Oturum BKaradayı

Report
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
28-29 Nisan 2014, Antalya
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Uzm.Dr. Bilgehan KARADAYI
28.04.2014
ANTALYA
1
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
2
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
SAGEM
Özel Büro
Araştırma ve
Sağlık
Sistemleri
Geliştirme DB
Sağlık
İstatistikleri DB
Eğitim, Projeler
ve AR-GE DB
Sağlık
Teknolojisi
Değerlendirme
DB
Yönetim Destek
Hizmetleri DB
3
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
MADDE 12- Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 Sağlık politikalarının belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ülkenin sağlık düzeyinin
yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda
araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 Araştırma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını sağlamak,
 Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin
değerlendirilmesi,
yayımlanması,
ulusal
ve
uluslararası
kurumlarla
paylaşılması,
uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili yayımlanan istatistiklerin izlenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak, sağlık istatistikleri ile ilgili konularda koordinasyonu
sağlamak,
4
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
MADDE 12- Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim
materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma
ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip
etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak,
 Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği,
klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında
değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik
rehberler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,
 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
5
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Araştırmalar
 Sağlık Çalışanı Memnuniyeti Araştırması
 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti
 Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması (DSÖ STEPS)
 Ankara ilinde İlkokul 1.sınıf Öğrencilerinde Gözde Kırma Kusurları Sıklığının Tespit
Edilmesi Araştırması
 2007-2011 Bebek ve Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Araştırması
 Sağlık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Durumları Araştırması
 Adolesan Gebeliklerden Doğan 18-24 aylık Bebeklerin Gelişimlerinin
Değerlendirilmesi Araştırması
 Yenidoğan Geç Hemorajik Hastalığı ve K-vit Proflaksisi Araştırması
 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Çalışması
 İş Yüküne Dayalı Personel İhtiyacı (WISN, DSÖ) Belirleme Yöntemi Çalışması
 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması
 Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Araştırması
 18 yaş altı İnternet Bağımlılığı Araştırması
 Cepten ve Katastrofik Sağlık Harcamaları Araştırması
 vb…
6
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
İstatistik Çalışmaları
 Sağlık İstatistikleri Yıllığı Hazırlanması ve Yayınlanması
 Sağlık İstatistikleri Konusunda DSÖ, OECD, EUROSTAT ve Diğer Uluslararası
Kurumlarla Koordinasyon ve Ulusal Verilerin Gönderilmesi
 TÜİK ile Sağlık Bakanlığı arasında Resmi İstatistik Programı Kapsamında
Koordinasyon
 Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2013
7
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
http://ekutuphane.sagem.gov.tr/
8
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
AR-GE ve Eğitim
 Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi ile eğitimlerin yürütülmesi.
 Sağlık ve Hastane Yöneticiliği Programları
2010-2012
 Halk Sağlığı Konularında Uzaktan Eğitim Programı
AR-GE
 Kişisel Gelişim
projeleri
 Temel ve İleri Yönetim Becerileri Eğitimleri
toplam
 Sağlık personeline yönelik el hijyeni eğitimi
bütçe
 Halka yönelik el hijyeni eğitimi
10.362.525
 Yönetici ebe ve hemşireler için liderlik eğitimi
 TÜBİTAK-KAMAG 1007 Programı
 Biyoteknolojik İlaçların Üretilmesi
 Streptococcus pneumoniae ulusal aşı prototipinin geliştirilmesi (rekombinant
protein-polisakkarik konjuge aşı
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı tedavisi için, insan kaynaklı antiserum
üretilmesi
 Rekombinant Hepatit B aşısı Üretimi
 Yeni Menenjit Aşı Dizaynı
 Hücre Kültürü tekniği ile kuduz aşısının üretilmesi
 TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-ge Projeleri Destekleme Programı
9
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
http://uses.gov.tr/
10
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Toplam Çalışan Sayısı: 12
 1 Uzm. Dr. (Daire Başkanı)
 2 Araştırmacı (İletişim, Sağlık İdaresi)
 1 Dr
 1 Eğitim Uzmanı
 2 Eczacı
 1 Hastane Müdürü (Sağlık İdaresi)
 2 Hemşire (Sağlık İdaresi, İşletme)
 1 Sağlık Ekonomisti (Dünya Bankası
 1 Sağlık Memuru (Sağlık İdaresi)
Danışmanı)
www.hta.gov.tr
www.rehber.saglik.gov.tr
11
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme STD Nedir ?
Health Technology Assessment HTA
sağlık teknolojisi;
sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi
amacıyla kullanılan, başta ilaçlar, tıbbi cihazlar, cerrahi yöntemler ve sağlık
sistemleri olmak üzere her türlü uygulamadır.
sağlık teknolojisi değerlendirme STD;
sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik
yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik yönleri açısından
sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanmasıdır.
12
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sistematik Derleme
(Systematic review)
Ekonomi/Maliyet
Yapısal
Etik
Hukuk
İnsan gücü
vb…
13
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme STD Nedir ?
Health Technology Assessment HTA
 STD’nin temel amacı sağlık hizmetleri sunumunda teknoloji ilişkili politika
oluşturma süreçlerine bilgi sağlamaktır.
 STD her zaman politika yönlü/yönelimli (policy-oriented), konu bazlı (contextembedded) ve metodolojik olarak sağlam (methodologically sound) olmalıdır.
 STD’ler tam raporlama, adaptasyon raporları, hızlı derlemeler, hastane bazlı
STD (mini STD) vb. farklı şekillerde olabilir.
 Farklı ülkeler STD’yi daha geniş veya daha dar anlamda kullanabilmektedir;
örn. Avustralya
 Farklı ülkeler ‘health technology assessment’ terimi yerine başka terimler
kullanabilmekte;
örn. İngiltere’de ‘technology appraisal’
14
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme STD Nedir ?
Health Technology Assessment HTA
‘sağlık teknolojisi değerlendirme’ tanımlamasındaki kilit kelime;
‘’sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği,
ekonomik yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik
yönleri açısından sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanmasıdır…’’
İdari
sistematik
Teknik
sistematik
15
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık teknolojisi değerlendirmede ‘Sistematik’ Nedir ?
Helth Technology Assessment Systematic
 İdari ve akademik iş süreçlerinde ‘önceden belirlenmiş’ yöntemleri
takip etmek
 Bu önceden belirlenmiş idari ve akademik iş süreçlerinde ‘uluslararası
kabul görmüş, bilimsel ve güncel’ yöntemleri kullanmak
 Yazılı dokümantasyon
 Olabildiğince belirlenmiş çerçeveden sapmamak
16
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Genel Prensiplerimiz
1) Diğer kurumlar ile işbirliği
2) Karar mercileri ile sıkı ilişkiler ve paydaşların süreçlere dahil
edilmesi
3) Tarafsızlığın sağlanması ve değerlendirme çalışmasında yer
alanların çıkar çatışmasının (conflict of interest) yönetilmesi
4) İşgücü/personel kapasitesinin geliştirilmesi
5) İyi metodolojilerin seçimi ve şeffaflık
6) Yürürlüğe koyma (implementation) süreçlerinin takibi
17
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Politika Beyanı
‘STD sürecindeki temel politikamız;
 Yeni veya göz ardı edilmiş klinik etkili sağlık teknolojilerinin makul ve eşit biçimde
sağlık hizmetlerinde kullanıma girmesinin teşvik etmek,
 Klinik etkililiği olmayan sağlık teknolojileri ile etkili olmakla birlikte finansal açıdan
sürdürülebilir olmayan sağlık teknolojilerinin kullanımını azaltarak sağlık hizmetlerinde
israfı önlemek’
olarak belirlenmiştir.
www.hta.gov.tr
18
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık teknolojisi değerlendirmede ‘İş Süreçleri’ Nedir ?
Helth Technology Assessment Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Konu seçimi
Politika sorularının STD sorularına çevrilmesi
Kaynakça seçimi
Anahtar kelimelerin seçimi
Literatür tarama
Yayınların/kanıtların ‘eleştirel değerlendirmesi’
Bulguların sentezi
Raporlama
Etkinin değerlendirilmesi
Revizyon
19
www.hta.gov.tr
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Bu toplantıdan 3 sorumuz için cevap/geribildirim bekliyoruz
1. STD’yi üst karar alıcılar için nasıl daha belirleyici bir seviyeye çıkarabiliriz?
2. STD sistematiğimizi ve metodolojimizi ülke ihtiyaçları ve bilimsel derinlik
açısından nasıl geliştirebiliriz?
3. STD’den çıkan sonuçları halka nasıl kabul ettirebiliriz?
20
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları
Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Katılımınız için
Teşekkürler!
Uzm. Dr. Bilgehan Karadayı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Bayındır 1 Sok. No:13 Sakarya Kızılay
[email protected]
0312 585 68 15
www.hta.gov.tr
www.rehber.saglik.gov.tr
21

similar documents