Trolldomsprosessene i Finnmark på 1600

Report
Trolldomsprosessene i Finnmark
på 1600-tallet
Nasjonal lektorkonferanse UiT 2013
Liv Helene Willumsen
Professor
Institutt for historie og religionsvitenskap
Hva var trolldomsprosessene?
• Forfølgelse av
antatte
trolldomsutøvere
• Kvinner og menn
brent levende på bål i
Europa
• Kriminalsaker
Europeisk forfølgelse
•
•
•
•
•
Start: sørvestlige del av Tyskland
Både protestantiske og katolske områder
Spredte seg til hele Europa
1600-tallet det mest intense hundreår
40 000- 60 000 henrettede
Trolldomsprosessene i Finnmark
•
Svært strenge trolldomsprosesser

Like alvorlige som de verste områdene i Europa

Svært brutale, bruk av tortur under forhør
•
Annen karakter enn resten av Norge og Danmark

Annet innhold i de anklagedes bekjennelser

Påvirket av europeisk tankegods
Fakta om trolldomsprosessene
i Finnmark






135 personer anklaget for trolldom 1600–1692
Kilder: rettsprotokoller og lensregnskaper
82% kvinner, 18% menn
Høy dødsdomsrate, 67%
91 personer henrettet, de fleste dømt til ild og bål
Norske kvinner og samiske menn
Hyppighet av saker
• Markante topper
 Kjedeprosesser, den første utlegger andre
personer
• Roligere perioder med færre saker
 Enkeltsaker
To trolldomsbegreper
• Demonologi
 Inngåelse av djevlepakt
 Trolldom utøves ved overføring av makt fra
djevelen
 Kollektiv utøvelse
• Tradisjonell trolldomskunst
 Individuell utøvelse
Det demonologiske elementet
• Lærd europeiske doktrine, europeisk bokproduksjon
• Til stede i bekjennelsene til de anklagede
 Djevlepakt, rituale
 Vending fra Gud til Djevelen
 Avkall på den kristne dåp
 Djevelens tilbud
 Trolldomssamlinger, dansing og drikking
 Hamskifte til dyr, fugler, hvaler
 Kollektive trolldomsoperasjoner
Djevlepakt inngås
•
•
•
•
•
Djevelen som frister
Kommer flere ganger
Kvinnen som svak
Kvinnen lar seg friste
Djevelen gir løfter
Statens rolle
• Statens rolle nøye knyttet til
 Lovgiving
 Rettens funksjon
 Kirkens funksjon
• Finnmark
Christian IV som heksejeger
Brev til lensherren på Vardøhus, 1609
Forordning av 1617, definisjon på ’virkelige trollfolk’
Lokal rett en viktig arena
 Trolldomssakene i Finnmark
 Lokale rett (bygdeting) 77 %
 Lagting 20 %
 Ukjent 3 %
 Lokale trolldomssaker dominert av kjedeprosesser
 Sterke pressmidler
 Tortur
 Vannprøven
 Fengslet over tid i ’Troldquindehullit’ på Vardøhus
Kirkens rolle
 Reformasjonen
 Forkynnelse – skremmende djevlebilde
 Prester med på
 uformelle forhør
 forberedelse til døden
Nabokrangel
• Første steg i en trolldomssak kunne foregå lokalt
• Spørsmål knyttet til de lokale samfunn
 Kvinners posisjon
 Kvinners uoverensstemmelser
• Nabokrangler utnyttet av rettsvesenet
• Likevel: rettssak nødvendig
Det talte ord
• Muntlig overlevering nødvendig for at ideer skulle spre
seg:
 Fra de lærde til allmuen
 Faste strukturer, uttrykk og bilder
 Assimilering av idéer om djevlepakt lokalt
 Muntlighetstrekk finnes i bekjennelsene
 Gjenfortelling for retten om djevel, pakt og
samling
Folketro
• Folketro dekker et vidt spekter av forestillinger
• Mangel på kilder fra 1600-tallet
• Samiske menn kjent for trolldomskunst
– Solgte vind til sjøfolk
– Kastet gand over folk og dyr
– Brukte runebomme
Det overtroiske nord




Samisk trolldomskunst kjent i Europa
Kong James: Demonology (1597)
Olaus Magnus: Historien om de nordiska folken (1555)
Djevelen i nord
Den personlige faktor
•
•
•
•
•
Trolldomssaker fant sted i noen områder og ikke i andre
Hva slags faktorer utløste trolldomssakene?
Hva slags faktorer fikk sakene til å fortsette?
Den personlige faktor viktig
Kan bli sett i forhold til personlig trussel og offentlig
praksis
 Betydningen av rettens representanter i lokal rett
Den skotske forbindelsen
•
•
•
•
Hvordan kom demonologiske idéer til Finnmark?
Direkte forbindelse mellom rettssaker i de to områdene
Første utbrudd av kjedeprosesser i Finnmark 1620
Skotten John Cunningham lensherre 1619
 Aktiv under forhør
• Språklige funn i rettsreferater støtter forbindelsen
Konklusjon
• Sameksistens av flere faktorer som virker i samme
retning
• Trolldomsprosessene svært komplekst fenomen
• Sterk sammenheng lokal rett, kvinner, tortur, djevlepakt,
utleggelser av navn under forhør, kjedeprosesser, høy
dødsdomsrate
Trollkvinner
• Kvinners styrke
• Menns angst
• Forbløffende likhet i
trolldomssaker
• Sentral-Europa,
Skottland, Finnmark
• Kvinnesyn – det
ideologiske aspekt

similar documents