PowerPoint Sunusu

Report
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
http://www.alperaytekin.com
A- Bakanlığın Yeni Yapısı
Yeni yapıda politika oluşturma, temel kuralları belirleme ve üst denetim
görevlerini Bakanlığa verdik. Diğer fonksiyonların yerine getirilmesi için Bakanlığa
bağlı kuruluşlar teşkil ettik. Bu kuruluşlar şunlardır:
Temel sağlık hizmetlerini yürüten Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, (Madde 26)
Hastane hizmetlerini yürüten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, (Madde 29)
İlaç ve tıbbî ürünlerle ilgili düzenleme ve denetleme yapan Türkiye İlaç ve Tıbbî
Cihaz Kurumu. (Madde 27)
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının yeni teşkilatlanması en geç bir yıl içerisinde
tamamlanacak. Bu süreçte kamu hastane birlikleri de kurulacak. (Geçici Madde 1)
A1- Bakanlık Merkez Teşkilatı
Bakanlığın ve sağlık sisteminin politikalarını belirlemek üzere Sağlık Politikaları
Kurulu oluşturduk. Böylece politika belirleyen yapı ile icracı yapıyı birbirinden
ayırdık. (Madde 6)
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü gibi Bakanlığın yeni misyonuna uygun hizmet
birimleri kurduk. (Madde 7)
Bakanlığın sürekli kurullarından Yüksek Sağlık Şurası ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nu
muhafaza ettik. Ayrıca Sağlık Meslekleri Kurulu teşkil ettik. Bu kurul sağlık
mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî
düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirecek, mesleki yeterlilik
değerlendirmesi yapacak ve etik ilkeleri belirleyecek. (Madde 21-23)
A2- Taşra Teşkilatı
Bakanlık Taşra Teşkilatını yeniden yapılandırarak il sağlık müdürlüğüne ilaveten
ilçe sağlık müdürlüğü kurulması imkânını getirdik. Ayrıca bağlı kuruluşlardan
Halk Sağlığı Kurumu için illerde halk sağlığı müdürlüğü, Kamu Hastaneleri
Kurumu için genel sekreterlik oluşturduk. (Madde 25, 35)
Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin daha etkili, kaliteli ve verimli
işletilebilmesi için il düzeyinde Kamu Hastane Birlikleri kuruyoruz. Birliklere ve
bağlı hastanelere objektif kriterlere göre denetlenebilir, hesap verebilir
profesyonel ve çağdaş yönetim, işletim sistemi getiriyoruz. (Madde 30-34)
B- Personel
Hizmetlerin uzmanlaşmış personel eliyle yürütülmesi için sağlık uzmanı; özel
bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli işler ve projeler için sözleşmeli uzman
çalıştırılması imkânı sağladık. (Madde 44-45)
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışan yöneticilerin ve diğer personelin
performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini öngördük. (Madde 41)
Yeni kurduğumuz bağlı kuruluşlarda çalışanlar için de performansa dayalı ek
ödeme sistemi getirdik. (Madde 58/13)
Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya görevinden dolayı personelimize karşı
işlenen suçlar kapsamındaki davalarda Bakanlıkça ücretsiz avukatlık hizmeti
verilmesi imkanı tanıdık. (Madde 54)
Eğitim ve araştırma hastanelerimizdeki kliniklerin çalışmasını daha verimli
kılmak amacıyla klinik şefi ve yardımcılarını eğitim görevlisi yaptık. Mevcut
klinik şefi ve yardımcılarını eğitim görevlisi kadrolarına atadık. (Madde 58/7,
Geçici Madde 6)
Kamu hizmetine girmede adalet ve hakkaniyeti sağlamak için diş hekimi ve
eczacıların atanmasını kura yerine sınav şartına bağladık. (Madde 58/7)
Üniversitelerle birlikte kullanılan sağlık kuruluşlarındaki akademik personelin
akademik kadrolara atanabilmesi için Bakanlıktaki eğitim görevlisi kadrolarının
kullanılabilmesi yolunu açtık. (Madde 58/7)
Hekim ve hemşire açığını dikkate alarak yabancı uyrukluların Türkiye’de
çalışabilmesini sağladık. Tabiatıyla yabancı uyrukluların ülkemizde çalışabilmesi
için diploma denkliği, Türkçe bilme ve gerekli diğer şartlar aranacak. (Madde
58/8)
En az bir yıldır çalışan vekil ebe ve hemşireleri (4/B)’li yaptık. (Geçici Madde 11)
6 Nisan 2011itibariyle diş hekimliği fakültelerinde doktora eğitimi yapmakta
olanlardan isteyenlerin Bakanlık kadrolarında maaşlı olarak eğitimlerine devam
etmelerine olanak sağladık. (Geçici Madde 12)
Yeni yapılandırmada halen çalışan personelimizin mükteseplerini koruduk ve
mağduriyetlerine mahal vermedik. Bu çerçevede kadro unvanları
değişmeyenlerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına aynı kadro unvanıyla
atanmalarını öngördük. Kadroları kaldırılanları ise durumlarına göre Bakanlık
müşaviri veya araştırmacı kadrolarına atayarak eski ve yeni kadroları arasında
varsa mali hak farklarının tazminat olarak ödenmesini sağladık. (Geçici Madde 4)
C- Aile Hekimliği
Ülkemizin aile hekimi uzmanı ihtiyacını gidermek için 2020 yılına kadar
uygulanmak üzere sahada çalışan ve TUS’u kazanan aile hekimlerinin
sözleşmelerini devam ettirerek uzmanlık eğitimi almalarına imkân sağladık.
Aile hekimliği asistanları saha eğitimlerini aile hekimi olarak yapabilecekler.
Aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarının sözleşmeli statüde geçirdikleri süreler,
bu hizmetleri devam ederken memuriyetlerinde değerlendirilecek ve intibakları
yapılacak.
Aile hekimlerine sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve
kontrolündeki başarılarına göre pozitif performans uygulanacak ve buna göre
ödeme yapılacak. (Madde 58/8, 58/10)
D- Yatırımlar
İleri teknoloji gerektiren tıbbî cihaz, ürün, hizmet ve ilaç sanayisinin
geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik yerli sanayiye malî ve diğer
teşvikler ile yurtdışından teknoloji transferine ve off-set uygulamalarına
imkân sağladık. (Madde 50)
Ülkemizin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi,
yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla sağlık
serbest bölgeleri kurulabilecek. (Madde 49)
E- Muhtelif Düzenlemeler
İnsani ve teknik yardım amacıyla yurtdışı sağlık hizmet birimleri
kurulabilecek. (Madde 51)
Sağlık hizmeti sunmaya yetkili kişi ve kurumlar sosyal amaçlı gönüllü ve
ücretsiz sağlık hizmeti verebilecek. (Madde 52)
Televizyon ve radyo kuruluşlarına sağlıkla ilgili uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici
programları ayda doksan dakika ücretsiz yayınlama mecburiyeti getirdik.
(Madde 53)
Bakanlık planlamalarına göre sağlık kuruluşu açacak yatırımcının daha adil
biçimde belirlenebilmesi için sağlık kuruluşu açma yetkisini lisans şartına
bağladık. (Madde 57)
Gıda üretim-satış ve temizlik hizmetleri ile ilgili iş yerlerinde çalışanlara hijyen
konusunda eğitim verilmesini mecburi hale getirdik. Halk sağlığını korumak
amacıyla bulaşıcı hastalığı ve bazı sağlık problemleri olanların, iyileşinceye
kadar buralarda çalışmasına müsaade edilmeyecek. (Madde 58/11)
Hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımızın mali açıdan korunması
amacıyla diş hekimliği muayenehanelerinde fiyat tarifesi yerine rehber fiyat
uygulaması getirdik. (Madde 58/12)
Sağlık mesleklerinin uygulamasından doğan hukuki ihtilafların yargı yoluna
gidilmeden kısa sürede çözümü için taraflar arasında rızaya dayalı uzlaşma
prosedürü getirdik. (Madde 24)
Özet
Özet
Özet
Özet
Özet
Özet
Sorular

similar documents