป็ นระยะๆ โดยมีกำรสรรหำ พัฒนำ และตระเตรียมบุคลำกรไวทดแทนอยู
้
่
ตลอดเวลำ
1
กระบวนกำรในกำรจัดทำกำรวำงแผนสื บทอด
ตำแหน่งหลัก (Succession Planning
Steps)
Demand
อะไรเป็ นตำแหน่งงำนทีต
่ องหำ
้
บุคลำกรมำแทนในปี ถด
ั ๆ ไป
เพือ
่ ให้สำมำรถสนับสนุนภำรกิจ
ขององคกรได
์
้
วำงแผน ประเมิน และบริหำรตำแหน่ง
มีระบบและแผนกำรทีช
่ ด
ั เจนในกำร
บริหำรจัดกำรให้ผู้มีผลงำนและศักยภำพ
โดดเดนเติ
บโตไปสู่ตำแหน่งหลักของ
่
Supply
องคกร
์
ใครทีจ
่ ะกำวไปเป็
นสู่ตำแหน่งหลักของ
้
องคกรในอนำคต
์
2
6 ขัน
้ ตอนหลักของกำรวำงแผนสื บทอด
ตำแหน่ง
(Succession Planning) อยำงเป็
นระบบ
่
•
1. กำรกำหนด
ฉันทำมติตอ
่
แผนงำน
6. กำรเขำสู
้ ่
ตำแหน่งและ
ประเมินผล
ควำมตอเนื
่ ่ อง
2. กำหนด
ตำแหน่งหลัก
5. กำรพัฒนำผู้
สื บทอด
4. ประเมิน
ควำมสำมำรถ
และศักยภำพ
ของบุคคล
3. กำหนด
คุณสมบัตแ
ิ ละ
สมรรถนะที่
จำเป็ นตอ
่
ตำแหน่งงำนใน
อนำคต
•
•
•
•
ขั้น ที่ 1
ก ำหนดให้
แ ผ น ง ำ น นี้ เ ป็ น วิ ธี ก ำ ร
วำงแผนสื บทอดต ำแหน่ ง
ในองคกร
์
ขัน
้ ที่ 2 กำหนดตำแหน่ง
หลัก ที่ต้ องกำร
ผู้ สื บ
ทอด
ขั้ น ที่
3 ก ำ ห น ด
คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เ ห ม ำ ะ ส ม
สำหรับตำแหน่งหลัก
ขั้ น ที่
4 ป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะที่จ ำเป็ นส ำหรับ
ต ำแหน่ งนั้น ๆ ในอนำคต
เพือ
่ เตรียมควำมพร้อมของ
บุคคลตอควำมเปลี
ย
่ นแปลง
่
ทั้ ง ภ ำ ย ใ น แ ล ะ ภ ำ ย น อ ก
องคกร
์
ขัน
้ ที่ 5 สรำงแผนพั
ฒนำ
้
ควำมเป็ นผูน
้ ำสำหรับบุคคล
3
ข้อเสนอสรุปตำแหน่งหลัก
จำกผลกำรวิเครำะหบทบำท
อำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ โครงสร้ำงองคกร
และ
์
์
ตำแหน่งงำนทัง้ หมดของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและสำนักงำนรัฐมนตรี
คณะทีป
่ รึกษำมีขอเสนอต
ำแหน่งงำนหลักเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
้
•
งำนหลักขององคกร
(Critical Jobs) อันไดแก
์
้ ่ งำนประเภทบริหำรซึง่ เป็ นผู้
ขับเคลือ
่ นยุทธศำสตรขององค
กร
และงำนอำนวยกำรในตำแหน่งงำนหลัก
์
์
ทัง้ หมดของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและสำนักงำนรัฐมนตรี เนื่องจำก
หำกขำดงำนเหลำนี
ผลตอกำรบรรลุ
ตำมบทบำทและภำรกิจของ
่ ้แลวอำจมี
้
่
กระทรวง
•
งำนผู้นำเชิงวิชำชีพ (Specialized Leadership) อันไดแก
่ องกำร
้ ่ งำนทีต
้
ควำมเชีย
่ วชำญและควำมชำนำญเฉพำะดำนเชิ
งลึกในงำนหลักของสำนักงำน
้
ปลัดกระทรวงกำรคลังและสำนักงำนรัฐมนตรีทง้ั หมด ซึง่ ควำมรูเหล
ำนี
ี วำม
้
่ ้มค
จำเป็ นอยำงมำกในกำรยกระดั
บสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและสำนักงำน
่
รัฐมนตรีให้อยูในระดั
บสำกลและเป็ นมืออำชีพตำมวิสัยทัศนที
่ ำหนดไวได
่
์ ก
้ อย
้ ำง
่
มีประสิ ทธิภำพสูงสุด
•
งำนตำแหน่งสำคัญในโครงสรำงองค
กรของส
ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
้
์
4
ข้อเสนอสรุปตำแหน่งหลัก (ตอ)
่
จำกขอเสนอดั
งกลำว
ทำให้สำมำรถกำหนดตำแหน่งงำนหลักของสำนักงำนปลัดกระทร
้
่
ตำแหน่งทีต
่ องกำรหำผู
้
้สื บทอด
งำนหลักขององคกร
(Critical Jobs)
์
ประเภท
ผูช
้ ่ วยปลัดกระทรวง/ผูตรวจรำชกำรกระทรวง
้
บริหำร
สั งกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
ผูอ
้ ำนวยกำรสำนัก
อำนวยกำร สำนักงำนรัฐมนตรี
ผูอ
้ ำนวยกำรสำนัก
อำนวยกำร สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์
ศูนยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
์
อำนวยกำร
สื่ อสำร
ผู้อำนวยกำรสำนัก (เฉพำะ)
งำนผู้นำเชิงวิชำชีพ (Specialized Leadership)
ทีป
่ รึกษำกำรคลัง (นักวิชำกำรคลัง)
วิชำกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
ทีป
่ รึกษำกฎหมำย (นิตก
ิ ร)
วิชำกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
ทีป
่ รึกษำดำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
้
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร)์
วิชำกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
ทีป
่ รึกษำดำนนโยบำยและยุ
ทธศำสตร ์
้
วิชำกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
ผูตรวจสอบภำยในกระทรวง
้
วิชำกำร
กลุมตรวจสอบภำยใน
่
ผูเชี
่ วชำญเฉพำะดำนกำรเงิ
นนอกระบบ
้ ย
้
วิชำกำร
กลุมป
่ ้ องปรำมกำรเงินนอกระบบ
ผูเชี
่ วชำญเฉพำะดำนกำรพั
ฒนำระบบบริหำร
้ ย
้
วิชำกำร
กลุมพั
่ ฒนำระบบบริหำร
ผูเชี
่ วชำญเฉพำะดำนสำรนิ
เทศกำรคลัง
้ ย
้
วิชำกำร
กลุมสำรนิ
เทศกำรคลัง
่
หมำยเหตุ: ไมรวมต
ำแหน่งปลัดกระทรวงกำรคลัง รองปลัดกระทรวงกำรคลัง และผูตรวจรำชกำร
เนื่องจำกเป็ น
่
้
5
ข้อเสนอสรุปตำแหน่งหลัก (ตอ)
่
ตำแหน่งทีต
่ องกำรหำผู
้
้สื บทอด
ประเภท
สั งกัด
งำนผู้นำเชิงวิชำชีพ (Specialized Leadership)
ผูเชี
่ วชำญดำน
้ ย
้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศคอมพิวเตอรและเครื
อขำย
่
์
วิชำกำร
ศูนยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
์
สื่ อสำร
ผูเชี
่ วชำญเฉพำะดำน
้ ย
้
กิจกำรพิเศษระบบกำรเงินกำรคลัง
วิชำกำร
สำนักตรวจสอบและประเมินผล
ผูเชี
่ วชำญดำนวิ
นย
ั และจริยธรรม
้ ย
้
วิชำกำร
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผูเชี
่ วชำญดำนบริ
หำรทรัพยำกรบุคคล
้ ย
้
วิชำกำร
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผูเชี
่ วชำญเฉพำะดำนกฎหมำย
วิชำกำร
้ ย
้
ตำแหน่งสำคัญในโครงสรำงองค
กร
(Organizational Structure)
้
์
สำนักกฎหมำย
อำนวยกำร
สำนักบริหำรกลำง
ผูอ
้ ำนวยกำรสำนัก
อำนวยกำร
สำนักตรวจสอบและประเมินผล
ผูอ
้ ำนวยกำรสำนัก
อำนวยกำร
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผูอ
้ ำนวยกำรสำนัก
6
หลักเกณฑในกำรคั
ดเลือกผู้สื บทอดของตำแหน่งหลัก
์
•
มีคุณสมบัตต
ิ รงตำมคุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมทีก
่ ำหนดไว้ในมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง
•
มีประสบกำรณในกำรเป็
นหัวหน้ำกลุม/ส
น
์
่ ่ วน/ฝ่ำย มำแลวไม
้
่ ้ อยกวำ่ 2 ปี และ
ผำนกำรประเมิ
นดังตอไปนี
้
่
่

สมรรถนะหลักของสำนักงำน ก.พ. อยำงน
่
้ อย 3 ตัว ณ ระดับ 3

สมรรถนะทำงกำรบริหำรอยำงน
่
้ อย 3 ตัว ณ ระดับ 3

สมรรถนะเฉพำะทีจ
่ ำเป็ นสำหรับตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชำกำร และ
อำนวยกำร อยำงน
ณ ระดับเป้ำหมำย
่
้ อย 1 รำยกำรในแตละประเภท
่
ตำมทีก
่ ำหนดไวตำมหนั
งสื อสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29
้
กันยำยน 2552 เรือ
่ งมำตรฐำนและแนวทำงกำรกำหนดควำมรูควำมสำมำรถ
้
ทักษะ และสมรรถนะทีจ
่ ำเป็ นสำหรับตำแหน่งขำรำชกำรพลเรื
อนสำมัญ และ
้
หนังสื อสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว7 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ ์ 2553
เรือ
่ งมำตรฐำนและแนวทำงกำรกำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ
่ ำเป็ นสำหรับตำแหน่งขำรำชกำรพลเรื
อนสำมัญ ตำแหน่งประเภท
้
7
บริหำร
ข้อเสนอผู้สื บทอดของสำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลังและสำนักงำนรัฐมนตรี
•
•
ทีป
่ รึกษำเสนอให้ทุกตำแหน่ง
ชำนำญกำรพิเศษขึน
้ ไปทีม
่ ี
คุณสมบัตข
ิ น
้ั ตำ่ ทีก
่ ำหนดไว้
ทัง้ หมดเป็ นผู้สื บทอดตำแหน่ง
เพือ
่ จะไดเปิ
้ ดโอกำสให้
ข้ำรำชกำรทุกทำนได
มี
่
้ โอกำส
พัฒนำศักยภำพและ
ควำมสำมำรถตำมควำมถนัด
ของตน
ให้มีกระบวนกำรในกำร
ประเมินสมรรถนะแบบ 360
องศำและกำรสั มภำษณโดย
์
กรรมกำรเพือ
่ หำประเมินผล
งำน ศั กยภำพและควำม
ประเมิ
น
ตนเอง
ผูบั
้ งคับบัญชำ
โดยตรง (กรณีท ี่
หัวหน้ำทำนเป็
น
่
หัวหน้ำส่วนงำน/
ฝ่ำย/
กลุมงำน
่
ผูร
้ วมงำน
่
อยำงน
่
้ อย
3-5 ทำน
่
ผูใต
้ บั
้ งคับบัญ
ชำ 1 ระดับ
(หำกมี)
8
ตัวอยำงผลกำรประเมิ
นสมรรถนะ (Competencies)
่
•
ผลของกำรประเมินสมรรถนะจะส่งผลให้ผู้สมัครสำมำรถเขำสู
้ ่ ระบบผู้สื บทอดและ
ำไปสู
นำตอไป
่ กำรพัฒมกำร
่
ตัวนอย
ำงแบบฟอร
่
ประเมิน
สมรรถนะหลัก
์
สมรรถนะประจำ
ตำแหน่งงำน
สมรรถนะประจำ
ผู้บริหำร
• กำรมุงผลสั
มฤทธิ ์
ระดับ
่
3
• สมรรถนะที่ 1
• วิสัยทัศน์
• บริกำรทีด
่ ี
ระดับ
ระดับ 3
ระดับ 1
3
• สมรรถนะที่ 2
• กำรวำงกลยุทธ ์
ระดับ
• กำรสั่ งสมควำมเชีย
่ วชำญฯ
ระดับ 3
1
ระดับ 3
• สมรรถนะที่ 3
• ผู้นำกำรเปลีย
่ นแปลง
• กำรยึดมัน
่ ในควำมถูกตองฯ
้ แบบ 360 องศำ และกำรสั
ระดับ 3 มภำษณโดยคณะกรรมกำร
ระดับ 1
ประเมิน
์
ระดับ 3
• กำรควบคุมตัวเอง ระดับ
• กำรทำงำนเป็ นทีม ระดับ
1
ต3องเป็
นผู้ทีม
่ ส
ี มรรถนะ 3ใน
ตองเป็
นผู้ทีม
่ ส
ี มรรถนะ 1 ใน
ตองเป็
นผู้ทีม
่ ส
ี มรรถนะ 3 ใน
้
้
้
• กำรสอนงำนฯ
5 ตัว
3 ตัว
ระดั6บ ตัว1
ผูสมั
สมรรถนะครบตำมทีก
่ ำหนดไว้จึงจะไดเข
้ ครจะตองมี
้
้ ำสู
้ ่ คลังขอมู
้ ลระบบผูสื้ บทอด
9
กติกำทีส
่ ำคัญในกำรคัดเลือกผู้สื บทอดตำแหน่งงำน
หลักทีเ่ หมำะสมทีส
่ ุด
กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรวำงแผนสื บทอดตำแหน่งหลักเป็ นเรือ
่ งทีม
่ ค
ี วำมสำคัญ
ทัง้ นี้จำเป็ นตองมี
กำรกำหนดกติกำในกำรคัดเลือกทำยำทของตำแหน่งงำน
้
(Candidate) ให้ชัดเจน โดยกำรคัดเลือกทีด
่ กลุ
ค
ี วรแบ
น 3 ระดับ ดังนี้
มเป
ำหมำย
่
่ ้ งออกเป็
• ผู้บริหำรระดับสูงของ
ระดับที่ 3: กำรกรอง
สำนักงำนปลัดกระทรวง
คนดีและคนเกงที
่
่
และสำนักงำนรัฐมนตรี
“เหมำะสม”
• ขำรำชกำรระดั
บชำนำญ
้
กำรพิเศษและหัวหน้ำ
ระดับที่ 2: กำรกรอง
กลุม/ส
่ ่ วน/ฝ่ำยทัง้ หมด
ของสำนักงำน
เพือ
่ คัดเลือกคนดีทเี่ ป็ น
ปลัดกระทรวงและ
“คนเกง”
่
สำนักงำนรัฐมนตรี
ระดับที่ 1: กำรกรอง
เพือ
่ คัดเลือก “คนดี”
10
แผนกำรพัฒนำผู้สื บทอด
ผู้ สื บทอดจะได้ รับ กำรพัฒ นำตำมแผนยุ ท ธศำสตร กำรพั
ฒ นำปกติ
์
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและสำนักงำนรัฐมนตรี แตจะมี
่
กำรจัดทำแผนพัฒนำผู้สื บทอดในสมรรถนะทีผ
่ ้สื
ู บทอดยังขำดอยู่
พัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำรำชกำร
จัดทำแผนพัฒนำเป็ นรำยบุคคล
โดยวิเครำะหเปรี
์ ยบเทียบวำ่
สมรรถนะขำรำชกำรนั
้นอยูใน
้
่
ะดับใด และเรือ
่ งใดทีย
่ งั ขำดอยู่
ผู้ผำน
่
เกณฑกำร
์
ประเมิน
ใน
คลังขอมู
้ ล
11
หลักในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
โดยผู้สื บทอดจะวำงแผนรวมกั
บผู้อำนวยกำรสำนัก และส่งให้สำนัก
่
บริหำรทรัพยำกรบุคคลเพือ
่ ให้เกิดกำรพัฒนำตำมแผนทีว่ ำงไว้
ผู้บริหำร และผู้บังคับบัญชำของผู้สื บทอดตอง
้
มีส่วนรวมในกำรก
ำหนดแผนกำรพัฒนำเป็ น
่
รำยบุคคล รวมทัง้ วิธก
ี ำรพัฒนำ ตลอดจน
กระบวนกำรวิ
ธก
ี บริ
ำรในกำรติ
ตำมผลหลั
กำหนดให้สำนั
หำรทรัพดยำกรบุ
คคลงกำร
พั
ฒนำ
สำนั
กงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็ นผู้
กำหนดหัวข้อกำรพัฒนำและดำเนิน
กำรพัฒนำตำมแผนทีก
่ ำหนดไว้
จัดทำเป็ นกำรลวงหน
่
้ ำไมเกิ
่ น 2 ปี
12
ข้อเสนอทำงเลือกพัฒนำสมรรถนะหลักอยำงน
่
้ อย 2
ใน 5 ตัว:
กำรพัฒนำกำรทำงำนเป็ นทีม
กิจกรรมเพือ
่ กำรพัฒนำ (สำหรับระดับที่ 4)
กำรมอบหมำยงำนและกำรหมุนเวียนงำน
• มอบหมำยให้ จัด กิจ กรรมที่ ส ร้ ำงประโยชน ์ ให้ กับ
เพือ
่ นพนักงำน ผูอื
่ หรือหน่วยงำนตำงๆ
้ น
่
• มอบหมำยให้ คิ ด แผนงำนที่ จ ะสำมำรถให้ ควำม
สนั บ สนุ นหรื อ ควำมช่ วยเหลื อ ผู้ รั บ บริ ก ำร คู่ ค้ ำ
หรือองคกรพั
นธมิตรตำงๆ
เพือ
่ ให้งำนทีต
่ ง้ั เป้ำหมำย
่
์
รวมกั
นประสบควำมสำเร็จ
่
• มอบหมำยให้หำจุดแข็งของผู้รับบริกำร คูค
่ ้ำ หรือ
องคกรพั
นธมิตรต่ำงๆ แล้วหำแนวทำงทีจ
่ ะผลักดัน
์
หรือสรำงสรรค
ให
กร
้
่
์ ้เกิดผลประโยชนแก
์ องค
์
• ลองปฏิบต
ั งิ ำนโดยกำหนดเป็ นโครงกำรใหมๆ่ ทีท
่ ้ำ
ทำย หรืองำนทีก
่ ำลังประสบกับปัญหำซึ่งต้องอำศั ย
ควำมรวมมื
อของทีมงำน เป็ นตน
่
้
กำรคิดและพฤติกรรม
• อภิปรำยรวมกั
นบนหลักข้อเท็จจริงและเหตุผล โดย
่
พึงระลึกอยูเสมอว
ำแต
ละคนต
ำงก็
มภ
ี ูมห
ิ ลังทีแ
่ ตกตำง
่
่
่
่
่
กัน อัน น ำมำสู่ ค่ำนิ ย มและควำมเชื่อ ที่แ ตกต่ำงกัน
ดวย
้
• ส่ งเสริม และกล้ ำที่จ ะให้ เพือ
่ นร่วมงำน ผู้ อื่น หรือ
ห น่ ว ย ง ำ น ต่ ำ ง ๆ มี ค ว ำ ม รู้ สึ ก เ ข้ ม แ ข็ ง
(Empowerment) และเห็ น วำตนเองมี
บทบำทสำคัญ
่
ตอผลลั
พธที
้ ของงำนและโครงกำรนั้นๆ
่
์ เ่ กิดขึน
• แสดงน้ ำ ใจและให้ ก ำลัง ใจเพื่อ นร่ วมงำนหรือ ผู้ อื่น
อยำงจริ
งใจทีส
่ ุด
่
• พ ย ำ ย ำ ม รั ก ษ ำ ส ำ ย สั ม พั น ธ ที่ ด ี ใ ห ต อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
ชื่ อ ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม : Strategic
Partnership Management
วัตถุประสงค ์
• เพื่อ ให้ ผู้ เข้ ำอบรมมีก รอบควำมคิด เรื่อ งกำร
บริหำรงำนองคกรพั
นธมิตรตำงๆ
่
์
กรอบเนื้อหำของหลักสูตร
เนื้ อหำหลัก ประกอบด้วย กำรบรรยำยเพือ
่ ให้
เห็ นถึง
• คำจำกัดควำมของกำรบริหำรองคกรพั
นธมิตร
์
• เทคนิ ค 80/20
ในกำรบริห ำรองค กร
์
พันธมิตร
• กำรประสำนพลัง (Synergy) เพือ
่ ให้เกิดกำร
สรำงประโยชน
สู
้
์ งสุด
• กำรให้ อ ำนำจ (Empowerment)
ทั้ง
กระบวนกำรเชิง จิต วิทยำ และกระบวนกำร
ทำงสั งคม
• กำร ใช้ ป ระโ ยชน ์ จำกกำร ท ำงำน ร่ วมกั น
(Leverage)
• กำรทำ Role Play ในสถำนกำรณสมมติ
์
ระยะเวลำของหลักสูตร
2 วัน
แนวทำงกำรประเมินผล
• ผู้ เ ข้ ำ อ บ ร ม จ ะ ถู ก ป ร ะ เ มิ น เ มื่ อ เ ริ่ ม ก ำ ร
ฝึ กอบรม และสิ้ น สุ ด กำรฝึ กอบรมว่ำมีร ะดับ
กำรพั ฒ นำควำมเข้ ำใจหรื อ ไม่ เพี ย งใด
นอกจำกนั้น ให้ ผู้ บัง คับบัญ ชำประเมิน วำได
่ 13้มี
ข้อเสนอทำงเลือกพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรอยำงน
่
้อย
3 ใน 6 ตัว:
กำรพัฒนำสภำวะผู้นำ
กิจกรรมเพือ
่ กำรพัฒนำ (สำหรับระดับที่ 4)
กำรมอบหมำยงำนและกำรหมุนเวียนงำน
• หมุนเวียนงำนให้ เป็ นผู้นำในโครงกำรหรือพันธกิจที่
สำคัญขององคกร
์
• มอบหมำยงำนให้ เริ่ม หน่ วยงำนหรื อ เริ่ม โครงกำร
ใหม่ๆ ที่ต้ องใช้ ทัก ษะควำมเป็ นผู้ น ำสู ง ให้ ประสบ
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยทีอ
่ งคกรก
ำหนด
์
• มอบหมำยงำนทีต
่ ้องสร้ำงสั มพันธภำพกับหน่วยงำน
อืน
่ ๆ ทัง้ ในและนอกองคกร
์
กำรโค้ช (Coaching)
• ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษำ และเลำประสบกำรณ
่
์
ในกำรเป็ นผู้ น ำทีด
่ ี เช่น กำรสร้ ำงบรรยำกำศใน
ก ำ ร ท ำ ง ำ น ที่ ด ี ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ น ำ ที่ ด ี ใ น แ ต่ ละ
สถำนกำรณ ์ (Leadership Style) กำรให้รำงวัล
แ ล ะ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ ที่ มี
ประสิ ทธิภำพ
กำรฝึ กอบรม
• กำรตัดสิ นใจอยำงถู
กตอง
่
้
ชื่ อ หลัก สู ต รกำรฝึ กอบรม: กำรตัด สิ นใจอย่ ำง
ถูกตอง
้
วัตถุประสงค ์
• เพือ
่ ให้ผู้เข้ำอบรมมีกรอบควำมคิด เรือ
่ งกำรใช้
ดุลยพินิจในกำรตัดสิ นใจ
• เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ ำ อ บ ร ม มี เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ตัดสิ นใจ
กรอบเนื้อหำของหลักสูตร
เนื้อหำหลักประกอบด้วย กำรบรรยำยเพือ
่ ให้เห็ น
ถึง
• กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะหและใช
้ดุลยพินิจใน
์
กำรตัดสิ นใจ
• ข้อผิด พลำดทีท
่ ำให้เกิด Bias เวลำตัด สิ นใจ
เช่น The Estimating and Forecasting
Traps, The Framing Trap, The ConfirmingEvidence Trap หรือ The Status-Quo Trap
เป็ นตน
้
• เครือ
่ งมือทีช
่ ่ วยในกำรตัดสิ นใจให้มีประสิ ทธิภำพ
สูงสุด
• มีกจ
ิ กรรมเรือ
่ ง Decision Making Simulation
เพื่อ ให้ เข้ ำใจถึง กระบวนกำรกำรตัด สิ นใจจำก
14
ข้อเสนอเพิม
่ เติม: พัฒนำเช่นเดียวกับขำรำชกำร
้
ทัว่ ไปแตเพิ
่ กำรหมุนเวียนงำนเพือ
่ สั่ งสม
่ ม
ประสบกำรณ ์ EAF และระบบพีเ่ ลีย
้ ง
หน้ำทีข
่ องพีเ่ ลีย
้ ง
• ให้ขอคิ
้ ดเห็ นติชมทัง้ ทีเ่ ป็ นทำงกำรและ
ไมเป็
่ นทำงกำรแก่
ผูสื
่ นไดรั
้ บทอดทีต
้ บมอบหมำยให้ดูแล
• รวมให
่
้ควำมช่วยเหลือหรือให้แนวทำง
ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำตนเองของ
ขำรำชกำร
้
• หำรืออยำงไม
เป็
่
่ นทำงกำรกับ
ผูบั
อ
่ ยูใน
้ งคับบัญชำของขำรำชกำรที
้
่
ควำมดูแลของตนเพือ
่ สอบถำมถึงระดับ
ผลกำรปฏิบต
ั งิ ำนตำมเกณฑชี
ั ผล
์ ว้ ด
ทีป
่ รึกษำเสนอให้มีกำรจัดแผนพัฒนำเสมือนของ
ข้ำรำชกำรทั่ว ไปเพื่อ ไม่ให้ เกิด ควำมเหลือ
่ มล ้ำ
อย่ำงไรก็ ด ค
ี วรมีก ำรเพิ่ม ประสบกำรณ ให
์ ้ ผู้ สื บ
ทอดเหลำนี
่ ้ผำนทำง
่
 ระบบพีเ่ ลีย
้ ง (Mentoring System) คือ
กำรก ำหนดกำรให้ผู้ ที่มค
ี วำมสำมำรถหรือ
เป็ นทีย
่ อมรับ หรือผู้บริหำรในหน่วยงำนให้
ค ำปรึก ษำและแนะน ำช่ วยเหลือ ผู้ สื บทอด
อ ย่ ำ ง ส ม่ ำ เ ส ม อ
ทัง้ ทีเ่ ป็ นทำงกำรและไมเป็
่ นทำงกำร
 ระบบกำรฝึ กอบรมที่ ก ำหนดไว้ (ทั้ง ใน
ระดับ 3-4) โดยอำจใช้ตำมแบบฟอรมใน
์
หน้ำถัดๆ ไป
 ร ะ บ บ สั่ ง ส ม ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ ์
( EAF:
Experience Accumulation Framework) 15
แผนกำรดำเนินงำน
2
3
4
วำงแผนพัฒนำ
รำยบุคคล และ
ดำเนินกำรพัฒนำอยำง
่
น้อย
2
กิจกรรมให้กับ
ขำรำชกำรที
ไ่ ดรั
้
้ บกำร
คัดเลือกให้เขำระบบ
้
หมุนเวียนงำนตำมกรอบ
ต.ค.-ธ.ค.
ก.ค.-ก.ย.
เม.ย.มิ.ย.
ม.ค.-มี.ค.
ประกำศแผนให้
รับทรำบภำยใน
สำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลังและ
สำนักงำนรัฐมนตรี
คัดเลือกบุคลำกรทีจ
่ ะ
ไดรั
้ บกำรพัฒนำตำม
แผนสื บทอดตำแหน่ง
ปี 2556
ต.ค.-ธ.ค.
1
ก.ค.-ก.ย.
ขัน
้ ตอนกำรทำงำน
เม.ย.มิ.ย.
ที่
ม.ค.-มี.ค.
ปี 2555
ผลทีไ่ ดรั
้ บ
บุคลำกรในกรมรับทรำบ
แผนงำน
มีบุคลำกรทีผ
่ ำนเกณฑ
่
์
กำรคัดเลือกเขำสู
้ ่
คลังขอมู
มี
้ ลขำรำชกำรผู
้
้
ศักยภำพ
ขำรำชกำรในระบบพั
ฒนำ
้
ฯ ไดผ
จกรรม
้ ำนกิ
่
ฝึ กอบรมอยำงน
่
้ อย
2 กิจกรรม
ผูสืบทอดในระบบไดรับ 16
ข้อเสนอแนะถัดไปในปี 2555-2556: ดำเนินกำร
ฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนำผูสื้ บทอด
เพือ
่ ให้กำรวำงแผนผู้สื บทอดตำแหน่งหลักเป็ นไปอยำงต
อเนื
่ อง ทีป
่ รึกษำขอเสนอ
่
่
กระบวนกำรดังตอไปนี
้
่
• ให้สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลดำเนินกำรฝึ กอบรมตำมแผนทีก
่ ำหนดไว้ในปี
นี้ โดยฝึ กอบรมให้กับผู้สื บทอดตำมผลจำกกำรประเมินควำมสำมำรถวำเป็
่ น
ควำมสำมำรถ/สมรรถนะทีต
่ องปรั
บปรุง หรือพยำยำมให้มีประสิ ทธิภำพขึน
้
้
เกณฑในกำรเข
์
้ำรับกำรฝึ กอบรม
• ผู้ ฝึ กอบรมต้ องเป็ นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ งตั้ง ให้ เป็ นผู้ สื บทอดต ำแหน่ งหลัก ของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและสำนักงำนรัฐมนตรี
• สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำทีส
่ ่ งหนังสื อไปแจ้งลวงหน
่
้ ำให้กับทุกทำน
่
ทีต
่ องเข
ำฝึ
้
้ กอบรม
• ในกรณีท ผ
ี่ ู้เข้ำฝึ กอบรมไมสำมำรถเข
่
้ำอบรมได้ ควรส่งบันทึกควำมจำเป็ น
พร้อมทัง้ เหตุผลและนำเสนอกับมำยัง
สำนักบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
กำรวัดผลกำรฝึ กอบรม
• ควำมสม่ำ เสมอในกำรเข้ำฝึ กอบรม และระยะเวลำรวมในกำรเข้ำฝึ กอบรม
100% โดยผู้สื บทอดซึ่งเข้ำฝึ กอบรมต้อง
ลงชือ
่ ทุกครัง้
17
ข้อเสนอแนะถัดไปในปี 2555-2556: ข้อเสนอ
ระบบบริหำรงำนบุคคลเพือ
่ รองรับกำรวำงแผนสื บ
ทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
เพือ
่ ให้กระบวนกำรวำงแผนสื บทอดตำแหน่งเป็ นไปอยำงมี
ประสิ ทธิภำพสูงสุด ควรมี
่
กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมำรองรับดังตอไปนี
้
่
•
กำรบริหำรผลงำน (Performance Management): กำรประเมินผลสมรรถนะ
ของผู้สื บทอดควรทำอยำงสม
ำ่ เสมอ
แต่
่
แยกจำกกำรประเมินผลงำนประจำปี เพือ
่ ขึน
้ เงินเดือน
•
กำรฝึ กอบรม (Training and Development): ให้เป็ นไปตำมแผนกำรพัฒนำ
ศักยภำพทีก
่ ำหนดไว้
•
กำรสรรหำและกำรคัดเลือก (Recruitment and Selection): หำกตำแหน่งหลัก
เกิดวำงลงส
ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและสำนักงำนรัฐมนตรี ควรมีกำรสรร
่
หำ หรือคัดเลือกจำกกลุมของผู
เพือ
่ ให้ระบบกำรวำงแผนสื บทอด
่
้สื บทอดกอน
่
นำมำใช้ให้เกิดประโยชนสู
์ งสุด โดยกำรมีกำรวัดสมรรถนะและประเมินผลงำนที่
ผำนมำ
และคัดเลือกผู้สื บทอดทีเ่ หมำะสมกับตำแหน่งทีส
่ ุดกอน
อยำงไรก็
ตำม
่
่
่
สำหรับตำแหน่งงำนหลักทีไ่ มสำมำรถหำบุ
คลำกรมำใส่ไดอย
นทวงที
องคกร
่
้ ำงทั
่
่
์
อำจจ ำเป็ นต้ องเตรีย มกำรรับ บุ ค ลำกรใหม่เข้ ำมำในองค กร
เพื่อ ให้ สำมำรถ
์
สนับสนุ นพันธกิจและกลยุทธขององค
กรได
อย
อเนื
์
์
้ ำงต
่
่ ่องและมีประสิ ทธิภำพสูงสุด
อยำงไรก็
ตำม องคกรควรเลื
อกใช้วิธน
ี ี้เมือ
่ มีเหตุจำเป็ นจริงๆ ทีไ่ มสำมำรถสรร
่
์
่
หำ จัดเตรียมหรือพัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกรในองคกร
์
•
กำรสร้ำงระบบพีเ่ ลีย
้ ง (Mentoring): หำกจำเป็ นทำงกลุมบริ
หำรทรัพยำกรบุคคล
่
อำจสรำงระบบพีเ่ ลีย
้ ง (Mentor) เพือ
่ ใหมีกระบวนกำรรองรับใหผูสืบทอดไดมี
18
ตัวอยำงค
ำถำมทีใ่ ช้กำรประเมินผลกำรวำงแผนสื บ
่
ทอดตำแหน่ง (ตอ)
่
ลักษณะของกำรวำงแผนสื บทอดตำแหน่ง
ทีเ่ กิดประสิ ทธิผล
11. กำหนดตำรำงกำรปฏิบต
ั งิ ำนตำมแผน
12. กำหนดควำมรับผิดชอบภำยในโครงกำรกำร
วำงแผนสื บทอดตำแหน่ง
13. กำหนดควำมรับผิดชอบเป็ นรำยบุคคลใน
โครงกำรกำรวำงแผนสื บทอดตำแหน่ง
14. กำหนดแรงจูงใจ/รำงวัลสำหรับผูที
้ ไ่ ดรั
้ บ
คำดหมำยวำจะเป็
นผูสื้ บทอดตำแหน่ง
่
15. กำหนดแรงจูงใจ/รำงวัลสำหรับผูบริ
้ หำรที่
สำมำรถกำหนดตัวผูสื้ บทอดตำแหน่ง
16. กำรจัดหำทุนสำหรับดำเนินโครงกำรกำร
กำรวำงแผนสื บ
ทอดตำแหน่งใน
ทำนเชื
อ
่ วำคุ
่
่ ณลักษณะ
องคกรของท
ำนได
เหลำนี
์
่
้
่ ้จำเป็ นตอกำร
่
มีกำรทำดังนี้
วำงแผนสื บทอดตำแหน่ง
หรือไม่
ให้เกิดประสิ ทธิผลหรือไม่
ไมส
่ ำคัญ
ใช่
ไม่
สำคัญ
1
2
3
4
(√)
(√)
5
19
สิ่ งทีต
่ ้องขอควำมอนุ เครำะห ์
o
ที่ ป รึ ก ษ ำ ข อ ค ว ำ ม อ นุ เ ค ร ำ ะ ห ์ ใ ห้ ผู้ สั ม ม น ำ ทุ ก ท่ ำ น ก ร อ ก
แบบสอบถำมควำมคิดเห็ น
เรือ
่ งกำรวำงแผนหำผู้
สื บทอดต ำแหน่ งของส ำนั ก งำนปลัด กระทรวงกำรคลัง และ
สำนักงำนรัฐมนตรีตำมควำมเป็ นจริง โดยกอนจะกรอกขอให
่
้ มี
กำรปรึกษำหำรือกันภำยในกลุมๆ
ละประมำณ 10-15
รำย
่
ประมำณ 20 นำทีเพือ
่ ระดมสมองกอนกำรกรอกแบบสอบถำม
่
ควำมคิดเห็ น
o
โดยแต่ละท่ำนอำจไม่ต้ องเชื่อ ควำมคิด เห็ น ของกลุ่มก็ ไ ด้ ทั้ง นี้
ต้องส่งแบบสอบถำมคืนภำยในวันนี้
มิเช่นนั้นถือวำ่
สละสิ ทธิใ์ นกำรแสดงควำมคิดเห็ น
o
แบบสอบถำมเป็ นกำรสอบถำมควำมคิ ด เห็ น ดัง นั้ น เหตุ ผ ล
ประกอบควำมคิด เห็ นมีควำมส ำคัญมำกตอกำรประเมิ
นผลของที่
่
20

similar documents