TRASTORN BIPOLAR

Report
Mariona Serra
Anna Torrano
TRASTORN BIPOLAR
DESCRIPCIÓ

El trastorn bipolar és una malaltia psíquica. Es caracteritza per passar d’un
estat hipertímic (eufòria) a un de distímic (depressió) molt ràpidament, de
tal manera que l’afectat sol oscil·lar entre l’alegria i la tristesa d’una manera
molt més marcada que les persones que no pateixen aquesta patologia.
Tipus:
TRASTORN BIPOLAR TIPUS I
 Es dóna en aquells individus que han experimentat un o més episodis
maníacs amb o sense episodis de depressió major.
 Per poder diagnosticar-lo, d’acord amb el DSM-IV-TR, són necessaris
un o més episodis maníacs o mixtos.
TRASTORN BIPOLAR TIPUS II
 Es caracteritza per patir episodis d’hipomania així com de depressió
major també.

Els episodis hipomaniacs no arriben als extrems de la mania, és a dir,
no provoquen alteracions socials i manca de trets psicòtics.
 Per poder diagnosticar-lo es necessita un historial d’un episodi de
depressió major
CICLOTÍMIA
 És un trastorn de l’estat d’ànim considerat una forma lleu del trastorn
bipolar.
 En termes psiquiàtrics se l’anomena cicles ràpids o accelerats i cicles
lents, respectivament.
 Aquests patrons de canvis d’estat d’ànim són associats amb l’ansietat i
alts riscos de suïcidis.
TRASTORN BIPOLAR NO ESPECIFICAT
 Si un individu sembla sofrir clarament algun tipus de trastorn bipolar
però no compleix els criteris d’algun dels tipus citats anteriorment, se li
assigna el diagnòstic de Trastorn Bipolar No Especificat.
Símptomes:
FASE DEPRESSIVA:
FASE MANÍACA:
 Fatiga o desgana
 Agitació o irritació
 Autoestima baixa
 Autoestima elevada (deliris de
 Trastorns del son:
grandesa)
 Somnolència excessiva
 Poca necessitat de son
 Incapacitat per a dormir
 Estats d’ànim elevats:
 Sentiments de desesperança i/o culpa
i pensaments suïcides
 Aïllament social
 Dificultat per a concentrar-se o
prendre decisions
 Hiperactivitat
 Increment de l’energia
 Falta d’autocontrol
 Tendència a distreure’s fàcilment
EPIDEMIOLOGIA
 Pot afectar aproximadament dos de cada 100 persones.

Té la mateixa incidència en ambdós sexes.

Generalment apareix entre els 15 i els 25 anys.
 La malaltia afecta un 2,6% de la població (segons un estudi realitzat en el
2005).
 La prevalença del trastorn bipolar de tipus I se situa entre el 0.4 i
l’1,6% de la població general segons el DSM-IV.
 La prevalença del trastorn bipolar de tipus II està en torn al 0,5% de
la població, també segons el DSM-IV.
COMORBILITAT
TOXICOMANIES
o Al voltant del 60% de les persones que pateixen trastorn bipolar tenen un
problema de toxicomania
o el 46% dels pacients amb trastorn bipolar mostren dependència de
l’alcohol i al voltant del 40%, abús o dependència de drogues.
o Les toxicomanies poden afectar negativament a l’evolució de la malaltia
agreujant els símptomes o precipitant els episodis.
MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES
o Trastorn d’ansietat
o Trastorn de pànic
o Fòbia social
TRASTORN HIPERACTIU PER DÈFICIT D’ATENCIÓ (TDHA)
ALTRES (ictus, tumors, migranya...)
GÈNESI
Generalment ve donat per un desequilibri electroquímic en els neurotransmissors cerebrals.
GÈNESI DEL TRASTORN BIPOLAR
CONDICIONS
Estats d’ànims: trist, nerviós, eufòric i/o irritable. Pensaments negatius
entre sí mateix i la seva participació social o escolar.
CANVIS DE CONDUCTA
Passivitat , impulsivitat, hiperactivitat, brusquedat, lentitud, fatiga,
inhibició social, absentisme...
NIVELL DE FUNCIONAMENT
Irreflexiu, irresponsable, agressiu, descontrolat..
PROBLEMAS PSICOSOCIALS
De relació, acadèmics, legals, econòmics i familiars.
MANTENIMENT
L’evolució del trastorn bipolar depèn de diferents factors:
 Gravetat
 Edat d’aparició de la malaltia
 Malalties comòrbides
 Freqüència dels episodis
 Patró del cicle
 Presència o absència de “cicles ràpids”
TRACTAMENT PSICOLÒGIC
Objectiu  millorar qualitat de vida del pacient.
PSICOINSTRUCCIÓ
TERÀPIA cognitivo-conductual
(TCC)
- Aportar informació sobre el
TB al pacient i la família.
- Modificar els pensaments negatius del
pacient.
- Encoratjar el compliment del
tractament.
- Treballa amb la conducta del pacient i
també amb el seu món cognitiu ( el que
pensa, com percep l’entorn, com
l’interpreta).
- Persuadir contra l’abús de
fàrmacs.
- Ajudar a identificar
símptomes de la recaiguda.
- S’ensenyen estratègies de conducta per
afrontar les conseqüències de la mania i la
depressió.
TERÀPIA FAMILIAR
TERÀPIA DE GRUP
- Educar al pacient i la família sobre el - S’aplica a casos de TB fa únicament 15
TB
anys, ja que als pacients d’aquesta
- Compliment terapèutic
malaltia se’ls considerava no aptes per
- Millor acceptació de la malaltia
aquest tipus de teràpia
- Millor interacció amb l’entorn social
- Major compliment terapèutic
- Control de factors estressants
- S’intenta recompondre les relacions
funcionals familiars després d’un episodi
- S’ensenya a la família “l’exercici de
recaiguda”
TRACTAMENT FARMACOLÒGIC
MEDICAMENTS PEL TRACTAMENT DEL TRASTORN BIPOLAR
Mania aguda/episodi mixt:
· Liti
· Antipsicòtics atípics (ex. Olanzapina,
risperidona)
· Antipsicòtics típics (ex. Haloperidol)
· Carbamacepina, valporato
Teràpia de manteniment:
· Liti
· Carbamacepina
· Antidepressius
Depressió bipolar aguda:
· Liti
· Carbamacepina
· Antidepressius (combinats amb
estabilitzadors de l’estat d’ànim)
· Lamotrigina (a més d’estabilitzadors
de l’estat d’ànim)
Agents en fase d’investigació clínica:
· Antipsicòtics atípics (ex. clozapina,
quetiapina, ziprasidona, aripiprazol)
· Antiepilèptics (gapentín, topiramato,
zonisamida)
PERSPECTIVES DEL TRACTAMENT
No hi ha cura per al TB, però si que es pot controlar
Els pacients poden dur una vida normal
Han de dur una correcta medicació, assistir a teràpies i rebre suport
social
Si es deixa de medicar, el trastorn bipolar tendeix a empitjorar i els
pacients pateixen un increment en la freqüència i gravetat dels
episodis de mania i depressió
ANÀLISI D’UN CAS
EL CAS D’EVAN SCOTT PERRY
o Evan Scott era un nen de Nova York que va sofrir profundes depressions
des de ben petit.
o Se li va detectar una avançada bipolaritat als 7 anys.
o La depressió va fer que renunciés a la seva infància. Mentre els altres
nois jugaven, ell es dedicava a escriure, a composar cançons i en més
d’una ocasió va intentar suïcidar-se.
o Als 9 anys va intentar llançar-se des del sostre de la seva escola,
immediatament va ser internat en una clínica psiquiàtrica. Va sortir al
cap d’un temps i va seguir prenent-se Liti.
El van internar en una altre escola i semblava que estava més estable.
o Als 15 anys li van retirar la seva dosis de Liti ja que semblava que estava
bé. L’Evan va preferir amagar la seva malaltia fins a un moment crític,
quan a començaments d’Octubre de 2005 es va suïcidar llançant-se des
d’una finestra d’un sisè pis.
ASSOCIACIONS
 Associació de Bipolars de Catalunya
 Orientació i suport social i laboral
 Conferències i tertúlies
 Tallers: d’escriptura, d’habilitats socials d’interpretació.
 Associació de Bipolars i Depressius del Vallès (ABDV)
 Acolliment, suport i informació a les persones que se’ls manifesta




la malaltia per primer cop
Testimoni d’afectats que fan vida normal
Promou l’agrupació dels pacients afectats
Pretén sensibilitzar l’opinió pública dels problemes d’aquesta
malaltia
Promou conferències pels afectats
 Associació d’Afectats i Familiars pel Trastorn Bipolar a les
comarques de Tarragona ( AAFTB)
 Donar suport als familiars i afectats pel TB
 Es reuneixen el primer i tercer dijous de cada mes
 Disposen d’un psicòleg que fa xerrades
 Associació de Bipolars del Bages, el Berguedà i el Solsonès.
CONCLUSIONS
 El trastorn bipolar és un trastorn cerebral que causa canvis sobtats,
persistents i incontrolables en l’humor i estat d’ànim, activitats,
pensaments i conductes.
 Es troba amb més freqüència si hi ha antecedents familiars de
bipolaritat o depressió.
 Hi ha, però, freqüència similar per sexes, exceptuant en edats
primerenques on es dóna més casos en el sexe masculí.
 El suïcidi és una de les principals causes del augment de mortalitat
entre pacients que sofreixen trastorns de l’estat d’ànim.

similar documents