โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เกิดจาก พระปณิธานอัน

Report
โครงการสายใยรักแห่ งครอบครัว
• เกิดจาก พระปณิธานอันแน่ วแน่ ของพระวรวงศ์
เธอ พระองศ์ เจ้ าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โครงการสายใยรักแห่ งครอบครัว
เป้าหมาย
• สร้ างครอบครัวให้ อบอุ่น
• สนับสนุนให้ สมาชิกในครอบครัวคือ พ่ อ แม่
ลูก อยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข
• เด็กได้ รับการเลีย้ งดูอย่ างถูกต้ อง
• เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ดังนั้น
• จึงจัดระบบบริการที่ได้ มาตรฐานตามกระบวนการ
คุณภาพตัง้ แต่ ระยะตัง้ ครรภ์ คลอด หลังคลอด การ
เลีย้ งดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี
• เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้ มีส่วนร่ วม รวมตัวเป็ นชมรม
ต่ างๆ
• พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข
ระบบคุณภาพโรงพยาบาลสายใยร ักแห่งครอบคร ัว
ระยะตงครรภ์
ั้
ระยะคลอด/หล ังคลอด
 ฝากครรภ์คณ
ุ ภาพ
- ฝากครรภ์กอ
่ น 12
ั
สปดาห์
- ค ัดกรอง Thal/HIV/VDRL
 โรงเรียนพ่อแม่
 อาหาร และโภชนาการ
 ท ันตสุขภาพ
 ชมรมสายใยร ักแห่ง
ครอบคร ัว
รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภ ัย
ั ันธ์แม่-ลูก
รพ.สายสมพ
โรงเรียนพ่อแม่
คลินก
ิ นมแม่
ค ัดกรองทารกแรกเกิด
- Thyroid / PKU
ชมรมสายใยร ักแห่ง
ครอบคร ัว





คลินก
ิ สุขภาพเด็กดี
 WCC คุณภาพ
โรงเรียนพ่อแม่
ตรวจพ ัฒนาการเด็ก
โภชนาการ
นิทาน ของเล่น
ท ันตสุขภาพ
ชมรมสายใยร ักแห่ง
ครอบคร ัว
ชุมชน
้ งลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา/ ชมรมสายใยร ักแห่งครอบคร ัว
ชมรมเลีย
ผลล ัพธ์




ทารกแรกเกิดขาดออกซเิ จน
ทารกแรกเกิดนา้ หน ักน้อยกว่า 2,500 กร ัม
้ งลูกด้วยนมแม่
เลีย
อย่างเดียว 6 เดือน
N Voramongkol
เด็ก 0 – 5 ปี มีพ ัฒนาการสมว ัย
ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาอนามัยแม่ และเด็ก ปี 2553 - 2556
Goal : ลูกเกิดรอด แม่ ปลอดภัย
เด็กเติบโตพัฒนาการสมวัย ปี 2553 – 2556
………………………………..
BA= 30:1000 เกิดมีชีพ , LBW=7% นมแม่ EBF: 50%
พัฒนาการสมวัย= 90%
เด็ก3ปี ฟันไม่ ผุ= 43%
เด็กนา้ หนักตามเกณฑ์ อายุ=85% เด็กส่ วนสู งตามเกณฑ์ อายุ=93%
เด็กรู ปร่ างสมส่ วน=85% หญิงตั้งครรภ์ ขาดไอโอดีน= 50%
เป้ าหมาย
แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึน้
1 .ฝากท้องเร็ว
2. กินนมแม่และอาหารตามวัย
3. เล่า/อ่านนิทานให้เด็กฟั ง
4 .เล่นกับลูก
เกณฑ์ การประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่ งครอบครัว
บริการอนามัยแม่ และเด็ก
 กระบวนการคุณภาพและ
บริการอนามัยแม่ และเด็ก
ระดับทองแดงและการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน
 ระดับเงินและผลลัพธ์ บริการ

เข้ าร่ วมโครงการ
ระดับทองแดง
ระดับเงิน
ระดับทอง
The end
ขอบคุณ

similar documents