reud och det psykodynamiska perspektivet

Report
Sigmund Freud 1856-1939
Freud och det psykodynamiska perspektivet
Freuds teoretiska utgångspunkter
 En del av psyket är omedvetet.
 Varje händelse har en orsak.
 Mänskliga handlingar har en mening.
 Själslivet är dynamiskt.
 Helhetssyn.
Personlighetens struktur
Detet
 Den del av personligheten som formas först.
 Drifter och behov.
 Barnet styrs av lustprincipen, dvs lusten att tillfredställa sina
drifter och behov.
 Saknar logik.
 Amoraliskt.
 Ej medvetet om tid och rum.
 Kan ej skilja mellan fantasi och verklighet.
Jaget
 Utvecklas ur detet i andra levnadsåret.
 Logiskt.
 Medvetet om tid och rum.
 Kan rätta sig efter omgivningens krav (realitetsprincipen).
 ”diskuterar” med överjaget om detets impulsiva lustar.
”är detta ok”?
Överjaget
 Börjar växa fram mellan 2-6 år.
 Representerar samvetet och barnets moral.
 Fungerar som domare och avgör om barnet handlat rätt eller fel.
 Växer genom att barnet identifierar sig med föräldrarna.
Freuds utvecklingsteori
Den orala fasen, 0 - 1,5 år
 Lustupplevelserna är knutna till munnen.
 Barnet kommer i kontakt med yttervärlden genom att "ta in”
den via munnen.
Den anala fasen 1,5 - 3 år
 Barnet kan kontrollera urin och avföring.
 Avföringssituationen är lustbetonad.
 Barnet får makt.
 Barnets tänkande följer realitetsprincipen.
Den falliska fasen, 3 – 6 år
 Lustgivandezoner kompletteras med en till. Könsorganen.
 Intresserar sig för den nakna kroppen.
 Små pojkar riktar erotiskt laddade känslor mot sin mor.
 Små flickor har fadern som objekt för sin passion.
 Oidpuskomplexet/elektrakomplexet.
Latensfasen 6 – 12 år
 Barnets libido i vila.
 Kamraternas betydelse ökar.
 En tid av hemligheter.
 Överjaget blir mer strängt.
Den genitala fasen, cirka 13 och uppåt
 Frigörelse från livets första kärleks- och hatobjekt, föräldrarna.
 Nya relationer.
 Filosofiska funderingar.
Försvarsmekanismer:
En försvarsmekanism är en mekanism i den omedvetna delen av jaget
som försöker skydda resten av jaget mot ångest.
Bortträngning
 Att tränga undan känslor eller minnen som väcker ångest.
 Fungerar bara till hälften – minnet trängs bort men ångesten
försvinner inte.
Förnekande
Att förneka en del av verkligheten (finns i det förmedvetna)
Reaktionsbildning
 En känsla eller en impuls vänds till sin motsats – man beter sig i
motsats till det man verkligen känner.
Rationalisering
 Bortförklaring.
 Vi tolkar verkligheten så att den passar oss.
 Används för att behålla självkänslan.
Förskjutning
Att överföra känslor från ett objekt till ett annat. (man låter det
går ut över någon annan man är trygg med eller som är svagare)
Projektion
 Att man tillskriver andra människor de egenskaper som vi inte
godkänner hos oss själva.
Regression
 Att man återgår till ett tidigare utvecklingsstadium.
Sublimering
 Att man omvandlar en del av driftsenergin till annan verksamhet.
Kompensation
 Är man dålig på någonting och vår självkänsla påverkas av
detta, försöker vi vara bra på någonting annat
Psykoanalysen som metod
 Hypnos.
 Drömtydning.
 Fria associationer.
Motstånd mot behandlingen:
eftersom sjukdomen ger alltid någon form av vinst, t ex frihet
från krav mm. Patienten vill därför ha den kvar samtidigt som
han vill bli fri av den. När försvaret blir svagare får patienten
ångest eftersom den okända framtiden känns skrämmande.
Motståndet ökar, t.ex. tystnad, överdriven pratsamhet om
oväsentliga saker, återbud, mm.
 Patienten kommer till insikt, men det räcker inte. För att
bli fri måste patienten ha en känslomässig återupplevelse.
 TAT
(thematic apperception test)
 Rorschachtavlor.
 CAT
(children’s apperception test)
 Sandlådetest. Den vanligaste metoden för barn under 10 år.
Kritik mot psykoanalysen
 Behandlingen är dyr och tar lång tid.
 Det är svårt att utvärdera behandlingens resultat
eftersom inga andra är närvarande.
 Motstånd från patienten tolkas som bevis på att tolkningen är
riktig.
 Alla drömmar är önskeuppfyllande!!!!!!!!!
 Fasta symboler!!!!!!!!
 Finns fler viktiga driftkrafter än sexualitet och aggression.

similar documents