راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و رفتاری

Report
‫فهرست مطالب*‬
‫*‬
‫تاریخچه *‬
‫راهنمای تشخیص ی و آماری اختالالت روانی و رفتاری از سال ‪ 1952‬با اقتباس از ‪ ICD-6‬و تحت عنوان‬
‫‪ DSM-I‬شکل گرفت‪ .‬این کتاب توسط انجمن روانشناسان آمریکا(‪ )APA‬منتشر شد‪.‬‬
‫‪ DSM-I‬مشتمل بر یک فهرست توصیف طبقات تشخیص ی بود و اولین راهنمای رسمی اختالالت روانی بود‬
‫که بر کاربرد بالینی تاکید داشت‪.‬‬
‫ویرایش های بعدی ‪ DSM‬به شرح زیر است‪:‬‬
‫‪ :DSM.2‬ویرایش دوم بر اساس ‪ICD-8‬‬
‫‪ :DSM.3‬ویرایش سوم در سال ‪1977‬بر اساس ‪ICD-9‬‬
‫‪ :DSM.3.R‬ویرایش سوم اصالح شده آن در سال ‪ 1986‬بر اساس ‪ICD-9CM‬‬
‫‪ :DSM.4‬ویرایش چهارم در سال ‪ 1992‬بر اساس‪ICD-10‬‬
‫‪ :DSM.4.R‬نسخه اصالح شده ویرایش چهارم در سال ‪1993‬‬
‫‪ DSM-IV‬که بر اساس دهمین ویرایش ‪ ICD‬منتشر شد شامل ‪ 297‬ناهنجاری در ‪ 886‬صفحه است‪.‬‬
‫برای انتشار چهارمین ویرایش ‪ DSM‬یک فرایند تجربی سه مرحله ای مشتمل بر موارد زیر انجام شد‪:‬‬
‫ مرور جامع و نظام یافته منابع منتشر شده‬‫ تحلیل مجدد مجموعه داده های جمع آوری شده‬‫ آزمایش میدانی وسیع متمرکز بر موضوع‬‫از جمله تغییرات مهم این دوره می توان به اضافه شدن اضطراب شغل ناش ی از آسیب در جامعه و اضافه‬
‫شدن ‪ ADHD‬به تشخیص نام برد‪.‬‬
‫هدف اصلی از تهیه ‪ DSM-IV‬ایجاد یک فهرست نامگذاری مبتنی بر تجربه بوده است‪.‬‬
‫* ساختار ‪DSM-IV‬‬
‫‪ 16‬طبقه کلی به عالوه ‪ 10‬طبقه ضمیمه(سایر وضعیت ها) بصورت‪:‬‬
‫بخش ‪ :1‬اختالالتی که معموال اولین بار در دوره شیرخوارگی‪ ،‬کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می شوند‪.‬‬
‫بخش‪ :2‬دلیریوم‪ ،‬دمانس‪ ،‬اختالالت نسیانی و سایر اختالالت شناختی‬
‫بخش ‪ :3‬اختالالت روانی ناش ی از اختالل طبی کلی(بیماری های جسمی) که در جای دیگر طبقه بندی نشده اند‪.‬‬
‫بخش ‪ :4‬اختالالت ناش ی از مصرف دارو‬
‫بخش ‪ :5‬اسکیزوفرنی و سایر اختالالت پسیکوتیک (روان پریش ی)‬
‫بخش ‪ :6‬اختالالت خلفی(افسردگی‪ ،‬دو قطبی)‬
‫بخش ‪ :7‬اختالالت اضطرابی (هراس‪ ،‬استرس‪ ،‬اضطراب)‬
‫بخش ‪ :8‬اختالالت شبه جسمی(درد‪ ،‬ساختگی‪ ،‬تقلید عالئم روانی)‬
‫بخش‪ :9‬اختالالت تجزیه ای(فراموش ی‪ ،‬فرار)‬
‫بخش‪ :10‬اختالالت جنس ی و هویت جنس ی‬
‫بخش‪ :11‬اختالالت غذا خوردن‬
‫بخش ‪ :12‬اختالالت خواب‬
‫بخش‪ :13‬اختالالت کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند‪(.‬جنون دزدی‪ ،‬وسواس کندن مو)‬
‫بخش‪ :14‬اختالالت انطباقی‬
‫بخش‪ :15‬اختالالت شخصیت‬
‫بخش‪ :16‬سایر حاالتی که ممکن است کانون توجه بالینی قرار بگیرند‪(.‬اختالالت حرکتی ناش ی از داروها‪ ،‬مسئله تحمیل و مسئله شغلی)‬
‫‪DSM-IV‬ساختار‬
‫*‬
‫‪ 10‬طبقه ضمیمه مشتمل بر‪:‬‬
‫ضمیمه‪ :A‬شجره های تصمیم گیری در تشخیص افتراقی‬
‫دارای شش شجره تصمیم گیری است که هدف آنها کمک به متخصصین بالینی در تشخیص افتراقی و فهم ساختار سلسله‬
‫مراتبی طبقه بندی ‪ DSM-IV‬است‪.‬‬
‫ضمیمه ‪ :B‬مجموعه مالک ها و محورهای ارائه شده بر مطالعه بیش تر‬
‫این ضمیمه دارای تعدادی موضوع تحقیقی است که بر غنای بیش تر ‪ DSM-IV‬پیشنهاد شده اند‪ .‬همچنین توصیف ابعادی‬
‫جانشینی نیز برای اسکیزوفرنی و یک مالک جانشینی ‪ B‬نیز برای اختالل افسرده خوئی ارائه شده است‪ .‬در آخر سه محور هدف‬
‫دار (معیار کارکرد دفاعی‪ ،‬مقیاس ارزیابی کلی کارکرد ارتباطی (‪ )GARF‬و مقیاس ارزیابی کارکرد شغلی و اجتماعی(‪ ))SOFAS‬نیز‬
‫ارائه شده است‪.‬‬
‫ضمیمه‪ :C‬فهرست واژه های فنی‬
‫ضمیمه‪ :D‬فهرست تصویری تغییرات ایجاد شده‪DSM-IV‬‬
‫ضمیمه‪ :E‬فهرست الفبایی تشخیص ها و کدهای ‪DSM-IV‬‬
‫ضمیمه ‪ :F‬فهرست عددی تشخیص ها و کدهای ‪DSM-IV‬‬
‫ضمیمه‪ :G‬کدهای ‪ ICD-9-CM‬برای انتخاب یک حالت طبی عمومی و اختالالت ناش ی از مصرف دارو‬
‫ضمیمه ‪ :H‬طبقه بندی ‪ DSM-IV‬با کدهای ‪ICD-10‬‬
‫ضمیمه‪ :I‬رهنمودهایی برای صورتبندی فرهنگی و فهرست نشانگان فرهنگ بسته‬
‫ضمیمه‪ : J‬شرکت کنندگان در ‪DSM-IV‬‬
‫از ویژگی های خاص این کتاب سنجش چند محوری است که شامل‪:‬‬
‫محور‪ :1‬اختالالت بالینی‬
‫محور‪ :2‬اختالالت تشخیص ی‪ -‬عقب ماندگی ذهنی‬
‫محور‪ :3‬وضعیت پزشکی عمومی‬
‫محور‪ :4‬مشکالت محیطی‪ -‬روانی و اجتماعی‬
‫محور ‪ :5‬ارزیابی کلی عملکرد‬
‫* ساختار کدهای ‪DSM‬‬
‫ویرایش سوم ‪ DSM-III-R‬براساس ‪ ICD-9-CM‬است‪.‬‬
‫در ‪ ICD-9-CM‬رده های ‪ 319-290‬به اختالالت روانی اختصاص داده شده است‪ .‬کدهای آن شماره ای و‬
‫حداکثر ‪ 5‬رقم می باشد که نمونه آن در زیر ارائه شده است‪.‬‬
‫‪Tic disorders‬‬
‫‪307.23 Tourette’s Disorder‬‬
‫البته در این سامانه کدهای اضافی با حرف ‪ v‬شروع می شوند و حداکثر تا چهار رقم ادامه دارد‪.‬‬
‫‪V62.82 Bereavement‬‬
‫ساختار کدهای ویرایش چهارم این سامانه (که بر اساس ‪ ICD-10‬می باشد) نیز مشابه ‪ DSM-III-R‬می‬
‫باشد‪.‬‬
‫در سامانه‪ DSM-IV‬وجود ‪ X‬در کد تشخیص ی به معنی آن است که عددی خاص ی مورد نیاز است‪ .‬عالمت‬
‫پرانتز و جای خالی (‪ )...‬در اسامی اختالالت خاص ی به این معنی است که نام اختالل روانی یا حالت طبی عمومی‬
‫باید در هنگام ثبت‪ ،‬در جای خالی گذاشته شود‪(،‬نظیر ‪ 293-0‬دلیریوم ناش ی از کم کاری تیروئید) ‪ .‬شماره های‬
‫د اخل پرانتز اعداد مربوط به صفحات نسخه اصلی راهنما است‬
‫*‬
‫محدودیت های مربوط به کاربرد‪DSM-IV‬‬
‫شامل‪:‬‬
‫‪ -1‬اعتبار و قابلیت اعتماد‪:‬‬
‫بیش ترین نقد علمی و اساس ی ‪ DSM‬مربوط به اعتبار و قابلیت اعتماد مشخصه هایش می باشد‪.‬‬
‫منتقدان از قبیل مبنای مک لین روانپزشک اظهار می دارند که ِ ‪DSM‬فاقد اعتبار است زیرا آن هیچ‬
‫ربطی به یک مدل علمی مورد توافق در ناهنجاری ذهنی ندارد و بنابراین تصمیمات مأخوذ شده در‬
‫مورد طبقه بندی آن موضوعیت علمی ندارد‪ .‬و این به دلیل فاقد قابلیت اعتماد است‪.‬‬
‫‪ -2‬سطحی نگری و توجه به نشانه های سطحی ‪:‬‬
‫‪ -3‬خطوط جدا کننده ‪:‬‬
‫علی رغم اخطارها در مقدمه ‪DSM‬این بحث شده است که سیستم طبقه بندی آن تمایزاتی طبقه‬
‫بندی شده و غیر موجه مابین ناهنجاری ها ایجاد میکند ‪ .‬به عنوان مثال پریشانی شخص ممکن‬
‫است ناش ی از یک مشکل اجتماعی زودگذر باشد ولی طبق ‪DSM‬نشانه بیماری است‪.‬‬
‫*‬
‫محدودیت های مربوط به کاربرد‪DSM-IV‬‬
‫شامل‪:‬‬
‫‪ -4‬طبی سازی و ورود شرکت های دارویی ‪:‬‬
‫طی سالهای اخیر بیماریها از اساس طبیعی نشری که ممکن است علت بیماری باشد خارج شده و‬
‫شرکتهای دارویی و روانپزشکان به اعمال اثر در این بیماریها پرداخته اند که تبعات و اثرات آن در دهههای‬
‫اخیر و به افزایش است‪.‬‬
‫‪ -5‬ورود بحث های سیاس ی و جدال های علم به آن ‪:‬‬
‫به عنوان مثال یک جدال مربوط به مشخصههای گنجایش مبسوط جنسیتی از قبیل پارافیلیا (انحرافات‬
‫جنس ی) و بی بندو باریهای تمایل جنس ی فعال وجود دارد‪.‬‬
‫‪ -6‬مسائل مربوط به استفاده کنندگان ‪:‬‬
‫بعض ی از مردم به خدمات روانپزشکی دسترس ی دارند و به آنها تشخیص ‪DSM‬داده میشود‪ .‬خیلی از افراد‬
‫خودشان تشخیص می دهند هر چند بعض ی به خود یک برچسب می زنند که به یک لکه ننگ اجتماعی و تمایز‬
‫یا چیزی که آنها به درستی آنها شک دارند‪ ،‬مربوط میشود ‪ .‬شاخصها می تواند درونی شود و هویت مشخص‬
‫یک فرد را تحت تأثیر قرار دهند‪ .‬خیلی از متخصصان معتقدند که این عالئم بیماری را شدیدتر و از روند‬
‫بهبودی جلوگیری میکند‪ .‬گفته میشود‪.‬‬
‫*‬
‫مسائل مربوط به کاربرد ‪DSM‬‬
‫محدودیت های رویکرد قطعی‪:‬‬
‫یک طبقه بندی قطعی (رویکرد مطلق‪ ،‬یا طبقاتی) است که اختاللهای روانی را بر اساس مجموعه‬
‫مالکهای دارای ویژگیهای تعریفی‪ ،‬به انواع گوناگونی تقسیم بندی میکند‪ .‬این نوع نامگذاری طبقات‬
‫یک روش سنتی در سازماندهی و انتقال اطالعات در زندگی روزمره است و بنیادیترین رویکردی است‬
‫که در همه سیستمهای تشخیص پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫در ‪DSM-5‬اغلب مجموعه مالکهای چندگانه ای ارایه شده است که فرد باید تنها زیر مجموعه ای‬
‫از موارد یک فهرست طوالنی عالیم یا نشانهها را داشته باشد تا تشخیص مورد نظر درباره وی داده‬
‫شود (به عنوان مثال‪ ،‬برای عنوان کردن تشخیص اختالل شخصیت مرزی الزم است تنها ‪ ۵‬مورد از‬
‫‪ ۹‬نشانه مورد نظر وجود داشته باشد)‪.‬‬
‫پیشنهاد شده بود که طبقه بندی ‪DSM-5‬بر اساس الگوی ُبعدنگر سازماندهی شود نه الگوی طبقه‬
‫ای که در ‪DSM-IV‬به کار رفته بود‪.‬‬
‫*‬
‫مسائل مربوط به کاربرد ‪DSM‬‬
‫استفاده از ‪ DSM-IV‬در قضاوت بالینی ‪:‬‬
‫‪DSM-5‬نوعی طبقه بندی اختاللهای روانی است که برای کاربرد در موقعیتهای بالینی‪ ،‬آموزش ی و‬
‫پژوهش ی تدوین شده است‪.‬‬
‫هدف از ارایه مالکهای تشخیص ی خاص در ‪DSM-5‬فراهم کردن رهنمودهایی است که باید به‬
‫کمک قضاوت بالینی تکمیل شوند‪ ،‬یعنی نباید آن را همچون یک کتاب آشپزی مورد استفاده قرار داد‪.‬‬
‫کاربرد ‪DSM-IV‬در موقعیت های قانونی ‪:‬‬
‫هرگاه ‪DSM-5‬به شکل مناسبی استفاده شود‪ ،‬تشخیصها و اطالعات تشخیص ی می توانند در‬
‫تصمیم گیریهای قضایی مفید واقع شوند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬هرگاه وجود یک اختالل روانی اساس‬
‫تصمیم گیری قانونی بعدی باشد (مانند بستری کردن اجباری)‪ ،‬کاربرد یک سیستم تثبیت شده‬
‫تشخیص ی‪ ،‬ارزش و پایایی تصمیم گیری را ارتقاء خواهد داد‪DSM-5 .‬با فراهم کردن خالصه ای‬
‫متکی بر بازنگری ادبیات بالینی و پژوهش ی مربوط ممکن است بتواند در فهم بهتر ویژگیهای‬
‫اختاللهای روانی از سوی تصمیم گیرندگان قضایی سودمند واقع شود‪.‬‬
‫مالحظات قومی و فرهنگی ‪:‬‬
‫در جریان آماده سازی ‪DSM-5‬اقدامات احتیاطی خاص ی صورت گرفته است تا همیشه این امر مدنظر‬
‫باشد که از آن در زمینههای متفاوت فرهنگی درایاالت متحد آمریکا و در سطح بیناملللی استفاده خواهد شد‪ .‬از‬
‫متخصصان درخواست شد تا افراد متعددی از گروههای متفاوت قومی و زمینههای مختلف فرهنگی را (و نیز‬
‫کسانی را که به تازگی به آمریکا مهاجرت کرده اند) مورد ارزیابی قرار دهند‪.‬‬
‫راهنمای تشخیص ی و اماری اختالالت روانی‪ ،‬ویرایش چهارم (ویرایش متنی)‪DSM-IV-TR‬‬
‫‪ DSM-IV-TR‬در سال ‪ 2000‬منتشر شد که اکثریت معیارهای خاص برای تشخیص بیماری تغییر نکردند‪.‬‬
‫این اصالح در هر تشخیص اطالعات کافی و اضافی می دهد‪ .‬و این طبقه بندی مطلق می باشد‪.‬که شامل نمونه‬
‫های اصلی و نخستین است‪.‬‬
‫*‬
‫آخرین نسخه‪)DSM-V( DSM‬‬
‫پنجمین ویرایش از ‪ DSM‬است که در حال حاضر مورد مشاوره‪ ،‬برنامه ریزی و آماده سازی قرار می‬
‫گیرد‪ APA.‬یک وب سایت (‪ )WWW.DSM5.org‬برای پیش نویس این ویرایش ایجاد کرده است‪.‬‬
‫موعد انتشار آن ‪ 2013‬است‪ .‬این ویرایش شامل تغییرات متعددی می شود که از آن جمله می توان‬
‫به پیشنهاد حذف چندین نوع اسکیزوفرنی اشاره کرد‪.‬‬
‫یکی از مهم ترین تغییرات در سایت ‪ DSM-V‬نسبت به‪ ، DSM-IV‬تغییر ساختار سازمانی پیشنهادی‬
‫آن می باشد که در آن به جای لیست کردن گروه های تشخیص ی که در ‪DSM-IV‬قرار دارند‪،‬‬
‫ساختار بازبینی شده فصول ‪ DSM-IV‬ارائه شده است‪.‬‬
‫برای مثال فصل اول ویرایش پنجم آنالین به ‪Neurodevelopmental Disorders‬‬
‫اختصاص یافته است که معادل فصل اول‪ DSM-IV‬با عنوان “اختالالتی که معموال اولین بار در‬
‫دوره شیر خوارگی‪،‬کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می شوند” می باشد ‪.‬‬
‫کد ها به صورت الفبای‪ -‬عددی می باشند که با یکی از حروف انگلیس ی به جز حروف‬
‫‪I،O،W،X،Y،Z‬آغاز می شود ‪.‬باکلیک بر روی لینک هر تشخیص معیار های تشخیص ی هر وضعیت‬
‫ارایه می شود‪.‬‬

similar documents