operativni marketing plan turizma hrvatske za 2013 godinu

Report
Hrvatska
turistička
rujan-listopad 2012.
zajednica
OPERATIVNI MARKETING PLAN
OPERATIVNI MARKETING PLAN
TURIZMA
HRVATSKE ZA 2013. GODINU
TURIZMA HRVATSKE ZA 2013. GODINU
&
OMPTH 2013.
1. KRONOLOGIJA PRIPREME I IZRADE OMPTH 2013.
•
•
•
•
03.04.2012. donesena odluka Turističkog vijeća HTZ-a na prijedlog
Ministra g. Veljka Ostojića
Izvođači: tvrtke THR i Horwath Consulting, autori Strateškog
marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2010.-2014.
Turističko vijeće HTZ imenovalo je Odbor za koordinaciju projekta
izrade OMPTH 2013. na čelu s Ministrom g. Veljkom Ostojićem.
Postupak izrade i usvajanja:
 Održane 3 radionice 24. 5. 2012., 18. 6. 2012. i 09. 7. 2012. za
Odbor za koordinaciju projekta i Turističko vijeće HTZ-a
 09. 7. 2012. održana je prezentacija konačnog prijedloga OMPTH
2013. za relevantne subjekte javnog i privatnog turističkog
sektora Hrvatske.
 24. 8. 2012. OMPTH je usvojen na sjednici Turističkog vijeća
HTZ-a
&
3
OMPTH 2013.
2. POLAZNE POSTAVKE
OMPTH 2013. predstavlja tranzicijski plan, koji prethodi
novom strateškom, operativnom i organizacijskom
marketing planu za razdoblje 2014. – 2018.
SMPHT
2010. – 2014.
OMPTH
2013.
&
SMPHT
2014. – 2018.
4
OMPTH 2013.
3. TEMELJNI CILJEVI ZA 2013.
1.
Povećanje broja
dolazaka u razdoblju
pred i posezone
2.
Povećanje broja
dolazaka u
kontinentalnim
odredištima
&
5
OMPTH 2013.
Polazeći od analize postojećeg stanja, kroz
radne prijedloge, Odbor za koordinaciju i
članovi TV HTZ na održanim radionicama
zacrtali su temeljna opredjeljenja budućeg
djelovanja.
&
6
OMPTH 2013.
1
Povećani napori u razvoju proizvoda (dizajn vrijednosti) kao ključna
komponenta marketinga (potpora razvoju DMK i DMO, razvoj
marketing brendova, itd.).
2
Značajno povećanje ulaganja u “online” marketing. Znatno veći
proračun za online oglašavanje, viralni marketing, upravljanje
Internet marketingom, mobilni marketing, planiranje rezervacijskog
sustava, itd.
3
Bolje i lakše udruženo oglašavanje. Veći proračun, jednostavniji
modeli i procedure za suradnju sa subjektima javnog i privatnog
sektora.
4
Relevantna poboljšanja
izvršenih aktivnosti.
u
&
metodama
mjerenja
učinkovitosti
7
OMPTH 2013.
4. PREDLOŽENE PROMJENE AKTIVNOSTI MARKETING
MIKSA U ODNOSU NA 2012. GODINU
&
8
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
Broj
aktivnosti
% aktivnosti
% proračuna
1. Administrativni troškovi
5
15%
20%
2. Dizajn vrijednosti
5
15%
4%
12
35%
51%
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
5
15%
11%
5. Interni marketing
3
9%
2%
6. Marketinška infrastruktura
4
12%
3%
7. Potpora nerazvijenima
-
-
6%
8. Razno
-
-
4%
3. Komunikacija vrijednosti
&
9
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
1. Administrativni troškovi
2012. (€)
2013. (€)
2013./2012.
Ukupno
7.966.667
6.468.001
-19%
1.1 Uredi, predstavništva i ispostave
5.600.000
4.200.000
-25%
1.2 Troškovi Glavnog ureda
1.466.667
1.466.667
0%
1.3 Skladište i logistika
706.667
494.667
-30%
1.4 Nadzor
100.000
186.667
+87%
93.333
120.000
+29%
1.5 Nadzorni odbor i Turističko vijeće
&
Vizualno
10
OMPTH 2013.
UREDI I PREDSTAVNIŠTVA U INOZEMSTVU
Smanjenje sredstava za 25%
Redukcija troškova najma i drugih troškova
funkcioniranja ureda predstavništava i ispostava u
inozemstvu
Povećana usklađenost aktivnosti predstavništava i ispostava
u inozemstvu s marketing ciljevima
Poboljšana učinkovitost i osiguranje iste razine kvalitete
djelovanja
&
11
OMPTH 2013.
SKLADIŠTE I LOGISTIKA
Smanjenje sredstava za 30%
Vanjski angažman za upravljanje skladištem i
distribucijom
Značajno smanjenje volumena materijala koji
se skladišti i distribuira
&
12
OMPTH 2013.
NADZOR
Povećanje sredstava za 87%
Nadzor sukladno Zakonu o turističkim zajednica i promicanju hrvatskog
turizma
Evaluacija promotivnih aktivnosti HTZ-a - metode praćenja agregiranih
i segmentiranih turističkih performansi (kvantifikacija ukupnog broja
dolazaka i noćenja, kvantifikacija turističke potrošnje,
iskorištenosti/zauzetosti smještajnih kapaciteta), analize trendova,
studijama konverzije i dr.
trening i edukacija zaposlenih u Glavnom uredu i sustavu turističkih
zajednica koji će provoditi evaluaciju izvedbe i raditi po mjerama za
praćenje
izrada priručnika Standardnih Operativnih Procedura (SOP) do 2014.
godine.
&
13
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
1. Administrativni troškovi
POVEĆATI
ZADRŽATI
REDUCIRATI
Nadzor
Nadzorni odbor i
Turističko vijeće
Troškovi Glavnog
ureda
Uredi i
predstavništva
Skladište i
logistika
186.667€
120.000€
1.466.667€
4.200.000€
494.667€
+87%
+29%
-25%
-30%
&
14
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
2. Dizajn vrijednosti
2012. (€)
2013./2012.
2013. (€)
Ukupno
636.000
1.250.400
+97%
2.1 Potpore manifestacijama
200.000
400.000
+100%
33.333
300.000
+800%
2.3 Razvojni program DMK
-
300.000
NOVO
2.4 Ured kulturnog turizma
376.000
150.400
-60%
-
100.000
NOVO
26.667
0
-100%
2.2 Potpora razvoju DMO
2.5 Marketing brendovi Hrvatske
DOMUS BONUS projekt
&
Vizualno
15
OMPTH 2013.
POTPORE MANIFESTACIJAMA
Povećanje sredstava 100% (50% sredstava za manifestacije u pred i
posezoni, a 50% sredstava u glavnoj sezoni)
 mali broj događaja kako bi proračuni mogli biti učinkoviti
Veća involviranost lokalnih turističkih zajednica i turističke industrije
Događanja koja su motiv dolaska i koja generiraju veći broj turista i
posjetitelja, veći direktni i indirektni prihod i medijsku eksponiranost
Događanja koja imaju međunarodni imidž
Događanja koja prikazuju identitet regije/destinacije
Organizatori koji imaju sposobnost upravljanja događanjem
 Evaluacija rezultata događanja (kvantifikacija broja dolazaka i noćenja,
direktnih i indirektnih prihoda, medijske pokrivenosti i dr.)
&
16
OMPTH 2013.
POTPORA RAZVOJU DMO
Povećanje sredstava za 800%
operativno djelovanje turističkih zajednica kao destinacijskih menadžment
organizacija (DMO), s ciljem povećanja konkurentnosti destinacija i dinamiziranja
lokalne gospodarske aktivnosti
definiranje strateškog plana upravljanja destinacijom (inventarizacija resursa,
postavljenje jasnih ciljeva i vizije)
identifikacija ključnih subjekata na području svake DMO koji imaju interes ili
mogućnost utjecaja na razvoj i povećanje konkurentnosti destinacije
uspostavljanje sustava destinacijskog menadžmenta (definiranje klastera,
marketing strategije, sustava upravljanja posjetiteljima i dr.)
edukacijski programi (radionice, seminari) od strane neovisnih stranih i domaćih
stručnjaka, te priprema radnih grupa u regionalnim turističkim zajednicama
&
17
OMPTH 2013.
POTPORA RAZVOJU DMK
NOVO
Kreiranje 10-15 DMK koje bi počele djelovati u 2014.
Cilj je kreiranje jedinstvenih i pamtljivih doživljaja i turističkih paketa posebnih interesa u
razdoblju pred i posezone i na kontinentu
Identifikacija i evaluacija poslovnih mogućnosti po temama i regijama
razvoj poslovnog modela za potencijalne DMK i studija izvedivosti i njihove profitabilnosti
Objava javnog natječaja za selekciju najboljih kandidata za DMK i definiranje javnih
sredstava potpore za razvoj DMK
Organiziranje 6-10 regionalnih edukativnih seminara o procesu kreiranja DMK i foruma u
Zagrebu
Izrada „Poduzetničkog priručnika“ koji će sadržavati detaljna objašnjenja i definiciju DMK,
način njihovog funkcioniranja, njihove funkcije i zadaće, korake kreiranja DMK, ključne
faktore uspjeha, tipologiju javnih sredstava potpore, uspješne primjere drugih DMK-ova, te
studiju izvedivosti za DMK modele
&
18
OMPTH 2013.
URED ZA KULTURNI TURIZAM
Smanjenje sredstava za 60%
Transformacija s podrške malim događanjima na aktivnosti s velikim
utjecajem
Podrška za najviše 5 događanja prema njihovom utjecaju na
postavljene ciljeve, te promociju kulturnog turizma Hrvatske
Inventarizacija kulturne baštine/resursa i objava u digitalnom obliku
(dostupnost na mikro stranici za kulturu na Internet stranici HTZ)
Produkcija visokokvalitetnih multimedijalnih materijala koji prikazuju
kulturnu baštinu i ponudu u pred i posezoni te na kontinentu
izdavanje samo ključnih publikacija i nastupi na odabranim sajmovima
Provođenje edukacije i nagrade u kulturnom turizmu
&
19
OMPTH 2013.
MARKETING BRENDOVI HRVATSKE
NOVO
Povećanje percepcije vrijednosti za turiste i poboljšanje imidža i položaja hrvatskih
destinacija
Identifikacija i razvoj tri brenda koja je isplativo razviti (za segment kampova,
hotelijerstva i privatnog smještaja), a dugoročno 5-6 brendova za unapređenje strukture
turističkih atrakcija, resursa i usluga
Izrada strategije i poslovnog plana (prihodi, troškovi, ponuđena vrijednost, ciljevi,
ključni resursi, podrška i dr.), kao i trogodišnjeg razvojnog i marketinškog plana za svaki
brend (2014.-2016.)
Definiranje podrške od strane Ministarstva turizma i HTZ (tehnička podrška u
implementaciji, promocija i dr.)
definiranje i usuglašavanje pravila o sudjelovanju u razvoju i promociji brendova
(obvezno potpisivanje ugovora s uključenim kompanijama)
organizacija edukativnih radionica, seminara i stručnih radnih skupina čime će se razviti
učinkovito sinergijsko djelovanje svih nositelja turističke ponude.
&
20
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
2. Dizajn vrijednosti
KREIRATI
POVEĆATI
REDUCIRATI
ELIMINIRATI
Domus Bonus projekt
Razvojni program
DMK
Marketing brendovi
Hrvatske
Potpora
manifestacijama
Ured za kulturni
turizam
300.000€
100.000€
400.000€
+100%
150.400€
-60%
Potpora razvoju DMO
300.000€
+800%
&
21
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
3. Komunikacija vrijednosti
Ukupno
16.463.333
2012. (€)
16.769.732
+2%
2013./2012.
2013. (€)
A. Online komunikacije
1.876.666
4.600.000
+145%
3.1 Internet oglašavanje
1.196.333
2.500.000
+109%
467.000
800.000
+71%
-
600.000
NOVO
160.000
500.000
+213%
-
200.000
NOVO
E-newsletter (međunarodni)
40.000
0
-100%
Centralni pretraživač(2)
13.333
0
-100%
3.2 SEO + SEM strategija
3.3 Viralna marketing kampanja
3.4 Upravljanje Internet stranicom(1)
3.5 Putopisni blogovi
Vizualno
(1) Ova aktivnost već uključuje „Centralni pretraživač” i njegov proračun.
(2) Proračun za Centralni pretraživač i sadržaj je premješten unutar aktivnosti „3.4 Upravljanje Internet stranicom”.
&
22
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
3.A. Online komunikacije vrijednosti
POVEĆATI
KREIRATI
ELIMINIRATI
Viralna marketing
kampanja
Internet
oglašavanje
SEO i SEM
strategija
Upravljanje
Internet stranicom
600.000€
2.500.000€
800.000€
500.000€
+109%
+71%
+213%
Centralni
pretraživač
Blog putovanja
200.000€
E-newsletter
(međunarodni)
&
23
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
3. Komunikacija vrijednosti
2012. (€)
2013. (€)
2013./2012.
14.586.667
12.169.732
-17%
3.6 Udruženo oglašavanje
6.033.333
7.500.000
+24%
3.7 Oglašavanje
7.046.667
3.389.732
-52%
3.8 Odnosi s javnošću i Newsletter
586.667
1.000.000
+71%
3.9 Brošure i info kolaterali
626.667
150.000
-76%
53.333
53.333
0%
213.333
50.000
-76%
26.667
26.667
0%
B. Offline komunikacije
3.10 Servis dobrodošlice
3.11 Suveniri i ostali promidžbeni
materijali
3.12 Info punktovi i signalizacija
&
Vizualno
24
OMPTH 2013.
Internet OGLAŠAVANJE
Povećanje sredstava za 109%
Oglašavanje na online portalima s više fokusa na specifične sadržaje i
pred i posezonu i kontinent, a manje općih poruka
Poboljšanje i povećanje prisutnosti i aktivnosti na društvenim mrežama
Smanjenje broja tržišta, ali promocija s većim sredstvima na odabranim
relevantnim/reprezentativnim portalima
Povećanje broja impresija na tržištima kroz Google Adwords strategiju
SEO strategija - Kontinuirano praćenje performansi Internet stranica
 SEM optimizacija - poboljšano pozicioniranje Internet stranice na
pretraživačima
&
25
OMPTH 2013.
VIRALNA MARKETING KAMPANJA
NOVO
Razvoj snažne i atraktivne kampanje temeljene na originalnim
pričama i idejama s ciljem povećanja dolazaka u pred i posezoni i na
kontinentu
Identifikacija ciljnih skupina s visokim potencijalom za društvene
mreže kojima će biti plasirane odabrane poruke
Putem međunarodnog natječaja odabir originalnih priča koje se šire
putem društvenih mreža i elektroničkih oblika komuniciranja
Putem međunarodnog natječaja odabir agencije za online
oglašavanje koja će u suradnji s PR agencijom provesti viralnu
kampanju
&
26
OMPTH 2013.
UPRAVLJANJE Internet STRANICOM
Povećanje sredstava za 213%
Unapređivanje sadržaja i više orijentacije na marketinške ciljeve
Nadogradnja i osvježavanje sadržaja
Optimizacija Internet stranice za mobilne uređaje i ostale
prijenosne uređaje
Razvoj aplikacija za sve platforme
Optimizacija trenutnog pretraživača (mogućnosti navigacije,
estetski dojam, novi filteri)
Unapređivanje multimedijalnih sadržaja koji se nude online
Poboljšanje prisutnosti na kanalima društvenih medija
Kreiranje mikro stranica sa sadržajima pred i posezone i kontinent
&
27
OMPTH 2013.
BLOG PUTOVANJA
NOVO
Organiziranje najmanje dva putovanja relevantnih blogera s ključnih
tržišta (12-15 sudionika) s ciljem povećanja svijesti o ponudi u pred i
posezoni i na kontinentalnim destinacijama, te određenih turističkih
proizvoda
Identifikacija najutjecajnijih blogera na ključnim tržištima u suradnji s
predstavnicima HTZ u inozemstvu
Kreiranje putovanja za blogere s aktivnostima/događanjima koja će im
omogućiti realna i jedinstvena iskustva različita od onih u konkurentskim
zemljama
Veća suradnja s lokalnim subjektima i njihov veći doprinos u
organizaciji i realizaciji studijskih putovanja blogera
Kreiranje specijalizirane mikro stranice za blogere unutar Internet
stranice HTZ
&
28
OMPTH 2013.
UDRUŽENO OGLAŠAVANJE
Povećanje sredstava za 24%
Smanjenje modela na sedam
isključivo promocija programa za pred i posezonu, a iznimno za cijelu godinu
za kontinent (osim Grada Zagreba)
isključivo promocija programa tour operatora i turističkih agencija koji imaju
organizirani prijevoz i noćenja na destinaciji, a niti jedan program ne može se
kandidirati po više modela
prednost i povoljniji tretman u oglašavanju za kontinent (osim Grada Zagreba)
prednost u odabiru promotivnih kampanja i/ili promotivnih/prodajnih kanala u
kojem će Hrvatska turistička zajednica oglašavati hrvatski turizam imati će
programi u kontinuitetu, s duljim trajanjem i duljim boravcima gostiju na
destinaciji
Posebno definirani model za oglašavanje prema interesu županija
&
29
OMPTH 2013.
OFFLINE OGLAŠAVANJE
Smanjenje sredstava za 52%
Definiranje nove strategije za offline oglašavanje
Fokusiranje na ključna tržišta i regije s visokim potencijalom za putovanja u
pred i posezoni i na kontinent (emitivna područja dostupna automobilom i/ili
dobrim zračnim vezama s Hrvatskom)
 Fokusiranje proračuna na ciljane kanale koji već postoje na tržištu, te
povećanje sveukupne učinkovitosti
Povećanje prisutnosti na selektivnim TV kanalima i tiskanim medijima, uz
istovremeno smanjenje prisutnosti u općim medijima (TV i tiskani)
Provođenje usmjerenijih offline kampanja u korelaciji s postavljenim
ciljevima, odnosno povećanjem svijesti o mogućnostima hrvatske turističke
ponude u pred i posezoni i na kontinentu
&
30
OMPTH 2013.
ODNOSI S JAVNOŠĆU
Povećanje sredstava za 71%
Odabir profesionalne globalne PR agencije koja će upravljati
imidžom Hrvatske na ključnim tržištima
Orijentacija PR aktivnosti sukladno postavljenim ciljevima
Osiguranje pozitivnog prikazivanja i vidljivost/prisutnost Hrvatske
u svim komunikacijskim kanalima
&
31
OMPTH 2013.
BROŠURE I INFO KOLATERALI
Smanjenje sredstava za 76%
smanjenje broja i obujma postojećih tiskanih brošura
Definiranje standarda i sadržaja brošura
Tiskanje tri nove brošure (pred i posezona, kontinent i brendovi)
Poboljšanje postojećih brošura i njihova digitalizacija i prilagodba
formatima za mobilne uređaje
&
32
OMPTH 2013.
SUVENIRI I OSTALI PROMIDŽBENI MATERIJALI
Smanjenje sredstava za 76%
Smanjenje obujma proizvodnje suvenira
Definiranje tri linije suvenira (osnovna, srednja i luksuzna) i
odabir proizvoda unutar svake linije
Usklađivanje sadržaja sa smjernicama brending strategije
&
33
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
3.B. Offline komunikacije vrijednosti
POVEĆATI
ZADRŽATI
Udruženo
oglašavanje
Servis
dobrodošlice
Offline
oglašavanje
Brošure ni
kolaterali
Suveniri i
promidžbeni
materijali
7.500.000€
+24%
53.333€
3.389.732€
-52%
150.000€
-76%
50.000€
-76%
Odnosi s javnošću
i newsletter
Info punktovi i
signalizacija
1.000.000€
+71%
26.667€
REDUCIRATI
&
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
2012. (€)
2013. (€)
2013./2012.
Ukupno
5.314.667
3.732.933
-30%
4.1 Nastupi na turističkim sajmovima
3.514.667
2.475.333
-30%
4.2 Hrvatski kongresni i insentiv ured
493.333
493.333
0%
4.3 Studijska putovanja i "Buy Croatia"
radionice
506.667
364.267
-28%
4.4 Prezentacije Hrvatske
800.000
200.000
-75%
-
200.000
NOVO
4.5 Dizajn i planiranje Rezervacijskog sustava
&
Vizualno
35
OMPTH 2013.
NASTUPI NA SAJMOVIMA
Smanjenje sredstava za 31%
Smanjenje broja sajmova i optimizacija nastupa u korelaciji s
postavljenim ciljevima
Eliminacija sajmova na sekundarnim tržištima i onih sajmova
koji ne generiraju visoki povrat investicija
Racionalizacija troškova sajamskih nastupa
Visok stupanj involviranosti i suradnje s privatnim sektorom
Pojačana promocija pred i posezone i kontinentalnih
destinacija
&
36
OMPTH 2013.
STUDIJSKA PUTOVANJA I “Buy Croatia” RADIONICE
Smanjenje sredstava za 28%
Optimizacija i profesionalizacija studijskih putovanja i radionica
Revidiranje sadržaja putovanja i radionica sukladno postavljenim
ciljevima
Selektivniji i profesionalniji odabir sudionika s fokusom na one koji
generiraju veći obujam poslovanja
Definiranje atraktivnog programa i veća uključenost privatnog
sektora
Postizanje veće uključenosti domaćih subjekata na radionicama
&
37
OMPTH 2013.
PREZENTACIJE HRVATSKE
Smanjenje sredstava za 75%
Smanjenje broja prezentacija
Fokus prezentacija na ključna tržišta i u funkciji postavljenih
ciljeva
Selekcija događaja na kojima će se održavati prezentacije
Prilagođavanje sadržaja prezentacija s naglaskom na ponudu u
pred i posezoni i kontinentu
&
38
OMPTH 2013.
DIZAJN I PLANIRANJE NOVOG REZERVACIJSKOG SUSTAVA
NOVO
Sa zainteresiranim subjektima javnog i privatnog sektora, te u
suradnji s vanjskom organizacijom definirati će se cjelokupna
strategija rezervacijskog sustava (što prodavati, kome prodavati,
tko će prodavati…)
definiranje upravljačkog modela rezervacijskog sustava (ljudski
resursi, odgovornosti i dr.)
Definiranje tehničkih zahtjeva/specifikacija ovog alata
Suradnja s ključnim akterima javnog i privatnog
sektora/turističkom industrijom
&
39
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
KREIRATI
ZADRŽATI
Dizajn i planiranje
rezervacijskog
sustava
Hrvatski
kongresni i
insentiv ured
Nastupi na
turističkim
sajmovima
Studijska
putovanja i
“Buy Croatia”
radionice
Prezentacije
Hrvatske
200.000€
493.333€
2.475.333€
364.267€
200.000€
-30%
-28%
-75%
REDUCIRATI
&
40
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
5. Interni marketing
2012. (€)
Ukupno
5.1 Edukacija HTZ + TZ + Industrija
5.2 Nagrade (Volim Hrvatsku + Hrvatska
turistička nagrada) (3)
5.3 E- newsletter (nacionalni)
Suradnja sa HOO (4)
Potpora aktivnostima strukovnih udruga(4)
2013./2012.
2013. (€)
420.000
507.867
+21%
13.333
300.000
+2150%
200.000
165.600
-17%
40.000
42.267
+6%
133.333
0
-100%
33.333
0
-100%
Vizualno
(3) Segment Uređenost iz aktivnosti „Volim Hrvatsku” (34.400€) premješta se u proračun za 2013.
(4) Aktivnosti za koje je odgovorno Ministarstvo turizma
&
41
OMPTH 2013.
EDUKACIJA O MARKETINGU
Povećanje sredstava 2150%
U suradnji s vanjskim institucijama oblikovati će se sadržaji i
organizirati program edukacije o marketingu za djelatnika svih razina
sustava turističkih zajednica i subjekata turističkog sektora
Tematizirana edukacija radi poboljšanja marketinških znanja,
posebice za online marketing
Održavanje foruma s relevantnim vanjskim govornicima, primjerima
dobre prakse i inovativnim marketinškim aktivnostima
&
42
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
5. Interni marketing
POVEĆATI
REDUCIRATI
Edukacija
zaposlenih u
sustavu HTZ-a
E-newsletter
(nacionalni)
Nagrade
300.000€
42.267€
165.600€
+2150%
+6%
-17%
&
ELIMINIRATI
Suradnja s HOO
Potpora
strukovnim
udrugama
43
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
6. Marketinška infrastruktura
2012. (€)
Ukupno
2013./2012.
2013. (€)
359.333
957.733
+166%
226.000
311.066
+38%
20.000
300.000
+1400%
-
266.667
NOVO
6.4 Optimizacija digitalne baze podataka
80.000
80.000
0%
Suradnja sa međunarodnim institucijama(4)
33.333
0
-100%
6.1 Produkcija multimedijalnih materijala
6.2 Istraživanje tržišta
6.3 Turistički informacijski sustav
Vizualno
(4) Aktivnosti za koje je odgovorno Ministarstvo turizma
&
44
OMPTH 2013.
PRODUKCIJA MULTIMEDIJALNIM MATERIJALA
Povećanje sredstava za 38%
Definiranje novih standarda proizvodnje multimedijalnih materijala
i selekcija atributa i poruka za komunikaciju (korelacija s ciljevima)
Proizvodnja do 10 novih video materijala u trajanju do 30 sekundi
na temu pred i posezone, kontinenta i brendova
Izrada mikro stranice na kojoj će biti prikazani svi multimedijalni
materijali
Definiranje uvjeta korištenja video materijala za ostale subjekte
&
45
OMPTH 2013.
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
Povećanje sredstava za 1400%
Prikupljanje relevantnih i svježih podataka važnih za razvoj i
promociju turizma u cjelini i/ili pojedinih segmenata/proizvoda
 U suradnji s vanjskom institucijama provođenje dubinskih
istraživanja 5-6 ključnih emitivnih tržišta
Definiranje prioritetnih informacija i ciljeva prikupljanja informacija
(Istraživanje potražnje, ponude, konkurencije i dr.)
Stvaranje baze podataka za usmjeravanje i optimizaciju promotivnih
aktivnosti
Objava rezultata istraživanja i podataka na Internet stranici HTZ
kako bi ih mogli koristiti svi subjekti javnog i privatnog sektora
&
46
OMPTH 2013.
TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV I OPTIMIZACIJA BAZE PODATAKA
NOVO
Kreiranje jedinstvenog/uniformiranog online sustava za prijavu i
odjavu turista i praćenje prikupljanja i distribucije uplata boravišne
pristojbe
Mogućnost dobivanja podataka u realnom vremenu i kreiranja
izvještaja po potrebi
Kreiranje baze podataka i prikupljanje novih informacija s ciljem
korištenja podataka za nadolazeću CRM platformu
&
47
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
6. Marketinška infrastruktura
POVEĆATI
KREIRATI
ZADRŽATI
ELIMINIRATI
Suradnja s
međunarodnim
institucijama
Turistički
informacijski
sustav
Istraživanje
tržišta
Produkcija
multimedijalnih
materijala
Optimizacija
digitalne baze
podataka
266.667€
300.000€
311.066€
80.000€
+1400%
+38%
&
48
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
7. Potpora turistički nerazvijenim područjima (5)
2012. (€)
Ukupno
1.800.000€
2013. (€)
2013./2012.
Vizualno
2013./2012.
Vizualno
1.800.000€
8. Razno
2012. (€)
Ukupno
66.667€
2013. (€)
1.200.000€
(5) “Potpora na turistički nerazvijenim područjima” profitira od marketinških aktivnosti i proračuna do 4.320.000€ u 2012 i 4.820.000€ u 2013.
&
49
OMPTH 2013.
POTPORA NERAZVIJENIMA
Ista razina sredstava
Definiranje učinkovitijeg sustava potpora
Usmjeravanje potpora na područja s najvećim razvojnim
potencijalom
Usmjeravanje potpora na projekte koji će imati najveći
doprinos razvoju
Definiranje novih razvojnih kriterija za evaluaciju projekata
Evaluacija prijedloga od strane nepristranih eksperata
Definiranje različitih razina potpore
U suradnji s vanjskom institucijom definiranje kriterija i mjerila
za odobravanje potpore i odabir projekata
&
50
OMPTH 2013.
EVALUACIJSKE TEHNIKE I ALATI ZA KONTROLU UČINKOVITOSTI
Praćenje
turističkih
performansi
ROI Kalkulacije
(jednostavni
kauzalitet)
Analiza trendova i
oglednih primjera
Kalkulacije
povrata na
investicije (ROI)
Evaluacija
oglašavanja i
medija
Istraživanja
komunikacija i
stavova
Evaluacija svih
promotivnih
aktivnosti NTO-a
Izvor: UNWTO priručnik o evaluaciji marketinških aktivnosti NTO-ova (UNWTO’s handbook on Evaluating NTO Marketing Activities)
Source
&
51
OMPTH 2013.
PLAN IMPLEMENTACIJE – KORACI PO KVARTALIMA
21
33
14
13
korak
koraka
koraka
koraka
IX-XII 2012.
I-IV 2013.
V-VIII 2013.
IX-XII 2013.
&
52
OMPTH 2013.
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. U USPOREDBI S 2012.
MARKETINŠKA AKTIVNOST
2012. (€)
2013.(€)
2013/2012
1. Administrativni troškovi
7.966.667
6.468.001
-19%
2. Dizajn vrijednosti
636.000
1.250.400
+97%
3. Komunikacija vrijednosti
16.463.333
16.769.732
+2%
A.
Online komunikacije
1.876.666
4.600.000
+145%
B.
Offline komunikacije
14.586.667
12.169.732
-17%
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
5.314.667
3.732.933
-30%
5. Interni marketing
420.000
507.867
+21%
6. Marketinška infrastruktura
359.334
957.733
+166%
7. Potpora nerazvijenima
1.800.000
1.800.000
-
8. Razno
66.667
1.200.000
-
UKUPNO
33.026.666
32.686.667
-1,0%
&
Vizualno
53
ŠTO SLIJEDI?
1. Izrada Programa rada HTZ-a za 2013.
godinu, sukladno zakonskim
OPERATIVNI
PLAN 2013.
obvezama
te uMARKETING
skadu s OMPTH
TURIZMA HRVATSKE ZA 2013. GODINU
(u tijeku)
2. Prihvaćanje i realizacija Programa
rada za 2013. godinu
&
OPERATIVNI MARKETING PLAN
OPERATIVNI MARKETING PLAN
TURIZMA
HRVATSKE ZA 2013. GODINU
TURIZMA HRVATSKE ZA 2013. GODINU
HVALA NA POZORNOSTI!
&
Hrvatska
turistička
rujan-listopad 2012.
zajednica

similar documents