ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ระดับปฏิบัติการ

Report
ระบบข้าราชการผูม้ ี
ผลสัมฤทธ์ ิ สงู
High Performance and Potential System
HiPPS
1
ความหมายของระบบ HiPPS
วัตถุประสงคและหลั
กการ
์
การสรรหาและคัดเลือกขาราชการ
้
เข้าสู่ระบบ HiPPS
การเสริมสรางแรงจู
งใจ
้
กรอบสั่ งสมประสบการณ ์ (EAF)
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
การสอนงาน (Coach)
ผลการปฏิบต
ั ริ าชการ
การออกจากระบบ HiPPS
2
เป็ นเครื่องมือสาหรับผูบ้ ริหาร
ในการบริหารจัดการกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพ
(Talent
Management)
สร้างความพร้อม
อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่ อง
HiP
PS
เป็ นทางเลือก
ในการแก้ปัญหา
และความท้าทาย
ของส่วนราชการ
ผ่านกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3
วัตถุประสงค์หลัก
๑. เพือ
่ ดึงดูด รักษา และจูงใจคนเกง่ คนดี มีผลงาน
๒. เพือ
่ พัฒนาอยางต
อเนื
่
่ ่องและเป็ นระบบ
๓. เพือ
่ เตรียมผู้นาซึง่ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ
ประสบการณ์
หลักการ
๑.
คัดเลือกอยางมี
มาตรฐาน
่
๒. เติบโตอยางมี
คุณภาพ
่
๓. พิสจ
ู นด
้
์ วยผลงานและ
ศักยภาพ
๔. ขับเคลือ
่ นผานกลไกแรงจู
งใจ
่
๕. พัฒนาสู่เป้าหมายของส่วน
ราชการ
4
การสรรหาและคัดเลือกขาราชการ
้
เขาสู
้ ่ ระบบ HiPPS
คุณสมบัตผ
ิ ้มี
ู สิทธิสมัครคัดเลือก
วิธก
ี ารคัดเลือก
การรับสมัคร
การคัดเลือกโดยส่วนราชการ
เกณฑการตั
ดสิ น
์
5
กลุมเป
่ ้ าหมาย
๑. ขาราชการพลเรื
อนสามัญ ซึง่ ดารงตาแหน่ง
้
ประเภทวิชาการ
-
ระดับปฏิบต
ั ิ การ
-
ระดับชานาญการ
หรือ
6
เงือ
่ นไขอายุราชการ
ประเภท
๑. บรรจุและแตงตั
ณวุฒป
ิ ริญญา
่ ง้ ดวยคุ
้
ตรี หรือทีเ่ ทียบได้
ในระดับเดียวกัน
๒. บรรจุและแตงตั
ณวุฒป
ิ ริญญา
่ ง้ ดวยคุ
้
โท หรือปริญญาเอก
หรือทีเ่ ทียบไดในระดั
บเดียวกัน
้
๓. ไดรั
ิ ริญญาโท หรือ
้ บคุณวุฒป
ปริญญาเอกทีต
่ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่งเพิม
่ ขึน
้ สำนักงำน ก.พ.
อายุ
ราชการ
ไมน
่ ้ อยกวา่
๒ ปี
ไมน
่ ้ อยกวา่
๑ ปี
ไมน
่ ้ อยกวา่
๑ ปี
7
กลุมเป
่ ้ าหมาย
๑. ขาราชการพลเรื
อนสามัญ ซึง่ ดารงตาแหน่ง
้
ประเภทวิชาการ
น้อย ๑ ปี
-
ระดับปฏิบต
ั ิ การ
-
ระดับชานาญการ
หรือ
๒. ตองปฏิ
บต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการในกรมอนามัยอยาง
้
่
๓.
ปฏิบต
ั ริ าชการ
มีผลงานโดดเดนเป็
นทีป
่ ระจักษและมี
ผลการ
่
์
ในรอบปี ทผ
ี่ านมาโดยเฉลี
ย
่ อยูในระดั
บดีมากขึน
้
่
่
ไป
๔.
มีความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี
8
ทักษะทางภาษาอังกฤษทีส
่ านักงาน ก.พ.
CU-TEP
กาหนด
ไมต
่ า่ กวา่ ๖๐ คะแนน
ไมต
่ า่ กวา่ ๕๐๐ คะแนน
(paper-based)
TOEFL
หรือ ไมต
่ า่ กวา่ ๑๗๓ คะแนน
(computer-based)
หรือ ไมต
่ า่ กวา่ ๖๑ คะแนน
ไมต
บ ๖
IELTS(internet-based)
่ า่ กวาระดั
่
หมายเหตุ
ตองมี
ผลการ
้
ทดสอบความรูและ
้
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
ประเภทใดประเภท
หนึ่ง
สถาบันการ
ตางประเทศ
่
เทวะวงศ์วโรปการ
(DVIFA)
สำนักงำน ก.พ.
ระดับ Practical
Level
ไมต
่ า่ กวาร
่ อยละ
้
๖๐
9
กลุมเป
่ ้ าหมาย
๑. ขาราชการพลเรื
อนสามัญ ซึง่ ดารงตาแหน่ง
้
ประเภทวิชาการ
น้อย ๑ ปี
-
ระดับปฏิบต
ั ิ การ
-
ระดับชานาญการ
หรือ
๒. ตองปฏิ
บต
ั ห
ิ น้าทีร่ าชการในกรมอนามัยอยาง
้
่
๓.
ปฏิบต
ั ริ าชการ
มีผลงานโดดเดนเป็
นทีป
่ ระจักษและมี
ผลการ
่
์
ในรอบปี ทผ
ี่ านมาโดยเฉลี
ย
่ อยูในระดั
บดีมากขึน
้
่
่
ไป
๔.
มีความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี
10
วิธก
ี าร
คัดเลือก
ขัน
้ ตอนที่ ๑ โดย
คณะกรรมการ
- ใบสมัคร
- การ
ของส่วนราชการ
สั มภาษณ์
ขัน
้ ตอนที่ ๒ โดยสานักงาน ก.พ.
- วิชาความสามารถทัว่ ไปเชิงวิชาการ
(Aptitude Test)
- การประเมินคุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค ์
ของขาราชการผู
้
้มีผลสั มฤทธิส์ งู
11
การรับสมัคร
๑) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่
๒) ขาราชการผู
ควบคุมดูแล
้
้มี
คุณสมบัต ิ
การปฏิบต
ั งิ านเป็ นผู้
ตรงตามทีก
่ าหนดสมัคร
เสนอรายชือ
่
ดวยตนเอง
ขาราชการที
ม
่ ค
ี ุณสมบัต ิ
้
้
ตรงตามทีก
่ าหนด
ขอรับใบสมัครไดที
่ ลุมพั
้ ก
่ ฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
หรือดาวนโหลดแบบฟอร
มใบสมั
คร
์
์
ไดจากเว็
บไซตของกองการเจ
้
้าหน้าที่
์
http://person.anamai.moph.go.th/
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถวนด
วยตนเอง
้
้
ยืน
่ ใบสมัครดวยตนเองหรื
อทางไปรษณีย ์
้
โดยส่งถึง กองการเจ้าหน้าที่ พรอม
้
หลักฐานผลคะแนนภาษาอังกฤษ
12
การคัดเลือก
๑) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
และควำมคิดเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาำ
๒) ดำเนินกำรสัมภำษณ์ และสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินศักยภำพและ
สมรรถนะที่จำเป็ นสำหรับกำรพัฒนำเพื่อก้ำวขึ้นสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น
- กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ควำมผูกพันต่อระบบรำากำร
- กำรบริ กำรที่ดี
- กำรอุทิศตนเพื่อสังคม
- จริ ยธรรม
- กำรทำงำนเป็ นทีม
- กำรสั่งสมควำมเาี่ยวาำญชในงำนอำาีพ
13
เกณฑ์การตัดสิน
การคัดเลือกขัน
้ ตอนที่ ๑ โดยคณะกรรมการของ
ส่วนราชการ
ผู้ทีจ
่ ะถือวาเป็
่ นผู้ไดรั
้ บคัดเลือกต้องได้
คะแนนรวมโดยเฉลีย
่
จากกรรมการประเมินทุกทานไม
ต
๘๐
่
่ า่ กวาร
่ อยละ
้
โดยกองการเจ้าหน้าทีจ
่ ะดาเนินการแจ้งผล
รายชื
่ อผู
การคั
ดเลือ
กขั
้ ตอนที่ ดเลื
๒ อกโดยสานักงาน ก.พ.
้ผานการคั
่น
ไปยั๑)
งสเป็
านันผู
กงาน
ก.พ. เพือ
่ ดช
าเนิ
นการคัดเลือก ว่ ไปเชิง
่ ผ
ี ลการสอบวิ
าความสามารถทั
้ทีม
ขัน
้ ตอนที
่ ๒ ตอไป
วิชาการ
(Aptitude
Test) ทีค
่ ะแนนไม่ต่ากว่า ๕๐
่
คะแนน
๒) ผานการประเมิ
นคุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงคของ
่
์
ขาราชการผู
่ านักงาน
้
้มีผลสั มฤทธิส์ งู ตามเกณฑที
์ ส
ก.พ. กาหนด
14
การเสริมสร้างแรงจูงใจ
15
ส านั ก งาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ส่ ว นราชการติ ด ตามความก้า วหน้ า
ของกระบวนการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลในระบบข้า ราชการผูม้ ี ผ ลสัม ฤทธิ์ สู ง
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการพัฒนา และเสริมสร้างแรงจูงใจสาหรับ
ข้าราชการในระบบฯ
กำรเสริ มสร้ำงแรงจูงใจ
๑. กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำาีพ
๒. ค่ำตอบแทน
๓. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อเสริ มสร้ำงแรงจูงใจ
16
ค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
โอกาสได้รบั พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเษ :
ได้รบั เงินเดือนเพิ่มขึ้ นจากการเลื่อนเงินเดือน
กรณีปกติในอัตราร้อยละ ๑ ของฐานในการคานวณต่อ
รอบการประเมินโดยในแต่ละส่วนราชการจะมีจานวน
ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สงู ซึ่งได้รบั การเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนข้าราชการผู ้
มีผลสัมฤทธิ์สูง
มุ่งพัฒนาข้าราชการผูม้ ี
ษักยภาพสูงในระดับปฏิบตั กิ าร
ให้เป็ นข้าราชการระดับ
ชานาญการพิเษ
17
กรอบสังสมประสบการณ์
่
(EAF)
18
๑. การวิเคราะหความ
์
ตองการ
้
และกาหนดตาแหน่งเป้าหมาย
๔.
การส่งกรอบ
EAF
๒. ราง
่
กรอบ EAF
๓. การสราง
้
ภาพรวมของเส้นทาง
19
กรอบการสั่งสมประสบการณ์
Experience Accumulation Framework- EAF คือ Career plan ที่ตอบคาถามว่ า
“หากจะเป็ น....ตาแหน่ งเป้าหมาย....” ต้ องมีเส้ นทางความก้ าวหน้ าอย่ างไรบ้ าง
หรื อ ต้ องหมุนเวียนไปทางานในสานัก/กองใดบ้ าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ที่ได้ จากการทางานจริงในฐานะ ข้ าราชการของหน่ วยงานภายในนัน้ ๆ
ตาแหน่ ง
เป้าหมาย
สานัก/กอง
สานัก/กอง
HiPPS
สานัก/กอง • ทักษะ หรือ ความสามารถอะไร
• ต้ อง “ทางาน” อะไรได้
• ต้ องอยู่ในหน่ วยงานนัน้ ๆ ระยะเวลาเท่ าไหร่
20
ระดับเป็นเลิศ
Benchmarked
ระดับสูง
Advanced
ระดับพื้นฐาน
Fundamental
21
นักวิชาการสาธารณสุ ข เชี่ยวชาญ
(ตาแหน่ งเป้ าหมาย)
รวมระยะเวลา
ภายใน 7-11 ปี – เมือ่ ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
ระดับเป็ นเลิศ
( 3 ปี )
หน่ วยงานต้ นสั งกัด/
ส่ วนกลาง/ศูนย์ อนามัย
หน่ วยงานต้ นสั งกัด/
ส่ วนกลาง/ศูนย์ อนามัย
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
อนามัยสิ่ งแวดล้ อม
ระดับสู ง
( 4 ปี )
หน่ วยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่ วยงานต้ นสั งกัด
ระดับพืน้ ฐาน
(ภายใน 4 ปี )
หน่ วยงานส่ วนกลางหรือส่ วนภูมภิ าคของกรมอนามัย
หน่ วยงานต้ นสั งกัด
ชานาญการ
พิเศษ
3 ปี
ชานาญการ
4 ปี
ปฏิบตั ิการ
2-6 ปี
22
ขั้นตอนการจัดทากรอบการสัง่ สมประสบการณ์
รายบุคคล
๑. รวบรวมขอมู
้ ลของ
ขาราชการผู
้
้มีผลสั มฤทธิส์ งู
รายบุคคล
๓. ปรับเส้นทางการ
หมุนเวียนในภาพรวมให้
เหมาะสมกับขาราชการผู
้
้มี
ผลสั มฤทธิส์ งู ในแตละราย
่
๒. การวิเคราะห ์
เปรียบเทียบข้อมูล
รายบุคคลกับกรอบ
EAF ภาพรวม
23
1 ปี
Benchmarked
สานักส่งเสริม
สุขภาพ
สานักอนามัย
การเจริญพันธุ ์
3 ปี
2 ปี
1 ปี
สานักส่งเสริม
สุขภาพ
สานักส่งเสริม
สุขภาพ
- กลุ่ม B
- กลุ่ม C
2 ปี
สานักส่งเสริม
สุขภาพ
- กลุ่ม A
1 ปี
สานักอนามัย
การเจริญพันธุ ์
- กลุ่ม A
สานัก
โภชนาการ
- กลุ่ม A
1 ปี
6 เดือน
1 ปี
6 เดือน
สานักอนามัย
การเจริญพันธุ ์
- กลุ่ม B
สานักทันต
สาธารณสุข
- กลุ่ม A
สานัก
โภชนาการ
- กลุ่ม C
กองออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ
- กลุ่ม A
Advanced
4 ปี
Fundamental
4 ปี
1 ปี
24
รายละเอียดของ EAF
1
(Basic)
2
3
A
(Advanced)
1
3
1
(Benchmarked)
2
25
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
26
การพัฒนาตามกรอบการสัง่ สม
ประสบการณ์รายบุคคล
การอบรมพัฒนา
27
ข้ำรำากำรผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สูง
ผูบ้ ริ หำรระดับสูง
ผูอ้ ำนวยกำรสำนัก/กอง
ผูเ้ กี่ยวข้อง
ที่สาคัญ
ฝ่ ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
ผูบ้ งั คับบัญชาำระดับต้น/หัวหน้ำงำน
28
การอบรมพัฒนา
กรอบการพัฒนาบุคลากร : ภายใตระบบ
้
ขาราชการผู
มี
้
้ ผลสั มฤทธิส์ งู
ข้ำรำากำรผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สูง
ผูบ้ งั คับบัญชาำระดับต้น
ผูร้ ับผิดาอบระบบฯ
กิจกรรมทีจ
่ าเป็ นในการพัฒนาขาราชการผู
มี
้
้
ผลสั มฤทธิส์ ูง
กำรปฐมนิเทศ
กิจกรรมเสริ มสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรรับรำากำร
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในประเทศ
ทุนรัฐบำลเพื่อฝึ กอบรมระยะสั้นในต่ำงประเทศ
29
30
การสอนงาน (Coach)
31
พี่เลี้ยง
เน้นทีพ
่ ฒ
ั นาการในระยะ
จุดประสงค ์ ยาว
บทบาท
เรือ
่ งทีใ่ ห้
คาปรึกษา
ผูส้ อนงาน
เน้นทีค
่ วามสามารถในการ
ทางาน
ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เป็ นตนแบบ
(Role
เป็ นทีย
่ อมรับในองคกรเป็
น
้
์
Model) หรือเป็ นผู้เป็ น
ผู้บังคับบัญชาทีม
่ อ
ี านาจ
แบบอยางที
ด
่ ี
ตามสายงาน / ตาแหน่ง
่
สอนงานในทุกๆ เรือ
่ งที่
เน้นสอนงานเฉพาะเรือ
่ งที่
เกีย
่ วของกั
บความกาวหน
่ วของกั
บ การทางานที่
้
้
้ า เกีย
้
ในสายอาชีพ ซึง่ หมาย
ไดรั
้ บมอบหมายใน
รวมถึงทุกประเด็นทีม
่ ผ
ี ลตอ
่ ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ความกาวหน
เพือ
่ ให้สามารถทางานได้
้
้ า หรือ
ความสาเร็จในอาชีพ อาทิ อยางมี
ประสิ ทธิภาพและ
่
ความรู้ ความสามารถใน ประสิ ทธิผล
การทางาน การวางตัวใน
ทีท
่ างาน และการสราง
้
ความสมดุลระหวางงานกั
บ
่
ครอบครัว เป็ นตน
้
32
ผลการปฏิบตั ิ ราชการ
33
ข้ าราชการผู้มผี ลสั มฤทธิ์สูง ระดับปฏิบัตกิ าร
มีผลกำรปฏิบตั ิรำากำรในระดับดีมำกขึ้นไป โดยมีขอ้ ยกเว้น ดังนี้
ไม่มีผลกำรปฏิบตั ิรำากำรต่ำกว่ำระดับดีมำก ๒ ครั้งติดต่อกัน
หรื อ ไม่มีผลกำรปฏิบตั ิรำากำรต่ำกว่ำระดับดีมำก เป็ นครั้งที่ ๓
หรื อ ไม่มีผลกำรปฏิบตั ิรำากำรต่ำกว่ำระดับดี
ข้ าราชการผู้มผี ลสั มฤทธิ์สูงระดับชานาญการ
มีผลกำรปฏิบตั ิรำากำรในระดับดีมำกขึ้นไป โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
34
การออกจากระบบ HiPPS
35
การออกจากระบบขาราชการผู
้
้มีผลสั มฤทธิ ์
สูง
๑. ระหวางที
อ
่ ยูในระบบข
าราชการผู
่
่
้
้มีผลสั มฤทธิ ์
สูงมีผลการปฏิบต
ั ริ าชการ ไมเป็
่ นไขที่
่ นไปตามเงือ
กาหนด
๒. ขาราชการผู
้
้มีผลสั มฤทธิส์ งู ลาออกจากระบบฯ
๓. ไดรั
้ บการแตงตั
่ ง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
36
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ว ๔๒/๒๕๕๓
ว ๔๐/๒๕๕๓
ว ๔/๒๕๕๔
ว ๑/๒๕๕๕
37
ขอบคุณครับ
.
พงษ์เทพ เจริญสวัสดิ์
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0 2590 4043
38

similar documents