Central Baltic Programme 2014-2020

Report
EU:n rakennerahastokausi 2014-2020
Kestävää kasvua ja työtä –ohjelma
Interreg –ohjelmat
Muita EU -rahoituslähteitä
Rakennerahastorahoituksen Suomen osuus romahti
• EU:n Rakennerahastoilla on kaksi tavoitetta:
– ”Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin”
– ”Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY, Interreg)”
• EU:n päätös rakennerahastoille yhteensä 367 Mrd, josta EAY tavoitteen osuus on 10,2 Mrd euroa.
• Kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitus pienenee alkaneella
ohjelmakaudella merkittävästi: Suomelle rakennerahastoihin 1,5
Mrd, josta EAY -tavoitteeseen 161,3 miljoonaa euroa.
Rakennerahasto - ohjelman Satakunnan rahoituskehys (EU+valtio+kunta):
– 2014 -7,5 M€
– 2015 -n. 8,5 M€
– 2020 - 9,0 €
EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto 60 %
ESR = Euroopan sosiaalirahasto 40 %
• Satakuntalaiset kehittämis- tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
ovat valmistautuneet hyödyntämään entistä tehokkaammin
muuta EU-rahoitusta alkavalla ohjelmakaudella
• EU:lla on useita erilaisia rahoitusinstrumentteja, joista pääosin
julkisen sektorin toimijat voivat hakea rahoitusta
kehittämishankkeisiin tai kokemusten vaihtoon
• Myös yritysten osallistumista hankkeisiin on yritetty uudella
ohjelmakaudella mahdollistaa aiempaa paremmin
• Interreg /EAY-ohjelmat ja Horisontti 2020 ovat keskeisimpiä
tutkimukseen ja aluekehittämiseen liittyviä EU:n
rahoitusvälineitä
Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmalla 2014-2020
tuetaan kehittämis- ja investointihankkeita, joilla edistetään
– pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä (EAKR)
– uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja
hyödyntämistä (EAKR)
– työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta (ESR)
– koulutuksen ja ammattitaidon kehittämistä sekä elinikäistä
oppimista (ESR)
– sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa (ESR)
Ensimmäinen rakennerahastohaku 5.5 – 3.9.2014
•
•
•
•
•
Satakunnan rahoituskehyksestä oli haettavana yhteensä 6,616 miljoonaa
ESR-projektit haetaan ELY keskuksesta
EAKR-hankkeita rahoittavat maakuntatasolla maakunnan liitto ja ELY-keskus.
Yksittäisten yritysten kehittämistä koskevat sekä pk-yritysten toimintaympäristöä
kehittävät EAKR-hankehakemukset jätetään ELY-keskukselle. Muut
kehittämishankehakemukset jätetään maakunnan liitolle.
Päätökset valmistellaan Satakunnassa (ELY tai Satakuntaliitto), mutta
rakennerahastotoiminnan uudistuksesta johtuen tuen myöntämis-ja
maksatuspäätökset tehdään Pirkanmaan liitossa tai Keski-Suomen ELY-keskuksessa.
Maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden osalta Satakuntaliiton maakuntahallitus
tekee rahoituksen kohdentamispäätökset.
Rakennerahastohankkeita ohjelmakaudella 2014-2020 haetaan sähköisesti.
Satakunnan haun tulos ja eteneminen
• EAKR TL 1 Yritystukihaku on jatkuva ja vasta käynnistymässä
• 29 kpl EAKR toimintalinja 2 hakemusta / Satakuntaliitto
> joista 6 kpl kv-hankehakuun tähtäävää valmisteluhanketta
• 23 kpl ESR hakemusta / Satakunnan ELY-keskus
• Neuvottelu- ja täydennyspyyntökierros käynnissä
• Ensimmäiset hankepäätökset marras-joulukuussa
• > 500 000 hankkeet maakunnan yhteistyöryhmän päätettäväksi
• Seuraava haku mahdollisesti helmikuussa 2015
EAKR TL 2 TUETTAVA TOIMINTA
• Tutkimus-, osaamis- ja innovaatio-keskittymien kehittäminen
–
–
–
–
•
Yritysten innovaatio-toiminnan vahvistaminen (ml ELY yritystuki)
–
–
–
•
yritystoimintaa tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri
pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt
tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
yritysten sekä tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen T&K&I-yhteistyö, myös kansainvälisellä tasolla
yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien protot, pilotoinnit ja demonstraatiot
elinkeinoelämää tukeva soveltava tutkimus, selvitykset ja kokeilut sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessit
Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
–
–
–
–
vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
protot, pilotoinnit ja demonstraatiot
vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta tärkeät uudet ratkaisut ja selvitykset
alueelliset materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevat verkostot ja yhteistyömuodot
•
•
Kohderyhmät: Pienet ja keskisuuret yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat
Tuensaajat: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja
osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat
•
TULOSKESKEISYYS : TKI TOIMINNAN KASVU, TKI YHTEISTYÖ JA OSALLISTUVAT
YRITYKSET
INTERREG = Euroopan alueellinen
yhteistyö –tavoite = EAY
• INTERREGin tavoitteena on lisätä alueiden välistä yhteistyötä
• Hankkeissa tulee aina olla partnereita vähintään kahdesta eri maasta
• Hankkeiden tulee luoda lisäarvoa rajat ylittävällä yhteistyöllä
• INTERREG-ohjelmat jaetaan kolmeen eri tyyppiin:
– Rajat ylittävä yhteistyö (Pohjoinen, Botnia Atlantica, Central Baltic)
– Valtioiden välinen yhteistyö (mm. Itämeri-ohjelma, Pohjoinen periferia ja
arktinen –ohjelma)
– Koko Euroopan kattava yhteistyö; Interreg Europe, Interact, Urbact, Espon
•
•
Satakuntaliitto on osallistunut Central Baltic ja Itämeri -ohjelman valmisteluun.
Koko EU:n kattavia alueiden välisen yhteistyön ohjelmia on valmisteltu pääosin
ministeriötasolla.
Satakuntalaiset toimijat voivat osallistua ohjelmien toteutukseen partnereina
tai hankekonsortioiden rakentajina. Satakuntalaisilla toimijoilla on jonkin
verran kokemusta aiempien kausien INTERREG C ohjelmista.
Central Baltic –ohjelma 2014-2020
www.centralbaltic.eu
Ohjelma-alue
• Central Baltic –ohjelma jatkaa
edelliskauden Central Baltic
INTERREG IV A –ohjelmaa >
Satakunnalle uusi ohjelma, aiempi
Botnia Atlantica
• Ohjelmamaat Suomi +
Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja
Latvia
• Suomessa ohjelma-alueena EteläSuomi: Kymenlaakso, Satakunta,
Uusimaa, Varsinais-Suomi, KantaHäme, Pirkanmaa, Päijät-Häme,
Etelä-Karjala
Rahoitus
• Rajat ylittävän yhteistyön
projekteja rahoitetaan yhteensä
115 miljoonalla eurolla.
• Suomalaisten partnereiden
osarahoitusosuus 75 % +
mahdollisuus valtion vastinrahaan
• 1-2 hakua vuodessa
• Haut kaikille teemoille, jossa
rahoitusta jäljellä
Ohjelman teemat
Taloudellisen
kilpailukyvyn
vahvistaminen
(29 meur)
Yhteisten varojen
kestävä käyttö
Saavutettavuuden
parantaminen
(37 meur)
(37 meur)
Osaava ja
osallistava
keskisen Itämeren
alue
(12 meur)
ICT:n hyödyntäminen
Vähähiiliseen talouteen siirtyminen
Lisää yrittäjähenkisiä
nuoria
Luonnon ja kulttuurivarojen
kehittäminen kestäviksi
matkailukohteiksi
Ihmisten ja tavaroiden
liikkuvuuden parantaminen
Kohdennetun ammattikoulutuksen
ja -ohjelmien lisääminen keskisen
Itämeren alueella
Lisää innovatiivisia ja
tietointensiivisiä yrityksiä
Kestävä meri- ja
rannikkoaluesuunnittelu
Piensatamien palveluiden
kehittäminen liikkuvuuden ja
matkailun edistämiseksi
Yhteisöllisyyden
lisääminen
Pk-yritysten uusille
markkinoille kohdentuvan
viennin lisääminen
Itämereen päätyvien ravinteiden,
haitallisten aineiden sekä
myrkkyjen vähentäminen
Kaupunkisuunnittelun
kehittäminen
Rajat ylittävän yhteistyön
painopisteet 2014-2020
• Tuloskeskeisyys ja kestävyys
Haluamme saavuttaa mitattavan muutoksen – fokus
tulosindikaattoreissa
Kestävät tulokset
• Vahvat kumppanuudet
Relevantit partnerit
Loppukäyttäjien ja edunsaajien osallistaminen −
kestävyys
Ohjelman aikataulusta
• Ohjelma lanseerataan syksyllä, ensimmäinen haku
avautunee vuodenvaihteessa
• Launch Event 28.10. Sokos Hotel Presidentti, Helsinki
• Ohjelmaluonnos saatavilla verkkosivuilla
• Edellisen ohjelman hanketietokanta (Project
Database)
• Sihteeristön konsultointi – hankeideat
• Apua partnerihakuun sihteeristöltä ja
kontaktipisteiltä
Central Baltic Contact Point
Finland
• Suomen kontaktipiste Uudenmaan liitossa, toimii osana
liiton EU-palvelua
• Muut kontaktipisteet Virossa (Tallinna), Latviassa (Riika),
Ruotsissa (Norrköping ja Tukholma) sekä Ahvenanmaalla
(Maarianhamina).
• Kontaktipisteiden tarkoituksena tiedottaa ohjelman
rahoitusmahdollisuuksista ja edistää sen toteutumista.
• Ohjelman hallinto-, todentamis- ja
tarkastusviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto.
Turussa istuu myös ohjelman teema-asiantuntijat.
Itämeri – ohjelma (eu.baltic.net)
Ohjelman EAKR rahoitus on 264 M€ (edellisellä kaudella 208 M€).
11 kumppanimaata Itämeren ympärillä
Teemat:
–
–
–
Innovaatiot: tutkimus ja innovaatioympäristöt sekä älykäs
erikoistuminen
Ympäristö: puhtaat vedet, resurssitehokkuus, uudistuva energia,
energiatehokkuus sekä resurssitehokas ”sininen kasvu”
Saavutettavuus: alemman asteen liikenneverkoston yhteydet TEN-T –
verkostoon, liikennemuotojen yhdistettävyys, harvaan asuttujen
alueiden saavutettavuus, ympäristöystävällinen ja vähähiilinen
liikennejärjestelmä, meriturvallisuus
Hakumenettely
•
Hankkeiden valinta järjestetään kaksivaiheisena hakuna. Ensimmäinen vaihe on ideahaku,
johon hakijat osallistuvat helppokäyttöisellä concept note –hakemuksella. Parhaat konseptit
valitaan haun toiseen vaiheeseen, jossa täytetään varsinainen hakemus
rahoitussitoumuksineen. Tavoitteena on, että toiseen vaiheeseen valittaisiin suppeahko
joukko laadukkaita hakijoita, joilla olisi kohtuullisen hyvät menestymisen mahdollisuudet
lopullisessa rahoituspäätösten teossa.
•
•
•
•
2.12.2014 - 4.2.2015 Haun ensimmäinen vaihe avataan
Huhtikuu 2015 ensimmäisen hakuvaiheen päätökset
13.7.2015 Toinen hakuvaihe päättyy
Loka-marraskuu 2015 Lopulliset rahoituspäätökset
•
Ensimmäiset hankkeet käynnistynevät näin loppuvuodesta 2015 ja vuoden 2016 alussa. Toisen hakukierroksen
ensimmäinen vaihe avautuu viimeistään ensimmäisen kierroksen rahoituspäätösten jälkeen.
INTERREG EUROPE -ohjelma
Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten tahojen yhteistyötä
aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden
parantamiseksi. Ohjelmasta rahoitetaan ns. perinteistä kokemusten
vaihtoa, alueiden välisiä yhteistyöhankkeita.
Teemat:
– tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin
vahvistaminen
– pk- yritysten kilpailukyky
– vähähiiliseen talouteen siirtyminen
– ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus
Interact, Urbact, Espon
• INTERACT on hallinnon kehittämisen ohjelma
• URBACT on kaupunkikehittämisen ohjelma, jonka tavoitteena on
kokemustenvaihtoverkkojen, työryhmien ja tutkimusten kautta
koota ja levittää kaupunkien kehittämisen hyviä kokemuksia.
• ESPON (European Observation Network for Territorial Development
and Cohesion) -tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa EUalueen aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa ja tukea
EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. Käytännössä ohjelmaa
toteutetaan hankkein, joihin osallistuu tutkimuslaitoksia eri puolilta
Eurooppaa.
Muita EU:n rahoituslähteitä
• EU:n seuraava puiteohjelma on nimeltään Horisontti 2020, ja siitä
rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina
2014–2020 yhteensä 70,2 miljardilla eurolla. Ohjelma rakentuu
kolmesta pilarista: huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja
yhteiskunnalliset haasteet. Ohjelmapakettiin kuuluu myös mm.
ydinenergia-alan Euratom -ohjelma. Haut, ohjeet ja oppaat
julkaistaan Participant Portal –osallistujaportaalissa, josta saa tietoa
myös muista rahoitusohjelmista. Suomessa ohjelmaa edistää TEKES’
• Erasmus+ ja Luova Eurooppa
Länsi-Suomen Eurooppatoimisto
• Länsi-Suomen Eurooppatoimisto Brysselissä avustaa
satakuntalaisia toimijoita rahoitusmahdollisuuksien
ja sopivien partnerien etsimisessä. Toimisto välittää
tietoa avoimista hankehauista ja partnerihauista.
wfeo.fi

similar documents