Folkeskolereformen

Report
Folkeskolereformen 2014
Faster Skole / marts 2014
Program
• Folkeskolereformen
• Pædagogisk læringscenter
• Faster Skole / August 2014
Folkeskolereformen
- to væsentlige begreber!
• Folkeskoleloven
• Lov 409
Baggrund for reformen
• PIZA-undersøgelserne
• En dyr folkeskole
• Canada / dårlige resultater, lærerflugt og
forældreutilfredshed vendt til succes
• Test / evalueringskultur
• Evidensbaseret viden / brud med
metodefriheden
• Fokus på synlig læring / John Hattie
• Mere undervisning pr. lærer
Lov 409
• Lov der definerer lærernes arbejdstid
– Tilstedeværelse
– Opgaveoversigt
– Ønske om normaliseret tjeneste
• Konsekvenser for serviceniveauet
Vedtaget af stort flertal i Folketinget
Folkeskolereformen
- viden og færdigheder i spil
• Viden omfatter både viden om et emne og forståelse. Dvs. at
være i stand til at sætte sin viden i sammenhæng og forklare den
for andre. Viden kan være både om teori og praksis.
• Færdigheder er det, som man kan gøre eller udføre. Fx praktiske
færdigheder, kognitive færdigheder, kreative færdigheder eller
kommunikative færdigheder.
• Kompetencer er evnen til at anvende viden og færdigheder i en
given kontekst. Her er ansvar og selvstændighed centrale
begreber.
Tre klare nationale mål
1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de
nationale test
Andelen af de allerdygtigste elever i DA og MAT skal stige år for år
2. Mindske betydning af social baggrund i f.t. faglige resultater.
Måltal: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test
for læsning og MAT skal reduceres
3. Styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen bl.a. gennem respekt
for professionel viden og praksis.
Måltal: Elevernes trivsel skal øges
Tre indsatsområder:
1. En længere og varieret skoledag med mere
og bedre undervisning og læring
2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og
skoleledere
3. Få klare mål og regelforenklinger
En længere og varieret skoledag med
mere og bedre undervisning og læring
• Dansk: + 1 lektion om ugen i 4. – 9. klasse
• Matematik: + 1 lektion om ugen i 4. – 9. klasse
• Engelsk: fra 1. klasse, 1 lektion om ugen i 1. - 2. klasse
• Idræt: + 1 lektion om ugen i 1.klasse
• Musik: + 1 lektion om ugen i 1. og 5. klasse
En længere og varieret skoledag med
mere og bedre undervisning og læring
• Håndværk og design: + 1 lektion om ugen i 4. klasse
• 2. fremmedsprog: + 1 lektion om ugen 5. klasse, 2 lektioner i
6. klasse
• Natur/teknik: + 1 lektion om ugen i 2. og 4. klasse
Understøttende undervisning
• Skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte
sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske
emner, eller som sigter på at styrke eleverne læringsparathed, sociale
kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
• Udstrakt kommunal frihed til organisere efter lokale behov
• Ej underlagt traditionelle regler for undervisningstimer (pædagoger og
øvrigt personale kan støtte og supplere lærerne)
• Ej omfattet af regler om holddannelse
Understøttende undervisning
• Lederens ansvar at sikre sammenhæng mellem fagopdelt uv.
og understøttende uv.
• Obligatorisk at tilbyde lektiehjælp og tid til faglig fordybelse
• Lederens ansvar at sikre, at elever deltager i motion og
bevægelse hver dag gennemsnitligt 45 min.
Den åbne skole
• Kommunerne forpligtes til at sikre samarbejde og større
inddragelse af det lokale idræts-, kultur-, og foreningsliv
• Folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler forpligtes
til et gensidigt samarbejde (skoleledelsen beslutter den
praktiske udmøntning)
• Skolelederen kan give tilladelse til opfyldelse af uv-pligt i
forbindelse med ovenstående
Andre forbedringer af kvalitet og trivsel
• Øget brug af it og digitale læringsformer
• Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse
• Inklusion – en folkeskole med plads til alle
• Bedre undervisningsmiljø
• Ro og klasseledelse
2. Et kompetenceløft af lærere,
pædagoger og skoleledere
• Styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger
• 2020: Målsætning om fuld kompetencedækning
• Kompetenceudvikling for ledere
• Skoleudvikling og undervisning baseres på viden og
forskningsresultater
• Korps af læringskonsulenter/Ressourcecenter i UVM
• Nyt Råd for Børns Læring
3. Få, klare mål og regelforenklinger
Erstatte styring efter regler og processer med styring efter få,
klare mål og viden om resultater
•Nationale test omlægges til at kunne belyse
kompetenceniveau
•Trivselstermometer vedr. uv.miljø
•Fælles mål præciseres og forenkles mhp. at sikre læringsmål
og understøtte skolens arbejde med målstyret uv.
•Elevplanen skal videreudvikles til et relevant og brugbart
redskab if.t. evaluering, opfølgning og forbedring af læring
Få, klare mål og regelforenklinger
Kvalitetsrapporter mv.
•Forenkles og opdateres
•Udvikles som it-baseret ledelsesværktøj – adgang til data og
målrettede resultatindikatorer
•Årlig statusredegørelse fra MBU -> dialog mellem regering,
kommuner og øvrige parter om folkeskolens resultater
Få, klare mål og regelforenklinger
Større kommunal frihed
• Øget adgang til fælles ledelse
• Mere fleksible regler for sammensætning af skolebestyrelser
• Pligten til at oprette et pædagogisk råd ophæves
• Øget frihed til at anvende pædagoger i uv på 1.-3. kl.
• Kravet om, at det kun er lærere på skolen, der kan varetage
skolebiblioteksfunktionen, bortfalder.
• Lempelse af holddannelsesregler (men ej permanent
niveaudeling)
Få, klare mål og regelforenklinger
Klasselæreropgaven
• Fortsat klasselærer i alle klasser, men lokal frihed til at
fastsætte organisering og ansvar for opgaven.
• Centralt afsatte timer til klasselæreropgaven fjernes.
Systematisk mål- og evalueringskultur
• Stærkt fokus på systematisk anvendelse af læringsmål i
tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning og
en øget anvendelse af varierede og anvendelsesorienterede
læringsformer.
• Skoleledelsen skal være i stand til at identificere eventuelle
begrundelser for, at målene ikke nås, og have kompetencerne til
at understøtte de lærere, som har behov herfor.
Skolelederopgaven fra august 2014
• Sætte mål, som er specifikke, målbare, resultatorienterede og
tidsbegrænsede
• Sikre ressourcerne er knyttet til prioriteringerne
• Skabe en fælles læringskultur på skolen
• Anvende data til at identificere trends, styrker og svagheder og
agere på baggrund heraf
• Udfordre lærernes praksis, lytte til lærerne og give feedback, som
har en positiv indflydelse på elevernes læring og trivsel.
Pædagogisk Læringscenter
• Ny bekendtgørelse undervejs (marts)
• Læringscenterbegrebet ikke nyt men fokus flytter sig
mod digitale lærermidler
• Læringscenteret kan blive central i implementeringen af
reformen.
Fokus på kollegial sparring, videndeling, inklusion og
læring.
Faster Skole i bevægelse…
• Erfaring med ”heldagsskole”
• Dynamisk og udviklingsorienteret personalegruppe
• Udviklingsproces / dialogbaseret
• Anvender holddelingsprincipper
• DGI inspirationskursus / bevægelse
----------------------------------------------------------------------------Elevmødetid => Indskoling 8.15 – 14.15 mandag til fredag
=> Mellemtrin 8.15 – 14.15 to dage om ugen
8.15 – 15.15 tre dage om ugen
Hvad med SFO’en….???
Muligheder i den nye skole…
•Åben skole
•Fælles elevmøder
•Fortælletimer
•Fællessang / Kor
•Drama / film / musik
•Fællesdans / idræt / bevægelse
•Udeskoleaktiviteter / nærmiljø / fjernmiljø
•Flere idéer er meget velkomne…. 
Personalets
kompetenceudvikling
• 750 millioner / Staten
• 1 Milliard kroner / A.P. Møller Fonden
– Kompetenceafdækning / 2020 mål
– Uddannelsesflow de kommende år
– Generelt fagligt løft af folkeskolen
TAK for jeres opmærksomhed…
Spørgsmål?

similar documents