سبب شناسی

Report
‫خواب یک رفتار همگانی است که در تمام گونه ها به اثبات‬
‫رسیده است‪.‬‬
‫ یکی از چشمگیرترین رفتار های انسان محسوب می شود‪.‬‬‫ ‪-‬تقریبأ یک سوم از طول حیات انسان رو دربر میگیرد‪.‬‬‫‪ -‬کارکرد خواب دقیقأ مشخص نشده است‪.‬‬
‫‪ %15-30‬کودکان خردسال واطفال دارای مشکالت‬
‫خواب هستند‪.‬‬
‫‪‬تفاوت جنسی در بیدار شدن شناسایی نشد‪.‬‬
‫‪‬عوامل اجتماعی گزارش نشده است‪.‬‬
‫مشکالت در کودکان ‪ 2‬تا ‪ 15‬ساله‪:‬‬
‫کابوس با شیوع ‪ 30‬درصدی در میان بالغین جوان‬‫شایع تر است‪.‬‬
‫راه رفتن در خواب با حداقل بیش از ‪ 1‬بار در ‪ 25‬تا‬‫‪ 30‬درصد جوانان روی داده و بیش از همه در کودکان‬
‫‪ 3‬تا ‪ 10‬ساله ایجاد می شود‪.‬‬
‫اینسمنیا در ‪ 23‬درصد جوانان روی می دهد‪.‬‬‫شب ادراری در ‪ 8‬درصد کودکان ‪ 4‬ساله تا ‪ 4‬درصد‬‫کودکان ‪ 10‬ساله متغییر است‪.‬‬
‫دندان سایی در ‪ 10‬درصد کودکان گزارش شده و‬‫ممکن است در افرادی با هر سن رخ دهد‪.‬‬
‫‪%20-30‬کودکان ‪ 1-5‬ساله دچارنوعی مشکل خواب‬
‫هستند‪.‬‬
‫حرف زدن در خواب ‪%31‬‬
‫کابوس ‪%31‬‬
‫شب بیدار شدن ‪%28‬‬
‫مشکل به خواب رفتن ‪%23‬‬
‫دندان قروچه ‪%10‬‬
‫تکان خوردن در خواب ‪%7‬‬
‫وحشت زدگی در خواب‪%7‬‬
‫سبب شناسی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مشکالت جسمی و طبی(عفونت گوش‪،‬سرماخوردگی ‪،‬درد دندان)‬
‫عوامل محیطی‬
‫عوامل ژنتیکی‬
‫ناایمنی در دلبستگی‬
‫‪ ‬محرومیت از خواب باعث توهمات وهذیانها خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪ ‬محرومان از خواب ‪ REM‬دچار تحریک پذیری‬
‫ولتارژی میشوند‪.‬‬
‫‪ ‬بعضی افراد به ‪ 6‬ساعت خواب نیاز دارند‪.‬‬
‫‪ ‬پرخوابان به ‪ 9‬ساعت خواب بخصوص بیشتر به خواب ‪REM‬نیاز‬
‫دارند‪.‬‬
‫‪ ‬کودکان‪:‬‬
‫‪ 18‬ساعت‬
‫‪ ‬نوزادان‪:‬‬
‫‪ 13.5‬ساعت‬
‫‪ 1 ‬ساله ها ‪ 2+‬ساعت چرت روزانه‪:‬‬
‫‪ 12‬ساعت‬
‫‪ 3 ‬ساله ها‪ 1.5+‬ساعت چرت روزانه‪:‬‬
‫‪ 10‬ساعت‬
‫‪ 10 ‬ساله ها‪:‬‬
‫‪ 8‬ساعت‬
‫‪ 18 ‬ساله ها‪:‬‬
‫‪ ‬چرخه های زیستی که هر ‪ 25‬ساعت یکبار تکرار‬
‫میشود و عبارتست از‪:‬‬
‫‪ ‬ریتم خواب وبیداری‬
‫‪ ‬فعالیت واستراحت‬
‫‪ ‬گرسنگی وخوردن‬
‫‪ ‬نوسانات دمای بدن‬
‫‪ ‬ترشح هورمون ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خوابیدن‬
‫دمای بدن‬
‫به سختی بیدار شدن‬
‫دمای بدن‬
‫بیدار شدن‬
‫دمای بدن‬
‫به سختی خوابیدن‬
‫دمای بدن‬
‫این چرخه تحت تأثیر تغییرات فصلی مثل تاریکی و روشنایی‬
‫است‪.‬‬
‫در زمستان گرایش به خواب افزایش ودر تابستان کاهش می‬
‫یابد‪.‬‬
‫بهترین نمونه این حالت‪jet leg:‬یا خستگی پرواز است‪.‬‬
‫‪ ‬سه طبقه بندی را برای این اختالل در نظر می‬
‫گیرد‪:‬‬
‫‪-1‬اختالالت اولیه خواب‬
‫‪-2‬اختالالت مربوط به یک بیماری طبی عمومی یا‬
‫مصرف مواد‬
‫‪-3‬اختالالت خواب مربوط به یک اختالل روانی دیگر‬
‫اختالالت پاراسومنیا‬
‫* کابوس ها‬
‫* وحشت زدگی در خواب‬
‫* حرف زدن در خواب‬
‫* خواب گردی‬
‫* فلج شدن در خواب‬
‫* تکان دادن بدن و سر کوبیدن‬
‫* دندان قروچه در خواب‬
‫اختالل‬
‫کابوس‬
‫منظم‬
‫وحشت زدگی در خواب‬
‫ریزی شده‬
‫حرف زدن در خواب‬
‫خواب گردی‬
‫ریزی شده‬
‫درمان‬
‫حمایت کودک‬
‫آرمیدگی پیش رونده‬
‫حساسیت زدایی‬
‫مهارت های کنار آمدن‬
‫اطالع رسانی‬
‫بیدار کردن برنامه‬
‫اطالع رسانی‬
‫اطالع رسانی‬
‫بیدار کردن برنامه‬
‫اختالل‬
‫فلج شدن در خواب‬
‫درمان‬
‫اطالع رسانی‬
‫تکان دادن بدن و سر کوبیدن‬
‫اطالع رسانی‬
‫ابزارهای محافظتی‬
‫دندان قروچه در خواب‬
‫اطالع رسانی‬
‫استفاده از وسایل‬
‫بازخورد زیستی و‬
‫مدیریت استرس‬
‫‪ ‬اینننن دسنننته از اخنننتالالت خنننواب بسنننیار شنننایعتر از‬
‫اخننتالالت اولیننه خننواب مننی باشننند و مشخصننه نهننا‬
‫نمودار طبیعی خواب است‪ .‬در اینن دسنته از بیماریهنا‬
‫اختالل الگوی خواب اغلب گذرا است اما وقتیکه تداوم‬
‫پیدا کند ممکن است سبب ایجناد اسنترس شندید در‬
‫خانواده شود‪ .‬شایعترین اختالالت ثانویه خواب عبارتند‬
‫از بیدار شدن مکنرر در طنول شنب و مقاومنت در برابنر‬
‫رفتن به رختخواب که بیشتر در سننین کودکنان نوپنا و‬
‫پیش دبستانی دیده می شود‪.‬‬
‫‪ADHD‬‬
‫بیش فعالی ضد و نقیض در کودکان مبتال به ‪ ADHD‬نها را‬
‫تحریک به بیدار ماندن میکند‪ .‬تغییر های عاطفی هم ممکن‬
‫است مشاهده شوند ‪.‬کودکان مبتال به ‪ ADHD‬نسبت به‬
‫بالغین تمایل به بیدار شدن های کمتر و کوتاهتر دارند‪.‬‬
‫نکاتی برای والدین‬
‫‪ ‬کودکان ترسها و تشویشهایی دارند که قبل از خواب به‬
‫سراغشان می ید‪ .‬کودک خود را تشویق کنید در مورد‬
‫مسائلش با شما صحبت کند‪ .‬این کار به شما در درک بهتر‬
‫مسائل کودک کمک خواهد کرد‪.‬‬
‫‪ ‬به خاطر داشته باشید که والدین ‪ ،‬پدر بزرگ ‪ ،‬مادر بزرگ و‬
‫پرستار کودک باید در مورد چگونگی کنار مدن با مشکالت‬
‫خواب کودک با یکدیگر هماهنگ باشند‪.‬‬
‫‪ ‬کودکان به علت شرایط سنی خود سیب پذیرند و نیاز به‬
‫حمایت و مراقبت بزرگترها دارند‪ .‬سیبپذیری کودکان ایجاب‬
‫میکند که با وضع قوانین مناسب و حمایت و مراقبت الزم از‬
‫نان رشد و سالمت جسم و روان نان را تامین کنیم‪.‬‬
‫‪ ‬والدین باید از نظر جسمی و روانی مادگی کنار مدن با‬
‫مشکالت خواب کودک را داشته باشند فرصتهای بدست مده‬
‫(حضور نداشتن کودک در خانه) برای جبران کمبود خواب خود و‬
‫یا انجام کارهای لذتبخش استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬گاهی کودک تمایل به خوابیدن در کنار خواهر و برادرهایش‬
‫دارد‪ .‬در صورت موافقت والدین این کار به سرعت تبدیل به یک‬
‫عادت میشود‪ .‬کودکان باید یاد بگیرند هنگام خوابیدن مستقل‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ ‬یک هم خواب جایگزین (مانند یک عروسک پشمالو) یا یک هم‬
‫اتاقی (مثال خواهر یا برادر) به تنها خوابیدن کودک کمک‬
‫میکند و در کسب استقالل او مفید میباشد‪ .‬کودک را به‬
‫تنها خوابیدن به عنوان یک رفتار مناسب تشویق کنید‪.‬‬
‫‪ ‬شبها هم با صحبت و هم با عمل همکاری کودک را تشویق‬
‫کنید‪ .‬هر شب به وقتشناسی و در رختخواب ماندن کودک‬
‫جایزه بدهید‪ .‬جایزهها میتوانند تماشای بیشتر تلویزیون و یا‬
‫یک خوراکی ویژه قبل از خواب باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫علت و تداوم مشکل خواب را در کودکتان بررسی کنید‪ ،‬شاید‬
‫دلیل ن جلب توجه ‪،‬اضطراب‪ ،‬تاثیر داروها و ‪ ....‬باشد‪ .‬بررسی‬
‫این عوامل در انتخاب راه حل مناسب به شما کمک خواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫فعالیتهای بدنی کودک مانند بازی کردن در پارک ‪ ،‬برنامههای‬
‫ورزشی را در طول روز افزایش دهید‪ .‬کودکان قبل از خواب باید‬
‫رام باشند تا برای خوابیدن ماده شوند‪ .‬بازیهایی که نیازمند‬
‫فعالیت زیاد هستند برای ساعات قبل از خواب مناسب‬
‫نیستند‪.‬‬
‫به تدریج فعالیت کودک را از زمان غروب به بعد کاهش دهید و‬
‫به جای بازیهای پرتحرک مانند کشتی گرفتن یا توپ بازی ‪،‬‬
‫فعالیتهایی مانند مطالعه کردن‪ ،‬شنیدن قصه یا تماشای‬
‫تلویزیون را جایگزین نمائید‪ .‬انجام فعالیتهای رام کننده چون‬
‫حمام ب گرم ‪ ،‬ماساژ قبل از خواب و به رامی تکان دادن‬
‫کودک مفید خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬به تدریج از توجهتان به کودک پس از رفتن به‬
‫رختخواب کم کنید و دیرتر به گریه یا جیغ او پاسخ‬
‫دهید‪ .‬به کودک بگوئید همین االن باید بخوابد و این‬
‫کار را هر شب تکرار کنید‪ .‬نها به برخورد قاطع شما‬
‫نیاز دارند‪.‬‬
‫‪ ‬اگر کودک برای خوابیدن در اتاق خواب شما اصرار‬
‫دارد رختخواب او را روی زمین بیندازید و به او بگوئید‬
‫در صورت تمایل به خوابیدن در اتاق باید روی زمین‬
‫بخوابد‪ .‬به تدریج در شبهای بعد رختخواب او را نزدیک‬
‫در اتاق خواب ‪ ،‬هال و یا در راهرو بیندازید‪ .‬هدف از‬
‫این کار این است که کودک در اتاق خواب شما‬
‫ناراحت باشد‪ .‬بسیاری از کودکان هنگام قرار گرفتن‬
‫در این شرایط خوابیدن در رختخواب خود را ترجیح‬
‫میدهند‪.‬‬
‫‪ ‬قبل از خواب با کودکتان در مورد مسائل روزمره‬
‫و مادگی برای شروع روز بعد صحبت کنید‪.‬‬
‫‪ ‬ماده کردن لباسهای مدرسه و مرتب کردن‬
‫کتابهای فردا ‪ ،‬برنامه مناسبی برای کودکان‬
‫بزرگتر خواهد بود‪ .‬قصه گفتن برای کودک قبل‬
‫از خواب در درک اینکه االن موقع خواب است‬
‫کمک میکند‪.‬‬
‫‪ ‬اگر کودکتان شبها سخت به خواب میرود یا‬
‫از خواب میپرد به او اجازه خوابیدن در طول‬
‫روز را ندهید‪ .‬اینکار به کودک در ایجاد الگوی‬
‫خواب منظم کمک خواهد کرد‪.‬‬
‫‪ ‬به کودک اجازه دهید تا زمانی که خواب لوده و‬
‫خسته نشده بیدار بماند و سپس او را به‬
‫رختخواب ببرید‪.‬‬
‫‪ ‬از تمرینهای مثبت استفاده کنید‪ .‬در طول روز‬
‫راههایی را که کودک میتواند با بکارگیری نها‬
‫به خواب رود برای او بیان کنید‪ .‬مثال کودک‬
‫میتواند با فکر کردن درباره صحنههای رام و‬
‫زیبا مانند برخورد امواج دریا به ساحل ‪ ،‬پریدن‬
‫گوسفندان از روی نرده یا با تکرار حروف الفبا و‬
‫خواندن ترانهای کودکانه این کار را تمرین کند‪.‬‬
‫‪ ‬چرا عادات به خواب رفتن مهم است؟‬
‫کودکی که در حالت بیداری به رختخواب برده می‬
‫شود و یاد می گیرد که با استفاده از روشهای خود‬
‫رامش دهندگی به خواب برود اغلب قادر می شود‬
‫که مانند بزرگساالن پس از بیدار شدن در نیمه شب‬
‫خود بخود رام شده و مجددا به خواب برود‪ ،‬از دیگر‬
‫سو کودکی که با استفاده از بعضی عادتهای والدین‬
‫مثل تکان دادن توسط والدین یا حضور جسمی والدین‬
‫به خواب می رود ممکن است که گاهی اوقات‬
‫هنگامیکه در نیمه شب تنها بوده و از خواب بیدار می‬
‫شود در به خواب رفتن مجدد مشکل داشته باشد ‪.‬‬
‫ظاهراً تشخیص زمان مناسب برای موزش توالت رفتن به کودکان و‬
‫انتخاب روش موزش توالت رفتن به کودکان‪ ،‬بیشتر به‬
‫نگرشهای فرهنگی و اجتماعی مردم بستگی دارد‪.‬‬
‫‪ ‬مالک ها آموزش توالت ‪:‬‬
‫مرحله ‪ :1‬تعیین مادگی‬
‫مرحله ‪ :2‬کنار گذاشتن پوشک‬
‫مرحله ‪ :3‬نشاندن مرتب کودک روی لگن بچه‬
‫مرحله ‪ :4‬رسیدگی به خطاها ‪ /‬مقاومت‬
‫الف) دفع مکرر ادرار در بستر یا لباس (به صورت ارادی یا غیر ارادی)‬
‫ب) این رفتار از نظر بالینی حائز اهمیت است و با وقوع دو بار در هفته به مدت‬
‫سه ماه پیاپی با وجود ناراحتی قابل مالحظه بالینی یا تخریب در عملکرد‬
‫اجتماعی‪ ،‬تحصیلی (یا شغلی) یا سایر زمینه های مهم کارکردی تظاهر‬
‫می کند‪.‬‬
‫پ) سن تقویمی کودک یا سطح رشدی معادل حداقل ‪ 5‬سال است‪.‬‬
‫ت) این رفتار ناشی از تأثیر فیزیولوژیک نباشد‪.‬‬
‫یا یک اختالل طبی عمومی (مانند دیابت‪ ،‬یا اختالل تشنجی) نیست‪.‬‬
‫نوع را مشخص کنید‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫فقط شبانه‬
‫فقط روزانه‬
‫شبانه و روزانه‬
‫بی اختیاری ادرار معموال ً خود به خود برطرف می شود و کودکان‬
‫باالخره می توانند کنترل ادرار را بدست ورند‪ .‬بدون ن که دچار‬
‫عارضه پایدار روانی شوند‪.‬‬
‫شیوع بی اختیاری ادرار با افزایش سن کاهش می یابد‪ ،‬اما رفتار‬
‫بی اختیاری ادارار روزانه و شبانه شایع تر است و شیوع ن در‬
‫کودکان سنین مدرسه ‪ 2‬تا ‪ 5‬درصد گزارش شده است‪.‬‬
‫بی اختیاری ادرار شبانه در پسرها حدود ‪ 50‬درصد شایعتر است‬
‫و حدود ‪8‬درصد موارد بی اختیاری ادرار کودکان را تشکیل می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ ‬عوامل زیست شناختی ‪:‬‬
‫بیش از ‪ 75‬درصد کودکانی که مشکل بی اختیاری ادرار دارند در‬
‫بستگان درجه اول خویش کسی را دارند که سابقه چنین‬
‫اختاللی داشته است‪.‬‬
‫‪ ‬عوامل هیجانی ‪:‬‬
‫استرس های محدوده سنی ‪ 2‬تا ‪ 4‬سالگی که در ن موزش‬
‫داب توالت رفتن صورت می گیرد می تواند به ناقص ماندن‬
‫موزش توالت رفتن و در نتیجه‪ ،‬به بی اختیاری ادرار منجر‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬عوامل یادگیری‪:‬‬
‫نظریه یادگیری می گوید عادت نکردن‪ ،‬تجربه های موزشی‬
‫ناکافی و وابستگی های نامناسب تقویتی موجب می شوند‬
‫کودک رفلکس پیچیده ادرار کردن را یاد نگیرد ‪.‬‬
‫‪ ‬سیب های ساختمانی‪ ،‬عصبی‪ ،‬عفونی ادراری تناسلی‬
‫‪ ‬سایر اختالالت عضوی ‪ :‬نظیر دیابت شیرین و دیابت بی مزه؛‬
‫‪ ‬شفتگی های خواب و هوشیاری ‪ :‬تشنج‪ ،‬مسمویت‬
‫‪ ‬عوارض جانبی ناشی از داروهای ضد روانپریشی مانند‬
‫تیوریدازین‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫زنگِ ادرار‬
‫انگیختگی آموزی‬
‫آموزش نگهداشتن مثانه و تمرین های کنترل اسفنکتر‬
‫آموزش رختخواب خشک‬
‫دارو‬
‫روان درمانی‬
‫‪ ‬تبادل اطالعات‬
‫‪ ‬مداخله دررابطه با وضعیت کودک‪ /‬تغییر‬
‫دادن پیامدهای رفتاری‬
‫زنگ ادرار‬
‫‪ ‬روش پر آموزی‬
‫‪ ‬استفاده متناوب از زنگ ادرار‬
‫‪ ‬مداخله در مورد والدین‬
‫الف) دفع ارادی یا غیر ارادی مدفوع در مکانهای نامناسب (مثال ً داخل لباس یا‬
‫کف اتاق)‬
‫ب) بی اختیاری مدفوع حداقل ماهی یکبار روی داده و مدت ‪ 3‬ماه طول‬
‫کشیده است‪.‬‬
‫پ) سن تقویمی یا سن رشدی معادل‪ ،‬حداقل چهار سال است‪.‬‬
‫ت) این رفتار منحصراً ناشی از تأثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده (مانند ملین‬
‫ها) با یک اختالل طبی عمومی (به جز از طریق مکانیسم یبوست)‬
‫نیست‪.‬‬
‫به صورت زیر کد گذاری کنید‪:‬‬
‫• با یبوست و بی اختیاری سرریز شدن‬
‫• بدون یبوست و بی اختیاری سرریز شدن‬
‫به طور تقریب ‪ 1‬تا ‪ 2‬درصد کودکان دچار بی اختیاری مدفوع‬
‫هستند‪.‬‬
‫میزان بروز رفتار بی اختیاری مدفوع با افزایش سن به میزان‬
‫چشمگیری کاهش می یابد‪.‬‬
‫پس از ‪ 4‬سالگی بی اختیاری مدفوع در پسرها ‪ 6‬بار شایعتر از‬
‫دخترها است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فرجام بی اختیاری مدفوع به علت‪ ،‬میزان طول کشیدن عالیم‬
‫و مشکالت رفتاری همراه بستگی دارد‪.‬‬
‫در بسیاری از موارد‪ ،‬این اختالل خودبخود از بین می رود‪ ،‬ولی‬
‫به ندرت پس از سالهای میانه نوجوانی نیز دوام می ورد‪.‬‬
‫در کودکانی که عوامل فیزیولوژیک دخالت دارند درمان مشکل‬
‫تر از مواردی است که یبوست وجود دارد‪ ،‬ولی قوام اسفنکتر‬
‫طبیعی است‪.‬‬
‫‪ ‬عوامل عضوی‪:‬‬
‫نابهنجاریهای ساختاری یا بیماریهای روده ای اسفنکتری و‬
‫دستگاه عصبی هم می توانند بی اختیاری دفع ایجاد کنند‪.‬‬
‫‪ ‬عوامل هیجانی‪:‬‬
‫در (‪ )DSM-IV‬اشاره شده است که بی اختیاری دفع بدون‬
‫یبوست و سر ریز شدن معموال ً با اختالل نافرمانی مقابله ای و‬
‫اختالل سلوک رابطه دارد‪.‬‬
‫‪ ‬عوامل یادگیری‪:‬‬
‫ادبیات تجربی از این دیدگاه که یادگیری نقش مهمی در سبب‬
‫شناسی بی اختیاری دفع دارد‪.‬‬
‫ن علل عضوی یا‬
‫‪ -1‬مراجع را برای منتفی شد ِ‬
‫جسمی در بی اختیاری ادرار یا مدفوع به معاینة‬
‫پزشکی ارجاع دهید‪.‬‬
‫‪ -2‬ترتیبی بدهید که مراجع مورد ارزیابی‬
‫دارودرمانی قرار بگیرد‪.‬‬
‫‪ -3‬تبعیت مراجع از دارو درمانی‪ ،‬اثرات جانبی‪ ،‬و‬
‫اثربخشی ن را پی گیری کنید‪ .‬در فواصل منظم‬
‫با پزشکی که داروها را تجویز کرده است‪،‬‬
‫مشورت کنید‪.‬‬
‫‪ -5‬به مراجع و والدین موزش دهید که برای درمان بی‬
‫اختیاری ادرار از راهکارهای شرطی سازی زنگ و تشک‬
‫استفاده کنند؛ در این روش های یک تشک حساس به‬
‫ادرار باعث می شود که هر گاه خیس کردن غیر ارادی‬
‫رخ می دهد‪ ،‬زنگ به صدا در می ید‪.‬‬
‫ت مراجع برای‬
‫‪ -6‬استفاده از راه کارهای تقویت مثب ِ‬
‫افزایش کنترل او بر مثانه یا رودة خود را طرح ریزی و در‬
‫این زمینه والدین را راهنمایی کنید‪.‬‬
‫‪ -7‬فنون اثر بخش موزش بازداری از ادرار را که باعث‬
‫افزایش گاهی مراجع از احساس یا نیاز به ادرار کردن‬
‫می شود به مراجع و والدین او موزش دهید‪.‬‬
‫‪ -8‬والدین یا مراقبان را در استفاده از راهکارهای بیدار‬
‫کردن متناوب مراجع طبق یک جدول زمانی متغیر برای‬
‫کنترل شب ادراری موزش دهید‪....‬‬
‫اختالل تیک‬
































































‫افسردگی‬
‫افسردگي‬
‫افسردگی در کودکی‬
‫افسردگي يكي از شايع ترين اختاللهاي‬
‫خلقي محسوب مي شود كه به دلیل‬
‫اهمیت و شیوع ن در تمام دوره هاي‬
‫سني‪ ،‬نزد روانشناسان به "سرماخوردگي‬
‫رواني" شهرت دارد‪.‬كودكان والدين افسرده‬
‫‪ ،‬چهار برابر بیشتر در معرض افسردگي اند‪.‬‬
‫سبب شناسي افسردگی‬
‫‪‬عوامل ژنتیكي نقش بسیار مهمي در ایجاد‬
‫اختاللهاي خلقي دارند در نتیجه داشتن پدر‬
‫یا مادر افسرده خطر ابتالي فرزند را به‬
‫افسردگي دو برابر مي كند و بچه هایي كه‬
‫هم پدر و هم مادر افسرده دارند احتمال‬
‫ابتالشان به اختالل خلقي قبل از سن ‪18‬‬
‫سالگي چهار برابر است‪.‬‬
‫عوامل اجتماعي افسردگی‬
‫‪‬‬
‫خلق كودكان در مواجه شدن با چند‬
‫عامل استرس زاي اجتماعي بسیار‬
‫سیب پذير است كه يكي از نها‬
‫ناهماهنگي مستمر در خانواده است‪.‬‬
‫همچنین مورد زار و بي توجهي واقع‬
‫شدن و شكست تحصیلي از عوامل مؤثر‬
‫در اين زمینه مي باشند‪.‬‬
‫پسرهايي كه قبل از ‪ 13‬سالگي‪ ،‬پدر‬
‫خود را از دست مي دهند بیشتر در‬
‫معرض ابتال به افسردگي قرار مي گیرند‪.‬‬
‫افسردگی‬
‫‪ ‬يكي از انواع اختاللهاي خلقي در كودكان‬
‫افسردگي اساسي است اختالل‬
‫افسردگي در سن قبل از مدرسه نادر‬
‫است‪ ،‬در دوره دبستان حدود ‪ 2‬درصد و در‬
‫سن نوجواني حدود ‪ 5‬درصد شیوع دارد‪.‬‬
‫افسردگي در دوران دبستان در پسرها‬
‫بیشتر از دخترها مشاهده مي‬
‫شود‪.‬همچنین اختالل افسرده خويي‪ ،‬در‬
‫بچه هاي دبستاني شايعتر از افسردگي‬
‫اساسي است‪.‬‬
‫نشانه هاي افسردگي‬
‫اساسي‬
‫‪‬‬
‫براي تشخیص وجود حداقل ‪ 5‬عالمت به مدت ‪2‬‬
‫هفته الزامي است كه شامل خلق افسرده ‪،‬فقدان‬
‫احساس لذت‪ ،‬تغییر در الگوي خواب‪ ،‬تحريك يا‬
‫كندي رواني حركتي‪ ،‬احساس خستگي‪ ،‬كاهش‬
‫تمركز‪ ،‬احساس گناه و حتي برخي مواقع افكار‬
‫تكرار شونده درباره مرگ مي شود‪ .‬البته اين عاليم‬
‫بايد در حدي باشند كه در عملكرد تحصیلي و‬
‫اجتماعي فرد مبتال اختالل ايجاد كنند‪.‬‬
‫افسرده خویی‬
‫‪‬‬
‫كودك حداقل يك سال خلق افسرده يا تحريك پذير‬
‫داشته باشد كه معموال ً همراه با احساس‬
‫بدبیني‪ ،‬خستگي‪ ،‬عزت نفس پايین‪ ،‬انزواطلبي‪،‬‬
‫تحريك پذيري يا كاهش فعالیت و اختالل در تمركز‬
‫و حافظه است‪ .‬همچنین سن متوسط شروع‬
‫اختالل افسرده خويي در كودكان چند سال زودتر‬
‫از سن شروع افسردگي اساسي است‪ .‬هرچه‬
‫اين دوره ها طوالني تر و بي ارتباط تر به‬
‫استرسهاي محیطي باشند‪ ،‬احتمال بیشتري‬
‫است كه در ينده به اختاللهاي خلقي شديدتر‬
‫تبديل شوند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شایعترین اختالالت اضطرابى در کودکان و‬
‫نوجوانان عبارتند از‪:‬‬
‫ن اضطراب جدایى (‪)Separation Anxiety‬‬
‫ن اضطراب امتحان (‪)Exam Anxiety‬‬
‫ن اضطراب اجتماعى (‪)Social Anxiety‬‬
‫ن ترس از مدرسه (‪)School Phobia‬‬
‫ترس ها‬
‫‪ 0 ‬تا ‪ 6‬ماهگی‬
‫‪ ‬صدای بلند‬
‫‪ ‬عدم حمایت‬
‫‪ ‬محرک های حسی شدید‬
‫‪ 6 ‬تا ‪ 9‬ماهگی‬
‫‪ ‬غریبه ها‬
‫‪ ‬محرک های جدید (برای مثال صدای ناگهانی یا‬
‫نور ناگهانی)‬
‫‪ 1 ‬سالگی‬
‫‪ ‬جداشدن از مراقبان‬
‫‪ ‬غریبه ها‬
‫‪ ‬توالت‬
‫‪ 2 ‬سالگی‬
‫‪ ‬محرک های شنیداری (برای مثال‪ ،‬صدای قطار یا‬
‫صدای رعد)‬
‫‪ ‬موجودات خیالی‬
‫‪ ‬تاریکی‬
‫‪ ‬جدا شدن از مراقبان‬
‫‪ ‬محرک های دیداری (برای مثال سوسک ها)‬
‫‪ ‬حیوانات‬
‫‪ ‬تاریکی‬
‫‪ ‬تنهایی‬
‫‪ ‬جدا شدن از مراقبان‬
‫‪ ‬محرک های شنیداری (برای مثال‪ ،‬روشن شدن‬
‫موتور‪ ،‬ژیر یا سروصدا)‬
‫‪ ‬تاریکی‬
‫‪ ‬حیوانات‬
‫‪ ‬بیرون رفتن والدین از خانه در شب‬
‫‪ ‬موجودات خیالی‬
‫‪ ‬دزدها‬
‫‪ ‬محرک های دیداری‬
‫‪ ‬محرک های ملموس (برای مثال‪ ،‬مصدومیت‪،‬‬
‫افتادن‪ ،‬سگ)‬
‫‪ ‬دم های «بد»‬
‫‪ ‬جدا شدن از مراقبان‬
‫‪ ‬موجودات خیالی‬
‫‪ ‬حیوانات‬
‫‪ ‬سیب دیدن خود یا دیگران‬
‫‪ ‬محرک های شنیداری (برای مثال‪ :‬صدای دم‬
‫های عصبانی‪ ،‬صدای رعد)‬
‫‪ ‬موجودات خیالی‬
‫‪ ‬دزدها‬
‫‪ ‬تنها خوابیدن‬
‫‪ ‬صدمه دیدن خود یا دیگران‬
‫‪ ‬بالیای طبیعی (برای مثال‪ :‬تش سوزی یا سیل)‬
‫‪ ‬حیوانات‬
‫‪ ‬مردن خود یا دیگران‬
‫‪ ‬تنها ماندن‬
‫‪ ‬موجودات خیالی‬
‫‪ ‬صدمه دیدن خود یا دیگران‬
‫‪ ‬تماشای صحنه های غیرمنتظره و نامعمول در‬
‫رسانه ها (مثل تماشاکردن بمباران یا بچه دزدی)‬
‫‪ ‬شکست خوردن و انتقاد‬
‫‪ ‬اعمال پزشکی و دندان پزشکی‬
‫‪ ‬مردن خود یا دیگران‬
‫‪ ‬رویاها یا فیلم های ترسناک‬
‫‪ ‬حیوانات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شکست و انتقاد (مثال ً ارزیابی شدن در مدرسه)‬
‫طرد شدن‬
‫قلدری یا حرف های رکیک همساالن‬
‫بچه دزدی‬
‫مردن خود یا دیگران‬
‫صدمه دیدن خود یا دیگران‬
‫بیماری‬
‫منزوی شدن‬
‫شکست‬
‫خیط کردن یا تحقیر شدن‬
‫صدمه دیدن یا بیماری های جدی‬
‫بالیای طبیعی یا انساین (مثال ً نگرانی های اقتصادی و‬
‫سیاسی)‬
‫مرگ و خطر‬
‫‪ ‬اختالل در روان بودن و الگوی زمانی تکلم به‬
‫نحوی که نامتناسب با سن فرد باشد‪.‬‬
‫‪ ‬تکرار اصوات‪ ،‬طوالنی کردن کلمات‪ ،‬مکث هایی در‬
‫وسط کلمات‪ ،‬عوض کردن‬
‫کلمات به منظور جلوگیری از گیر کردن و باالخره‬
‫توقف ها یا مکث های بارز‪.‬‬
‫در بیشتر افراد این اختالل از دوران کودکی غاز‬
‫می شود‪.‬‬
‫اختالل بیش فعالی‬
‫‪ ‬یا اختالل بیش فعالی و فقدان توجه‪ ،‬یک اختالل‬
‫رفتاری شایع است که حدود ‪ 8-10‬درصد کودکان را‬
‫مبتال می کند‪ .‬احتمال تشخیص این اختالل در پسران‬
‫سه برابر دختران است ولی علت این تفاوت هنوز‬
‫مشخص نشده است‪ .‬کودکان بیش فعال بدون فکر‬
‫کردن عمل می کنند‪ ،‬بیش از اندازه فعالند و در تمرکز‬
‫کردن مشکل دارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫«الگوی پایدار بیش فعالی و یا کمبود توجه» به‬
‫طوری که شدت ن بیش از حد طبیعی یک کودک‬
‫در طی روند رشد باشد‪ .‬برای تشخیص این‬
‫اختالل الزم است که دست کم برخی از عالیم تا‬
‫قبل از سن ‪ ۷‬سالگی بروزپیدا کند‪.‬‬
‫همچنین برای تأیید تشخیص ضروری است که‬
‫عالیم این اختالل دست کم در دو محل از بین‬
‫مدرسه‪ ،‬خانه‪ ،‬محیط کار و ‪ ...‬مشاهده گردد‬
‫‪ ۳‬عالمت بیش فعالی‬
‫کم توجهی (یا کم دقتی)‬
‫بیش فعالیتی‬
‫رفتارهایی که انگیزه نی دارند و‬
‫بدون فکر قبلی انجام داده میشوند‬
‫‪ -1 ‬عالئم بیش فعالی در نوع بی توجه‪:‬‬
‫‪ * ‬ناتوانی در توجه به جزئیات و بی دقتی در‬
‫تکالیف مدرسه یا سایر فعالیتها‬
‫‪ * ‬مشکل شکار در گوش دادن‪.‬‬
‫‪ * ‬واکنش بیش از حد به محرکها‪.‬‬
‫‪ * ‬فراموشی در فعالیتهای روزانه‪.‬‬
‫‪ -2 ‬عالئم بیش فعالی در نوع بیش فعال‪-‬‬
‫برانگیخته‪:‬‬
‫‪ * ‬بی قراری و نا رامی‪.‬‬
‫‪ * ‬مشکل در حفظ حالت نشسته‪.‬‬
‫‪ * ‬دویدن بیش از حد و یا باال و پایین پریدن‪.‬‬
‫‪ * ‬ناتوانی از بازی کردن در سکوت‪.‬‬
‫‪ * ‬به نظر می رسد که همیشه در حرکت و‬
‫مادهی رفتن هستند‪.‬‬
‫‪ * ‬زیاد صحبت میکنند‪.‬‬
‫‪ ‬برای تشخیص بیش فعالی باید‪:‬‬
‫‪ -1 ‬کودک رفتارها و عالئم گفته شده را قبل از‬
‫سن ‪ 7‬سالگی نشان دهد‪.‬‬
‫‪ -2 ‬این رفتارها در مقایسه با کودکان همسن و‬
‫سال نان شدیدتر باشد‪.‬‬
‫‪ -3 ‬عالئم حداقل باید ‪ 6‬ماه ادامه داشته باشند‪.‬‬
‫‪ -4 ‬این عالئم بر روی حداقل دو زمینه زندگی‬
‫کودک مانند مدرسه‪ ،‬خانه‪ ،،‬پرستار کودک‪،‬‬
‫دوستان و‪ ...‬تاثیر منفی داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬علت ایجاد بیش فعالی چیست؟‬
‫‪ ‬علت ایجاد بیش فعالی این نیست که شما‬
‫والدین خوبی نبودهاید‪ .‬همچنین رابطهی قطعی با‬
‫مصرف زیاد مواد قندی ندارد‪ .‬واکسنها نیز موجب‬
‫ایجاد ن نمیشوند‪ ..‬محققان بیان میکنند که‬
‫احتماال ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی عامل‬
‫به وجود مدن این اختالل است‪.‬‬
‫اختالل خوردن‬
‫نشخوار و‬
‫هرزه خواری‬
‫‪ ‬هرزه خواری ‪:‬‬
‫‪ ‬خوردن مستمر و مواد غیر ضروری به مدت‬
‫یک ماه است ‪.‬این رفتار باید از نظر رشدی‬
‫نامتناسب باشد ‪ .‬زمینه فرهنگی نداشته‬
‫باشد‪ .‬از شدت کافی برای جلب توجه‬
‫برخوردار باشد ‪.‬‬
‫‪ - 1 ‬در سنین پایین دیده می شود ‪.‬‬
‫‪ - 2 ‬بچه های عقب مانده بیشتر هرزه‬
‫خواری دارند ‪.‬‬
‫‪ - 3 ‬نسبت هر دو جنس مساوی است ‪.‬‬
‫اختالل نشخوار‬
‫‪‬اختالل نشخوار یعنی باال وردن غذا توسط‬
‫کودک و دوباره جویدن ن‪.‬باید عالئم حدود‬
‫یک ماه به طول انجامد ‪ .‬شروع از ‪3‬‬
‫ماهگی است ‪ .‬باال نرفتن وزن نوزادان‬
‫است‪.‬‬

similar documents